Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 759/1999 Το Διοικητικό Εφετείο, ως Δικαστήριο ουσίας, οφείλει να εκφέρει δική του κρίση για την ύπαρξη ή μη πλημμελειών που αποδόθηκαν στα βιβλία και στοιχεία, για το ουσιώδες ή μη αυτών κ.λπ. και να μην περιοριστεί στην αντιφατικότητα της αιτιολογίας κρίσεως της Φορολογικής Αρχής

Σχόλια:


Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΣτΕ 759/1999
Το Διοικητικό Εφετείο, ως Δικαστήριο ουσίας, οφείλει να εκφέρει δική του κρίση για την ύπαρξη ή μη πλημμελειών που αποδόθηκαν στα βιβλία και στοιχεία, για το ουσιώδες ή μη αυτών κ.λπ. και να μην περιοριστεί στην αντιφατικότητα της αιτιολογίας κρίσεως της Φορολογικής Αρχής


ΣτΕ 759/1999 Το Διοικητικό Εφετείο, ως Δικαστήριο ουσίας, οφείλει να εκφέρει δική του κρίση για την ύπαρξη ή

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 <------> 3. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε τα εξής: η ήδη αναιρεσίβλητη αλλοδαπή εταιρία ........., ασχολήθηκε, κατά την κρινόμενη διαχειριστική περίοδο (1/1-31.12.1997), με την εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών ειδών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων συσκευών υγραερίου, ειδών οικιακής χρήσης και καυστήρων. Τήρησε βιβλία και στοιχεία Δ' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. (Π.Δ.99/1997), τα οποία κρίθηκαν από τη Φορολογική Αρχή (Οικονομικό Εφορο) ανεπαρκή για σειρά πλημμελειών που τους απέδωσε. Για το λόγο αυτό, η Φορολογική Αρχή προέβη σε εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της αναιρεσίβλητης εταιρίας (τόσο των ακαθάριστων εσόδων, όσο και των καθαρών κερδών). Το Διοικητικό Πρωτοδικείο εξέτασε, κατά κατηγορίες, κάθε μία από τις πλημμέλειες που αποδόθηκαν στα βιβλία και στοιχεία της αναιρεσίβλητης και έκρινε ότι ορισμένες απ' αυτές ήσαν ουσιώδεις και γι' αυτό προέβη σε εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της. Το Διοικητικό Εφετείο, επιλαμβανόμενο λόγου της έφεσης της αναιρεσίβλητης εταιρίας, με τον οποίο επλήττετο η σχετική σκέψη της πρωτόδικης απόφασης (ως προς την ύπαρξη και το ουσιώδες ορισμένων από τις διαπιστωθείσες πλημμέλειες και, συνεπώς, το εφικτό ή μη του λογιστικού προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της αναιρεσίβλητης), αφού αναφέρει στην προσβαλλόμενη απόφασή του ότι ο μεν φορολογικός έλεγχος (που ενεργήθηκε από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Φορολογικής Αρχής) διαπίστωσε "ορισμένες παρατυπίες και πλημμέλειες των βιβλίων και στοιχείων της εκκαλούσης (ήδη αναιρεσίβλητης) εταιρίας που, κατά την άποψή του (του φορολογικού ελέγχου), συνιστούν ανακρίβεια και ανεπάρκεια, οι οποίες καθιστούν αδύνατο το λογιστικό προσδιορισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων της κρινόμενης χρήσεως", ο αρμόδιος Οικονομικός Εφορος, όμως, "δεν αποδέχθηκε το πόρισμα του φορολογικού ελέγχου και, με το από 10.10.1988 πόρισμά του, έκρινε ότι τα βιβλία της επιχειρήσεως δεν πρέπει να κριθούν ανακριβή, αλλά ανεπαρκή δια τις ανεπάρκειες που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου", στη συνέχεια περιορίζεται να αποφανθεί ότι "η κρίση του Οικονομικού Εφόρου που, ουσιαστικά, αναμόρφωσε την έκθεση των φορολογικών ελεγκτών περί εξωλογιστικού προσδιορισμού των καθαρών κερδών της εκκαλούσης (ήδη αιτούσης) εταιρίας, δεν είναι νόμιμη και ορθή. Και τούτο γιατί, ενώ ο ίδιος δεν αποδίδει και δεν διαπιστώνει συγκεκριμένη πλημμέλεια και δη ουσιώδη ανεπάρκεια στο σκέλος των δαπανών της εταιρίας, παραπέρα δε προσδιορίζει και τα ακαθάριστα έσοδα στα οποία κυρίως αναφέρονται οι πλημμέλειες αυτές με την έκθεση ελέγχου στο ύψος που προκύπτει από τα βιβλία της, άγεται ακολούθως σε εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών αυτής, καθισταμένης έτσι αντιφατικής της παραπάνω κρίσεώς του ως προς το εφικτό ή μη του λογιστικού προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της εταιρίας" και ότι "ύστερα απ' αυτά, τα οικονομικά αποτελέσματα της εκκαλούσης (ήδη αιτούσης) εταιρίας πρέπει να προσδιοριστούν λογιστικά". Η κρίση, όμως, αυτή του Διοικητικού Εφετείου για τη διενέργεια, στην προκειμένη περίπτωση, λογιστικού προσδιορισμού είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, γιατί στηρίζεται σε μόνη την πιο πάνω σκέψη για αντιφατικότητα της αιτιολογίας, από μέρους του Οικονομικού Εφόρου, της κρίσεώς του, ως προς τον εξωλογιστικό προσδιορισμό, στον οποίο ο ίδιος προέβη, ενώ όφειλε, κατά νόμο (το Διοικητικό Εφετείο) ως Δικαστήριο ουσίας, να εκφέρει, ενόψει της εφέσεως και της προσφυγής της αναιρεσίβλητης εταιρίας, δική του κρίση για την ύπαρξη ή μη των πλημμελειών που αποδόθηκαν στα βιβλία και στοιχεία της, για το ουσιώδες ή μη αυτών και για το εφικτό ή ανέφικτο, κατόπιν τούτων, του λογιστικού προσδιορισμού των ακαθαρίστων εσόδων και των καθαρών κερδών της. Για το λόγο δε αυτό, που βάσιμα προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί. 4. Επειδή, μετά την αναίρεση της προσβαλλόμενης απόφασης για τον πιο πάνω λόγο, παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων αναιρέσεως, η δε υπόθεση, που χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο Δικαστήριο για νέα κρίση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης