Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 3130/1997 Για να γίνει δεκτή η προβλεπόμενη μείωση κατά 50% της εισφοράς επί πλοίων δρομολογουμένων σε τακτικές γραμμές, απαιτείται δημόσια εξαγγελία των δρομολογίων με κάθε πρόσφορο μέσο, αλλά και η εκτέλεση των δρομολογίων. Η προαναγγελία των πλοίων, με δημοσίευση των δρομολογίων στα μηνιαία δελτία του Ναυτικού Επιμελητηρίου, γίνεται δεκτό ως πρόσφορο μέσο, ενώ σχετική Βεβαίωση της Διεύθυνσης Ωκεανοπόρου Ναυτιλίας περί εκτέλεσης των δρομολογίων μπορεί να στηρίξει θετική κρίση

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΣτΕ 3130/1997
Για να γίνει δεκτή η προβλεπόμενη μείωση κατά 50% της εισφοράς επί πλοίων δρομολογουμένων σε τακτικές γραμμές, απαιτείται δημόσια εξαγγελία των δρομολογίων με κάθε πρόσφορο μέσο, αλλά και η εκτέλεση των δρομολογίων. Η προαναγγελία των πλοίων, με δημοσίευση των δρομολογίων στα μηνιαία δελτία του Ναυτικού Επιμελητηρίου, γίνεται δεκτό ως πρόσφορο μέσο, ενώ σχετική Βεβαίωση της Διεύθυνσης Ωκεανοπόρου Ναυτιλίας περί εκτέλεσης των δρομολογίων μπορεί να στηρίξει θετική κρίση


ΣτΕ 3130/1997 Για να γίνει δεκτή η προβλεπόμενη μείωση κατά 50% της εισφοράς επί πλοίων δρομολογουμένων σε τ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Εισφορά επί πλοίων με ελληνική σημαία
Σ.τ.Ε.: 3130/1997

Για να γίνει δεκτή η προβλεπόμενη μείωση κατά 50% της εισφοράς επί πλοίων
δρομολογουμένων σε τακτικές γραμμές, απαιτείται δημόσια εξαγγελία των
δρομολογίων με κάθε πρόσφορο μέσο, αλλά και η εκτέλεση των δρομολογίων. Η
προαναγγελία των πλοίων, με δημοσίευση των δρομολογίων στα μηνιαία δελτία του
Ναυτικού Επιμελητηρίου, γίνεται δεκτό ως πρόσφορο μέσο, ενώ σχετική Βεβαίωση
της Διεύθυνσης Ωκεανοπόρου Ναυτιλίας περί εκτέλεσης των δρομολογίων μπορεί να
στηρίξει θετική κρίση


3. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση
εγένετο δεκτόν ότι η αναιρεσίβλητη εταιρία, ως πλοιοκτήτρια του πλοίου
"......", υπέβαλε, για το χρονικό διάστημα από 1.1.1982 έως 31.12.1982, στον
Οικονομικό Εφορο Πλοίων Πειραιώς, δήλωση στην οποία ανέφερε ότι το ως άνω πλοίο
ήταν δρομολογημένο σε τακτικάς γραμμάς μεταξύ λιμένων του εξωτερικού και του
εσωτερικού και κατέβαλε μειωμένο φόρο και εισφορά σε ποσοστό 50%. Στην επί της
υποβληθείσης δηλώσεως από 7.9.1982 έκθεση ελέγχου, αναφέρεται ότι η
αναιρεσίβλητη εταιρία δεν προσεκόμισε δικαιολογητικά προαναγγελίας δρομολογίων
στους φορτωτές, δηλαδή δημοσιεύσεις των δρομολογίων στον τύπο των λιμένων
προορισμού του πλοίου, θεωρημένο απόσπασμα του ημερολογίου του πλοίου,
αποδεικνύον την εκτέλεση των προαναγγελθέντων δρομολογίων κατά το έτος 1982,
καθώς και στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η εκμετάλλευση του πλοίου
έγινε από την πλοιοκτήτρια εταιρία και δεν ήτο χρονοναυλωμένο. Με την ως άνω
αιτιολογία, η Φορολογική Αρχή εθεώρησε ότι το πλοίο αυτό δεν είχε εκτελέσει,
κατά το ένδικο χρονικό διάστημα, πλόες σε τακτική γραμμή και, συνεπώς, δεν
εδικαιούτο της μειώσεως του φόρου κατά 50%. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο απέρριψε
την προσφυγή της αναιρεσίβλητης εταιρίας κατά της πράξεως του αναιρεσείοντος
Οικονομικού Εφόρου, το Διοικητικό Εφετείο, όμως, εδέχθη, δια της προσβαλλομένης
αποφάσεως, ότι κατά το χρονικό διάστημα από 1/1 έως 31.12.1982 το πλοίο
"......" ήτο δρομολογημένο πράγματι κατά την έννοιαν της διατάξεως του άρθρου
11, παρ. 1, εδάφιο β' του Ν.27/1975, σε τακτικές γραμμές μεταξύ ελληνικών και
ξένων λιμανιών, απαλλασσόμενο λόγω τούτου του 50% του φόρου και της εισφοράς
για τον χρόνο αυτό. Την κρίση του αυτή, το δικάσαν Δικαστήριο εστήριξε στην
εκτίμηση των στοιχείων τα οποία επικαλέσθη και προσεκόμισε η αναιρεσίβλητη
εταιρία, μεταξύ των οποίων: α) πιστοποιητικό του Ναυτικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, από το οποίο προέκυπτε ότι το ως άνω πλοίο θα εκτελούσε τακτική
φορτηγό γραμμή κατά μήκος μεταξύ λιμένων Ελλάδος και εξωτερικού, ως ειδικότερον
εκτίθεται στην αναιρεσιβαλλομένη απόφαση, β) έγγραφο από το οποίο προέκυπτον,
σύμφωνα με το ημερολόγιο του πλοίου, οι λιμένες απόπλου και κατάπλου του
πλοίου, οι οποίοι συμπίπτουν προς τους σχετικούς αναφερομένους στο ως άνω
πιστοποιητικό του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και γ) βεβαίωση της
Διευθύνσεως Ωκεανοπόρου Ναυτιλίας (από 4.6.1985), από την οποία προέκυπτε ότι
το προαναφερθέν πλοίο εξετέλεσε, κατά το έτος 1982, δρομολόγια τακτικής γραμμής
(λιμένων Μεσογείου, Β. Αμερικής κ.λπ.), κατά τα αναφερόμενα στην
αναιρεσιβαλλομένη απόφαση, με την οποία συνεπώς εγένετο δεκτόν: α) ότι η
γενομένη δημοσίευση των δρομολογίων του πλοίου στα μηνιαία δελτία του Ναυτικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδος αποτελεί νόμιμο και επαρκές μέσο προαναγγελίας των
πλόων τούτου, εφόσον οι πίνακες αυτοί είναι προσιτοί στον κύκλο των
ενδιαφερομένων φορτωτών (προς τους οποίους προφανώς απευθύνονται) και β) ότι τα
ως άνω προγραμματισθέντα και αναγγελθέντα δρομολόγια του πλοίου τούτου
εξετελέσθησαν.
4. Επειδή, ενόψει των εις προηγουμένην σκέψιν εκτεθέντων περί της εννοίας των
εν προκειμένω εφαρμοστέων διατάξεων των άρθρων 10 και 11 του Ν.27/1975, η κρίση
του Διοικητικού Εφετείου περί της εν προκειμένω απαλλαγής του περί ου πρόκειται
πλοίου από το ήμισυ της επιδίκου φορολογίας λόγω δρομολογήσεώς του και
εκτελέσεως τακτικής φορτηγού γραμμής μεταξύ ελληνικών και ξένων λιμένων
εξαγγελθέντων δια των σχετικών δημοσιεύσεων, είναι κατ' αρχήν νομίμως και
επαρκώς ητιολογημένη. Και προβάλλεται μεν ειδικότερον ότι η κρίση αυτή του
δικάσαντος Δικαστηρίου δεν δύναται να στηριχθεί στα εκτιμηθέντα ως άνω στοιχεία
και εφόσον εξ αυτών δεν προκύπτει η εκτέλεση δρομολογίων σε τακτική γραμμή,
αφού η απλώς προαναγγελθείσα με το μηνιαίον δελτίον του Ναυτικού Επιμελητηρίου
της Ελλάδος πραγματοποίηση δρομολογίου δεν δύναται εκ των υστέρων να θεωρηθεί
ως πράγματι εκτελεσθέν από το πλοίο δρομολόγιο τακτικής γραμμής, ο λόγος όμως
αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι τα ως άνω στοιχεία και ιδία η
βεβαίωση της Διευθύνσεως Ωκεανοπόρου Ναυτιλίας δύνανται να στηρίξουν την
εξεναχθείσα υπό του Δικαστηρίου κρίση περί προαναγγελίας, αλλά και εκτελέσεως
τακτικής φορτηγού γραμμής, της εκτελέσεως του δρομολογίου συναχθείσης εκ της
συνεκτιμήσεως των στοιχείων αυτών και όχι μόνον εκ των μηνιαίων δελτίων του
Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Κατά τα λοιπά, ο αυτός ως άνω λόγος είναι
απορριπτέος, ως απαραδέκτως πλήσσων την ουσιαστική κρίσιν του Δικαστηρίου, ήτοι
την εκ της εκτιμήσεως νομίμων αποδεικτικών στοιχείων συναγωγήν υπ' αυτού του
συμπεράσματος ότι τα ανωτέρω προαναγγελθέντα τακτικά δρομολόγια εξετελέσθησαν
πράγματι υπό του πλοίου της αναιρεσίβλητης.
5. Επειδή, κατά ταύτα, η υπό κρίσιν αίτησις είναι απορριπτέα.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης