Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 2550/1997 Ο Φ.Π.Α. που αναγράφεται σε Τιμολόγια ή άλλα εξομοιούμενα στοιχεία παροχής υπηρεσιών, τα οποία εκδίδει υποκείμενος στο φόρο και αποδίδει ο ίδιος, δεν θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείς, έστω κι αν οι παρασχεθείσες υπηρεσίες δεν υπόκεινται στο φόρο

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΣτΕ 2550/1997
Ο Φ.Π.Α. που αναγράφεται σε Τιμολόγια ή άλλα εξομοιούμενα στοιχεία παροχής υπηρεσιών, τα οποία εκδίδει υποκείμενος στο φόρο και αποδίδει ο ίδιος, δεν θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείς, έστω κι αν οι παρασχεθείσες υπηρεσίες δεν υπόκεινται στο φόρο


ΣτΕ 2550/1997 Ο Φ.Π.Α. που αναγράφεται σε Τιμολόγια ή άλλα εξομοιούμενα στοιχεία παροχής υπηρεσιών, τα οποία

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αχρεωστήτως καταβληθείς Φ.Π.Α.
Σ.τ.Ε.: 2550/1997

Ο Φ.Π.Α. που αναγράφεται σε Τιμολόγια ή άλλα εξομοιούμενα στοιχεία παροχής
υπηρεσιών, τα οποία εκδίδει υποκείμενος στο φόρο και αποδίδει ο ίδιος, δεν
θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείς, έστω κι αν οι παρασχεθείσες υπηρεσίες δεν
υπόκεινται στο φόρο


5. Επειδή στο άρθρο 2 του Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α') "για την εφαρμογή του
Φ.Π.Α. και άλλες διατάξεις" ορίζεται ότι αντικείμενο του Φ.Π.Α. είναι η
παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή
αιτία στην Ελληνική Επικράτεια, από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτή την
ιδιότητα.
Περαιτέρω, στο άρθρο 28, παρ. 1 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι: "Για την
παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, υπόχρεοι στο φόρο είναι: α) ο
εγκαταστημένος στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενος στο φόρο, για τις
ενεργούμενες απ' αυτόν πράξεις, β) ...... και δ) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το
οποίο αναγράφει το φόρο στα Τιμολόγια που εκδίδει ή σε άλλα εξομοιούμενα μ'
αυτά στοιχεία". Εξάλλου, ορίζεται στο μεν άρθρο 23, παρ. 1 του εν λόγω Νόμου
ότι: "Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει από το φόρο που αναλογεί στις
ενεργούμενες απ' αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών το φόρο
με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που
έγιναν σ' αυτόν και η εισαγωγή αγαθών που πραγματοποιήθηκε απ' αυτόν...", στο
δε άρθρο 25, παρ. 1 αυτού ότι: "Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου μπορεί να
ασκηθεί εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο κατέχει: α) Τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό
στοιχείο που επέχει θέση Τιμολογίου για τις παραδόσεις αγαθών ή παροχές
υπηρεσιών που γίνονται σ' αυτόν...". Από τα ανωτέρω και ενόψει των διατάξεων
των άρθρων 23 και 25, παρ. 1 του Ν.1642/1986, που προβλέπουν ότι δικαίωμα
έκπτωσης του φόρου έχει ο υποκείμενος στο φόρο εφόσον κατέχει Τιμολόγιο ή άλλο
στοιχείο που επέχει θέση Τιμολογίου, συνάγεται ότι, κατά την έννοια του άρθρου
28, παρ. 1, περ. δ' του εν λόγω νόμου, εφόσον εξεδόθη πάντως Τιμολόγιο με
αναγραφή Φ.Π.Α., ο αναγράψας το φόρο έχει υποχρέωση αποδόσεως αυτού στο Δημόσιο
και, σε περίπτωση αποδόσεως του εν λόγω φόρου, δεν υπάρχει αξίωση επιστροφής.
Στην τελευταία δε αυτή περίπτωση, δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 27,
παρ. 1 του ως άνω νόμου κατά την οποία: "Με την επιφύλαξη των σχετικών με την
παραγραφή διατάξεων ο φόρος επιστρέφεται εφόσον: α) καταβλήθηκε στο Δημόσιο
αχρεώστητα...", διότι το αποδοθέν ποσό φόρου από τον αναγράψαντα αυτό σε
Τιμολόγιο ή άλλο στοιχείο που επέχει θέση Τιμολογίου, δεν θεωρείται αχρεωστήτως
καταβληθέν.
6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη
απόφαση, η αναιρεσίβλητη εταιρία είχε, κατά τον κρίσιμο χρόνο, αντικείμενο
εργασιών, μεταξύ άλλων, την παροχή υπηρεσιών συμβούλου προς τον αλλοδαπό Οίκο
"..............." που εδρεύει στην Αγγλία, σχετικά με την ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού υλικού του εν λόγω Οίκου, την προβολή του εκπαιδευτικού υλικού
του Οίκου αυτού και την παροχή πληροφοριών σε διάφορα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για
το εκπαιδευτικό αυτό υλικό. Για τις υπηρεσίες αυτές, η αναιρεσίβλητη εταιρία
εξέδιδε προς την αλλοδαπή εταιρία Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, στην αξία δε των
Τιμολογίων αυτών χρέωνε Φ.Π.Α. Το δικάσαν Διοικητικό Εφετείο, επικυρώνοντας την
πρωτόδικη απόφαση, έκρινε ότι η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών εκ μέρους της
αναιρεσίβλητης εταιρίας προς την ως άνω αλλοδαπή εταιρία, δεν υπόκειται στο
Φ.Π.Α., κατ' εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων των παρ. 4 και 3γ' του άρθρου
12 του Ν.1642/1986 και, συνεπώς, η αναιρεσίβλητη εταιρία δεν είχε υποχρέωση
αποδόσεως στο Ελληνικό Δημόσιο του ένδικου φόρου, καθόσον, στην περίπτωση αυτή,
δεν έχει εφαρμογή η παρατεθείσα διάταξη του άρθρου 28, παρ. 1δ' του ίδιου
νόμου, η οποία προϋποθέτει ότι η παροχή υπηρεσιών για την οποία εκδόθηκαν
Τιμολόγια και εισπράχθηκε ο Φ.Π.Α. που αναγράφεται σ' αυτά, υπόκειται στον εν
λόγω φόρο. Η κρίση, όμως, αυτή του Διοικητικού Εφετείου δεν είναι νόμιμη,
διότι, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, εφόσον η αναιρεσίβλητη εταιρία είχε εκδόσει
πάντως Τιμολόγια στα οποία ανέγραψε τον ένδικο Φ.Π.Α., είχε υποχρέωση αποδόσεώς
του στο Δημόσιο. Για το λόγο αυτό, εμμέσως προβαλλόμενο, η προσβαλλόμενη
απόφαση πρέπει να αναιρεθεί, παρέλκει δε ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών
λόγων αναιρέσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης