Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 3696/1997 Ατομικό φύλλο βεβαίωσης φόρου κληρονομιάς, στηριζόμενο στη δήλωση του κληρονόμου, αν δεν αποδέχεται τα δηλωθέντα ποσά ενεργητικού και παθητικού στο σύνολό τους είναι πλημμελές και ακυρωτέο. Η μη αποδοχή στοιχείων της δήλωσης είναι νόμιμη, αν αυτή γίνει με Πράξη Καταλογισμού Φόρου Κληρονομιάς, που απαραίτητα θα συνοδεύεται από έκθεση ελέγχου Ν.Δ.118/1973, άρθρα 74, 76 & 81

Σχόλια:


Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΣτΕ 3696/1997
Ατομικό φύλλο βεβαίωσης φόρου κληρονομιάς, στηριζόμενο στη δήλωση του κληρονόμου, αν δεν αποδέχεται τα δηλωθέντα ποσά ενεργητικού και παθητικού στο σύνολό τους είναι πλημμελές και ακυρωτέο. Η μη αποδοχή στοιχείων της δήλωσης είναι νόμιμη, αν αυτή γίνει με Πράξη Καταλογισμού Φόρου Κληρονομιάς, που απαραίτητα θα συνοδεύεται από έκθεση ελέγχου Ν.Δ.118/1973, άρθρα 74, 76 & 81


ΣτΕ 3696/1997 Ατομικό φύλλο βεβαίωσης φόρου κληρονομιάς, στηριζόμενο στη δήλωση του κληρονόμου, αν δεν αποδέ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Πράξη καταλογισμού φόρου κληρονομιάς
Σ.τ.Ε. Β.3696/1997

Ατομικό φύλλο βεβαίωσης φόρου κληρονομιάς, στηριζόμενο στη δήλωση του
κληρονόμου, αν δεν αποδέχεται τα δηλωθέντα ποσά ενεργητικού και παθητικού στο
σύνολό τους είναι πλημμελές και ακυρωτέο. Η μη αποδοχή στοιχείων της δήλωσης
είναι νόμιμη, αν αυτή γίνει με Πράξη Καταλογισμού Φόρου Κληρονομιάς, που
απαραίτητα θα συνοδεύεται από έκθεση ελέγχου
Ν.Δ.118/1973, άρθρα 74, 76 & 81


5. Επειδή, στο άρθρο 81 του Ν.Δ.118/1973 (ΦΕΚ 202), ορίζεται ότι ο φόρος
κληρονομιών βεβαιούται επί τη βάσει των υποβαλλομένων δηλώσεων των εκδιδομένων
υπό του οικονομικού εφόρου πράξεων προσδιορισμού του φόρου, εφόσον παρήλθε
άπρακτη η προθεσμία ασκήσεως κατ' αυτών προσφυγής, των γινομένων υπό ορισμένες
προϋποθέσεις νέων εκκαθαρίσεων και των οριστικών αποφάσεων των Διοικητικών
Δικαστηρίων (παρ. 2) και ότι η βεβαίωση ενεργείται με ατομικό φύλλο βεβαιώσεως
(παρ. 3, εδάφιο γ'). Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, οσάκις ο φόρος
κληρονομιών βεβαιούται επί τη βάσει της υποβληθείσης δηλώσεως, ο υπολογισμός
αυτού πρέπει να γίνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων, μη εξεταζομένης, κατά
το στάδιο τούτο, της ουσιαστικής ή νομικής ορθότητος του περιεχομένου της
δηλώσεως. Επομένως, είναι νομικώς πλημμελές και ακυρωτέο το εκδιδόμενο βάσει
της δηλώσεως ατομικό φύλλο βεβαιώσεως, αν με αυτό η Φορολογική Αρχή δεν
αποδεχθεί το ενεργητικό ή παθητικό της κληρονομίας, όπως αυτά δηλώθηκαν, αλλά
προβεί σε τροποποίηση των σχετικών στοιχείων της δηλώσεως. Κατά τη γνώμη, όμως,
του Συμβούλου Α. Γκότση, αν με το εκδιδόμενο επί τη βάσει της δηλώσεως ατομικό
φύλλο βεβαιώσεως η Φορολογική Αρχή δεν αποδεχθεί τα δηλωθέντα ποσά ενεργητικού
ή παθητικού της κληρονομίας, αλλά προβεί σε τροποποίηση των σχετικών στοιχείων
της δηλώσεως, το φύλλο αυτό αποτελεί πράγματι πράξη προσδιορισμού του
ενεργητικού ή παθητικού της κληρονομίας, του καθορισμού αναλόγως της
φορολογικής υποχρεώσεως του κληρονόμου, δηλαδή πράξη καταλογισμού φόρου
κληρονομίας, η οποία, βεβαίως, ως τέτοια, πρέπει, επί ποινή ακυρότητάς της, να
συνοδεύεται από έκθεση ελέγχου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 74
και 76, παρ. 1 του Ν.Δ.118/1973 (βλ. σχετ. Σ.τ.Ε.1054/1990 επταμ. συνθέσεως,
επίσης Σ.τ.Ε.1366-7/1992). Επομένως, κατά τη γνώμη αυτή, η εν λόγω πράξη δεν
είναι νομικώς πλημμελής και ακυρωτέα εκ μόνου του λόγου ότι τιτλοφορείται ή
εμφανίζεται ως (εκδιδόμενο βάσει της δηλώσεως) ατομικό φύλλο βεβαιώσεως φόρου
κληρονομίας.
6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη
απόφαση, η αναιρεσείουσα, ως κληρονόμος εκ διαθήκης του αποβιώσαντος στις
2.7.1986 συζύγου της, υπέβαλε στον Οικονομικό Εφορο ΙΖ' Αθήνας την υπ' αριθ.
305/1987 δήλωση φόρου κληρονομίας, με την οποία δήλωσε ενεργητικό 5.700.933
δρχ. και παθητικό 6.949.314 δρχ., το οποίο αφορούσε χρέος του κληρονομουμένου
προς τον .... Για το χρέος αυτό, ο τελευταίος είχε ασκήσει αγωγή μετά το θάνατο
του κληρονομουμένου και φερομένου ως οφειλέτη, κατά της χήρας αυτού, η οποία
και έγινε δεκτή με την υπ' αριθ. 7218/1987 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών. Η Φορολογική Αρχή εξέδωσε σε βάρος της αναιρεσείουσας το ένδικο ατομικό
φύλλο βεβαιώσεως με βάση, όπως αναγράφεται σ' αυτό, την υποβληθείσα δήλωση
φόρου κληρονομίας, πλην όμως, δεν αναγνώρισε προς έκπτωση το πιο πάνω παθητικό
και καταλόγισε στην αναιρεσείουσα φόρο κληρονομίας εκ 721.356 δρχ. Το
Διοικητικό Πρωτοδικείο έκρινε, κατ' αποδοχή σχετικού λόγου της προσφυγής της
αναιρεσείουσας, ότι το προαναφερόμενο ατομικό φύλλο βεβαιώσεως είναι μη νόμιμο
και ακυρωτέο, γιατί εκδόθηκε μεν με βάση τη δήλωση φόρου κληρονομίας, πλην
όμως, δεν στηρίχθηκε στα δεδομένα της δηλώσεως, αφού δεν αναγνωρίσθηκε με αυτό
το δηλωθέν ως άνω παθητικό της κληρονομίας. Το Διοικητικό Εφετείο, αφού
δέχθηκε, κατ' αρχήν, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφασή του, ότι
είναι κατά νόμον επιτρεπτή η μη αναγνώριση δηλωθέντων στοιχείων του παθητικού
της κληρονομίας με το εκδιδόμενο βάσει της δηλώσεως ατομικό φύλλο βεβαιώσεως
φόρου κληρονομίας, έκρινε περαιτέρω ότι νόμιμα η Φορολογική Αρχή δεν αναγνώρισε
προς έκπτωση από το ενεργητικό της κληρονομίας το ως άνω χρέος του
κληρονομουμένου προς τον ..., γιατί το εν λόγω χρέος δεν είναι από εκείνα που
αναφέρονται στο άρθρο 21 του Ν.Δ.118/1973 ως δυνάμενα να εκπεσθούν από το
ενεργητικό της κληρονομίας, αφού επιδιώχθηκε η αναγνώριση και εξόφλησή του με
αγωγή που άσκησε ο δανειστής μετά το θάνατο του κληρονομουμένου. Με το
περιεχόμενο, όμως, αυτό, η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι, σύμφωνα με τα
εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη, νόμιμα αιτιολογημένη, γιατί, εφόσον, όπως
δέχεται το Διοικητικό Εφετείο, το ένδικο ατομικό φύλλο βεβαιώσεως εκδόθηκε
βάσει της δηλώσεως της αναιρεσείουσας, δεν αναγνωρίσθηκε δε με αυτό το δηλωθέν
από την τελευταία ως άνω παθητικό της κληρονομίας, το εν λόγω ατομικό φύλλο
βεβαιώσεως ήταν νομικώς πλημμελές και ακυρωτέο. Επομένως, για το λόγο αυτό,
βάσιμα προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, πρέπει να αναιρεθεί, κατά το
σχετικό μέρος, η προσβαλλόμενη απόφαση. Αν και, κατά τη γνώμη του μέλους του
Δικαστηρίου που μειοψήφισε, το ένδικο φύλλο, υπό το προεκτεθέν περιεχόμενό του,
αποτελούσε πράγματι πράξη επιβολής φόρου κληρονομίας και, συνεπώς, δεν ήταν
νομικώς πλημμελές και ακυρωτέο εκ μόνου του λόγου ότι εμφανιζόταν ως εκδοθέν
βάσει της δηλώσεως ατομικό φύλλο βεβαιώσεως φόρου κληρονομίας, ο δε λόγος
αναιρέσεως, με τον οποίο υποστηρίζεται το αντίθετο, θα έπρεπε να απορριφθεί ως
αβάσιμος.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης