Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 919/1997 Απόφαση Δικαστηρίου (Διοικητικού Εφετείου) η οποία δέχεται την απόρριψη των βιβλίων της επιχείρησης, χωρίς να αναφέρει και τους λόγους της απόρριψης, είναι αναιρετέα, έστω κι αν οι λόγοι αυτοί αναφέρονται σε μνημονευόμενη απόφαση άλλου Δικαστηρίου (Πρωτοδικείου)

Σχόλια:


Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΣτΕ 919/1997
Απόφαση Δικαστηρίου (Διοικητικού Εφετείου) η οποία δέχεται την απόρριψη των βιβλίων της επιχείρησης, χωρίς να αναφέρει και τους λόγους της απόρριψης, είναι αναιρετέα, έστω κι αν οι λόγοι αυτοί αναφέρονται σε μνημονευόμενη απόφαση άλλου Δικαστηρίου (Πρωτοδικείου)


ΣτΕ 919/1997 Απόφαση Δικαστηρίου (Διοικητικού Εφετείου) η οποία δέχεται την απόρριψη των βιβλίων της επιχείρ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Ανακρίβεια και ανεπάρκεια βιβλίων και στοιχείων
Σ.τ.Ε.: 919/1997

Απόφαση Δικαστηρίου (Διοικητικού Εφετείου) η οποία δέχεται την απόρριψη των
βιβλίων της επιχείρησης, χωρίς να αναφέρει και τους λόγους της απόρριψης, είναι
αναιρετέα, έστω κι αν οι λόγοι αυτοί αναφέρονται σε μνημονευόμενη απόφαση άλλου
Δικαστηρίου (Πρωτοδικείου)


5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως αναφέρεται στην προσβαλλόμενη
απόφαση, η αιτούσα Ανώνυμη Εταιρία, η οποία είχε, κατά την ένδικη διαχειριστική
περίοδο 1/1-31.12.1982, ως αντικείμενο εργασιών τόσο την αγορά ελαιοπυρήνα, ως
και άλλων ελαιούχων σπόρων και την παραγωγή απ' αυτούς, αναλόγως, πυρηνελαίων,
σπορελαίων, λιπών και μαργαρινών και, στη συνέχεια, την πώληση χονδρικώς στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό των προϊόντων της αυτών, αλλά και των υποπροϊόντων
τους, όσο και την αγορά από άλλους επιτηδευματίες ετοίμων ελαιολάδων,
σπορελαίων, λιπών και μαργαρινών και, στη συνέχεια, την πώληση τούτων
χονδρικώς, ορισμένα από τα αγοραζόμενα σπορέλαια (όπως το βαμβακέλαιο, ηλιέλαιο
και άλλα) επεξεργάσθηκε περαιτέρω. Κατά την κρίση του Διοικητικού Εφετείου, η
αναιρεσείουσα, έχοντας το πιο πάνω αντικείμενο εργασιών, υπέκειτο στο φόρο
κύκλου εργασιών με ακέραιο ή μειωμένο συντελεστή, αναλόγως του τόπου παραγωγής
των προϊόντων της και του βαθμού επεξεργασίας των, σύμφωνα προς τις διατάξεις
του άρθρου 1 του Α.Ν.660/1937. Για την πραγματοποίηση του αντικειμένου της
τούτου χρησιμοποίησε εργοστάσια εξοπλισμένα με τα κατάλληλα μηχανήματα, ένα
στην Κωμόπολη Κάτω Αχαϊα του Νομού Αχαϊας (μίσθιο) και δεύτερο (ιδιόκτητο) στην
περιφέρεια του Δήμου Ελευσίνας του Νομού Αττικής. Επίσης, διέθετε και ειδικές
εγκαταστάσεις για την πώληση των προϊόντων και υποπροϊόντων της, ως και των
εμπορευμάτων της που ευρίσκονταν στη συνοικία Ρουφ (οδός Ορφέως, αριθ. 113) της
πόλης των Αθηνών. Για την παρακολούθηση των εργασιών της, τήρησε κατά την
ένδικη χρήση βιβλία και στοιχεία Δ' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. (Π.Δ.99/1977), καθώς
και βιβλίο αποθήκης σε καρτέλες και βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου. Ο
φορολογικός έλεγχος είχε χαρακτηρίσει τα βιβλία και στοιχεία που τηρούσε η
αιτούσα ως ανακριβή και ανεπαρκή και είχε προβεί στον εξωλογιστικό προσδιορισμό
των ακαθαρίστων εσόδων. Με την υπ' αριθ. 515/1989 απόφαση του ίδιου Διοικητικού
Εφετείου, τα ακαθάριστα έσοδα της αιτούσης καθορίσθηκαν τελεσιδίκως,
εξωλογιστικά, απορριφθέντων των σχετικών παραπόνων της αιτούσης για το ζήτημα
αυτό (αίτηση αναιρέσεως κατά της πιο πάνω απόφασης που ασκήθηκε από την ήδη
αιτούσα, απορρίφθηκε με την υπ' αριθ. 3772/1995 απόφαση του Δικαστηρίου
τούτου). Στη συνέχεια και με την επίκληση συμπληρωματικών στοιχείων, τα οποία
αναφέρονται στην προσβαλλόμενη απόφαση, έγινε συμπληρωματικός έλεγχος και
εκδόθηκε το υπ' αριθ. 219/1986 ένδικο συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου φόρου κύκλου
εργασιών, με το οποίο η φορολογητέα ύλη (και ο σχετικός φόρος) ορίσθηκαν σε
μεγαλύτερο σε σχέση με το αρχικό φύλλο ελέγχου ποσό. Το Διοικητικό Εφετείο, με
την προσβαλλόμενη απόφασή του, με την οποία, όπως αναφέρθηκε ήδη, απορρίφθηκε,
τελικά, η προσφυγή της αιτούσης, ως κατ' ουσία αβάσιμος, δέχθηκε τα εξής: "Τα
βιβλία και στοιχεία της εφεσίβλητης (ήδη αναιρεσίβλητης) Ανώνυμης Εταιρίας, για
την περίοδο αυτή, χαρακτηρίσθηκαν ως ανεπαρκή και ανακριβή και τα ακαθάριστα
έσοδά της (αλλά και τα καθαρά κέρδη της) καθορίσθηκαν εξωλογιστικώς, για τους
λόγους που αναπτύσσονται στην υπ' αριθ. 841/1989 απόφαση που προμνημονεύθηκε
και αναφέρονται στα σφάλματα της εταιρίας ως προς την τήρηση και ενημέρωση των
βιβλίων και στοιχείων που παρατέθηκαν στην ανωτέρω σκέψη και αφορούσαν σε
παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Φ.Σ., από τις οποίες φαίνεται πως τα φορολογικά
ταύτα παραστατικά δεν αποδίδουν την πραγματική οικονομική κατάσταση, αλλά και
τα σφάλματα ταύτα εμποδίζουν την πραγματοποίηση των ελεγκτικών επαληθεύσεων. Οι
σκέψεις αυτές, που έχουν διατυπωθεί στην εν λόγω δεύτερη απόφαση, γίνονται
αποδεκτές και στην παρούσα υπόθεση. Με βάση τις σκέψεις αυτές, καθορίζονται
εξωλογιστικώς τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας, για τα προϊόντα και υποπροϊόντα
της που υπάγονται στην παρούσα φορολογία του κύκλου εργασιών, στα εξής ποσά
(...)". Οπως προκύπτει από τα πιο πάνω, στην προσβαλλόμενη απόφαση δεν
αναφέρονται, όπως έπρεπε, οι πλημμέλειες που αποδόθηκαν στα βιβλία και στοιχεία
της αιτούσης εταιρίας και δη με βάση τα συμπληρωματικά στοιχεία, ούτε γίνεται
αιτιολογημένη εκτίμησή τους, αλλά γίνεται απλώς αναφορά στην υπ' αριθ. 841/1989
απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, η οποία αφορά συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου φόρου
εισοδήματος της αντίστοιχης χρήσης 1982 (οικονομικό έτος 1983). Συνεπώς, η
προσβαλλόμενη απόφαση είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένη, αφού έχει τις πιο πάνω
ελλείψεις και πρέπει να αναιρεθεί κατά τον εμμέσως προβαλλόμενο σχετικό λόγο
αναιρέσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης