Αποτελέσματα live αναζήτησης

84253/13.9.2022 Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-09-2022 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση
Αφορά : Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών: Η απόφαση για τη δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας

84253/13.9.2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 28286/450/ 20-6-2017 (Β’ 2307) κοινής υπουργικής απόφασης


Αριθμ. 84253/2022

(ΦΕΚ Β' 4898/16-09-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α’115).

2. Το άρθρο 8 του ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α’ 91).

3. Το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101).

4. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

5. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

6. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

7. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

9. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

10. Τον ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6).

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (L 352).

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), (L119).

14. Tην παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

15. Tο Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

16. Tο Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

17. Tο Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

18. Το Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

19. Το Π.Δ.63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

20. Το Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

21. Το Π.Δ.6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

22. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

23. Την υπό στοιχεία οικ. 28286/450/20.6.2017 κοινή υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών» (Β’ 2307), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία οικ.66837/1486/17-12-2018 (Β’ 5764), οικ.28011/635/09-07-2020 (Β’ 2855), 19505/1-3-2022 (Β’ 1238) και 67442/18-7-2022 (Β’ 3819) όμοιές της.

24. Την υπό στοιχεία 2/85154/ΔΠΓΚ/4-3-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αναπροσαρμογή ορίων της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 Καθορισμός δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 περί πολυετών υποχρεώσεων» (Β’ 1137).

25. Τις υπ’ αρ. 3811/5-7-2022, 4134/26-7-2022 και 4382/23-8-2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α.

26. Την υπ’ αρ. 736775/25-8-2022 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α.

27. Τις υπ’ αρ. 952/27-6-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ844691Ω2ΝΨΓ), υπ’ αρ. 110/15-1-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΤ74691Ω2ΔΦ8), υπ’ αρ. 35/10-1-2022 (ΑΔΑ: 9ΛΩ04691Ω2-Π1Φ), υπ’ αρ. 107/17-1-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΝ04691Ω255Φ), υπ’ αρ. 402/19-4-2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΓΝ4691Ω2-1ΕΥ), υπ’ αρ. 604/22-6-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΟ94691Ω2ΚΥΡ), υπ’ αρ. 100/14-1-2022 (ΑΔΑ: 60114691Ω2-ΚΓΡ), υπ’ αρ. 113/17-1-2022 (ΑΔΑ: Ψ65Υ4691Ω2ΡΜ7), υπ’ αρ. 78/17-1-2022 (ΑΔΑ: ΨΡΘΩ4691Ω2-ΚΒΖ), υπ’ αρ. 59/14-1-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΦΗ4691Ω2ΠΑΟ), υπ’ αρ. 64/17-1-2022 (ΑΔΑ:69ΑΨ4691Ω2-Ρ5Χ), υπ’αρ.114/13-1-2022 (ΑΔΑ: 6Κ6Β461Ω2Ε7Κ), υπ’ αρ. 378/31-1-2022 (ΑΔΑ: 6Β204691Ω2-Π30), υπ’ αρ. 803/5-3-2022 (ΑΔΑ: 917Ν4691Ω21ΧΩ), υπ’ αρ. 645/24-2-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΕΩ4691Ω2-ΓΨ4), υπ’ αρ. 847/11-3-2022 (ΑΔΑ: ΨΟΝΛ4691Ω2Α70), υπ’αρ. 885/14-3-2022 (ΑΔΑ: 62Γ74691Ω2Ω1Ο), υπ’ αρ. 919/18-3-2022 (ΑΔΑ: Ω5Δ14691Ω2Σ36), υπ’ αρ. 1048/30-3-2022 (ΑΔΑ: 67ΚΧ4691Ω2-Σ6Ψ), υπ’ αρ. 1075/1-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΗΣΠ4691Ω24Ο4), υπ’ αρ. 4/5-4-2022 (ΑΔΑ:Ψ6ΒΝ461Ω2-59Φ), υπ’ αρ. 56/11-1-2022 (ΑΔΑ: Ω83Ξ4691Ω2-97Ξ) και υπ’ αρ. 144/17-1-2022 (ΑΔΑ: 9ΔΟΚ4691Ω2-ΚΛΑ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Δ.ΥΠ.Α.

28. Την υπ’ αρ. 78982/29-8-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την οποία: α) Όσον αφορά τους φορείς γενικής κυβέρνησης, θα προκληθεί οικονομική επιβάρυνση στους προϋπολογισμούς τους, κατά το μέρος της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση ότι με το πρόγραμμα εξυπηρετούνται υπάρχουσες ανάγκες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για τις οποίες έχει ήδη προβλεφθεί η σχετική δαπάνη στους προϋπολογισμούς των φορέων αυτών και η δε συνολική δαπάνη είναι εντός του ΜΠΔΣ, β) όσον αφορά τη Δ.ΥΠ.Α., η συνολική δαπάνη του προγράμματος είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού που τίθενται στο ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής (2022-2025) και για τα έτη 20262027 οι αντίστοιχες πιστώσεις θα συμπεριληφθούν στο υπό κατάρτιση ΜΠΔΣ 2024-2027.

29. Το γεγονός ότι το υλοποιούμενο πρόγραμμα προσφέρει στους ωφελούμενούς του, μακροχρόνια ανέργους, ηλικίας 55 έως 67 ετών που έχουν αποκοπεί από την αγορά εργασίας, απασχόληση εξυπηρετώντας ταυτόχρονα υπάρχουσες ανάγκες του ευρύτερου δημοσίου τομέα και το δημόσιο συμφέρον.

30. Την ανάγκη δημιουργίας επιπλέον θέσεων εργασίας μέσω του προγράμματος.

31. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη του προγράμματος από την έναρξη υλοποίησης αυτού από την έναρξη έως και την προβλεπόμενη λήξη του, προϋπολογίζεται έως το ποσό ύψους τριακοσίων δεκατριών εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ενός ευρώ και έντεκα λεπτών (313.852.921,11€). Ειδικότερα:
α. Η συνολική επιβάρυνση των προϋπολογισμών των φορέων της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να ανέλθει έως το ποσό των εκατόν είκοσι έξι εκατομμυρίων ευρώ (126.000.000,00 €) και δεν δύναται να επιμεριστεί ανά δικαιούχο καθώς η πρόσκληση προς τους δικαιούχους έπεται της δημοσίευσης της παρούσας και οι δικαιούχοι και ο αριθμός των προσλαμβανομένων ανά δικαιούχο δεν μπορούν να προσδιοριστούν εκ των προτέρων. Η δαπάνη από την επέκταση του προγράμματος αναμένεται να ανέλθει σε ποσό ύψους 75.600.000,00 €, η δε δαπάνη από την υλοποίησή του έχει ανέλθει περίπου στο ποσό των 50.400.000,00 €.
β. Η συνολική επιβάρυνση του προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΑΕ2493) αναμένεται να ανέλθει έως το ποσό των εκατόν ογδόντα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ενός ευρώ και έντεκα λεπτών (187.852.921,11 €) και αναλύεται ως κατωτέρω:
i. Για τα παρελθόντα έτη, από την έναρξη ισχύος του προγράμματος έως το οικονομικό έτος 2021, η πραγματοποιηθείσα δαπάνη έχει ανέλθει στο ποσό ύψους 23.290.056,11 €
(για το 2018: 2.439.417,11 €,
για το 2019: 4.747.849,80 €,
για το 2020: 3.741.161,70 €,
για το 2021: 12.361.627,50 €),
ii. Για το οικονομικό έτος 2022, η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό ύψους 41.562.865,00 € (έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης),
iii. Για τα έτη οικονομικά 2023-2027, η δαπάνη από την επέκταση του προγράμματος αναμένεται να ανέλθει σε ποσό ύψους 123.000.000,00 € και κατανέμεται ως εξής:
για το 2023: έως 25.000.000,00 €
για το 2024: έως 25.000.000,00 €
για το 2025: έως 25.000.000,00 €
για το 2026: έως 25.000.000,00 €
για το 2027: έως 23.000.000,00 €.
Η πρόσθετη δαπάνη που προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α. από την παρούσα, ανέρχεται έως το ποσό ύψους 30.652.921,11 €, καθόσον η δαπάνη των ετών 2018 2022 υπολείπεται της προϋπολογισθείσας δαπάνης (ύψους 157.200.000,00 €) στην υπό στοιχεία οικ. 28011/635/9-7-2020 (Β’ 2855) κοινή υπουργική απόφαση κατά 92.347.078,89 €,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του προγράμματος της υπ’ αρ. οικ. 28286/450/20.6.2017 (Β’ 2307) κοινής υπουργικής απόφασης, ως εξής:

Α. Το άρθρο 1 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Στόχος του προγράμματος
Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 16.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: α) σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή/και περιφερειακές Διευθύνσεις των φορέων Κεντρικής Διοίκησης β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 (Α’ 87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα».

Β. Στην παρ. 1 του άρθρου 2, τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«1α. Η συνολική προκαλούμενη δαπάνη από την έναρξη έως και την προβλεπόμενη λήξη του προϋπολογίζεται έως το ποσό ύψους τριακοσίων δεκατριών εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ενός ευρώ και έντεκα λεπτών (313.852.921,11 €), εκ των οποίων ποσό ύψους έως 187.852.921,11 € καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α. και ποσό ύψους έως 126.000.000,00 € καλύπτεται από τους προϋπολογισμούς των φορέων της γενικής κυβέρνησης.
β. Η δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΑΕ2493) ανήλθε για τα οικονομικά έτη 20182021 σε ποσό ύψους 23.290.056,11 €, βαρύνει το οικονομικό έτος 2022 έως του ποσού ύψους 41.562.865,00 € και τα επόμενα οικονομικά έτη ως ακολούθως:
για το 2023: έως 25.000.000,00 €
για το 2024: έως 25.000.000,00 €
για το 2025: έως 25.000.000,00 €
για το 2026: έως 25.000.000,00 €
για το 2027: έως 23.000.000,00 €».

Γ. Στη παρ. 1 του άρθρου 7 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Μετά τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, ο δικαιούχος υποβάλλει εντός ενενήντα (90) ημερών αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης, στο Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 της έδρας ή του υποκαταστήματος όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος.
Με τη Δημόσια Πρόσκληση ορίζεται ο τρόπος υποβολής της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία οικ. 28286/450/20.6.2017 (Β’ 2307) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία οικ. 66837/1486/17-12-2018 (Β’ 5764), οικ.28011/635/09-07-2020 (Β’ 2855), 19505/1-3-2022 (Β’ 1238) και 67442/18-7-2022 (Β’ 3819) όμοιές της.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης