ΔΕΔ 1488/2022

Απομείωση αποθεμάτων χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς δικαιολογητικά - Λογιστικές διαφορές

29 Απρ 2022

Taxheaven.gr
Καλλιθέα, 29/04/2022
Αριθμός απόφασης: 1488


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α2

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας  : 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604553
E-mail: [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β' 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)»
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2.Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3.Την υπ' αριθμ. ΔΕΔ 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/τ.Β'/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4.Τη με ημερομηνία κατάθεσης 03/01/2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου ................ ενδικοφανή προσφυγή:

1) της εταιρείας με την επωνυμία................, ΑΦΜ................, με έδρα στη................και 2) του................, ΑΦΜ ................, κατοίκου................, οδός................, ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ανωτέρω εταιρείας, κατά της υπ' αριθμόν................/2021 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 01/01/2016-31/12/2016 του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ..

5.Την ως άνω πράξη, της οποίας ζητείται η ακύρωση, καθώς και την οικεία Έκθεση Ελέγχου.

6. Τις απόψεις του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ..

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 03/01/2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου ................  ενδικοφανούς προσφυγής:

1) της εταιρείας με την επωνυμία................, ΑΦΜ................, με έδρα στη................και
2) του................, ΑΦΜ ................, κατοίκου................, οδός................, ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ανωτέρω εταιρείας, η οποία υπεβλήθη εμπρόθεσμα, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ


Με την υπ' αριθμ................./2021 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., φορολογικής περιόδου 01/01/2016-31/12/2016, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας Φ.Π.Α. ύψους 21.068.503,10 €, πλέον προστίμου λόγω ανακρίβειας ύψους 10.534.251,55 €, ήτοι συνολικό ποσό για καταβολή 31.602.754,65 €.

Η ως άνω πράξη εδράζεται επί της από 23/11/2021 Έκθεσης Μερικού Φ.Π.Α. του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., η οποία εκδόθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ................./06-03-2019 εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.. Σύμφωνα με την εν λόγω Έκθεση, διαπιστώθηκε ότι η προσφεύγουσα στις 31/12/2016 καταχώρησε μία συγκεκριμένη λογιστική εγγραφή στα βιβλία της ύψους 87.855.848,84 €, όπου χρέωσε τον λογαριασμό 81.00.99 «Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα» σε πίστωση λογαριασμών αποθεμάτων, ανταλλακτικών, αναλωσίμων και ειδών συσκευασίας.

Ο έλεγχος κοινοποίησε στην προσφεύγουσα το υπ' αριθμόν................/08-07-2019 Αίτημα, με το οποίο ζητούσε την παροχή εξηγήσεων ειδικά και συγκεκριμένα αναφορικά με την ανωτέρω λογιστική εγγραφή, με τα παραστατικά και λοιπά δικαιολογητικά (λογιστικά τεκμήρια). Η προσφεύγουσα δεν ανταποκρίθηκε και δεν παρείχε καμία εξήγηση ή σχετικό αποδεικτικό στοιχείο, με αποτέλεσμα να έχει εν τοις πράγμασι προβεί σε απώλεια/απομείωση αποθεμάτων που δεν αποδεικνύεται ότι οφείλεται σε επιχειρηματικούς λόγους. Συνεπώς, ο έλεγχος έκρινε ότι θα πρέπει να γίνει διακανονισμός του φόρου εισροών που είχε εκπέσει η προσφεύγουσα κατά την απόκτηση των αποθεμάτων αυτών, κατά τις διατάξεις της παρ1 του άρθρου άρθρου 33 του ν. 2859/2000, με συνέπεια να καταλογίσει τον Φ.Π.Α. που αναλογεί στην ανωτέρω λογιστική εγγραφή, ύψους 21.085.403,72 €.

Οι προσφεύγοντες, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητούν την ακύρωση ή άλλως τροποποίηση της ως άνω προσβαλλόμενης πράξης, προβάλλοντας τους κάτωθι ισχυρισμούς:

1ος λόγος: Πλημμέλεια της προσβαλλόμενης πράξης-εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου-πλάνη περί τα πράγματα.

2ος λόγος: Έλλειψη προϋποθέσεων αλληλέγγυας ευθύνης του προσφεύγοντος.

Ως προς τους 1ο ως άνω ισχυρισμό της ενδικοφανούς προσφυγής

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 1 του ν. 2859/2000:

«Η έκπτωση του φόρου που ενεργείται με βάση τις υποβαλλόμενες δηλώσεις ΦΠΑ, υπόκειται σε τελικό διακανονισμό σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον:

α) η έκπτωση αυτή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από εκείνη που είχε δικαίωμα να ενεργήσει ο υποκείμενος στο φόρο,

β) μετά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων ΦΠΑ, έγιναν μεταβολές που δεν είχαν ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του ποσού των εκπτώσεων, ιδίως στην περίπτωση έκπτωσης στο τίμημα ή ακύρωσης αγορών. Δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται, καθώς και σε περιπτώσεις χορήγησης δώρων μέχρις αξίας 10 ευρώ και δειγμάτων τα οποία διατίθενται για το σκοπό της επιχείρησης.
...».


Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1221/2000 «δεν ενεργείται διακανονισμός εκπτώσεων στις περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται με νόμιμα παραστατικά (π.χ. πρωτόκολλο καταστροφής, πρωτόκολλο διαπίστωσης της κλοπής κ.λ.π., έγγραφα δημοσίων υπηρεσιών- πυροσβεστικής, αστυνομίας, κ.λ.π.), ακόμα και στην περίπτωση που η επιχείρηση εισπράττει αποζημίωση προς αναπλήρωση της αξίας των καταστραφέντων, απολεσθέντων ή κλαπέντων αγαθών της (εμπορευσίμων ή επενδυτικών)».

Επειδή η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η μείωση των αποθεμάτων δεν είναι σε καμία περίπτωση αδικαιολόγητη και ανεξήγητη, ότι τα καπνά φυλάσσονταν σε εγκαταστάσεις τρίτης εταιρείας με την επωνυμία «................», με την οποία βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη, καθώς και ότι οι ποσότητες των καπνών καταμετρήθηκαν από δικαστικά διορισμένους πραγματογνώμονες και εταιρεία ορκωτών ελεγκτών.

Επειδή η προσφεύγουσα προς επίρρωση του ισχυρισμού της προσκόμισε στον έλεγχο αλλά και στην Υπηρεσία μας:

• την από 30/11/2018 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας με την επωνυμία «

• την υπ' αριθμόν................/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς

•  την κατάσταση πραγματογνωμοσύνης της Α3 αποθήκης......................

•  την από 08/02/2019 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας με την επωνυμία «

•  την υπ' αριθμόν................/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς

•  την από 22/04/2019 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας με την  επωνυμία «

•  την υπ' αριθμόν ................/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

•  την από 24/03/2021 Έκθεση Ελέγχου καταμέτρησης αποθεμάτων του Ορκωτού Ελεγκτή .................

Επειδή η ανωτέρω κατάσταση πραγματογνωμοσύνης της Α3 αποθήκης ................ δεν αναφέρεται σε.................

Επειδή και η από 24/03/2021 Έκθεση Ελέγχου καταμέτρησης αποθεμάτων του Ορκωτού Ελεγκτή ................ αναφέρεται στο διαπιστωτικό γεγονός της ύπαρξης συγκεκριμένης ποσότητας αποθεμάτων σε μία δεδομένη ημερομηνία.

Επειδή η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει άνευ ετέρου την αιτία της απομείωσης των αποθεμάτων σε αξία που να ανέρχεται στο ποσό των 87.855.848,84 €.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται ως αβάσιμος.

Ως προς τον 2ο ως άνω ισχυρισμό της ενδικοφανούς προσφυγής


Επειδή σύμφωνα με την Ε.2128/2020 Εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμόν ΣτΕ 498/2020 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να εξετάζει λόγους περί ελλείψεως των κατά νόμον προβλεπόμενων προϋποθέσεων γένεσης της αλληλέγγυας ευθύνης του προσφεύγοντος.

Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος παραδεκτώς προβάλλεται. Επειδή με το άρθρο 50 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4646/2019, ορίζονταν τα εξής:

«1. Τα πρόσωπα που είναι πρόεδροι, διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου τόκων και προστίμων που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Στα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύονται, ευθύνεται αλληλεγγύως μαζί με τα πιο πάνω πρόσωπα, για την πληρωμή των κατά το προηγούμενο εδάφιο οφειλόμενων φόρων του διαλυόμενου νομικού προσώπου και εκείνο που το απορρόφησε ή το νέο νομικό πρόσωπο που συστήθηκε ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.

2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για τους παρακρατούμενους φόρους το ΦΠΑ και όλους τους επιρριπτόμενους φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου που εκπροσωπούν ως εξής: α) Αν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα που είχαν μία από τις ως άνω ιδιότητες από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης του φόρου και μετά.

β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα, που είχαν μία από τις πιο πάνω ιδιότητες κατά το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του φόρου.

7. Πρόσωπα ευθυνόμενα για την καταβολή φόρου εκ μέρους του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας σύμφωνα με το παρόν άρθρο δύνανται να ασκήσουν έναντι της Φορολογικής Διοίκησης, παράλληλα με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, οποιοδήποτε δικαίωμα θα είχε στη διάθεσή του το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα.

......

Επειδή με το άρθρο 50 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4646/2019, ορίζονται τα εξής:

«1. Τα πρόσωπα, που είναι εκτελεστικοί πρόεδροι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν εν τοις πράγμασι τη διαχείριση ή διοίκηση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενου φόρου, κάθε επιρριπτόμενου φόρου, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους, ως και για τους τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις και οποιεσδήποτε διοικητικές χρηματικές κυρώσεις επιβάλλονται επ' αυτών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α. τα ανωτέρω πρόσωπα είχαν μια από τις ανωτέρω ιδιότητες είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου είτε κατά τον χρόνο λύσης, διάλυσης ή συγχώνευσής του είτε κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης του νομικού προσώπου,

β. οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας τους υπό κάποια εκ των ανωτέρω ιδιοτήτων με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων.

Αν οι οφειλές διαπιστώνονται μετά από έλεγχο, ως αλληλεγγύως υπεύθυνα πρόσωπα κατά την έννοια της παραγράφου αυτής νοούνται μόνο τα πρόσωπα στα οποία συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις των στοιχείων α' και Υ κατά το φορολογικό έτος ή την περίοδο στην οποία ανάγονται οι οφειλές αυτές. Σε περίπτωση που οι υπό παρ. 1 φορολογικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η αλληλέγγυα ευθύνη βαραίνει και τα πρόσωπα στα οποία συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις των στοιχείων α και γ κατά τον χρόνο που κάθε δόση της ρύθμισης κατέστη ληξιπρόθεσμη ή η ρύθμιση απωλέσθηκε. Για τα ποσά των τόκων, των προσαυξήσεων, των προστίμων και των λοιπών χρηματικών κυρώσεων, η αλληλέγγυα ευθύνη βαραίνει τα πρόσωπα που είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την κύρια οφειλή επί της οποίας υπολογίζονται και επιβάλλονται τα ποσά αυτά,

γ. οι εν λόγω οφειλές δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο από υπαιτιότητα των ανωτέρω προσώπων. Το βάρος απόδειξης για την μη ύπαρξη υπαιτιότητας, φέρουν τα υπό παρ.1 πρόσωπα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύνανται να ορίζονται ενδεικτικά περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας.

2. Στα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύονται, ευθύνεται αλληλεγγύως με τα υπό παρ. 1 πρόσωπα για την πληρωμή των οφειλομένων φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενου φόρου, κάθε επιρριπτόμενου φόρου, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και των επ' αυτών τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και οποιωνδήποτε χρηματικών κυρώσεων του διαλυόμενου νομικού προσώπου και εκείνο που το απορρόφησε ή το νέο νομικό πρόσωπο που συστήθηκε, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους.

4. Πρόσωπα ευθυνόμενα για την καταβολή φόρου εκ μέρους του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας σύμφωνα με το παρόν άρθρο δύνανται να ασκήσουν έναντι της Φορολογικής Διοίκησης, παράλληλα με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, οποιοδήποτε δικαίωμα θα είχε στη διάθεσή του το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα.

......

Επειδή
ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι δε στοιχειοθετείται αλληλέγγυα ευθύνη του για την επίμαχη οφειλή της εταιρείας, δεδομένου ότι η μη πληρωμή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα, αδράνεια ή κακοπιστία του αλλά σε αντικειμενική και απόλυτη αδυναμία της εταιρείας, η οποία κατά τα τελευταία έτη βρίσκεται σε έκτακτη και εξαιρετικά δυσμενή οικονομική κατάσταση.

Επειδή ωστόσο, οι ανωτέρω διατάξεις περί αλληλέγγυας ευθύνης των διοικούντων νομικά πρόσωπα, θεσπίζουν αλληλέγγυα ευθύνη των φυσικών προσώπων που ασκούν πραγματική διοίκηση.

Επειδή εν προκειμένω ο προσφεύγων, καθίσταται αλληλεγγύως υπεύθυνος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4174/2013 τόσο όπως ίσχυαν πριν τον Ν. 4646/2019 όσο και μετά, δεδομένου ότι είχε την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας για την φορολογική περίοδο που αφορά ο έλεγχος (ΓΕΜΗ αριθ. πρωτ. ....../24- 03-2016) και κατά τη διάρκεια της οποίας έπρεπε να είχε γίνει η απόδοση του Φ.Π.Α. στο Δημόσιο.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 03/01/2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου ........ ενδικοφανούς προσφυγής:

1) της εταιρείας με την επωνυμία ........, ΑΦΜ ........, με έδρα στη ........ και

2) του ........, ΑΦΜ ........, κατοίκου ........, οδός ........, ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ανωτέρω εταιρείας, και την επικύρωση της υπ' αριθμ. ......../2021 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού

Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 01/01/2016-31/12/2016 του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., σύμφωνα με το ως άνω σκεπτικό.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Ανάλυση
    

Ποσά (€)

Φόρος εκροών
    

21.085.403,72

Πιστωτικό υπόλοιπο
    

16.900,62

Χρεωστικό υπόλοιπο
    

21.068.503,10

Πρόστιμο άρθρου 58Α Κ.Φ.Δ. λόγω ανακρίβειας
    

10.534.251,55

Σύνολο
    

31.602.754,65

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΝΑΙ
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΣΚΟΥΡΑ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


Taxheaven.gr