ΣτΕ 3124/1997

Εάν, λόγω ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των βιβλίων και στοιχείων, γίνεται αναγκαία η προσφυγή στον εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, ο προσδιορισμός αυτός αφορά τόσο το ύψος των εσόδων, όσο και το ύψος των καθαρών κερδών, με χρήση του προσήκοντος συντελεστή κι αν ακόμα οι πλημμέλειες δεν αναφέρονται και στο σκέλος των δαπανώνΣχόλια:


1 Ιαν 1997

Taxheaven.gr


Εξωλογιστικός προσδιορισμός αποτελεσμάτων
Σ.τ.Ε.: 3124/1997

Εάν, λόγω ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των βιβλίων και στοιχείων, γίνεται αναγκαία
η προσφυγή στον εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, ο προσδιορισμός
αυτός αφορά τόσο το ύψος των εσόδων, όσο και το ύψος των καθαρών κερδών, με
χρήση του προσήκοντος συντελεστή κι αν ακόμα οι πλημμέλειες δεν αναφέρονται και
στο σκέλος των δαπανών


4. Επειδή, όπως έχει κριθεί με τις υπ' αριθ. 1482 και 1483 αποφάσεις του
έτους 1994 του Τμήματος με επταμελή σύνθεση, ύστερα από παραπεμπτικές αποφάσεις
του ιδίου Τμήματος με πενταμελή σύνθεση, οσάκις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη
δεύτερη σκέψη της παρούσης απόφασης, λόγω της ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των
βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης, γίνεται αναγκαία η προσφυγή στον
εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της επιχείρησης, ο εξωλογιστικός
προσδιορισμός αφορά τόσο το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, όσο και το ύψος των
καθαρών κερδών αυτής. Τα τελευταία αυτά εξευρίσκονται πάντοτε εξωλογιστικώς, με
τη χρήση του προσήκοντος συντελεστού καθαρού κέρδους και αν ακόμη οι
διατυπωθείσες πλημμέλειες των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης δεν
αναφέρονται στο σκέλος των δαπανών και δεν επιτρέπεται η εξεύρεση των καθαρών
κερδών της επιχείρησης με την αφαίρεση από τα εξωλογιστικώς προσδιοριζόμενα
ακαθάριστα έσοδά της των δαπανών που προκύπτουν από τα βιβλία της. Συνεπώς, ο
τελευταίος λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο υποστηρίζεται ότι, εφόσον δεν
διαπιστώθηκαν πλημμέλειες των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης του
αιτούντος στο σκέλος των δαπανών, έπρεπε τα καθαρά κέρδη του να προσδιορισθούν
όχι με τη χρήση συντελεστή καθαρού κέρδους επί των εξωλογιστικώς
προσδιορισθέντων ακαθαρίστων εσόδων, αλλά με αφαίρεση από αυτά των δαπανών που
προκύπτουν από τα βιβλία του, πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να απορριφθεί ως
αβάσιμος, καθώς και η κρινόμενη αίτηση στο σύνολό της.


Taxheaven.gr