Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 4086/1997 Μέρος της αμοιβής δικηγόρων για τις παραστάσεις τους στη σύνταξη ορισμένων συμβολαίων, δύναται να παρακρατείται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, ο οποίος το διανέμει ισομερώς κατ έτος στα μέλη του. Για την από μέρους του δικηγόρου είσπραξη του ποσού αυτού, δεν απαιτείται έκδοση Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, διότι δεν αποτελεί "αμοιβή του δικηγόρου" από "πελάτη" του

Σχόλια:


Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΣτΕ 4086/1997
Μέρος της αμοιβής δικηγόρων για τις παραστάσεις τους στη σύνταξη ορισμένων συμβολαίων, δύναται να παρακρατείται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, ο οποίος το διανέμει ισομερώς κατ έτος στα μέλη του. Για την από μέρους του δικηγόρου είσπραξη του ποσού αυτού, δεν απαιτείται έκδοση Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, διότι δεν αποτελεί "αμοιβή του δικηγόρου" από "πελάτη" του


ΣτΕ 4086/1997 Μέρος της αμοιβής δικηγόρων για τις παραστάσεις τους στη σύνταξη ορισμένων συμβολαίων, δύναται

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αμοιβή δικηγόρου
Σ.τ.Ε. Β.4086/1997

Μέρος της αμοιβής δικηγόρων για τις παραστάσεις τους στη σύνταξη ορισμένων
συμβολαίων, δύναται να παρακρατείται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, ο
οποίος το διανέμει ισομερώς κατ' έτος στα μέλη του. Για την από μέρους του
δικηγόρου είσπραξη του ποσού αυτού, δεν απαιτείται έκδοση Απόδειξης Παροχής
Υπηρεσιών, διότι δεν αποτελεί "αμοιβή του δικηγόρου" από "πελάτη" του


4. Επειδή, όπως προκύπτει από τις παρατιθέμενες στις προηγούμενες σκέψεις
διατάξεις, το ποσό του μερίσματος που διανέμεται σε δικηγόρους, μέλη
Δικηγορικών Συλλόγων, στους οποίους έχει συσταθεί ο προβλεπόμενος από την πιο
πάνω παρ.7 του άρθρου 161 του Δικηγορικού Κώδικα λογαριασμός και το οποίο
προέρχεται από τον λογαριασμό αυτό, δεν αποτελεί "αμοιβή του δικηγόρου" από
"πελάτη" του, κατά την έννοια της προπαρατιθέμενης διάταξης της παρ. 12 του
άρθρου 13 του Κ.Φ.Σ. (Π.Δ.99/1977). Συνεπώς, για την είσπραξη του διανεμόμενου
από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο στα μέλη του μερίσματος από τον πιο πάνω
λογαριασμό, ο εισπράττων το μέρισμα δικηγόρος δεν υποχρεούται να εκδώσει την
προβλεπόμενη από τη διάταξη αυτή (παρ. 12 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Σ.,
Π.Δ.99/1977) θεωρημένη διπλότυπη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.
5. Επειδή, στην προκειμένη, το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε τα εξής: Ο ήδη
αιτών ασκεί από του έτους 1967 το επάγγελμα του δικηγόρου στη Λαμία, όπου και
διατηρεί γραφείο. Για την παρακολούθηση των εργασιών του τήρησε κατά την ένδικη
χρήση (1/1-31.12.1982) βιβλία και στοιχεία της Β' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. (βιβλίο
εσόδων - εξόδων) και εξέδιδε Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών. Η Φορολογική Αρχή,
ύστερα από έλεγχο, έκρινε τα βιβλία και στοιχεία του αιτούντος ως ανακριβή και
προέβη στον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματός του, για ορισμένες
πλημμέλειες που του αποδόθηκαν, μεταξύ των οποίων "η παράλειψη" του αιτούντος
"να εκδώσει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και να καταχωρήσει στα βιβλία του ως
έσοδο το ποσό των 139.000 δρχ. που εισέπραξε κατά το κρινόμενο έτος από το
Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας, το οποίο προέρχεται από αναδιανομή δικηγορικών
αμοιβών μεταξύ των μελών του Συλλόγου αυτού, σε συνδυασμό και προς το γεγονός
ότι στη δήλωσή του περιέλαβε και δαπάνες, οι οποίες δεν είναι καταχωρημένες στα
βιβλία του και δεν στηρίζονται σε δικαιολογητικά". Το Διοικητικό Εφετείο έκρινε
ότι "οι πιο πάνω παραλείψεις που διαπιστώθηκαν στην τήρηση των βιβλίων και
στοιχείων και ιδίως η παράλειψη αυτού (του αιτούντος) να εκδώσει τελικά μία (1)
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για την αμοιβή που εισέπραξε από πελάτες του για την
παράστασή του σε ισάριθμες δίκες, όπως και η παράλειψή του να εκδώσει όμοια
απόδειξη και να καταχωρήσει στα βιβλία του ως έσοδα το πιο πάνω ποσό των
139.000 δρχ. που εισέπραξε από το Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας, το οποίο συνιστά
αμοιβή που συνδέεται με την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, εφόσον τούτο
προέρχεται από παρακράτηση στην αμοιβή των μελών του για την παράστασή τους
στην σύνταξη ορισμένων συμβολαίων (άρθρο 25 του Ν.723/1977), η οποία
παρακράτηση διανέμεται στη συνέχεια ισομερώς κατ' έτος στα μέλη του, είναι και
κατά την κρίση του Διοικητικού Εφετείου ουσιώδεις, εφόσον έχουν συνέπεια τα
βιβλία και στοιχεία του (ήδη αιτούντος) να μην εμφανίζουν την πραγματική
κατάσταση και να επηρεάζονται, εξ αιτίας αυτών, ουσιωδώς τα οικονομικά
αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτά". Για το λόγο αυτό, το Διοικητικό Εφετείο
έκρινε, περαιτέρω, ότι ορθώς η Φορολογική Αρχή και η πρωτόδικη απόφαση
προέβησαν σε τεκμαρτό προσδιορισμό του ακαθάριστου και του καθαρού εισοδήματος
του αιτούντος. Η πιο πάνω, όμως, κρίση του Διοικητικού Εφετείου, κατά την οποία
ο αιτών είχε υποχρέωση να εκδώσει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για την είσπραξη
του προπεριγραφόμενου ποσού, δεν είναι ορθή, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην
προηγούμενη σκέψη και, συνεπώς, η προσβαλλόμενη απόφαση, η οποία στηρίχθηκε για
την απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων του αιτούντος και στην ύπαρξη της πιο
πάνω πλημμέλειας, κατά την άποψή της, πρέπει να αναιρεθεί κατά το βάσιμο
σχετικό λόγο αναιρέσεως, στον οποίο περιορίσθηκε η κρινόμενη αίτηση με δήλωση
του αιτούντος δικηγόρου στο ακροατήριο, η δε υπόθεση, που χρειάζεται
διευκρίνιση κατά το πραγματικό της μέρος, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο
Δικαστήριο για νέα κρίση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης