Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ 849/2022 Υποβολή δήλωσης φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου


Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-09-2022 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΔΕΔ 849/2022
Η καταβολή ΦΣΚ γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία σύνταξης του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης


Αριθμός Απόφασης: 849/20-04-2022


Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών
Υποδ/νση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης
Τμήμα Α8 - Επανεξέτασης

Αθαν. Τακαντζά 8 - 10,
Τ.Κ.: 546 39 - Θεσσαλονίκη
Αριθ. τηλ.: 2313332241
Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ170Α/26-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της με αριθμό πρωτοκόλλου Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020 και ημερομηνία 23/10/2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ4738Β/26-10-2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ1440Β/27-04-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 και ημερομηνία 30/08/2016 Απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ε.Δ. (ΦΕΚ2759Β/01-09-2016), με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 29/12/2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ενδικοφανή Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία « » και Α.Φ.Μ.: , κατά της με αριθμό /29-11-2021 Πράξης Επιβολής Προστίμου (άρθρο 54 Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης για το φορολογικό έτος 2021.

5. Την ως άνω πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης.

7. Την Εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της Απόφασης.

Επί της από 29/12/2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ενδικοφανούς Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «  » και Α.Φ.Μ.: , η οποία ασκήθηκε εμπροθέσμως και μετά από μελέτη και αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στον σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την με αριθμό /29-11-2021 προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου (άρθρο 54 ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης για το φορολογικό έτος 2021, επιβλήθηκε, σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας, πρόστιμο του Κ.Φ.Δ. ποσού 500,00 € για εκπρόθεσμη υποβολή της με αριθμό και ημερομηνία καταχώρησης /19-11-2021 δήλωσης καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων με ημερομηνία οικείου εγγράφου την 30/10/2021. Η εν λόγω προσβαλλόμενη πράξη εδράζεται στην από 29/11/2021 Έκθεση Ελέγχου επί εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης συγκέντρωσης κεφαλαίου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης για την προσφεύγουσα εταιρεία

Η προσφεύγουσα εταιρεία με την επωνυμία «,» και Α.Φ.Μ.: , με την με ημερομηνία κατάθεσης 29/12/2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ενδικοφανή Προσφυγή, ζητά να γίνει αυτή δεκτή και να ακυρωθεί η ανωτέρω προσβαλλόμενη πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, προβάλλοντας τους ακόλουθους λόγους:

1. Η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατ' εσφαλμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.1676/1986. Ειδικότερα, σύμφωνα με την με αριθμό /2018 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ως άνω νόμου, η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά τον χρόνο σύνταξης, είτε από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή είτε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, του διαπιστωτικού εγγράφου της συντέλεσης - ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας και όχι κατά τον χρόνο της σύγκλησης της (τακτικής ή έκτακτης) γενικής συνέλευσης των μετόχων με την οποία αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Στην υπό κρίση υπόθεση, την 30/10/2021 πραγματοποιήθηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων (πρακτικό Νο ) κατά την οποία αποφασίστηκε, κατόπιν τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.000,00 € με καταβολή μετρητών που έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την καταχώρηση της τροποποίησης του καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η οποία συντελέστηκε την 24/12/2021. Συνεπώς, κατά την 18/11/2021 που υποβλήθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, μέσω διαδικτύου, η δήλωση καταβολής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, η οποία καταχωρήθηκε από την εν λόγω Δ.Ο.Υ. με αριθμό /19-11-2021, δεν είχε γεννηθεί η υποχρέωση υποβολής της εν λόγω δήλωσης.

2. Η προσβαλλόμενη πράξη στερείται νόμιμης αιτιολογίας, δεδομένου ότι η επιβολή του προστίμου εδράζεται στην εκπρόθεσμη υποβολή της με αριθμό /2021 δήλωσης καταβολής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου για την χρονική περίοδο από 30/10/2021 έως 30/10/2021, χωρίς να αναφέρει ούτε τις διατάξεις που προβλέπουν την υποχρέωση υποβολής οικείας δήλωσης ούτε την ακριβή ημερομηνία της υποβολής της, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί το εκπρόθεσμο αυτής.

Οι προβαλλόμενοι λόγοι και ισχυρισμοί της προσφεύγουσας εταιρείας απορρίπτονται ως νόμω και ουσία αβάσιμοι, για τους λόγους που αναπτύσσονται στο κάτωθι σκεπτικό:

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 17 (Επιβολή φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου) του Ν.1676/1986 «Καθορισμός των συντελεστών τσυ φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων» (ΦΕΚ204Α/29-12-1986) ορίζεται ότι
«Επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, φόρος με την ονομασία "φόρος
στη συγκέντρωση κεφαλαίων", από:
α) εμπορικές εταιρείες και κοινοπραξίες επιτηδευματιών,
β) συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού, οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή κοινωνία, εφ' όσον ο σκοπός που επιδιώκουν τα πρόσωπα αυτά είναι κερδοσκοπικός,
γ) ................»

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 18 [Φορολογούμενες πράξεις (φορολογία συγκέντρωσης κεφαλαίου)] παρ. 1 περ. α) του Ν.1676/1986 ορίζεται ότι «1. Αποτελούν συγκέντρωση κεφαλαίων και υπάγονται στον φόρο οι κατωτέρω πράξεις:
εταιρεία.
α) η σύσταση των προσώπων που προβλέπονται από το άρθρο 17 και η αύξηση του κεφαλαίου τους που γίνεται με την εισφορά περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε είδους,».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 19 (Αξία στην οποία επιβάλλεται ο φόρος) παρ. 1 περ. α) του Ν.1676/1986 ορίζεται ότι «1. Ο φόρος υπολογίζεται:
α) για τις πράξεις των περιπτώσεων α), γ) και δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 18, στην πραγματική αξία των εισφερόμενων κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων,».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 20 (Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης) περ. α) του Ν.1676/1986 ορίζεται ότι «Η φορολογική υποχρέωση γεννάται:
α) στη σύσταση των προσώπων του άρθρου 17, στην αύξηση του κεφαλαίου ή του ενεργητικού τους, στη συγχώνευση, στη μετατροπή και στα δάνεια των περιπτώσεων ε) και στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 18, κατά τον χρόνο της σύνταξης του οικείου εγγράφου και σε περίπτωση μη σύνταξης εγγράφου κατά τον χρόνο της σχετικής εγγραφής στα οικεία βιβλία,».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 21 (Συντελεστής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου) του Ν.1676/1986, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου πεντηκοστού εβδόμου παρ. 1 του Ν.4839/2021 (ΦΕΚ181Α/02-10-2021) και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου ισχύουν από την 01/10/2021 και καταλαμβάνουν πράξεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την ημερομηνία αυτή και μετά, ορίζεται ότι «Ο φόρος ορίζεται στο ήμισυ της μονάδας ως ποσοστό επί τοις εκατό (0,5%) στην αξία που φορολογείται.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 23 (Δήλωση και καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου) παρ. 1 και παρ. 2 περ. α) του Ν.1676/1986, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ορίζεται ότι
«1. Τα πρόσωπα που υπάγονται στον φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου οφείλουν να υποβάλουν δήλωση στον αρμόδιο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 26, οικονομικό έφορο μαζί με αντίγραφο του εγγράφου της οικείας πράξης και να καταβάλουν ολόκληρο το ποσό του οφειλομένου φόρου.
2. Η δήλωση υποβάλλεται:
α)
Στην αύξηση του κεφαλαίου των προσώπων του άρθρου 17, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία σύνταξης του, κατά τον νόμο, διαπιστωτικού της αύξησης του κεφαλαίου οικείου εγγράφου ή από τη σχετική εγγραφή στα επίσημα βιβλία των προσώπων αυτών, σε περίπτωση που δεν συντάσσεται έγγραφο. Όπου από τον νόμο προβλέπεται δημοσίευση της πράξης αυτής, η δήλωση υποβάλλεται πριν από τη δημοσίευση.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 26 (Αρμόδιος οικονομικός έφορος) παρ. 1 του Ν.1676/1986 ορίζεται ότι
«1. Αρμόδιος οικονομικός έφορος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχό τους, την εξακρίβωση όσων δεν υπέβαλαν δήλωση και, γενικά, την επιβολή του φόρου, είναι ο οικονομικός έφορος της καταστατικής έδρας των προσώπων του άρθρου 17 που είναι αρμόδιος για την φορολογία εισοδήματος και, ».

Επειδή, στην με αριθμό πρωτοκόλλου Σ.2163/328/ΠΟΛ.217/08-07-1987 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου Ανώνυμης Εταιρείας. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και χρόνος υποβολής της δήλωσης για την καταβολή του φόρου.», αναφέρεται ότι
«Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής: A) Γενικά.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δεύτερου Μέρους του N.1676/1986, σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου Ανώνυμης Εταιρείας:
α. H φορολογική υποχρέωση για την καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων γεννάται κατά τον χρόνο σύνταξης του οικείου εγγράφου [άρθρο 20 περίπτ. α)].
β. H δήλωση για την καταβολή του φόρου υποβάλλεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη σύνταξη του οικείου εγγράφου και, πάντως, πριν από τη δημοσίευσή του [άρθρο 23 παρ. 2 περ. α)].

2. Εξάλλου, βάσει των διατάξεων του N.2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ 191A), η αύξηση του κεφαλαίου Ανώνυμης Εταιρείας γίνεται: α. Είτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (καταστατικής ή συνήθους).
β. Είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με ορισμένες προϋποθέσεις που τάσσονται από τον νόμο.
B) Αύξηση του κεφαλαίου A.E. που γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (καταστατικής ή συνήθους).
α. Έγγραφο που αποδεικνύει την αύξηση του κεφαλαίου.

Σε αντίθεση με την αύξηση του κεφαλαίου της Ε.Π.Ε., η οποία (αύξηση) αποδεικνύεται από το συντασσόμενο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, η αύξηση του κεφαλαίου της A.E. αποδεικνύεται με ιδιωτικό έγγραφο, παρότι το καταστατικό της καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Το ιδιωτικό αυτό έγγραφο είναι το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, στο οποίο καταχωρείται η απόφαση αυτής για αύξηση του κεφαλαίου, χωρίς να απαιτείται από τον νόμο και επανάληψη αυτού ενώπιον συμβολαιογράφου (και Υπ. Οικ. Σ.1787/277/1987). β. Πότε γεννάται η υποχρέωση για την καταβολή του φόρου.

Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης για την καταβολή του φόρου είναι μόνον η ημερομηνία του κατά τα ανωτέρω συντασσόμενου πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης (Υπ. Οικ. Σ.1787/277/1987), όχι, όμως και η ημερομηνία του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, με το οποίο πιστοποιείται απλώς η ανάληψη της υποχρέωσης για την κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση.


Σημειώνεται ότι η ημερομηνία του κατά τα ανωτέρω πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί αφετηρία για τον χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και στην περίπτωση ακόμη που το πρακτικό αυτό επαναλαμβανόταν ενώπιον συμβολαιογράφου, κατόπιν επιθυμίας των ενδιαφερομένων, παρότι, όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση από τον νόμο. γ. Πότε υποβάλλεται η δήλωση για την καταβολή του φόρου.

H δήλωση για την καταβολή του φόρου υποβάλλεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία σύνταξης του κατά τα ανωτέρω πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης και, πάντως, πριν από τη δημοσίευση αυτού (και Υπ. Οικ. Σ. 1963/302/ΠΟΛ.192/1987).

Δ) Δημοσιότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση κεφαλαίου A.E..

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α και 7β του N. 2190/1920, τα οποία προστέθηκαν στον νόμο αυτόν με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου A.E., με τις οποίες αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υποβάλλονται σε δημοσιότητα. H δημοσιότητα αυτή πραγματοποιείται:

α. Με την καταχώριση των αποφάσεων αυτών, ύστερα από έλεγχο, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου που εδρεύει στη Νομαρχία, όπου έχει την έδρα της η εταιρεία.

β. Με τη δημοσίευση στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ανακοίνωσης για την καταχώριση των αποφάσεων αυτών στο ως άνω Μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών. H δημοσίευση αυτή γίνεται με επιμέλεια της ως άνω Υπηρεσίας και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Τονίζεται, ότι, κατά τις διατάξεις του N. 1676/1986, η ενδιαφερόμενη εταιρεία θα πρέπει, πριν από την καταχώριση των προαναφερόμενων αποφάσεων στο κατά τα ανωτέρω Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία αντίγραφο του προς δημοσίευση πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά περίπτωση, επί του οποίου θα υπάρχει θεώρηση του αρμόδιου Οικονομικού Εφόρου ότι καταβλήθηκε ο φόρος του N. 1676/1986 ή ότι δεν οφείλεται φόρος, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού (π.χ., αύξηση κεφαλαίου ναυτιλιακών A.E.) (Υπ. Οικ. Σ. 1060/169/ΠΟΛ. 101/1987).».


Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 7 (Προθεσμίες) παρ. 1 εδ. πρώτο του Ν.4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ170Α/26-07-2013) ορίζεται ότι «1. Εάν η εκπνοή προθεσμίας για την άσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση υποχρέωσης, όπως
ορίζεται από την φορολογική νομοθεσία, συμπίπτει με επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την οποία η Φορολογική Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 54 (Διαδικαστικές παραβάσεις) παρ. 1 περ. β) και παρ. 2 περ. δ) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ορίζεται ότι «1. Για κάθε μία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο
ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή την φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: δ) πεντακόσια (500) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β), γ), δ) και στ) της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.».

Επειδή, στο κεφάλαιο II παρ. 2 περ. β) εδ. πρώτο της ΠΟΛ.1252/2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (N.4174/2013, άρθρα 53 - 62).», αναφέρεται ότι

«II. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 53 - 62. 2. Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54).

β) Εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει φόρος για καταβολή [παρ. 1 περ. β) και γ)].

Για την εκπρόθεσμη υποβολή ή την μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει φόρος για καταβολή [άρθρο 54 παρ. 1 περ. β)], καθώς και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων [άρθρο 54 παρ. 1 περ. γ)], επιβάλλεται, κατά περίπτωση, πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων, διακοσίων πενήντα (250) ευρώ όταν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και πεντακόσιων (500) ευρώ, εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα (περ. β) και γ) της παρ. 1 σε συνδυασμό με τις περ. β), γ) και δ) της παρ. 2 του άρθρου 54).».


Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 86 (Υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.) παρ. 1 περ. α. του Ν.4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ167Α/30-10-2019), όπως ίσχυαν έως την 06/04/2022 [κατάργηση από την 07/04/2022 δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 59 περ. α. του ν. 4919/2022 (ΦΕΚ71Α/07-04-2022)], οριζόταν ότι

«1. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικά:

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (ΦΕΚ104Α),».


Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 92 (Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου) περ. α. του ν. 4635/2019, όπως ίσχυαν έως την 06/04/2022 [κατάργηση από την 07/04/2022 δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 59 περ. α. του ν. 4919/2022 (ΦΕΚ71Α/07-04-2022)], οριζόταν ότι

«Η δημοσιότητα των πράξεων, στοιχείων ή δεδομένων των υπόχρεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 86 του παρόντος πραγματοποιείται με:

α. την εγγραφή ή καταχώριση αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα νόμο,».


Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 97 (Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες) περ. α. και περ. β. του Ν.4635/2019, όπως ίσχυαν έως την 06/04/2022 [κατάργηση από την 07/04/2022 δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 59 περ. α. του Ν.4919/2022 (ΦΕΚ71Α/07-04-2022)], οριζόταν ότι «Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 92 του παρόντος, προκειμένου για κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή και τα ακόλουθα στοιχεία: α. η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό και, όπου απαιτείται, η εγκριτική απόφαση της Διοίκησης,

β. οι τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η παράταση της διάρκειας ζωής της εταιρείας, καθώς και το νέο πλήρες και κωδικοποιημένο κείμενο αυτών,».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 105 (Ολοκλήρωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.) παρ. 1. παρ. 2 και παρ. 3 εδ. πρώτο του ν. 4635/2019, όπως ίσχυαν έως την 06/04/2022 [κατάργηση από την 07/04/2022 δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 59 περ. α. του ν. 4919/2022 (ΦΕΚ71Α/07-04-2022)], οριζόταν ότι

«1. Η κάθε καταχώριση, αρχική ή μεταγενέστερη, συντελείται με την αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάσθηκαν στις αντίστοιχες βάσεις του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ., με τρόπο ώστε τα δεδομένα αυτά να μπορούν, εφεξής, να ανακαλούνται αναλλοίωτα από την κεντρική μνήμη του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ. και να αναγιγνώσκονται με τεχνικά μέσα.

2. Μόλις συντελεστεί η καταχώριση, το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει αυτομάτως και με ηλεκτρονικά μέσα στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικό καταχώρισης, στο οποίο αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία και ώρα καταχώρισης της σχετικής πράξης, στοιχείου ή δήλωσης και ένας μοναδικός, για κάθε καταχώριση, κωδικός αριθμός («Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης»).

3. Κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. συσχετίζεται με τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης και αναγράφει τον ακριβή χρόνο διενέργειάς της, την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον υπάλληλο που διενήργησε αυτήν.».


Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 62 (Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων) παρ. 1 και παρ. 3 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ορίζεται ότι

«1. Ο Γενικός Γραμματέας είναι αρμόδιος για την έκδοση πράξεων επιβολής προστίμων. Οι διατάξεις του Κώδικα και ιδίως αυτές που αφορούν τον φορολογικό έλεγχο, τον προσδιορισμό φόρου, την παραγραφή και την είσπραξη, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις πράξεις επιβολής προστίμων.

3. Η πράξη επιβολής προστίμων πρέπει να περιλαμβάνει αυτοτελή αιτιολογία.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 64 (Επαρκής αιτιολογία) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται ότι
«Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό του φόρου.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 28 (Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου) παρ. 1 και παρ. 2 εδ. δεύτερο, εδ. τρίτο και εδ. τέταρτο του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ορίζεται ότι

«1. Η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί εγγράφως στον φορολογούμενο σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένος. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά να λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων στα οποία βασίζεται ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης.

2. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση έκθεση ελέγχου την οποία συντάσσει η Φορολογική Διοίκηση. Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του φόρου. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μαζί με την έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούμενο.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 171 (Αποδεικτική δύναμη) παρ. 1 και παρ. 4 του Ν.2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας.» (ΦΕΚ97Α/17-05-1999) ορίζεται ότι «1. Τα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί από το αρμόδιο όργανο και κατά τους νόμιμους τύπους, αποτελούν πλήρη απόδειξη για όσα βεβαιώνεται σε αυτά, είτε ότι ενήργησε ο συντάκτης τους είτε ότι έγιναν ενώπιόν του, ως προς τα οποία είναι δυνατή η ανταπόδειξη μόνον εφόσον τα έγγραφα αυτά προσβληθούν ως πλαστά.

4. Οι εκθέσεις ελέγχου που συντάσσονται από φορολογικά όργανα έχουν, εκτός από τις αναφερόμενες σε αυτές πληροφορίες ή ομολογίες του ελεγχομένου, την κατά την παράγραφο 1 αποδεικτική δύναμη.».

Επειδή, σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων, η αιτιολογία των πράξεων επιβολής προστίμου νομίμως συμπληρώνεται από τα στοιχεία του φακέλου, τις διαλαμβανόμενες, δηλαδή, στην έκθεση ελέγχου διαπιστώσεις (ΣτΕ 3875/2008).

Επειδή, σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε., η προσφεύγουσα εταιρεία πραγματοποίησε έναρξη εργασιών με ημερομηνία 17/10/2001, ασκεί ως κύρια δραστηριότητα -από την 19/01/2021- το χονδρικό εμπόριο τροφίμων, τηρεί βιβλία με βάση τα πλήρη λογιστικά πρότυπα του Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.), εντάσσεται στο κανονικό καθεστώς του Φ.Π.Α. και υπάγεται στην φορολογική και ελεγκτική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης.

Επειδή, με το από 30/10/2021 Πρακτικό Νο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της προσφεύγουσας εταιρείας (Α.Μ.Α.Ε / /.../ / και Α.Γ.Ε.ΜΗ.), αποφασίστηκε -κατόπιν σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού-η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.000,00 € με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 100.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έκαστης 0,50 € και την ανάληψη αυτών από τους μετόχους της εταιρείας κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Επειδή, δυνάμει των προναφερθεισών διατάξεων του άρθρου 20 περ. α) και του άρθρου 23 παρ. 2 περ. α) του Ν.1676/1986 και της με αριθμό πρωτοκόλλου Σ.2163/328/Π0Λ.217/1987 Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 εδ. πρώτο του Ν.4174/2013, η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων αναφορικώς με την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς την επιβολή του προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1 περ. β) και παρ. 2 περ. δ) του Ν.4174/2013, ήταν η 15/11/2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα.


Επειδή,
την 18/11/2021 και ώρα 10:45μ.μ. ο λογιστής της προσφεύγουσας εταιρείας απέστειλε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης το με αριθμό υπόθεσης /20211119/4224 αίτημα καταβολής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων σύμφωνα με την από 30/10/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και, κατόπιν τούτου, υποβλήθηκε εκπροθέσμως, η με αριθμό και ημερομηνία καταχώρησης /19-11-2021 δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων για απόδοση φόρου ποσού 250,00 € ως ποσοστού 0,5% επί του ποσού των 50.000,00 € της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, πλέον προσαύξησης ποσοστού 0,73% για εκπρόθεσμη κατά έναν μήνα υποβολή, ήτοι ποσού 1,83 € (συνολικό ποσό για καταβολή 251,83 €).

Επειδή, ακολούθως, από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης εκδόθηκε η με αριθμό /29-11-2021 προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου (άρθρο 54 Ν.4174/2013) για το φορολογικό έτος 2021, με την οποία επιβλήθηκε -σε βάρος της προσφεύγουσας  εταιρείας- πρόστιμο του Κ.Φ.Δ. ποσού 500,00 € για εκπρόθεσμη υποβολή της ως άνω δήλωσης καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 54 παρ. 1 περ. β) του Ν.4174/2013 που επισύρει το εν λόγω πρόστιμο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 2 περ. δ) του ίδιου νόμου.

Επειδή, σύμφωνα με την συνυποβληθείσα στον φάκελο της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής με αριθμό πρωτοκόλλου /24-12-2021 ανακοίνωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, με την με αριθμό /23-12-2021 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της προσφεύγουσας εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε, κατά την 24/12/2021, με κωδικό αριθμό καταχώρησης (Κ.Α.Κ.)

Ωστόσο, η ως άνω δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων έπρεπε να υποβληθεί εμπροθέσμως πριν από τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. και εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (με την οποία αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου).

Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, κρίνουμε ότι ορθώς επιβλήθηκε, σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας, το ως άνω πρόστιμο των 500,00 €, με την με αριθμό /29-11-2021 προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου (άρθρο 54 Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης για το φορολογικό έτος 2021.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 29/12/2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου .. Ενδικοφανούς Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία « » και Α.Φ.Μ.:

Οριστική φορολογική υποχρέωση της προσφεύγουσας εταιρείας - Καταλογιζόμενο πρόστιμο του Κ.Φ.Δ. με βάση την παρούσα απόφαση:

Φορολογικό έτος 2021

Η με αριθμό /29-11-2021 Πράξη Επιβολής Προστίμου (άρθρο 54 Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, ως ακολούθως:

Πρόστιμο του Κ.Φ.Δ., δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 54 παρ. 1 περ. β) και παρ. 2 περ. δ) του Ν.4174/2013, ήτοι
500,00 €.

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην υπόχρεη εταιρεία.

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης