ΣτΕ 343/1996

Σε ανώνυμες μετοχές των Α.Ε. εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, όταν τα στοιχεία των κομιστών - δικαιούχων του μερίσματος δεν είναι γνωστά, η υποβολή καταστάσεων για διασταύρωση είναι προφανώς ανέφικτη. Η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων αυτών μπορεί να ορίζεται βάσει της ημερομηνίας καταβολής ή πίστωσης του μερίσματος στους συγκεκριμένους δικαιούχους Π.Δ. 99/1997, άρθρο 36 - Π.Δ.186/1992, άρθρο 20Σχόλια:


1 Ιαν 1996

Taxheaven.gr
3. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, σε

βάρος της αναιρεσείουσας εταιρίας, η οποία έχει ανώνυμες μετοχές εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο, επεβλήθη πρόστιμο 50.000 δρχ., μεταξύ άλλων, διότι υπέβαλε στη
Φορολογική Αρχή συγκεντρωτική κατάσταση για τα μερίσματα ημερολογιακού έτους
1981 στις 11.2.1987, δηλαδή εκπροθέσμως, κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων
του άρθρου 36, παρ. 2 του Κ.Φ.Σ. Με την προσφυγή της η αναιρεσείουσα
ισχυρίσθηκε ότι η εν λόγω κατάσταση συνετάγη το 1987, διότι τα μερίσματα έτους
1981 κατεβλήθησαν το 1986, οπότε και κατέστησαν γνωστά στην εταιρία τα στοιχεία
των μετόχων της, τα οποία αποτελούν περιεχόμενο της καταστάσεως αυτής και,
συνεπώς, η κατά το έτος αυτό (1987) υποβολή της συγκεντρωτικής καταστάσεως στη
Φορολογική Αρχή δεν ήταν εκπρόθεσμη. Ο ισχυρισμός αυτός απερρίφθη από το
Διοικητικό Πρωτοδικείο, με τη σκέψη ότι η επίδικη κατάσταση, αναφερόμενη σε
μερίσματα ημερολογιακού έτους 1981, έπρεπε να είχε συνταχθεί εντός του
Φεβρουαρίου 1982, ανεξαρτήτως του εάν τα μερίσματα αυτά είχαν καταβληθεί εντός
του ιδίου ημερολογιακού έτους, διότι, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
36 του Κ.Φ.Σ., δεν απαιτείται πληρωμή των μερισμάτων για να συνταχθεί η εν λόγω
κατάσταση, αλλά αρκεί μόνο να αχθούν αυτά σε πίστωση. Η κρίση, όμως, αυτή του
Δικαστηρίου της ουσίας είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, διότι τούτο απέρριψε τον
πιο πάνω λόγο προσφυγής, χωρίς να βεβαιώνει, όπως όφειλε, ότι τα μερίσματα της
αναιρεσείουσας έτους 1981 είχαν καταβληθεί ή έστω πιστωθεί στους μετόχους της
πριν από το έτος 1986, οπότε και μόνον η υποβολή της σχετικής καταστάσεως το
1987 στη Φορολογική Αρχή εκ μέρους της αναιρεσείουσας θα ήταν, κατά τα
προεκτεθέντα, εκπρόθεσμη. Για το λόγο, συνεπώς, αυτό, βασίμως προβαλλόμενο με
την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί, παρέλκει δε,
κατόπιν τούτου, η έρευνα των λοιπών λόγων αναιρέσεως και η υπόθεση, η οποία
χρειάζεται διευκρίνιση στο πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο
Δικαστήριο για νέα κρίση.


Taxheaven.gr