Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 4430/1996 Για να εφαρμοστεί μειωμένος συντελεστής καθαρού κέρδους (10%) επί τεχνικών έργων εκτελούμενων για λογαριασμό επιχείρησης δημόσιου χαρακτήρα, απαιτείται η επιχείρηση αυτή να έχει συσταθεί με νόμο. Εργα για λογαριασμό θυγατρικών Δημοσίων Επιχειρήσεων, που ελλείπει το στοιχείο ιδρύσεώς τους με νόμο, δεν φορολογούνται με το μειωμένο αυτό συντελεστή

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΣτΕ 4430/1996
Για να εφαρμοστεί μειωμένος συντελεστής καθαρού κέρδους (10%) επί τεχνικών έργων εκτελούμενων για λογαριασμό επιχείρησης δημόσιου χαρακτήρα, απαιτείται η επιχείρηση αυτή να έχει συσταθεί με νόμο. Εργα για λογαριασμό θυγατρικών Δημοσίων Επιχειρήσεων, που ελλείπει το στοιχείο ιδρύσεώς τους με νόμο, δεν φορολογούνται με το μειωμένο αυτό συντελεστή


ΣτΕ 4430/1996 Για να εφαρμοστεί μειωμένος συντελεστής καθαρού κέρδους (10%) επί τεχνικών έργων εκτελούμενων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη

απόφαση, η αναιρεσείουσα εταιρία δήλωσε κατά την υπόλογη διαχειριστική περίοδο
και εισόδημα από την εργοληπτική εκτέλεση έργων για λογαριασμό της εταιρίας
"......", θυγατρικής της "......", στις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις στις
περιοχές Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Κομοτηνής, τα καθαρά δε κέρδη από την
εκτέλεση των έργων αυτών υπολόγισε με το συντελεστή καθαρών κερδών 12%, ο
οποίος προβλέπεται για τα ιδιωτικά τεχνικά έργα. Ακολούθως, η αναιρεσείουσα
ανεκάλεσε τη δήλωσή της, ισχυριζόμενη ότι εφαρμοστέος ήταν ο συντελεστής 10%,
που προβλέπεται για τα δημόσια τεχνικά έργα και όχι ο ανωτέρω 12%, τον οποίο εκ
πλάνης είχε εφαρμόσει για την εξαγωγή των δηλωθέντων κερδών της από την
εκτέλεση των εν λόγω έργων. Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δέχθηκε την προσφυγή της
αναιρεσείουσας εταιρίας και την κατά τα άνω ανάκληση της δηλώσεώς της, με τη
σκέψη ότι η εταιρία "......" αποτελεί δημόσια επιχείρηση και, επομένως, τα έργα
που εξετέλεσε για λογαριασμό της η αναιρεσείουσα ήσαν δημόσια, με προβλεπόμενο
συντελεστή καθαρών κερδών 10%. Το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, δικάζοντας επί
εφέσεως του Δημοσίου, έκρινε, αντιθέτως, ότι η ως άνω εταιρία "......" αποτελεί
Ανώνυμη Εταιρία, η οποία ιδρύθηκε μεν με κεφάλαια της "......", με σκοπό την
εκτέλεση έργων κ.λπ. στις βιομηχανικές περιοχές της χώρας, η ίδρυσή της όμως
έγινε κατά τις περί Ανωνύμων Εταιριών διατάξεις και, ως εκ τούτου, αφού δηλαδή
ελλείπει το στοιχείο της ιδρύσεώς της με νόμο, η εταιρία αυτή δεν αποτελεί
δημόσια επιχείρηση και εφαρμοστέος συντελεστής καθαρών κερδών για τα έργα που
εκτελούνται για λογαριασμό της είναι ο προβλεπόμενος για τα ιδιωτικά τεχνικά
έργα συντελεστής 12%. Με τη σκέψη δε αυτή, το Διοικητικό Εφετείο εξαφάνισε,
κατ' αποδοχή της εφέσεως του Δημοσίου, την πρωτόδικη απόφαση, δικάζοντας δε
περαιτέρω απέρριψε την προσφυγή της αναιρεσείουσας εταιρίας και την ανάκληση
της δηλώσεώς της, απορρίπτοντας και τον ισχυρισμό της προσφυγής, κατά τον οποίο
τα ένδικα έργα είχαν εκτελεσθεί για λογαριασμό της "......", η οποία, κατά τα
εκτεθέντα, αποτελεί δημόσια επιχείρηση και όχι της "......". Ο τελευταίος αυτός
ισχυρισμός, για την απόδειξη του οποίου η αναιρεσείουσα εταιρία είχε
επικαλεσθεί και προσκομίσει σχετική βεβαίωση της "......", απορρίφθηκε από το
Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, με την αιτιολογία ότι, όπως προέκυπτε από τους
αναλυτικούς πίνακες της ίδιας της αναιρεσείουσας εταιρίας, τους οποίους αυτή
συνυπέβαλε με τις οικείες δηλώσεις της, αλλά και από τα λοιπά έγγραφα του
φακέλου, μεταξύ των οποίων και η κατ' άρθρο 82 του Κώδικα Φορολογικής
Δικονομίας έκθεση της Φορολογικής Αρχής επί της προσφυγής, τα εν λόγω τεχνικά
έργα εκτελέσθηκαν για λογαριασμό της "......", από το χαρακτήρα της οποίας και
μόνο έπρεπε να κριθεί και ο χαρακτήρας των έργων αυτών ως δημόσιων ή ιδιωτικών
και όχι από το χαρακτήρα της "......", την οποία εμμέσως μόνον αφορούσαν τα
έργα.
6. Επειδή, προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση ότι, χωρίς αιτιολογία, έγινε
δεκτό με την προσβαλλόμενη απόφαση ότι τα ένδικα έργα εκτελέσθηκαν για
λογαριασμό της εταιρίας "......", ενώ στην πραγματικότητα τα έργα αυτά
εκτελέσθηκαν για λογαριασμό της "......", όπως αποδεικνύεται και από τη
βεβαίωση της τελευταίας, η οποία μνημονεύθηκε στην προηγούμενη σκέψη. Ο λόγος,
όμως, αυτός αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί, ως αβάσιμος, κατά το πρώτο μεν
σκέλος του, διότι η προσβαλλόμενη απόφαση περιέχει την αιτιολογία που
παρατίθεται στην προηγούμενη σκέψη και η οποία δεν πλήσσεται ειδικότερα, κατά
το δεύτερο δε σκέλος, διότι η ανωτέρω βεβαίωση της "......" συνεκτιμήθηκε από
το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο ρητώς την μνημονεύει, η σχετική δε κρίση
του, ως αναγόμενη σε εκτίμηση πραγμάτων, δεν είναι περαιτέρω ελεγκτή κατ'
αναίρεση.
7. Επειδή, ο λόγος αναιρέσεως, κατά τον οποίο έσφαλε το Διοικητικό Εφετείο,
δεχόμενο ότι η εταιρία "......" δεν αποτελεί δημόσια επιχείρηση, διότι δεν
ιδρύθηκε με νόμο, ενώ, κατά την αναιρεσείουσα, η εταιρία αυτή, που ιδρύθηκε ως
θυγατρική της "......", με βάση τη "νομοθετική εξουσιοδότηση" του άρθρου 4,
παρ. 2, περ. γ' του Ν.Δ.1369/1973, αποτελεί δημόσια επιχείρηση, παρά το γεγονός
ότι ιδρύθηκε κατά τις κοινές διατάξεις του Εμπορικού Δικαίου, πρέπει να
απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν σε προηγούμενη σκέψη,
δεν αποτελούν δημόσιες επιχειρήσεις οι εταιρίες που ιδρύονται από την "......",
κατά την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της, με βάση την ανωτέρω διάταξη.
8. Επειδή, ο λόγος αναιρέσεως, κατά τον οποίο τα ένδικα έργα έπρεπε να
χαρακτηρισθούν ως δημόσια, ενόψει του χαρακτήρα της εταιρίας "......", ως
επιχειρήσεως κοινής ωφέλειας, ως προσώπου δηλαδή κατονομαζόμενου, επίσης, στη
διάταξη της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 36α' του Ν.Δ.3323/1955, πρέπει να
απορριφθεί ως προβαλλόμενος για πρώτη φορά κατ' αναίρεση, αφού ούτε από την
προσβαλλόμενη απόφαση προκύπτει πραγματικό, με βάση το οποίο η εταιρία αυτή θα
μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως επιχείρηση κοινής ωφέλειας, ούτε η αναιρεσείουσα
εταιρία προβάλλει ότι έθεσε τέτοιο πραγματικό υπόψη των Δικαστηρίων της ουσίας,
δοθέντος ότι μόνο το γεγονός ότι η εν λόγω εταιρία έχει τον παρατιθέμενο στην
προσβαλλόμενη απόφαση καταστατικό σκοπό της εκπονήσεως, εκτελέσεως και
παρακολουθήσεως μελετών, έργων και εργασιών στις βιομηχανικές περιοχές της
χώρας, δεν αρκεί πάντως για το χαρακτηρισμό της ως επιχειρήσεως κοινής
ωφέλειας.
9. Επειδή και ο λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο προβάλλεται, κατ' επίκληση του
άρθρου 2, παρ. 1 του Ν.1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α') "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων", σε συνδυασμό με το άρθρο 1, παρ. 6, περ. ζ' του Ν.1256/1982
(ΦΕΚ 65/Α'), ότι τα ένδικα έργα ήσαν εν πάση περιπτώσει δημόσια, ενόψει και
μόνο του χαρακτήρα της εταιρίας "......" ως θυγατρικής της "......", πρέπει να
απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν σε προηγούμενη σκέψη,
μόνο το γεγονός ότι τα έργα αυτά διέπονται, ενδεχομένως, ως προς την εκτέλεσή
τους, από τις διατάξεις του ως άνω περί δημοσίων έργων νόμου, δεν αρκεί για το
χαρακτηρισμό τους ως δημόσιων, κατά την έννοια της φορολογικής διατάξεως του
άρθρου 36α', παρ. 2 του Ν.Δ.3323/1955, αλλά απαιτείται η εκτέλεσή τους να
γίνεται για λογαριασμό προσώπου από τα κατονομαζόμενα στη διάταξη αυτή,
περίπτωση που δεν συνέτρεχε, εν προκειμένω, ως προς την εταιρία "......", εκ
μόνου του λόγου ότι η εταιρία αυτή είναι θυγατρική της "......".
10. Επειδή, μη προβαλλομένου άλλου λόγου αναιρέσεως, η κρινόμενη αίτηση
πρέπει να απορριφθεί.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης