Αποτελέσματα live αναζήτησης

80016/31.8.2022 Πρόστιμα ψηφιακής κάρτας, αδειών, βίας και παρενόχλησης - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την 13364/07.02.2023.Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-09-2022 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση
Αφορά : Κατηγοριοποίηση παραβάσεων εργατικής νομοθεσίας και καθορισμός ύψους προστίμων

80016/31.8.2022
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας για παραβάσεις: α) κοινής εργατικής νομοθεσίας, β) βίας και παρενόχλησης στην εργασία, γ) συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και δ) για ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και υγείας και ασφάλειας στην εργασία


Αριθμ. 80016/ 2022

(ΦΕΚ Β' 4629/01-09-2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 ΑΘΗΝΑ

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:
Πληροφορίες: Α. Μπρούμου, Ε. Καρατζά,
Β. Ξυράφη, Σ. Ζάρρας
Τηλ.: 210-5289118, -229, -228, -222
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ:
Πληροφορίες:Γ.Καλπούζος,
Γ. Παπαντωνόπουλος
Τηλ.:210- 5289186, -182
E-mail: [email protected] [email protected]

ΘΕΜΑ: Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας για παραβάσεις: α) κοινής εργατικής νομοθεσίας, β) βίας και παρενόχλησης στην εργασία, γ) συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και δ) για ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και υγείας και ασφάλειας στην εργασία


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4808/2021 «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας -Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α'101) και ιδίως τη διάταξη του άρθρου 22 αυτού, με την οποία δίδεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να κατηγοριοποιήσει περαιτέρω τις παραβάσεις του άρθρου 19 εξειδικεύοντας τα κριτήρια, καθορίζοντας τη μέθοδο υπολογισμού του ύψους του προστίμου και να προβλέπει περιπτώσεις στις οποίες το πρόστιμο μπορεί να αναπροσαρμόζεται, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 123 αυτού για τη ταχεία επιβολή προστίμων - τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 3996/2011.

2.  Την παρ. 1Α και 2 του αρθ. 24 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.  Τον ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» και το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

4.  Το άρθρο 10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις -Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων -Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α 130).

5. Τον ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α'84).

6. Τις διατάξεις της ΔΣΕ 81 (1947) «Περί Επιθεωρήσεως της εργασίας εις την βιομηχανίαν και το εμπόριον», η οποία κυρώθηκε με τον Ν.3249/1955 (Α'139).

7. Το Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α'119).

8. Το Π.Δ. 02/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'2).

9. Το Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α'123).

10. Το Π.Δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α' 17).

11. Το Π.Δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α'168).

12. Την αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 υπουργική απόφαση «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β' 3520), όπως ισχύει.

13. Την 46561/8369/9.10.2017 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή της παρ. 4 του άρθ. 14 του ν. 3996/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθ. 80 του ν. 4144/2013 » (Β'3677).

14. Την 4691/1491/23.3.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός των ποσοστών που εισπράττονται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, όταν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις του άρθ. 24 και της περ. β' της παρ. 3 του άρθ. 26 του ν. 3996/2011» (Β '1106).

15. Την 16909/19-12-2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Απόδοση μέρους εισπραττομένου προστίμου στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ)» (Β'1892), όπως τροποποιήθηκε με την 120151/17-5-2005 K.Y.A. (Β'705).

16. Την αριθμ. Υ.Α. 27397/122/19.8.2013 «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας» (Β'2062).

17. Την αριθμ. Υ.Α. 29164/755/27-06-2019 « Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από του Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» (Β' 2686)

18. Την αριθμ. 60201/Δ7.1422/20-12-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» (Β'4997) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

19. Την αριθμ 78258/25-08-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την οποία από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός της παρούσας είναι η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και ο καθορισμός του ύψους των προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας.

Η παρούσα περιλαμβάνει ΜΕΡΟΣ Ι: «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων» ΜΕΡΟΣ ΙΙ: «Ρυθμίσεις που αφορούν στην παράβαση της παρεμπόδισης ελέγχου των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων και των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία» και ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Ι «ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' «Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων της κοινής εργατικής νομοθεσίας και καθορισμός μεθόδων υπολογισμού των επιβαλλόμενων προστίμων από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων»

Άρθρο 2

Κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας και καθορίζονται οι μέθοδοι υπολογισμού των επιβαλλόμενων προστίμων από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, με τη συνεκτίμηση των προβλεπόμενων κριτηρίων, όπως περιγράφονται κατωτέρω και αποτυπώνονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ και τα συνοδευτικά αυτών ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ.

1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια:
i) η σοβαρότητα της παράβασης,
ii) ο αριθμός εργαζομένων,
iii) η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις,
iv) ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται,
v) το μέγεθος επιχείρησης,
vi) το καθεστώς απασχόλησης,
vii) η υπαιτιότητα. Τα ανωτέρω κριτήρια, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, τυγχάνουν εφαρμογής για την επιβολή των προστίμων των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων, ανάλογα με τη φύση της παράβασης.

Β. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

i. ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Ως σοβαρότητα της παράβασης νοείται ο βαθμός βαρύτητας της παράβασης των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

ii. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ως αριθμός εργαζομένων νοείται αποκλειστικά ο αριθμός όσων απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μόνο στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας (έδρα, υποκατάστημα, παράρτημα, κτλ), στοιχείο που καθορίζει το μέγεθος της επιχείρησης.

iii. ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Ως επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις νοείται η επιβολή στην ίδιο ελεγχόμενο τόπο εργασίας (όπως έδρα, παράρτημα, υποκατάστημα κτλ) τριών (3) τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων που αφορούν διαφορετικούς χρονικά ελέγχους για ίδιες παραβάσεις κατά την τελευταία τριετία πριν από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου. Τυχόν αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης δεν επηρεάζει τον παραπάνω υπολογισμό.

iv. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ

Ως αριθμός εργαζομένων που θίγονται, νοείται ο αριθμός των εργαζομένων που αφορά η διαπιστωθείσα παράβαση στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας (έδρα, υποκατάστημα, παράρτημα κτλ).

v. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ως μέγεθος επιχείρησης νοείται το μέγεθος αυτής, στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολεί σε αυτόν. Συγκεκριμένα διακρίνεται, σε μεγάλη, μεσαία και μικρή επιχείρηση ως κατωτέρω στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου και λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή προστίμων για παραβάσεις οι οποίες κατηγοριοποιούνται στην παρούσα ως Γενικές.

vi. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως καθεστώς απασχόλησης νοείται:

α. Η απασχόληση εργαζομένων με πλήρη, μερική απασχόληση ή με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας,

β. Η απασχόληση εργαζομένων ειδικής προστασίας, όπως ανήλικοι, εργαζόμενοι με δικαιώματα λόγω μητρότητας, έγκυοι, συνδικαλιστικά στελέχη, σύμφωνα με όσα η εργατική νομοθεσία ορίζει ειδικά για την προστασία τους.

Το κριτήριο λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή προστίμων αναφορικά με πολύ υψηλής σοβαρότητας παραβάσεις.

vii. ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

Ως υπαιτιότητα νοείται ο βαθμός ευθύνης για την τέλεση της παράβασης.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Οι παραβάσεις διακρίνονται με βάση τη φύση τους σε Γενικές και σε Ατομικού Χαρακτήρα.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Οι Γενικές παραβάσεις είναι ιδίως οι παραβάσεις που αφορούν:

α. Το σύνολο του προσωπικού/ή κατηγορία αυτού, στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας,

β. Τη μη εκπλήρωση εργοδοτικής διοικητικής υποχρέωσης που αφορά το σύνολο του προσωπικού/ ή κατηγορία αυτού, όπως υποβολή ή τήρηση ή ανάρτηση ή συμπλήρωση ή κατάρτιση ή επίδειξη βιβλίων, στοιχείων ή άλλων προβλεπόμενων εγγράφων και εντύπων,

γ. Την εκπρόθεσμη ή πλημμελή υποβολή εντύπων προς τις Υπηρεσίες,

δ. Τη μη τήρηση νομοθετημένης διαδικασίας που αφορά τη διενέργεια του ελέγχου ή των εργατικών διαφορών,

ε. Τη μη τήρηση νομοθετημένης διαδικασίας για σύστημα απασχόλησης ή για καταβολή πληρωμής.

Οι Γενικές παραβάσεις κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες ΧΑΜΗΛΗΣ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ, ΥΨΗΛΗΣ και ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ σοβαρότητας και περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι το οποίο συνοδεύεται από το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι στο οποίο παρατίθενται οι αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Β. ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Οι Ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις είναι ιδίως οι παραβάσεις που θίγουν ατομικά τον κάθε εργαζόμενο και σχετίζονται με παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων του ή με μη εκπλήρωση εργοδοτικής υποχρέωσης, που προβλέπεται/εκπληρώνεται εξατομικευμένα για τον κάθε εργαζόμενο.

Οι Ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες ΧΑΜΗΛΗΣ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ, ΥΨΗΛΗΣ και ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ σοβαρότητας και περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II το οποίο συνοδεύεται από το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II στο οποίο παρατίθενται οι αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Στις ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ παραβάσεις συγκαταλέγονται και οι παραβάσεις στις οποίες έχει συνεκτιμηθεί ειδικά το καθεστώς απασχόλησης (μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, ειδικής προστασίας απασχόληση).

Παραβάσεις που δεν προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι και II της παρούσας, εντάσσονται κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου ελέγχου, στην αναλογικώς προβλεπόμενη παράβαση και τις συνέπειές της, προκειμένου για τον προσδιορισμό του επιβαλλόμενου προστίμου.

3. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης βάσει του αριθμού των εργαζομένων της, στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

1-10 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
11-20 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
21-50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
51-150 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
151-250 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
251 και άνω ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ


4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Με βάση τη διάκριση της παράβασης ως γενικής ή ατομικού χαρακτήρα καθορίζεται κατωτέρω υπό Α και Β η μέθοδος υπολογισμού του προστίμου προκειμένου για την επιβολή κυρώσεων για τις παραβάσεις των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι και II αντίστοιχα.

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ

Ως προς τις Γενικές παραβάσεις του Παραρτήματος I, το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ανεξάρτητα από αριθμό θιγομένων ως εξής:

α. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 1 έως 10 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται: 300,00 ευρώ για χαμηλές,

500,00 ευρώ για σημαντικές,

1.000,00 ευρώ για υψηλές και

1.800,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

β. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 11 έως 20 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται: 400,00 ευρώ για χαμηλές,

800,00 ευρώ για σημαντικές,

1.200,00 ευρώ για υψηλές και

2.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

γ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 21 -50 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται: 800,00 ευρώ για χαμηλές,

1.500,00 ευρώ για σημαντικές,

2.000,00 ευρώ για υψηλές και

3.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

δ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 51 -150 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται: 1.000,00 ευρώ για χαμηλές,

2.000,00 ευρώ για σημαντικές,

2.500,00 ευρώ για υψηλές και

4.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

ε. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 151 -250 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται: 1.500,00 ευρώ για χαμηλές,

2.500,00 ευρώ για σημαντικές,

3.000,00 ευρώ για υψηλές και

6.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

στ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 251 και άνω άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται: 2.000,00 ευρώ για χαμηλές,

3.000,00 ευρώ για σημαντικές,

4.000,00 ευρώ για υψηλές και

8.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

Ως προς τις Ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις του Παραρτήματος ΙΙ, το πρόστιμο υπολογίζεται ανά θιγόμενο εργαζόμενο, δηλαδή για κάθε παράβαση επιβάλλεται συνολικό πρόστιμο που προκύπτει με πολλαπλασιασμό του καθορισμένου ποσού προστίμου της κάθε παράβασης στο Παράρτημα II επί τον αριθμό των θιγομένων εργαζομένων.

5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε περίπτωση επανειλημμένης επιβολής κυρώσεων για τέλεση ίδιων παραβάσεων στο παρελθόν από την επιχείρηση/εργοδότη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1B σημείο iii του παρόντος άρθρου, το συνολικό ποσό του προστίμου προσαυξάνεται κατά 5% στις χαμηλές, 10% στις σημαντικές, 15% στις υψηλές και 20% στις πολύ υψηλές παραβάσεις, ως έχουν κατηγοριοποιηθεί στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.

6. ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΥΨΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Για κάθε παράβαση, ανεξάρτητα της ακολουθούμενης μεθόδου υπολογισμού του προστίμου, το ύψος του τελικού συνολικά επιβαλλόμενου προστίμου, συνυπολογιζομένης και της τυχόν προσαύξησης της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο επιβολής κυρώσεων, όπως αυτό ορίζεται από τη διάταξη της παρ. 1Α του άρθρου 24 του εξουσιοδοτικού νόμου (ν. 3996/2011), ως ισχύει.

Άρθρο 3

Το Παράρτημα Ι και ΙΙ της παρούσας και τα συνοδευτικά αυτών Συμπληρωματικά Παραρτήματα Ι και ΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο μέρους του παρόντος κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία και καθορισμός μεθόδου υπολογισμού των επιβαλλόμενων προστίμων»

Άρθρο 4

Κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία στο πλαίσιο εφαρμογής του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ του ν. 4808/2021 και καθορίζονται μέθοδοι υπολογισμού των επιβαλλόμενων προστίμων από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, με τη συνεκτίμηση των προβλεπόμενων κριτηρίων, όπως περιγράφονται κατωτέρω και αποτυπώνονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙΙ και IV και τα συνοδευτικά αυτών ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙΙ και IV.

1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια:
i) η σοβαρότητα της παράβασης,
ii) ο αριθμός εργαζομένων,
iii) η υποτροπή,
iv) ο αριθμός των προσώπων που θίγονται και
v) το μέγεθος της επιχείρησης.
Τα ανωτέρω κριτήρια, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, τυγχάνουν εφαρμογής για την επιβολή των προστίμων των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων, ανάλογα με τη φύση της παράβασης.

Β. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Ως σοβαρότητα της παράβασης νοείται ο βαθμός βαρύτητας της παράβασης των διατάξεων της νομοθεσίας για την βία και παρενόχληση στην εργασία.

ii. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ως αριθμός εργαζομένων νοείται αποκλειστικά ο αριθμός όσων απασχολούνται μόνο στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας (έδρα, υποκατάστημα, παράρτημα, κτλ), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου προσωπικού, των πρακτικά απασχολουμένων, μαθητευομένων κλπ προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4808/2021 που απασχολούνται στον τόπο εργασίας.

iii. ΥΠΟΤΡΟΠΗ

Για τις γενικές παραβάσεις, όπως διακρίνονται στην παράγραφο 2Α του παρόντος άρθρου, ως υποτροπή νοείται η επανάληψη κάποιας εκ των παραβάσεων του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 1010 Α') μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου.

Για τις ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις, όπως διακρίνονται στην παράγραφο 2Β του παρόντος άρθρου, ως υποτροπή νοείται η επανάληψη κάποιας εκ των παραβάσεων του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 1010 Α') μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου.

iv. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ

Ως αριθμός προσώπων που θίγονται νοείται ο αριθμός των προσώπων του άρθρου 3, ΜΕΡΟΣ ΙΙ του ν. 4808/2021 στον τόπο απασχόλησης (έδρα, υποκατάστημα, παράρτημα κτλ).

v. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ως μέγεθος επιχείρησης νοείται το μέγεθος αυτής, στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολεί σε αυτόν. Συγκεκριμένα διακρίνεται, σε μεγάλη, μεσαία και μικρή επιχείρηση ως κατωτέρω στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου και λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή προστίμων για παραβάσεις οι οποίες κατηγοριοποιούνται στην παρούσα ως Γενικές.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Οι παραβάσεις διακρίνονται με βάση τη φύση τους σε Γενικές και σε Ατομικού Χαρακτήρα.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Οι Γενικές παραβάσεις είναι ιδίως οι παραβάσεις που αφορούν τη μη τήρηση των υποχρεώσεων του εργοδότη για την πρόληψη, καταπολέμηση και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία κατά το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101  Α'). Περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, το οποίο συνοδεύεται από ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, στο οποίο παρατίθενται οι αντίστοιχες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Β. ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Οι Ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις είναι ιδίως οι παραβάσεις που θίγουν ατομικά κάθε πρόσωπο του άρθρου 3 ΜΕΡΟΣ ΙΙ του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α') και σχετίζονται με παραβίαση δικαιωμάτων του ή με μη εκπλήρωση εργοδοτικής υποχρέωσης, που προβλέπεται/ εκπληρώνεται εξατομικευμένα για πρόσωπο του άρθρου 3. Περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, το οποίο συνοδεύεται από ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, στο οποίο παρατίθενται οι αντίστοιχες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Παραβάσεις που δεν προβλέπονται στα Παραρτήματα III και IV της παρούσας, εντάσσονται κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου ελέγχου στην αναλογικώς προβλεπόμενη παράβαση και τις συνέπειές της, προκειμένου για τον προσδιορισμό του επιβαλλόμενου προστίμου.

3. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης βάσει του αριθμού των εργαζομένων της, στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

1-10 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
11-20 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
21-50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
51-150 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
151-250 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
251 και άνω ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ


4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Με βάση τη διάκριση της παράβασης ως γενικής ή ατομικού χαρακτήρα καθορίζεται κατωτέρω υπό Α και Β η μέθοδος υπολογισμού του προστίμου προκειμένου για την επιβολή κυρώσεων για τις παραβάσεις των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙΙ και IV αντίστοιχα.

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ

Ως προς τις Γενικές παραβάσεις του Παραρτήματος III, το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ανεξάρτητα από αριθμό θιγομένων ως εξής:

α. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 1 έως 10 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

300,00 ευρώ για χαμηλές,

500,00 ευρώ για σημαντικές,

1.000,00 ευρώ για υψηλές και

1.800,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

β. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 11 έως 20 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

400,00 ευρώ για χαμηλές,

800,00 ευρώ για σημαντικές,

1.200,00 ευρώ για υψηλές και

2.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

γ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 21 έως 50 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

800,00 ευρώ για χαμηλές

1.500,00 ευρώ για σημαντικές,

2.000,00 ευρώ για υψηλές και

3.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις

δ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 51 έως 150 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

1.000,00 ευρώ για χαμηλές,

2.000,00 ευρώ για σημαντικές,

2.500,00 ευρώ για υψηλές και

4.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

ε. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 151 έως 250 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

1.500,00 ευρώ για χαμηλές,

2.500,00 ευρώ για σημαντικές,

3.000,00 ευρώ για υψηλές και

6.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

στ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 251 και άνω άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

2.000,00 ευρώ για χαμηλές,

3.000,00 ευρώ για σημαντικές,

4.000,00 ευρώ για υψηλές και

8.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

Ως προς τις Ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις του Παραρτήματος IV, το πρόστιμο υπολογίζεται ανά θιγόμενο (πρόσωπο του άρθρου 3 του νόμου), δηλαδή για κάθε παράβαση επιβάλλεται συνολικό πρόστιμο που προκύπτει με πολλαπλασιασμό του καθορισμένου ποσού προστίμου της κάθε παράβασης στο Παράρτημα IV επί τον αριθμό των θιγομένων.

5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ

Α) Η επανάληψη κάποιας εκ των γενικών παραβάσεων ως έχουν κατηγοριοποιηθεί στο Παράρτημα ΙΙΙ μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου θεωρείται υποτροπή και, πλέον του νέου διοικητικού προστίμου, συνεπάγεται μη χορήγηση της έκπτωσης σε οποιαδήποτε περίπτωση.

Β) Η επανάληψη κάποιας εκ των ατομικών παραβάσεων ως έχουν κατηγοριοποιηθεί στο Παράρτημα IV μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου θεωρείται υποτροπή και επιβάλλεται: α) νέο διοικητικό πρόστιμο, χωρίς προσαύξηση και β) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ημερών, με αιτιολογημένη πράξη του Ειδικού Επιθεωρητή ή του Διευθυντή της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας.

6. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Εφόσον πιθανολογείται επικείμενος κίνδυνος για τη ζωή ή την υγεία ή την ασφάλεια εργαζομένου από περιστατικό ή τη συμπεριφορά βίας και παρενόχλησης και ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση προς τον καταγγελλόμενο για παροχή εξηγήσεων αμελλητί, εκδίδεται εντολή με άμεση ισχύ προς τον εργοδότη να λάβει ένα ή περισσότερα προσωρινά μέτρα διάρκειας έως ότου παύσει αποδεδειγμένα να υφίσταται ο επικείμενος κίνδυνος, κατά την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4808/2021.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν εκτελεί τα οριζόμενα στην εντολή μέτρα, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.500,00 ευρώ για κάθε ημέρα παράλειψης εφαρμογής του μέτρου από την ημερομηνία εκτέλεσης που ορίζει η εντολή.

7. ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΥΨΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Για κάθε παράβαση, ανεξάρτητα της ακολουθούμενης μεθόδου υπολογισμού του προστίμου, το ύψος του τελικού συνολικά επιβαλλόμενου προστίμου, συνυπολογιζομένης και της τυχόν προσαύξησης της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο επιβολής κυρώσεων, όπως αυτό ορίζεται από τη διάταξη της παρ. 1Α του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α'), ως ισχύει».

Άρθρο 5

Κατά παρέκκλιση των καθοριζομένων στο Κεφάλαιο Β' της ΥΑ 29164/755/27-06-2019 (ΦΕΚ Β' 2696/2.7.2019) το συνολικό ύψος προστίμου που επιβάλλεται από τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας σε εργοδότες για διαπιστωθείσες παραβάσεις των σχετικών με τη βία και παρενόχληση στην εργασία διατάξεων των άρθρων 5 έως 11 του Μέρους ΙΙ «Υιοθέτηση μέτρων και ρυθμίσεις για την παρενόχληση και την βία στην εργασία» του ν. 4808/2021 (Α'101) λαμβάνει τιμές από τον κάτωθι πίνακα:

Συνολικό ύψος προστίμου (Ευρώ) για παραβάσεις διατάξεων του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021 σχετικών με τη βία και παρενόχληση στην εργασία

Διατάξεις του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021

Αριθμός εργαζομένων επιχείρησης

1-10 11-20 21-50 51-150 151-250 251 +
Άρθρο 5 - σημεία α' και β' 1.800 2.000 3.000 4.000 6.000 8.000
Άρθρο 5 - σημεία γ' και δ', Άρθρα 6, 7, 8 500 800 1.500 2.000 2.500 3.000
Άρθρα 9, 10, 11 - - 3.000 4.000 6.000 8.000Άρθρο 6

Το Παράρτημα ΙΙΙ και IV της παρούσας και τα συνοδευτικά αυτών Συμπληρωματικά Παραρτήματα ΙΙΙ και IV αποτελούν αναπόσπαστο μέρους του παρόντος κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' «Κατηγοριοποίηση των ευθέως αποδεικνυόμενων παραβάσεων και επιβαλλόμενων προστίμων»

Άρθρο 7

Κατηγοριοποιούνται οι κάτωθι ευθέως αποδεικνυόμενες παραβιάσεις από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με το άρθρο 123 του ν. 4808/2021 και καθορίζεται το πρόστιμο με συνεκτίμηση των κριτηρίων και τη μέθοδο υπολογισμού του Κεφαλαίου Α' του παρόντος για τις γενικού και ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις και με αναφορά στην αντιστοιχία παράβασης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι και ΙΙ της παρούσας. Εφόσον οι ως άνω παραβάσεις διαπιστωθούν κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων που διενήργησε τον έλεγχο, επιβάλλονται οι κυρώσεις του αντίστοιχου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι και ΙΙ της παρούσας, όπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα χωρίς προηγούμενη πρόσκληση για ακρόαση του εργοδότη.

Οι παραβάσεις περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά στον κάτωθι Πίνακα, κατηγοριοποιούνται ως γενικού και ατομικού χαρακτήρα αναφέρονται με αντιστοιχία α/α παράβασης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι και ΙΙ της απόφασης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΘΕΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ α/α παράβασης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι
Μη ανάρτηση πίνακα προσωπικού και προγράμματος ωρών εργασίας ΓΕΝΙΚΗ/ ΧΑΜΗΛΗ Α/Α 3
Μη ανάρτηση κανονισμού εργασίας σε υπόχρεες επιχειρήσεις ΓΕΝΙΚΗ /ΧΑΜΗΛΗ Α/Α 6
Μη επίδειξη βιβλίου αδειών ΓΕΝΙΚΗ /ΧΑΜΗΛΗ Α/Α 10
Μη τήρηση στον τόπο εκτέλεσης του έργου βιβλίου ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Α/Α 11
Μη τήρηση στον τόπο εκτέλεσης του έργου αντιγράφου του εντύπου της αναγγελίας για κάθε ημέρα απασχόλησης του προσωπικού που απασχολείται για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Α/Α 26
Μη επίδειξη εντύπων όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού ΓΕΝΙΚΗ/ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Α/Α 33
Μη επίδειξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Α/Α 34
Μη επίδειξη του βιβλίου δρομολογίων των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων και οδηγών τουριστικών λεωφορείων ΓΕΝΙΚΗ/ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Α/Α 35
ΕΥΘΕΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ α/α παράβασης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ
Μη καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ του αριθμού κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της εργασίας για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων ΑΤΟΜΙΚΗ/ ΥΨΗΛΗ Α/Α 52Άρθρο 8

Κατά παρέκκλιση των καθοριζομένων στο Κεφάλαιο Β' της ΥΑ 29164/755/27-06-2019 (ΦΕΚ Β' 2696/2.7.2019) το πρόστιμο που επιβάλλεται για ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία θεσπίζεται βάσει του παρόντος άρθρου.

Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει την τέλεση των παραβάσεων που αναφέρονται στο εδάφ. β' της παρ. 3 του άρθρου 24 Ν. 3996/2011, όπως ισχύει, επιβάλλει διοικητική κύρωση (πρόστιμο), αμελλητί, κατά δέσμια αρμοδιότητα χωρίς προηγουμένη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων ως κατωτέρω:

1η Παράβαση: Έλλειψη ισχύοντος πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (“Gas Free Certificate”) σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες

Επιβαλλόμενο πρόστιμο:

α) Για επιχείρηση /εργοδότη χαμηλής κατηγορίας επικινδυνότητας: Επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (7.200,00 €).

β) Για επιχείρηση /εργοδότη μεσαίας κατηγορίας επικινδυνότητας: Δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €).

γ) Για επιχείρηση /εργοδότη υψηλής κατηγορίας επικινδυνότητας: Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €).

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης τα πλοία κατατάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες επικινδυνότητας: (Υ) Υψηλή κατηγορία επικινδυνότητας (Μ) Μεσαία κατηγορία επικινδυνότητας (Χ) Χαμηλή κατηγορία επικινδυνότητας.

Στην Υψηλή (Υ) κατηγορία υπάγονται:

α. Τα Δ/Ξ (πετρελαιοφόρα, υγραεριοφόρα κ.λπ.) εφόσον σ' αυτά εκτελούνται εργασίες για τις οποίες προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια διάρκειας το πολύ 36 ωρών ή εργασίες σε κλειστούς χώρους, που περιείχαν καύσιμα, εύφλεκτα ή άλλα υλικά που μπορεί να αποκτήσουν επικίνδυνες φυσικοχημικές ιδιότητες από τις εκτελούμενες εργασίες ή θερμές εργασίες:

α1. σε χώρους που γειτνιάζουν με χώρους φορτίου ή

α2. στο αντλιοστάσιο και στα δίκτυα μεταφοράς φορτίων.

Στη Μεσαία (Μ) κατηγορία υπάγονται:

α. Τα Δ/Ξ (πετρελαιοφόρα, υγραεριοφόρα κ.λπ.) εφόσον σ' αυτά εκτελούνται εργασίες αποκλειστικά και μόνο εκτός των χώρων φορτίου και φυσικά εφόσον δεν εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις της Υψηλής κατηγορίας επικινδυνότητας.

β. Τα πλοία κατά τη διάρκεια εργασιών βαφής σε εσωτερικούς χώρους, αμμοβολής, υδροβολής, ή εργασιών με χρήση ανηρτημένων ικριωμάτων.

γ. Τα πλοία εφόσον σ' αυτά εκτελούνται εργασίες που απαιτούν την ταυτόχρονη εργασία άνω των 100 εργαζομένων και παράλληλα δεν εμπίπτουν στις προηγούμενες περιπτώσεις α' και β' ή στην κατηγορία Υψηλής επικινδυνότητας.

Στη Χαμηλή (Χ) κατηγορία υπάγονται:

Όλα τα λοιπά πλοία και για εργασίες που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς και τα ναυπηγούμενα μετά την καθέλκυσή τους και εφόσον δεν απαιτούν την ταυτόχρονη εργασία περισσοτέρων των 100 εργαζόμενων.

2η Παράβαση: έλλειψη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων σε ισχύ, ανά μηχάνημα έργου (ΜΕ) κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999) και με την επιφύλαξη του άρθρου 88 του Κώδικα αναφορικά με τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας του υπό έλεγχο μηχανήματος.

Επιβαλλόμενο πρόστιμο ανά περίπτωση και λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 15085/593/2003 “Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων” (Β'1186)

α. Υψηλής Επικινδυνότητας ΜΕ (υποκατηγορία Υ 2):

Γερανοί, γερανοί - εκσκαφείς, καλαθοφόρα, γερανογέφυρες αυτοκινούμενες (μη σταθερής τροχιάς, π.χ. με ελαστικά επίσωτρα)

Τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.500,00 €)

Β. Μέσης επικινδυνότητας ΜΕ:

Περονοφόρα (κλαρκ), αντλίες σκυροδέματος, ανυψωτικές πλατφόρμες εργασίας (ψαλιδωτές και μη), αναβατόρια (οικοσκευών, τροφοδοσίας αεροσκαφών κ.ά.)

Χίλια επτακόσια πενήντα ευρώ (1.750,00 €).

Άρθρο 9

Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων (προστίμων) των άρθρων 7 και 8 της παρούσας, συντάσσεται και επιδίδεται επί τόπου Δελτίο Ελέγχου, με το οποίο βεβαιώνεται το είδος της παράβασης, και συντάσσεται και επιδίδεται άμεσα, και όχι αργότερα από πέντε (5) ημέρες από το Δελτίο Ελέγχου, Πράξη Επιβολής Προστίμου, με την οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω και στα σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, το ύψος της κύρωσης (προστίμου) που αντιστοιχεί στη βεβαιωθείσα παράβαση. Η πράξη επιβολής προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται, με απόδειξη, στον παραβάτη.

Η Πράξη Επιβολής Προστίμου, για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων του παρόντος άρθρου από τον αρμόδιο Επιθεωρητή Εργασίας, αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξη του προστίμου. Το πρόστιμο καταβάλλεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, μέσα σε προθεσμία δέκα εργασίμων ημερών (10) από την ημερομηνία επίδοσης της Πράξης Επιβολής Προστίμου.

Στην περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής του βεβαιωμένου προστίμου από τον παραβάτη εργοδότη/επιχείρηση, παρέχεται έκπτωση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) επί του επιβληθέντος προστίμου για τις παραβάσεις που απαριθμούνται στον ως άνω Πίνακα, διαφορετικά η έκπτωση δεν ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης/επιχείρηση υποχρεούται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της καταβολής του προστίμου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης.

Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα ημέρες από την επίδοσή της. Μέσα στην ίδια προθεσμία η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου στην αρμόδια υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων για την εφαρμογή συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και του συστήματος Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το Ωράριο Απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Άρθρο 10

Κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις για την εφαρμογή του συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και του συστήματος Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το Ωράριο Απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, κατ' εφαρμογή των άρθρων 74 και 79 παρ. 5 περ γ του ν. 4808/2021 και της ΥΑ αριθμ. 49758/26-05-2022 (ΦΕΚ Β' 2668) και καθορίζονται το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, με τη συνεκτίμηση των προβλεπόμενων κριτηρίων και εφαρμοζόμενης της μεθόδου υπολογισμού του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α' του ΜΕΡΟΥΣ Ι της παρούσας. Όπου στο ως άνω Κεφάλαιο Α' αναφέρεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙ νοείται για τον υπολογισμό των προστίμων του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V και VI της παρούσας. Ομοίως, ως Συμπληρωματικά Παραρτήματα Ι και ΙΙ νοούνται τα Συμπληρωματικά Παραρτήματα V και VI της παρούσας.

Άρθρο 11

Οι παραβάσεις περιλαμβάνονται με αντιστοιχία στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V και VI, και το συνοδευτικό αυτού ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V και VI της απόφασης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κεφαλαίου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 12

1. Στον εργοδότη ή οποιονδήποτε τρίτο αρνείται την είσοδο και πρόσβαση σε Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων ή σε Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 περ. α' και δ' του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α'), επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της υποπαραγράφου 1Α του άρθρου 24 του Ν. 3996/2011 και καθορίζεται το ύψος του προστίμου, εφαρμοζόμενης της κατηγοριοποίησης και της μεθόδου υπολογισμού προστίμων του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Ι της παρούσας.

2. Η ως άνω παράβαση χαρακτηρίζεται ως Γενική και αριθμείται με α/α 55 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Ι της παρούσας.

3. Η επανάληψη της ως άνω παράβασης μέσα σε διάστημα δύο (2) ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου θεωρείται ως υποτροπή και επισύρει την επιβολή του αρχικού προστίμου προσαυξημένο κατά 50%, χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης έκπτωσης.

ΜΕΡΟΣ IIΙ : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις της Απόφασης

1. Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς περιπτώσεις διαπιστωμένων παραβάσεων για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ακόμη Πράξη Επιβολής Προστίμου (ΠΕΠ).

2. Οι διοικητικές κυρώσεις του Παραρτήματος V και VI που αφορούν στην εφαρμογή του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας επιβάλλονται δύο μήνες μετά την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του Συστήματος.

3.   Από την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας επιβάλλονται οι υπ' αριθ. α/α 7 και α/α 8 παραβάσεις και κυρώσεις του Παραρτήματος VI, αντί των παραβάσεων και κυρώσεων α/α 71 και α/α 32 του Παραρτήματος ΙΙ. Ομοίως, επιβάλλεται η α/α 6 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V αντί της α/α 52 παράβασης και κύρωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I.

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος - Καταργούμενες διατάξεις

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:

1.  η αριθμ. Υ.Α. 60201/Δ7.1422/20-12-2019 «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» (Β'4997)

2.  η αριθμ. Υ.Α. 14675/469/07-04-2020 (Β'1378) «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» , με την οποία τροποποιήθηκε η αριθμ. 60201/Δ7.1422/20-12-2019 (4997/Β'/31-12-2019) απόφαση

3.  η αριθμ. Υ.Α. 27397/122/19.8.2013 «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας» (Β'2062)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2022

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
 


  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ
ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 300 ΕΩΣ 2.000 ΕΥΡΩ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
1 Πλημμελής τήρηση Βιβλίου Ετήσιων Κανονικών Αδειών
2 Εκπρόθεσμη κατάθεση στοιχείων σχετικά με ληφθείσα άδεια και επίδομα αδείας του προσωπικού
3 Μη ανάρτηση Πίνακα Προσωπικού & ωρών εργασίας/ Μη ανάρτηση Προγράμματος Εβδομαδιαίας Ανάπαυσης ή/ και Ωρών Εργασίας*
4 Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών
5 Μη επίδειξη Μητρώου Ανηλίκων
6 Μη ανάρτηση του Κανονισμού Εργασίας σε εμφανή και προσιτά για τους εργαζόμενους σημεία του τόπου εργασίας*
7 Μη συμμόρφωση εργοδότη στην απόφαση επιθεωρητή περί διαφωνίας εργοδότη και συνδικαλιστικών οργανώσεων στις περιπτώσεις παραγράφων 2, 3, 5 και 7 του άρθρου 16 του ν. 1264/1982
8 Μη τήρηση από τους εργοδότες (επί μία διετία από την ημερομηνία λήξης τους) αντιγράφων Συμβάσεων Εργασίας, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων, που υποχρεούνται να χορηγούν στους εργαζόμενους σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994
9 Μη εφοδιασμός με αντίγραφο πίνακα προσωπικού και προγράμματος ωρών εργασίας ή απόσπασμα αυτού σε εργαζομένους που απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης ή του παραρτήματος της επιχείρησης
10 Μη επίδειξη Βιβλίου Ετήσιων Κανονικών Αδειών *
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 500 ΕΩΣ 3.000 ΕΥΡΩ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
11 Μη τήρηση στον τόπο εκτέλεσης του έργου «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων»*
12 Εκπρόθεσμη κατάθεση Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση προσλήψεων νέων εργαζομένων
13 Εκπρόθεσμη κατάθεση Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας
14 Μη εφοδιασμός και φύλαξη Βιβλίου Δρομολογίων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων
15 Μη εφοδιασμός και φύλαξη Βιβλίου Δρομολογίων οδηγών τουριστικών λεωφορείων
16 Μη υποβολή βιβλιαρίου εργασίας οδηγών τουριστικών λεωφορείων ή βοηθών στο Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ, Έντυπο Ε4- Συμπληρωματικός Ωραρίου
17 Μη τήρηση Βιβλίου Ετήσιων Κανονικών Αδειών
18 Μη γνωστοποίηση ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" στοιχείων σχετικά με ληφθείσα άδεια και επίδομα αδείας του προσωπικού
19 Εκπρόθεσμη κατάθεση Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας
20 Μη υποβολή συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών
21 Εκπρόθεσμη υποβολή Προγράμματος Ωρών Εργασίας
22 Πλημμελής συμπλήρωση Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας
23 Μη συμπλήρωση ή μη ορθή συμπλήρωση των στηλών του "Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία"
24 Μη τήρηση, μη συμπλήρωση ή πλημμελής συμπλήρωση Μητρώου Ανηλίκων
25 Μη αναγραφή αιτιολογίας και του χρονικού διαστήματος που αφορά για κάθε καταβολή που λαμβάνει χώρα σε λογαριασμό πληρωμών και αφορά οφειλόμενες αποδοχές ή αποζημίωση απόλυσης
26 Μη τήρηση στον τόπο εκτέλεσης του έργου ή μη επίδειξη, για οποιοδήποτε λόγο, στα αρμόδια όργανα ελέγχου, οσάκις ζητείται, του αντιγράφου του εντύπου της Αναγγελίας για κάθε ημέρα απασχόλησης του προσωπικού, που απασχολείται για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου*
27 Μη αναγγελία στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του απασχολούμενου προσωπικού μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, από τους υπόχρεους για την τήρηση του «Βιβλίου ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων
28 Μη τήρηση διαδικασίας διαθεσιμότητας (προηγούμενη διαβούλευση, γνωστοποίηση στις οικείες υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας)
29 Μη χορήγηση ελάχιστου χρόνου διακοπής της ημερήσιας εργασίας εργαζόμενου που απασχολείται με διακεκομμένο ωράριο
30 Εφαρμογή διακεκομμένου ωραρίου για προσωπικό κουζίνας
31 Μη χορήγηση διαλείμματος
32 Μη γνωστοποίηση ή ελλιπής γνωστοποίηση όρων Ατομικής Σύμβασης Εργασίας στον Εργαζόμενο
33 Μη επίδειξη εντύπων όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού*
34 Μη επίδειξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο *
35 Μη επίδειξη του βιβλίου δρομολογίων των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων και οδηγών τουριστικών λεωφορείων *
36 Υπέρβαση του επιτρεπόμενου ποσοστού/αριθμού μαθητευόμενων σε επιχειρήσεις
37 Υπέρβαση του επιτρεπόμενου ποσοστού/αριθμού πρακτικώς ασκούμενων ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας
38 Εκπρόθεσμη υποβολή αιτιολογημένης γνωστοποίησης στην Επιθεώρηση Εργασίας σε περίπτωση υπέρβασης της δωδεκάμηνης διάρκειας της απόσπασης ή μη υποβολή αυτής

*ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση με κυρώσεις επιβαλλόμενες κατά δέσμια αρμοδιότητα.

ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 1.000 ΕΩΣ 4.000 ΕΥΡΩ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
39 Λειτουργία εμπορικού καταστήματος πέραν του ωραρίου λειτουργίας
40 Μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών μέσω τραπεζικού λογαριασμού
41 Μη καταβολή αποζημίωσης απόλυσης μέσω λογαριασμού πληρωμών
42 Μη χορήγηση αναλυτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Αποδοχών
43 Μη κατάρτιση Κανονισμού Εργασίας σε υπόχρεες επιχειρήσεις
44 Μη παράσταση εργοδότη κατά τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών
45 Παραβίαση του ΠΔ 240/06 «Περί διαβουλεύσεων με τους εργαζόμενους»
46 Υπέρβαση της διάρκειας επιβολής του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας πέραν των εννέα (9) μηνών ανά ημερολογιακό έτος
47 Υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου διαθεσιμότητας πέραν των τριών (3) μηνών Ετησίως
48 Υπέρβαση του επιτρεπόμενου ποσοστού/αριθμού μαθητευόμενων και πρακτικώς ασκούμενων σε τουριστικές επιχειρήσεις


 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 1.800 ΕΩΣ 8.000 ΕΥΡΩ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
49 Μη υποβολή Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας
50 Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση προσλήψεων νέων εργαζομένων (ενιαίου εντύπου Ε3)
51 Μη υποβολή Προγράμματος Ωρών Εργασίας ή Δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας
52 Λειτουργία επιχείρησης κατά ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας
53 Παραβίαση νομοθεσίας περί ομαδικών απολύσεων
54 Παρεμπόδιση εισόδου των Επιθεωρητών Εργασίας
55 Άρνηση παροχής στοιχείων ή πληροφοριών από τον εργοδότη ή παροχή ψευδών πληροφοριών ή στοιχείων
56 Μη εφαρμογή όρων Σ.Σ.Ε., Δ.Α. ή Υ.Α. ή Κανονισμού Εργασίας
57 Μη εφαρμογή όρων Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ ως προς τις προβλέψεις εργατικής νομοθεσίας αυτού
58 Εβδομαδιαία ανάπαυση και μείωση του χρόνου εργασίας που έχει καθοριστεί με Σ.Σ.Ε., Δ.Α. κλπ (γενικώς υποχρεωτικές ή μη) ή με ΥΑ εκδοθείσες βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α')
59 Μη καταβολή αναδρομικών αποδοχών (ως παραβίαση όρων ΣΣΕ Δ.Α. ή Υ.Α.)
60 Μη καταβολή μισθών/ημερομισθίων βάσει νομοθετικώς καθορισμένου νομίμου κατώτατου μισθού/ημερομισθίου, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., Υ.Α. ή βάσει ατομικής συμφωνίας
61 Μη καταβολή αποδοχών διαθεσιμότητας
62 Παρακώλυση συνδικαλιστικής δράσης
63 Παράβαση υποχρέωσης πληροφόρησης και διαβούλευσης των εργαζομένων από τους εργοδότες που μεταβιβάζουν τις επιχειρήσεις
64 Άρνηση παροχής στοιχείων ή πληροφοριών από τον πάροχο υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της Ελλάδας ή παροχή ανακριβών ή ψευδών πληροφοριών ή στοιχείων αναφορικά με την απόσπαση εργαζομένων του σε άλλο κράτος μέλος
65 Μη υποβολή από την επιχείρηση που αποσπά μισθωτούς στο έδαφος της Ελλάδας στην Επιθεώρηση Εργασίας της έγγραφης δήλωσης και κατάστασης των αποσπασμένων εργαζομένων στο πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας και συνδρομής με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών για την αποτελεσματική εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων της απόσπασης εργαζομένων ή εκπρόθεσμη υποβολή αυτής
66 Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικής κατάστασης από την επιχείρηση που αποσπά μισθωτούς στο έδαφος της Ελλάδας στην Επιθεώρηση Εργασίας με τα στοιχεία της μεταβολής στοιχείων της δήλωσης απόσπασης
67 Μη τήρηση, κατά τη διάρκεια της απόσπασης, από την επιχείρηση που αποσπά μισθωτούς στο έδαφος της Ελλάδας στον τόπο παροχής εργασίας (ή στην επιχειρησιακή βάση εφόσον πρόκειται για οδηγούς) αντιγράφων (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή): α) της ατομικής σύμβασης εργασίας ή ισοδύναμου εγγράφου, β) των δελτίων μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών, γ) των δελτίων χρόνου παρουσίας, όπου αναγράφονται η έναρξη, η λήξη και η διάρκεια του ημερήσιου χρόνου εργασίας και δ) των αποδεικτικών καταβολής αποδοχών ή ισοδύναμων εγγράφων
68 Μη τήρηση ή μη αποστολή, έως και δύο έτη μετά τη λήξη της απόσπασης, από την επιχείρηση που αποσπά μισθωτούς στο έδαφος της Ελλάδας αντιγράφων (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) : α) της ατομικής σύμβασης εργασίας ή ισοδύναμου εγγράφου, β) των δελτίων μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών, γ) των δελτίων χρόνου παρουσίας, όπου αναγράφονται η έναρξη, η λήξη και η διάρκεια του ημερήσιου χρόνου εργασίας και δ) των αποδεικτικών καταβολής αποδοχών ή ισοδύναμων εγγράφων στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ εντός 15 ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, εφόσον ζητηθούν, ή εκπρόθεσμη αποστολή αυτών
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Α/ Α ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1 Άρθρο 4 παρ. 3 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75 Α') και όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ5 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α')
2 Άρθρο 4 παράγραφος 3 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α') όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΑ5 περ. 2 εδ. β' του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'), το άρθρ. 61 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α') σε συνδυασμό με την αριθ.40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β'), όπως αυτή ισχύει
3 Άρθρο 16 παρ. 4 και 6 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α') καθώς και άρθρο 123 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
4 Άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α') και παρ. 1 της Υποπ. ΙΑ. 13. Του άρθρο πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α') και άρθρο5 παρ. 19 της αριθ. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β'), όπως αυτή ισχύει
5 Άρθρο 9 εδ. β' 17 και 18 παρ. 3 του ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α') και άρθρο 58 του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α')
6 Άρθρο 1 παρ. 2 και 2 του Ν.Δ 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α') και αρθ. 7 του Β.Δ. της 24-6-58 (ΦΕΚ 103 Α') καθώς και άρθρο 123 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101Α)
7 Άρθ. 16 παρ. 2, 3, 5, 7 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 εδ. β' του άρθρου 23 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α') και 8 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α') και αρ. 89 παρ.8 Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
8 Άρθρο 7 του ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75 Α')
9 Άρθρο 16 παρ. 8 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α'), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α')
10 Άρθρο 4 παρ. 3 του Α.Ν 539/1945 ως αντικαταστάθηκε με υποπαρ. ΙΑ 5, περ.2, του ν. 4254/2014 καθώς και το άρθρο 123 Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101Α)
11 Παρ. 2 του άρθρο 33 του ν. 1836/1989 (79 Α') όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 214 του ν. 4635/2019 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 2 και παρ.3 του άρθρου 3 της Υ.Α.1524/1262/2019 (ΦΕΚ 4173 Β')
12 Άρθρο 16 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α') και περ. 1 της Υποπ. ΙΑ. 13. Του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α') και άρθρο 5 παρ. 2 της αριθ. οικ. Αριθ.. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β'), όπως αυτή ισχύει
13 Άρθρο 80 παρ. 1 περ. α' του ν. 4144/2013 ( ΦΕΚ 88 Α' ), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α') και περ. β' όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α') και άρθρο 5 παρ. 18 της αριθ. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β'), όπως αυτή ισχύει
14 Άρθρο 4 του Β.Δ. 28.1/4.2.1938 (ΦΕΚ 35 Λ') όπως αντικαταστάθηκε εν μέρει με το άρθρο 1 του Π.Δ. 93/1986 (ΦΕΚ 33 Α') σε συνδυασμό με την περ. 3 της υποπαραγράφου ΙΑ. 13 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α')
15 Άρθρο 2 και 4 της ΥΑ 51266/2955/1975 (ΦΕΚ 1458 Β') σε συνδυασμό με την περ. 3 της Υποπ. ΙΑ.13. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α')
16 Άρθρο 3 της ΥΑ 51266/2955/1975 (ΦΕΚ 1458 Β') σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 213 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α'), παρ. 4.7 του άρθρου 4 της ΥΑ 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β'), όπως αυτή ισχύει
17 Άρθρο 4 παρ. 3 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75 Α') και όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ5 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α')
18 Άρθρο 4 παρ. 3 του ΑΝ. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α') όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΑ5 περ. 2 εδ. β' του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'), το άρθρ. 61 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α'), σε συνδυασμό με την αριθ.. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β'), όπως αυτή ισχύει
19 Άρθ. 16 παρ. 1 του ν. 2874/2000 ( ΦΕΚ 286 Α') και άρθ. 5 παρ. 16 της αριθ. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β'), όπως αυτή ισχύει
20 Άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α'), και παρ. 1 της Υποπ. ΙΑ. 13. του άρθ. Πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α') και άρθ.5 παρ. 19 της αριθ. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β'), όπως αυτή ισχύει
21 Άρθρο 16 παρ. 6 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α') και άρθρο 80 παράγραφος 1 περ. α'του ν. 4144/2013 ( ΦΕΚ 88 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α') και περ. β', όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α') και άρθρο 5 παρ. 18 της αριθ.. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β'), όπως αυτή ισχύει
22 Άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α')
23 Άρθρο 109 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α), αρθ. 2 παρ. 3 της αριθ. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β'), όπως αυτή ισχύει
24 Άρθ'. 9 εδ. α', 17 και 18 παρ. 3 του ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α') και άρθρο 58 του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α')
25 Υπ' αριθμ. 26034/695/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2362 Β')
26 Άρθρο 3 παρ. 1 και 2 της αριθμ. οικ. 51524/1262/2019 ΥΑ (ΦΕΚ 4173 Β') παρ. 2 του άρθρο 33 του ν. 1836/1989 ( ΦΕΚ 79 Α') όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 214 του ν. 3635/2019 σε συνδυασμό με την Υ.Α. 51524/1262/2019 ΥΑ (ΦΕΚ 4173 Β')
27 Άρθρο 3 παρ 3της αριθμ. οικ. 51524/1262/2019 ΥΑ (ΦΕΚ 4173 Β')
28 Άρθρο 10 του ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α'), όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 1 του Ν.Δ. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α') και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο υποπαρ.ΙΑ.περ.4 του ν .4254/2014
29 Άρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
30 ΥΑ 20714/1025/13-5-1976
31 Άρθ. 4 του Π.Δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α') όπως τροποποιήθηκε με το αρ 56 παρ. 1 και 2 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
32 Άρθ. 2, 3, 4 και 5 του π.δ. 156/1994 (ΦΕΚ 102 Α')
33 Άρθρο 123 του ν. 4808/2021, παρ. 3 άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (ΠΔ 156/94)
34 Άρθρο 18 παρ.1 εδ. α' και β' του ν. 1082/1980 (ΦΕΚ 250 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από την περ.1 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α') και άρθρο 5 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α'), καθώς και το άρθρο 123 Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101Α)
35 ΒΔ. 28/2-4/2/1938, ΠΔ. 882/1980, ΠΔ.93/1986, ν. 3144/2003 άρ.21 παρ.8, ΥΑ. 1173/1980, ΒΔ. 14/8-8/9/1950, ΠΔ. 981/1980, ΠΔ. 103/1984, ΠΔ. 120/1986, Ν. 3144/2003, άρ.21 παρ. 8 ή άρθρο 2 της αριθμ. 51266/1975 ΥΑ ( σε συνδυασμό με ν. 4093/2012 ΙΑ.13 (ΦΕΚ 222 Α') καθώς και άρθρο 123 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101Α)
36 Αριθμ. ΦΒ7/108652/Κ3/6-9-2021 ΚΥΑ (Β'4146)
37 Άρθρο 4 της με αριθμ. Κ5 97484/2021 ΚΥΑ (Β'3938)
38 Άρθρο 4 και 7 του Π.Δ. 30/2021 (ΦΕΚ 75/Α')
39 Άρθρο 23 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α') όπως ισχύει και άρθρο 16 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α') σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α')
40 ΚΥΑ 26034/695/06-06-2019 (ΦΕΚ 2362 Β') και άρθρο 38 παρ. 10 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α)
41 ΚΥΑ 26034/695/06-06-2019 (ΦΕΚ 2362 Β') και άρθρο 38 παρ. 10 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α' ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α')
42 Αρ. 18 παρ. 1 εδ. α' και β' του ν.1082/80 (ΦΕΚ 250 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από την περ. 1 της υποπαρ. ΙΑ5 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α') και άρθρο 5 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α')
43 Άρθρο 1 του Ν.Δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α')
44 Άρθρο 3 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α') όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α') και τροποποιήθηκε με το αρ. 122 ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
45 Άρθρα 4, 6, 7 και 8 παρ. 1 του Π.Δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252 Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί με τα άρθ. 42 και 43 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α')
46 Άρθρο 38 παρ.3 εδ. δ' του ν. 1892/1990 όπως τροποποιήθηκε και αναμορφώθηκε με το άρθρο 59 του ν .4635/2019
47 Άρθρο 10 του ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α') όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 1 του Ν.Δ. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α') και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α') και τροποποιήθηκε με το άρθ. Πρώτο της υποπαρ. ΙΑ.6 περ.4 του ν.4254/2014(ΦΕΚ 85 Α')
48 Άρθ. 10 παρ. 2 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α') σε συνδυασμό με τη με αριθμ.9319/7-6-2021 ΚΥΑ (Β' 2431)
49 Άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 2874/2000 ( ΦΕΚ 286 Α') και άρθρο 5 παρ. 16 της αριθ. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β'), όπως αυτή ισχύει
50 Άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α') και παρ. 1 της Υποπ. ΙΑ. 13. Του άρθ. Πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α') και άρθ. 5 παρ. 2 της αριθ.. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β'), όπως αυτή ισχύει
51 Άρθρο 16 παρ. 6 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α') και υπ’ αρ. 49758/26.05.2022 (Β’ 2668) υπουργική απόφαση
52 Άρθρο 1 παρ. 2 και άρθ. 3 παρ. 2 του Β.Δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α')
53 Άρθρο 1 του ν. 1387/1983 (ΦΕΚ 110 Α') όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ. 1 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α') και το άρθρο 21 του ν. 3488/2006 (ΦΕΚ 191 Α'), άρθρο 3 του ν. 1387/1983 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρο 15 του ν. 2736/1999 (172 Α') και όπως ισχύει με το άρθρο 17 παρ.1 και 2 του ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α'), άρθρο 5 του ν. 1387/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ.3 ν .4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α') και άρθρο 6 του ν. 1387/1983.
54 Άρθρο 2 παρ. 2 περ. α' και δ' του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/ ‘) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 παρ. 2 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α')
55 Άρθρο 2 παρ. 2 περ. δ' του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α') όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 παρ. 2 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α')
56 Άρθρο 7 παρ. 1,8, 9, 11 και 21 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α'), άρθ. Μόνο του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α'), άρθ. 1 και 2 του Ν.Δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α') σε συνδυασμό με τις διατάξεις ΣΣΕ, ΔΑ ή κανονισμών εργασίας, που προβλέπουν τους συγκεκριμένους όρους
57 Άρθρο 14 παρ. 1 και 2 του ν. 2963/2001 (Α' 268) ως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 33 παρ. 3 του ν. 4663/2020 (Α'30)
58 Όροι Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., οι οποίες έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές ή ΥΑ εκδοθείσα βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α') σε συνδυασμό με το άρθ. 8 παρ. 2 και 3 και άρθρου 11 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α')
59 Άρθρα 648 και 653 Α.Κ. και άρθ. 7 παρ. 1,8, 9, 11 και 21 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α') ως ισχύουν, άρθ. Μόνον του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α') ως και άρθ. Μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. Του Ν. 2336/95 (ΦΕΚ 189 Α')
60 ΥΠ ΙΑ. 11. Του άρθ. Πρώτου του ν. 4093/2012 σε συνδυασμό με την αριθ. 4241/127/30.1.2019 ΥΑ (ΦΕΚ 173 Β'), άρθ. 7 παρ. 1,8, 9, 11 και 21 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α') ως ισχύουν, άρθρου 103 παρ. 1β του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 169 Α'), άρθ. Μόνον του Α.ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α'), Π.Δ. 156/1994 (ΦΕΚ 102 Α') σε συνδυασμό με άρθ. Μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 1. Του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α')
61 Άρθρο 10 του ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α') όπως συμπληρώθηκε με το αρθ. 1 του Ν.Δ. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α') και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α') και τροποποιήθηκε με το άρθ. Πρώτο της υποπαρ. ΙΑ.6 περ. 4 του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α') σε συνδυασμό και με το άρθ. Μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α') , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α')
62 Άρθρο 4 παρ. 2 και 3, άρθ. 14 παρ. 5, 8, 9 και άρθρου 23 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α'), άρθρο 19 του ν. 4472/2019 (ΦΕΚ 74 Α)
63 Άρθρο 8 και 9 του Π.Δ. 178/2002 (ΦΕΚ 164 Α')
64 Άρθρο 16 και παρ. 3 του άρθρου 5 του Π.Δ. 101/2016 (ΦΕΚ 178/Α')
65 Άρθρο 16 και παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 101/2016 (ΦΕΚ 178/Α')
66 Άρθρο 16 και παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 101/2016 (ΦΕΚ 178/Α')
67 Άρθρο 16 και παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 101/2016 (ΦΕΚ 178/Α')
68 Άρθρο 16 και παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 101/2016 (ΦΕΚ 178/Α')


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 400 ΕΩΣ 750 ΕΥΡΩ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
1 Μη χορήγηση ελάχιστης ημερήσιας ανάπαυσης 400€
2 Μη χορήγηση αντιγράφων στον οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου του Ημερησίου Βιβλίου Δρομολογίων 400€
3 Διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών από πρόσωπα μη εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών και εφοδιασμένα με τη Βεβαίωση Συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων 600€
4 Μη καταβολή αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας 400€
5 Μη καταβολή επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και άγαμους γονείς 400€
6 Μη γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απολύσεως εγκύου, λεχώνας, γαλουχούσης, πατέρα 750€
7 Μη γνωστοποίηση λόγου απολύσεως σε εργαζόμενο που αιτήθηκε ή έλαβε άδεια ή ευέλικτη ρύθμιση του Μέρους ΙΙΙ του ν. 4808/2021 750€
8 Διάκριση εργαζομένων που έχουν υποχρεώσεις προς εξαρτώμενα από αυτούς παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους - Λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γονέων λόγω άδειας ανατροφής, φροντίδας, υιοθεσίας ή αναδοχής παιδιού 750€
9 Μη χορήγηση ειδικών γονικών αδειών λόγω σοβαρών νοσημάτων και λόγω νοσηλείας των παιδιών 750€
10 Μη χορήγηση άδειας λόγω ασθένειας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους 550€
11 Μη χορήγηση άδειας απουσίας για παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου 550€
12 Μη χορήγηση άδειας σε εργαζόμενο γονέα μονογονεϊκής οικογένειας 750€
13 Μη χορήγηση άδειας απουσίας από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας 400€
14 Μη εξέταση ή μη διεκπεραίωση εντός των τασσόμενων προθεσμιών αιτήματος εργαζόμενου γονέα ή φροντιστή για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας 750€
15 Μη τεκμηρίωση απόρριψης αιτήματος εργαζόμενου γονέα ή φροντιστή για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας 750€
16 Μη χορήγηση άδειας προγεννητικών εξετάσεων 750€
17 Μη ανάρτηση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» της έγγραφης συμφωνίας για λήψη άδειας άνευ αποδοχών 400€
18 Μη ανάρτηση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» της γονικής άδειας 750€
19 Άρνηση του εργοδότη να προσκομίσει αιτούμενα από την Επιθεώρηση Εργασίας στοιχεία ή πληροφορίες ιδίως στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης περί αντιστροφής του βάρους αποδείξεως σε περιπτώσεις που πιθανολογείται παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ή διάκριση λόγω φύλου ή λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου ή παραβίαση της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης στην οποία συμπεριλαμβάνεται η βία και παρενόχληση λόγω φύλου και η σεξουαλική παρενόχληση 750€
20 Μη χορήγηση από τον εργοδότη της αιτούμενης από τον εργαζόμενο βεβαίωσης των στοιχείων της εργασιακής σχέσης ή των διαστημάτων των αδειών που του χορηγήθηκαν σύμφωνα με το Μέρος III του Ν. 4808/2021 750€
21 Μη διακριτή αποτύπωση πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου στα χορηγούμενα Εκκαθαριστικά Σημειώματα Αποδοχών 400€
22 Μη χορήγηση Πιστοποιητικού Εργασίας (προϋπηρεσίας) 400€
23 Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της άδειας 600€
24 Μη χορήγηση άδειας για συμμετοχή σε εξετάσεις 600€
25 Μη χορήγηση άδειας για μεταγγίσεις αίματος 750€
26 Μη χορήγηση άδειας λόγω θανάτου συγγενούς 400€
27 Μη χορήγηση άδειας λόγω AIDS 750€
28 Μη χορήγηση άδειας γάμου 550€
29 Μη χορήγηση ειδικής άδειας λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων 700€
30 Μη καταβολής της κατ' ελάχιστο αποζημίωσης πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών / σπουδαστών / μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης 550€
31 Παραβίαση ωραρίου Προγράμματος Μάθησης σε εργασιακό χώρο ή πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών/σπουδαστών/μαθητευομένων. 700€
32 Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας ή Δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για πλήρως απασχολούμενο 600€
33 Μη καταβολή προσαύξησης αντί προστατευτικού κράνους για εργαζόμενους που απασχολούνται σε ψηφιακές πλατφόρμες 600€
34 Μη υποβολή συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση απώλειας της θέσης εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική 600€
35 Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου εργαζόμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη ή απασχολούμενου σε ψηφιακή πλατφόρμα 600€
36 Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου εργαζόμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη ή απασχολούμενου σε ψηφιακή πλατφόρμα μέσω λογαριασμού πληρωμών 600€

 

ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ: ΑΠΟ 800 ΕΩΣ 950 ΕΥΡΩ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
37 Μη χορήγηση κανονικής άδειας 900€
38 Μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας επιδόματος αδείας 900€
39 Εργασία χωρίς σχετική άδεια κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας 800€
40 Εργασία κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας 800€
41 Εργασία κατά ημέρες υποχρεωτικής ανάπαυσης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων θεάτρου, ημερησίων εφημερίδων, οδηγών, ταξί, εφημεριδοπωλών 800€
42 Μη χορήγηση αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης λόγω εργασίας κατά ημέρα Κυριακή άνω των 5 ωρών 800€
43 Κατάτμηση του ωραρίου των μερικώς απασχολούμενων 950€
44 Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά νύχτα 800€
45 Μη καταβολή αποδοχών ανυπαίτιου κωλύματος 800€
46 Μη καταβολή επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα 800€
47 Μη καταβολή πάσης φύσεως δεδουλευμένων αποδοχών (που καθορίζονται από τον νόμο, ατομική συμφωνία, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., έθιμο) 800€
48 Μη καταβολή αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας προσαυξημένη κατά 30% κατά παράβαση του πενθημέρου 800€
49 Μη καταβολή πλήρων αποδοχών άδειας ή αναλογίας αυτών 900€
50 Μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης άδειας ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σχέσης ή σύμβασης εργασίας πριν από τη λήψη της άδειας (απλής ή προσαυξημένης κατά 100% ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του εργοδότη) 900€
51 Παραβίαση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης των μισθωτών 800€
52 Μη καταχώριση στο ΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ" του αριθμού κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση της εργασίας για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων * 950€

*ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση με κυρώσεις επιβαλλόμενες κατά δέσμια αρμοδιότητα.

 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ: ΑΠΟ 1.000 ΕΩΣ 2.000 ΕΥΡΩ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
53 Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την διάρκεια της χορηγηθείσας κανονικής άδειας 2.000€
54 Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον εργαζόμενο εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση 2.000€
55 Μη καταχώρηση υπερωριακής απασχόλησης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» 1.000€
56 Πραγματοποίηση υπερωριών πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης 1.000€
57 Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες 1.000€
58 Μη καταβολή αμοιβής υπέρβασης χρονικών ορίων εργασίας 1.000€
59 Μη καταβολή σε εργαζόμενο, κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας, αποζημίωσης για τις υπερβάλλουσες ώρες που έχει απασχοληθεί στο πλαίσιο διευθέτησης του χρόνου εργασίας 1.000€
60 Άρνηση εύλογων προσαρμογών για τα άτομα με αναπηρίες ή χρόνια πάθηση 2.000€
61 Παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας 2.000€
62 Παραβίαση της αρχής ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση στην εργασία και απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εξέλιξης, και στην επαγγελματική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης με σκοπό την απασχόληση, τις συνθήκες και τους όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και στη λύση αυτής κατά τον ν. 3896/2010 2.000€
63 Άρνηση πρόσληψης λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας 2.000€
64 Δυσμενής ή λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, από τον εργοδότη, επειδή υπέβαλαν καταγγελία εντός της επιχείρησης ή κίνησαν νομική διαδικασία, με σκοπό να επιβληθεί η συμμόρφωση με τα δικαιώματα που προβλέπονται από το Μέρος III του Ν. 4808/2021 2.000€
65 Απασχόληση εργαζομένων που τελούν σε αναστολή σύμβασης εργασίας, από εργοδότη ο οποίος ανέστειλε τις συμβάσεις εργασίας τους ως πληττόμενη επιχείρηση 1.200€
66 Απασχόληση εργαζόμενου από εργοδότη που τελεί σε αναστολή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού στην αγορά εργασίας 1.200€


 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ
  ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 2.000 ΕΩΣ 4.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
67 Απασχόληση ανηλίκων χωρίς Βιβλιάριο Εργασίας 3.000€
68 Απασχόληση ανηλίκων σε απαγορευμένες για αυτούς εργασίες 4.000€
69 Παραβίαση χρονικών ορίων εργασίας ανηλίκων 3.000€
70 Απασχόληση ανηλίκων σε καλλιτεχνικές εργασίες χωρίς άδεια 3.000€
71 Παράνομη απασχόληση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του 4.000€
72 Μη καταβολή προσαύξησης επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε ώρα επιπλέον εργασίας μερικώς απασχολουμένου σε περίπτωσης απασχόλησης πέραν της συμφωνημένης 2.000€
73 Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας ή Δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για μερικώς απασχολούμενο 2.000€
74 Απόλυση χωρίς σπουδαίο λόγο εγκύου ή εργαζόμενης που υιοθετεί τέκνο έως 6 ετών ή εργαζομένης που εμπλέκεται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας (τεκμαιρόμενη μητέρα/κυοφόρος γυναίκα) ή εργαζόμενου πατέρα νεογεννηθέντος τέκνου 4.000€
75 Μη χορήγηση άδειας μητρότητας (17 εβδομάδες) 4.000€
76 Μη χορήγηση άδειας πατρότητας 3.000€
77 Μη χορήγηση σε τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθ. 1464 ΑΚ ή στην εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας (9 εβδομάδες) 4.000€
78 Μη χορήγηση μειωμένου ωραρίου ή ισόχρονης άδειας φροντίδας παιδιού 3.000€
79 Μη χορήγηση μειωμένου ωραρίου γονέων παιδιών με αναπηρία 3.000€
80 Μη χορήγηση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας 3.000€
81 Μη χορήγηση γονικής άδειας 3.000€
82 Απασχόληση εργαζόμενου κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας ή κατά τη διάρκεια της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας κατά τις οποίες καταβάλλεται επιδότηση από τον Δ.ΥΠ.Α. 3.000€
83 Μη χορήγηση άδειας για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 3.000€
84 Παραβίαση του δικαιώματος του εργαζόμενου-ης να επιστρέφει στην ίδια ή σε ισοδύναμη ή σε ανάλογη θέση εργασίας μετά τη λήψη άδειας μητρότητας ή της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας ή οποιασδήποτε αδείας προβλέπεται για τη γέννηση, ανατροφή ή υιοθεσία παιδιού, ή μετά τη λήψη άδειας ή ευέλικτης ρύθμισης ή άσκησης δικαιώματος σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ του Ν. 4808/2021 4.000€
85 Παραβίαση διατάξεων για την προστασία από την απόλυση / μη τήρηση διαδικασίας απόλυσης συνδικαλιστικού στελέχους 4.000€
86 Απόλυση εργαζόμενου λόγω αίτησης ή λήψης άδειας ή ευέλικτης ρύθμισης ή άσκησης δικαιώματος σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ του Ν. 4808/2021 ή για λόγους φύλου ή οικογενειακής κατάστασης 4.000€
87 Μη καταχώρηση των μαθητευόμενων και πρακτικά ασκούμενων στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” 2.000€
88 Μη εφαρμογή από την επιχείρηση που αποσπά μισθωτό στο έδαφος της Ελλάδας των όρων εργασίας που ισχύουν για την απόσπαση 2.000€
89 Μη εφαρμογή από την επιχείρηση που αποσπά μισθωτό στο έδαφος της Ελλάδας των όρων εργασίας που ισχύουν για την μακροχρόνια απόσπαση 2.000€
90 Μη εφαρμογή από την επιχείρηση που αποσπά οδηγό στο έδαφος της Ελλάδας των όρων εργασίας που ισχύουν για την απόσπαση 2.000€
91 Παραβίαση από την επιχείρηση/εργοδότη που αποσπά εργαζόμενό της/του στην Ελλάδα της υποχρέωσης περί μη δυσμενούς μεταχείρισης, του αποσπασμένου εργαζόμενου ο οποίος ασκεί το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών αρχών επειδή θεωρεί ότι ζημιώθηκε 2.000€

 
 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α/Α ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1 Άρθρο 3 του Π.Δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 2 της υποπ. ΙΑ. 14. Του Άρθρο Πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α')
2 Άρθρο Μόνο παρ. 2 εδάφιο β' της υπουργικής απόφασης 1173/1980 (ΦΕΚ 1071 Β') σε συνδυασμό με το Άρθρο 4 του β.δ. 28.1/4-2-1938 (ΦΕΚ 35 Α')
3 Άρθρο 1 παρ. 1α του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22 Α') σε συνδυασμό με το Άρθρο 1 παρ. 1α της κοινής υπουργικής απόφασης 20303/383/4.5.2017 (ΦΕΚ 1623 Β') και το Άρθρο 3 παρ. 2 της υπουργικής απόφασης 33947/2065/19.7.2017 (ΦΕΚ 2826 Β')
4 Υπουργική απόφαση 21091/1946 (ΦΕΚ 142 Β'), ειδικότερες ευνοϊκότερες διατάξεις ΣΣΕ, Δ.Α.
5 Άρθρο 21 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α')
6 Άρθρο 10 του π.δ. 176/1997 (ΦΕΚ 150 Β')
7 Άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α')
8 Άρθρο 4 του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α'), Άρθρο 18 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α') όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 39 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α') και αρ. 47 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
9 Άρθρο 28, 37, 43, 44 και 50 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
10 Άρθρο 42 και 50 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
11 Άρθρο 38 και 50 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
12 Άρθρο 45 και 50 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
13 Άρθρο 30 και 50 ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
14 Άρθρο 31 και 50 ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
15 Άρθρο 31 και 50 ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
16 Άρθρο 40 και 50 ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
17 Άρθρο 62 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
18 Άρθρο 28 παρ. 7 και 50 ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
19 Άρθρο 24 και Άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 170 Α'), Άρθρο 9 και Άρθρο 17 παρ. 2 του ν.4443/2016
20 Άρθρο 50 παρ. 4 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
21 Άρθρο 56 παρ. 7 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α')
22 α) Υπαλλήλων: άρθρο 2 του ν. 2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α') και Άρθρο 678 ΑΚ β) Εργατοτεχνιτών: Άρθρο 4 του β.δ. 16/18-7-20 (ΦΕΚ 158 Α') και Άρθρο 678 Α.Κ.
23 Άρθρο 8 του α.ν. 549/1977 (ΦΕΚ 250 Α'), κατά το μέρος που κύρωσε το Άρθρο 7 της από 26.1.1977 ΕΓΣΣΕ (ΦΕΚ 60 Β') και τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 ν .3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 3 της υποπαρ. ΙΑ 14 του Άρθρο Πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α')
24 Άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α'), Άρθρο 7 ΕΓΣΣΕ 02.04.1996, που κυρώθηκε με το άρθρο 22 ν. 2556/1997, Άρθρο 6 ΕΓΣΣΕ 18.05.1998, Άρθρο 10 ΕΓΣΣΕ 24.04.2004
25 Άρθρο 8 ΕΓΣΣΕ 2002-2003
26 Άρθρο 9 ΕΓΣΣΕ 29.04.2002, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α') και Άρθρο 8 της από 15.7.2010 ΕΓΣΣΕ
27 Άρθρο 11 ΕΓΣΣΕ 24.05.2004
28 Άρθρο 39 και 50 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
29 Άρθρο 68 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α')
30 Παρ. 8 και 13 της υπ' αριθμ. 16802/667/27.08.2010 ΥΑ (ΦΕΚ 1345 Β') όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 9319/2021 (ΦΕΚ 2431 Β)
31 Παρ. 9 και 13 της υπ' αριθμ. 16802/667/27.08.2010 ΥΑ (ΦΕΚ 1345 Β') όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 9319/2021 (ΦΕΚ 2431 Β) (για τους σπουδαστές/τριες και καταρτιζομένους /ες των σχολών του Υπουργείου Τουρισμού), Η με αριθμ. K5/97484 (1)/5-8-2021 κυα (Β ’3938) Η με αριθμ. ΦΒ7/108652/Κ3/6-9-2021 κυα (Β’ 4146).
32 Άρθρο 80 παρ. 1 περ. α’ του ν. 4144/2013 (Α’ 88), όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (Α’ 137), και περ. β’, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 4554/2018 (Α’ 130) και άρθρο 5 παρ. 18 της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/2019 (Β’ 3520) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή ισχύει, και υπ’ αρ. 49758/26.05.2022 (Β’ 2668) υπουργική απόφαση
33 Άρθρο 3 ΥΑ 29510/01-04-2022 (ΦΕΚ 1542 Β’)
34 Μέρος Β’ΥΑ 90972/15-11-2021 (ΦΕΚ 5393 Β’)
35 Άρθρο 56 παρ. 7 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α') και άρθρο 4 ΥΑ29510/01-04-2022 (ΦΕΚ 1542 Β’)
36 Άρθρο 56 παρ. 7 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α')
37 Άρθρο 2 παρ. 1 του α.ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α') και Άρθρο 4 παρ. 1 εδ. γ', όπως προστέθηκε με το Άρθρο 3 παρ. 15 του ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α')
38 Άρθρο 3 παρ. 16 του ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α'), Άρθρο 6 της από 26.1.1977 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 60 Β'), που κυρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 Α') και Άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α')
39 Άρθρο 1 παρ. 3, άρθρο 3 παρ. 1, Άρθρο 4 και Άρθρο 9 παρ. 3 και 4 του Β.Δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α) όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 63 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
40 Άρθρο 1 παρ. 3, Άρθρο 3 παρ. 1 και Άρθρο 4 του Β.Δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α), όπως ισχύει και παρ. 1 του Άρθρο 14 του ν. 4468/2017 (ΦΕΚ 61 Α) και Άρθρο 60 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
41 Άρθ. 1 παρ. 3, άρθ. 3 παρ. 1 και άρθ. 4, 11, 12, 13 και 14 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α')
42 Άρθ. 10 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α') και άρθ. 16 παρ. 4 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α')
43 Άρθ.38 παρ.7 του Ν. 1892/1990 όπως τροποποιήθηκε και αναμορφώθηκε με το άρθ. 59 του Ν.4635/2019 και αρθ. 57 του Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
44 Κοινή υπουργική απόφαση 18310/1946 (ΦΕΚ 93 Β'), κοινή υπουργική απόφαση 25825/1951 (ΦΕΚ 86 Β'), όπως τροποποιήθηκαν με την υπουργική απόφαση 27019/2/1953 (ΦΕΚ Β'/16-12-1953), σε συνδυασμό με άρθ. Μόνον του α.ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1 του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α')
45 Άρθ. 657-658 ΑΚ και άρθ. Μόνον του α.ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. Του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α')
46 Άρθ. 10 της υπουργικής απόφασης 19040/81 (ΦΕΚ 742 Β')
47 Άρθ. 648 και 653 Α.Κ., σε συνδυασμό με το άρθ. Μόνον α.ν. 690/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1 του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α')
48 Άρθρο 8 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α')
49 Άρθ. 4 παρ. 1 εδ. γ', όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 3 παρ. 15 του ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α'), άρθ. 5 παρ. 1 εδ. β' του α.ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως προστέθηκε με το άρθ. 3 του ν.δ. 3755/1957 (ΦΕΚ 182 Α'), άρθ. 2 παρ. 1 του α.ν. 539/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του ν.3302/2004
50 Άρθ. 5 παρ. 4 και 5 του α.ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθ. 1 παρ. 3 του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α') και άρθ. 4 της από 26.1.1977 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 60 Β'), που κυρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 Α'), άρθ. 2 παρ. 1 του α.ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α)
51 Άρθ. 3 παρ. 1 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α'), σε συνδυασμό με το άρθ. 5 του π.δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 3 του π.δ. 76/2005 (ΦΕΚ 117 Α')
52 Άρθρο 55 του Ν 4611/2019 σε συνδυασμό με άρθρο πρώτο της ΥΑ 49091/Δ1.14744/04.12.2020 (ΦΕΚ Β 5474) καθώς και άρθρο 123 Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
53 Άρθ. 5 παρ. 6 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α') και αρθ. 66 παρ.1 περ. γε του Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
54 Άρθ.38 παρ.8 Ν.1892/90 όπως τροποποιήθηκε και αναμορφώθηκε με το άρθ. 59 του Ν.4635/2019 και αρθ. 66 παρ.1 περ. γιβ του Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
55 Άρθ. 80 παρ. 1 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α') όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 78 του Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α), σε συνδυασμό με την αριθ. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β'), όπως αυτή ισχύει
56 Άρθ. 58 παρ. 3 του Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
57 Κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας 8900/1946 (ΦΕΚ 54 Β'), ΚΥΑ 25825/1951 (ΦΕΚ 86 Β'), άρθ. 2 του ν.δ. 3755/57 (ΦΕΚ 182 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 2 του ν. 435/76 και άρθ. 1 του ν.δ. 147/73 και άρθρο 42 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α'), άρθρο 91 του ν 4876/2021 σε συνδυασμό με άρθ. Μόνον του α.ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ.1 του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α').
58 Άρθ. 58 του Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α), και άρθ. Μόνο του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. Του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α')
59 Αρθ. 59 παρ.2 του Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
60 Άρθ. 2 παρ. 2 περ. η) και άρθ. 5 του ν. 4443/2016 (ΦΕΚ 232 Α')
61 Άρθ. 1 περ. α' και β', 2, 3, 4, 5, 6 και 11 παρ.2 του ν. 4443/2016 (ΦΕΚ 232 Α') (Ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου)
62 Άρθ. 3, 4, 11, 12, 13 και 14 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α'), παρ. 5 του άρθ. 4 του ν. 3094/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 20 του ν. 4443/2016 ( 232 Α')
63 Άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 170 Α')
64 Άρθ. 47 παρ.2 και 50 του Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
65 Άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α'235)
66 Άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α'235)
67 Άρθ. 8 παρ. 1 και 2, 17 και 18 παρ. 3 του ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α') και άρθρο 57 του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α')
68 Άρθ. 2, 17 και 18 παρ. 3 του ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α'), άρθ. 4, 7, 12 και 13 και Παραρτήματα I και II του π.δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67 Α'), άρθρο 4 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α') και υπουργική απόφαση 103621/2003 (ΦΕΚ 875 Β') και άρθρο 51 του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α')
69 Άρθ. 5 και 18 παρ. 3 του ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α') και άρθ. 3 (8 νυχτερινή εργασία, 9 ανάπαυση, 10 διάλειμμα, 12 κυρώσεις) του π.δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67 Α') και άρθ. 54 του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α')
70 Άρθ. 3, 17 και 18 παρ. 3 του ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α') και άρθ. 52 του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α') και άρθρο 5 του π.δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67 Α'),
71 Άρθ. 2 παρ. 1,17 και 18 παρ. 3 του ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α'), άρθ. 2 και 4 του π.δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67 Α') και άρθρο 51 του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α')
72 Άρθ. 38 παρ 11 του Ν 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') ως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 59 του Ν 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α') και αρθ. 57 του Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
73 Άρθρο 38 παρ. 11 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 59 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και άρθρο 80 παρ. 1 περ. α’ του ν. 4144/2013 (Α’ 88), όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (Α’ 137), και περ. β’, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 4554/2018 (Α’ 130), και άρθρο 5 παρ. 18 της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/2019 (Β’ 3520) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή ισχύει, και υπ’ αρ. 49758/26.05.2022 (Β’ 2668) υπουργική απόφαση
74 Άρθ. 15 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α') ως ισχύει με την προσθήκη του άρθ. 46 Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α'), το άρθ. 10 του Π.Δ. 176/1997 (ΦΕΚ 150 Β') και την παρ. 1 του άρθ. 36 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α') σε συνδυασμό με το άρθ. 10 του Π.Δ. 176/1997 του άρθ. 3 παρ. 4 του άρθ. 14 και του άρθ. 25 του Ν. 3896/2010 και παρ. 5 του άρθ. 4 του Ν. 3094/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθ. 20 του Ν. 4443/2016 και αρθρ. 48 παρ 4 και αρθ. 66 παρ.1 περ. γγ του Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
75 Άρθ. 7 της ΕΓΣΣΕ 09.06.93, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α'), όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 7 της ΕΓΣΣΕ 23.05.2000, το οποίο κυρώθηκε με το άρθ. 11 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α'), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 3 παρ. 4 του ν. 3896/2010 ( ΦΕΚ 207 Α')
76 Άρθ. 27 και 50 του ν.4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α')
77 Άρθ. 44 παρ. 2 του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α') σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 3 παρ. 4 του Ν. 3896/2010 και αρθ. 34 και 50 του Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
78 Άρθ. 18 του Ν. 3896/2010 και αρθ. 37 και 50 του Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
79 Αρθ. 41 και 50 Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
80 Άρθ 142 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α')
81 Άρθ. 28 και 50 του ν.4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α')
82 Άρθ. 142 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α'58) και αρθ. 28 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
83 Άρθ. 35 και 50 του ν.4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α')
84 Άρθ. 16 και άρθ. 20 παρ. 3 του Ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 170 Α'), και αρθ. 46 του Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
85 Άρθ. 14 παρ. 2, 3, 5, 8, 9 και 15 του Ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α') και αρθ. 88 του Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α)
86 Άρθ. 48 παρ. 1 κ' 2 και 50 του Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α) και της περ. α' του άρθρου 14 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α')
87 Άρθ. 10 παρ. 1 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α')
88 Άρθρο 3 και άρθρο 7 του Π.Δ. 30/2021 (ΦΕΚ 75/Α')
89 Άρθρο 4 και άρθρο 7 του Π.Δ. 30/2021 (ΦΕΚ 75/Α')
90 Άρθρο 7 και άρθρο 12 του Π.Δ. 30/2021 (ΦΕΚ 75/Α'), σε συνδυασμό με την αριθ. Φ451/10787/8-4-2022/ (ΦΕΚ 1765/Β'/12-04-2022) Κ.Υ.Α
91 Άρθ. 16 και παρ. 7 του άρθρου 8 του ΠΔ 101/2016 (ΦΕΚ 178/Α')

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ 500 ΕΩΣ 3.000 ΕΥΡΩ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
1 Παράβαση των υποχρεώσεων του εργοδότη για την πρόληψη της βίας και παρενόχλησης
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 1.800 ΕΩΣ 8.000 ΕΥΡΩ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
2 Παράβαση της υποχρέωσης του εργοδότη να υιοθετεί ή να εφαρμόζει πολιτικές εντός της επιχείρησης για την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης και τη διαχείριση των εσωτερικών καταγγελιών κατά την έννοια των άρθρων 9, 10 και 11 του ν. 4808/2021
3 Παράβαση των υποχρεώσεων του εργοδότη για την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ :
ΑΝΤ ΓΙΣΤΟΙΧΙΑ Α/Α ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α/Α ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1 Άρθρο 5 περ. γ), δ) του ν. 4808/2021(ΦΕΚ 101 Α')
2 9, 10 και 11 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α')
3 Άρθρο 5 περ. α), β) του ν. 4808/2021(ΦΕΚ 101 Α')

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠ ΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 2.000€ ΕΩΣ 10.500€ ΕΥΡΩ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
1 Παραβίαση από τον εργοδότη ή πρόσωπο που ασκεί το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπεί τον εργοδότη της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη σύναψη ή άρνηση σύναψης της έννομης σχέσης με πρόσωπο του άρθρου 3 του ν. 4808/2021 ή κατά την εξέλιξη, διάρκεια ή λύση αυτής,συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου, ανάλογα με τη σοβαρότητα της προσβολής. 2.000-10.500€
2 Μη λήψη των απαραίτητων πρόσφορων και ανάλογων μέτρων κατά περίπτωση σε βάρος του καταγγελλόμενου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί περιστατικό ή συμπεριφορά βίας ή και παρενόχλησης στην εργασία, συμπεριλαμβανόμενης και της σεξουαλικής παρενόχλησης. 4.000€
3 Παράβαση της απαγόρευσης αντιποίνων με καταγγελία ή με οποιονδήποτε τρόπο λύση της έννομης σχέσης στην οποία στηρίζεται η απασχόληση, μη πρόσληψη, καθώς και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείριση προσώπου του άρθρου 3 του ν. 4808/2021, εφόσον συνιστά εκδικητική συμπεριφορά ή αντίμετρο κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 3896/2021 (Α 207) για περιστατικό βίας ή/και παρενόχλησης. 4.000€
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ Α/Α ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α/Α ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1 Άρ. 4 του ν. 4808/2021(ΦΕΚ 101 Α') σε συνδυασμό με το άρ. 12 παρ. 4 του ν. 4808/2021(ΦΕΚ 101 Α')
2 Άρ. 12 παρ. 2 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α')
3 Άρ. 13 του ν. 4808/2021(ΦΕΚ 101 Α'), περ. β'και γ' του άρθρου 14 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 170 Α')


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ  
1 Παράβαση υποχρέωσης του εργοδότη να διαθέτει και να λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας, σε πραγματικό χρόνο, ή να λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα που του διατίθεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, για το σύνολο των εργαζομένων του με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι απασχολούνται στην επιχείρηση με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανόμενου   και του   δανειζόμενου προσωπικού. ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
2 Παράβαση υποχρέωσης εργοδότη να ειδοποιήσει αμέσως, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας σε περίπτωση που επέλθει γεγονός ανωτέρας βίας ή αντικειμενικής αδυναμίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη, το οποίο εμποδίζει τη λειτουργία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων ή τη διαβίβαση των στοιχείων του συστήματος αυτού στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
3 Παράβαση υποχρέωσης εργοδότη να ειδοποιήσει αμέσως, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας αμέσως μόλις λήξει η κατάσταση ανωτέρας βίας ή αντικειμενικής αδυναμίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη, η οποία εμποδίζει τη λειτουργία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων ή τη διαβίβαση των στοιχείων του συστήματος αυτού στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
ΓΙΑ TΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σχετιζομενων με το ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ  
4 Παράλειψη υποχρέωσης εργοδότη να προβεί στην απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης χρόνου εργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για το σύνολο των εργαζομένων του, με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι απασχολούνται στην επιχείρηση με φυσική παρουσία συμπεριλαμβανόμενου   και   του   δανειζόμενου προσωπικού. ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
5 Μη υποβολή δήλωσης των χορηγούμενων αδειών απογραφικά, εντός του πρώτου δεκαημέρου του μήνα που ακολουθεί το μήνα χορήγησής τους. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
6 Μη υποβολή δήλωσης “Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας” απασχολούμενου. ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ


 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ Α/Α ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α/Α ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1 Άρθρο 74 ν. 4808/2021 σε συνδυασμό με την παρ. 1 ΜΕΡΟΣ Α της υπ' αριθ. 49758 ΥΑ (ΦΕΚ 2668Β /2022)
2 Άρθρο 74 ν. 4808/2021 σε συνδυασμό με Άρθρο 2Α περ Γ παρ.4 της ΥΑ 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (ΦΕΚ 3520Β)
3 Άρθρο 74 ν. 4808/2021 σε συνδυασμό με Άρθρο 2Α περ Γ παρ.4 της ΥΑ 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (ΦΕΚ 3520Β)
4 Άρθρο 74 ν. 4808/2021 σε συνδυασμό με Άρθρο 2Α περ Β παρ. 4 περ. δ της ΥΑ 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (ΦΕΚ 3520Β)
5 Άρθρο 74 ν. 4808/2021 σε συνδυασμό με την παρ 2,3 ΜΕΡΟΣ Α της ΥΑ 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (ΦΕΚ 3520Β)
6 Άρθρο 74 ν. 4808/2021 σε συνδυασμό με Άρθρο 2Α περ Β παρ.4 περ. δ της ΥΑ 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (ΦΕΚ 3520Β)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
1 Μη ενεργοποίηση ψηφιακής κάρτας εργασίας εργαζομένου. ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 10.500€
2 Υποβολή στοιχείων της ψηφιακής κάρτας εργαζόμενου που τελούν σε απόκλιση με την πραγματική έναρξη ή την πραγματική λήξη της απασχόλησης. ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 3.000€
3 Μη προβλεπόμενη μη υποβολή στοιχείων της ψηφιακής κάρτας εργαζομένου για την πραγματική έναρξη ή την πραγματική λήξη της απασχόλησης. ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 3.000€
4 Εφαρμογή ευέλικτου ωραρίου σε εργαζόμενο για τον οποίο δεν έχει ενεργοποιηθεί η ευέλικτη προσέλευση και η ψηφιακή κάρτα εργασίας αν και υπάρχει υποχρέωση. ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 2.000€
5 Μη τήρηση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών των στοιχείων του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας, εφόσον παρεμποδίζεται ο έλεγχος και η επαλήθευση οικονομικών απαιτήσεων εργαζομένου σε εν γένει εργατική διαφορά. ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 4.000
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
6 Μη υποβολή δήλωσης στοιχείων εργασιακής σχέσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ σε περίπτωση μεταβολών στοιχείων δήλωσης πριν την εφαρμογή της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο που αφορούν. ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 2.000€
7 Μη υποβολής δήλωσης “Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας” μερικώς απασχολούμενου σε περίπτωση μεταβολής της Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας πριν την μεταβολή και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο που αφορούν. ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 2.000€
8 Μη υποβολής δήλωσης “Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας” πλήρως απασχολούμενου σε περίπτωση μεταβολής της Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας πριν την μεταβολή και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο που αφορούν. ΥΨΗΛΗ 600€


 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ Α/Α ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α/Α ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1 Άρθρο 74 ν. 4808/2021 σε συνδυασμό με Άρθρο 2Α της ΥΑ 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (ΦΕΚ 3520Β)
2 Άρθρο 74 ν. 4808/2021 σε συνδυασμό με Άρθρο 2Α περ Γ παρ.5 της ΥΑ 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (ΦΕΚ 3520Β)
3 Άρθρο 74 ν. 4808/2021 σε συνδυασμό με Άρθρο 2Α περ Γ παρ.5 της ΥΑ 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (ΦΕΚ 3520Β)
4 Άρθρο 74 ν. 4808/2021 σε συνδυασμό με Άρθρο 2Α της ΥΑ 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (ΦΕΚ 3520Β)
5 Άρθρο 74 ν. 4808/2021 σε συνδυασμό με Άρθρο 2Α περ Α παρ.3 στοιχείο 1 (γ) της ΥΑ 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (ΦΕΚ 3520Β)
6 Άρθρο 74 ν. 4808/2021 σε συνδυασμό με Άρθρο 2Α περ Β παρ.2 Στοιχείο Ι(γ) και ΙΙ(γ) της ΥΑ 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (ΦΕΚ 3520Β)
7 Άρθρο 74 ν. 4808/2021 σε συνδυασμό με Άρθρο 2Α περ Β παρ.2 Στοιχείο Ι(γ) και ΙΙ(γ) της ΥΑ 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (ΦΕΚ 3520Β)
8 Άρθρο 74 ν. 4808/2021 σε συνδυασμό με Άρθρο 2Α περ Β παρ.2 της ΥΑ 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (ΦΕΚ 3520Β)

 


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης