Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.:ΔΙΣΚΠΟ/Φ17/ΟΙΚ/4468/1.3.2004 Νέες προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών - (Εγκύκλιος )


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-2004 ]
Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.:ΔΙΣΚΠΟ/Φ17/ΟΙΚ/4468/1.3.2004
Νέες προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών - (Εγκύκλιος )


 Νέες προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών - (Εγκύκλιος )

Αρμόδια Υπηρεσία: ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.


H Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για τη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών προχώρησε στη θεσμοθέτηση νέων διατάξεων ( με το ν.3230/2004, Φ.Ε.Κ.44Α/11-2-2004), με τις οποίες προβλέπεται μείωση των προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών, με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών επικοινωνίας μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών και ασφαλώς με τους πολίτες. Συμπληρώνονται επίσης και οι διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των Επιτροπών αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστέρησης στη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από τη Διοίκηση με σκοπό την έκδοση αιτιολογημένων αποφάσεων.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και η ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού στις αυξημένες προσδοκίες και τα νέα πρότυπα διοίκησης, που απορρέουν από την απαίτηση της κοινωνίας η διοίκηση να λειτουργεί άμεσα, ουσιαστικά και αξιόπιστα, ενώ εμπεδώνεται αντίστοιχα η εμπιστοσύνη των πολιτών στην επάρκεια και τη νομιμοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' : ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ειδικότερα σύμφωνα με τις παραγράφους του άρθρου 11 του ν.3230/2004 καθορίζονται τα ακόλουθα :

Οι διοικητικές αρχές, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα στην προθεσμία που τυχόν καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις, αλλιώς μέσα σε προθεσμία 50 ημερών, η οποία αρχίζει από την υποβολή της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία. Επισημαίνουμε ότι οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 1943 / 91 όπως αυτές ισχύουν, που είναι ειδικές και προβλέπουν αυξημένες χρονικές προθεσμίες διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων αρμοδιότητας διάφορων Υπουργείων, εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, όπως και κάθε άλλη ειδική κανονιστική διάταξη, που προβλέπει διαφορετική ( μεγαλύτερη ή μικρότερη ) προθεσμία.

Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει μέσα σε 3 μέρες να τη διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία και να το γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία.

Για τις υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία των 50 ημερών παρατείνεται για 10 ακόμη ημέρες, δηλαδή γίνεται συνολικά 60 ημέρες.

Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση εγγράφων είναι 20 ημέρες ακόμη και στην περίπτωση της αιτιολογημένης απόρριψης του αιτήματος από την υπηρεσία . Μέσα στην προθεσμία αυτή κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων, * όπως επίσης, στις περιπτώσεις που κάποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον, μπορεί να λαμβάνει γνώση ακόμα και ιδιωτικών εγγράφων**.
Επίσης σημειώνουμε ότι μπορεί να υπάρξουν κατ' εξαίρεση περιπτώσεις που η υπηρεσία να κρίνει ότι το αίτημα είναι εμφανώς παράλογο, αόριστο ακατάληπτο ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό. Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία απαλλάσσεται μεν από την υποχρέωση απάντησης στην προθεσμία των πενήντα (50) ή εξήντα (60) ημερών, πλην όμως οι πολίτες διατηρούν το δικαίωμα προσφυγής στις Ειδικές Επιτροπές Εφαρμογής Ελέγχου Νομοθεσίας του άρθρου δεύτερου του ν.2690/1999 για να ζητήσουν την καταβολή χρηματικού ποσού, οι οποίες θα κρίνουν επί της ουσίας την συνδρομή των παραπάνω λόγων για μη απάντηση.

Για να διασφαλίσουμε περισσότερο την αποτελεσματική λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, θεσπίστηκε διάταξη η οποία προβλέπει ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών έχουν υποχρέωση να διαβιβάζουν στην αρμόδια υπηρεσία τις υποβληθείσες σ' αυτά αιτήσεις, εντός της επόμενης από της υποβολής τους ημέρας.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και προκειμένου να αρθούν πιθανές συγχύσεις σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, σας επισυνάπτουμε άτυπη κωδικοποίηση των ισχυουσών διατάξεων, που αφορούν στη διεκπεραίωση υποθέσεων από την Διοίκηση.

Σημείωση : [* Με τον όρο διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα έγγραφα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες ,απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.

** Με τον όρο ιδιωτικά έγγραφα νοούνται αυτά που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του, η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές ].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αξιοποιώντας ιδέες και προτάσεις από το Συνήγορο του Πολίτη καθώς και από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να συμβάλει στην ουσιαστική λειτουργία των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας, προχώρησε στη θεσμοθέτηση με το ν.3230/2004 κριτηρίων για τον καθορισμό του ύψους του καταβλητέου χρηματικού ποσού που αποφασίζεται από αυτές σε βάρος των δημοσίων υπηρεσιών, στις περιπτώσεις μη τήρησης των ισχυουσών προθεσμιών κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών.

Τα κριτήρια αυτά σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ν.3230/2004 είναι τα ακόλουθα:

Το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης.
Το μέγεθος της περιουσιακής ζημίας και της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε από την καθυστέρηση και
οι συνθήκες στις οποίες οφείλεται η καθυστέρηση.
Με τα παραπάνω κριτήρια το έργο των Επιτροπών δεν περιορίζεται πλέον στην εξέταση μόνο των τυπικών στοιχείων των περιπτώσεων κακοδιοίκησης αλλά παρέχεται η θεσμική ευχέρεια αιτιολογημένης διαφοροποίησης κατά περίπτωση, της ουσιαστικής τους κρίσης με βάση τα πραγματικά δεδομένα της εκάστοτε εξεταζόμενης υπόθεσης, τηρουμένης της αρχής της αναλογικής ισότητας, προς όφελος πάντα των πολιτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' : ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Για την ενημέρωση των υπηρεσιών, επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με στελέχη των Περιφερειών της χώρας και συγκεκριμένα με τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων Διοίκησης και με τους Γραμματείς των Ειδικών Επιτροπών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η άμεση εφαρμογή των διατάξεων.

Προκειμένου να γίνει γνωστή η εγκύκλιος, παρακαλούμε τις Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων καθώς και τις Διευθύνσεις Διοίκησης των Περιφερειών, να προβούν στις ανάλογες ενέργειες κοινοποίησής της στους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύουν και στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού της γεωγραφικής τους Περιφέρειας αντίστοιχα, με τον προσφορότερο τρόπο και κατά προτίμηση με τη χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Σας γνωρίζουμε ότι ήδη η εγκύκλιος έχει καταχωρηθεί στον ιστοχώρο www.kep.gov.gr, στον ιστοχώρο www.gspa.gr, στη θεματική ενότητα "Επικαιρότητα", καθώς και στον ιστοχώρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" www.ep-politeia.gr, ώστε να λάβει τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα.

Παρακαλούμε τις Διευθύνσεις Διοικητικού ή τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες να γνωστοποιήσουν στα στελέχη των υπηρεσιών τους, στους Προέδρους και τα μέλη των Ειδικών Επιτροπών και στους πολίτες, την έκδοση της εγκυκλίου, καθώς και την καταχώρησή της στις προαναφερθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Θεωρούμε σίγουρη τη συνεργασία σας και ευελπιστούμε στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τέλος σας πληροφορούμε ότι, στην κοινή μας προσπάθεια για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη της Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ., έχει ολοκληρώσει την κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν σε ειδικές προθεσμίες διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων, ώστε να ασκείται αποτελεσματικότερα, από τους πολίτες, το δικαίωμα του ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας. Την κωδικοποίηση αυτή μπορείτε να πληροφορηθείτε στον ιστοχώρο της υπηρεσίας μας www.gspa.gr, στην θεματική ενότητα "Επικαιρότητα", καθώς και στον ιστοχώρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" www.ep-politeia.gr.

ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ν. 3230/2004 ( Φ.Ε.Κ 44 / Α'/ 04).

Aρθρο 11

" 4. Το Κ.Ε.Π. οφείλει να διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία τις υποβληθείσες σ' αυτό αιτήσεις εντός της επομένης από της υποβολής τους ημέρας."

Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ 45 / Α'/ 99), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Άρθρο 11 του Ν. 3230 / 04 ( Φ.Ε.Κ 44 / Α'/ 04).

Άρθρο 4

"1. Οι διοικητικές αρχές, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματα τους μέσα στην προθεσμία που τυχόν καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις, αλλιώς μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών. Η προθεσμία αρχίζει από την υποβολή της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να την διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται κατά δέκα (10) ακόμη ημέρες.

2. Αν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον ενδιαφερόμενο: α) τους λόγους της καθυστέρησης, β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την παροχή πληροφοριών, γ) τα δικαιολογητικά που τυχόν λείπουν, καθώς και δ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.

3. Οι υπηρεσίες απαλλάσσονται από τις κατά την παράγραφο 1 υποχρεώσεις αν το αίτημα είναι εμφανώς παράλογο, αόριστο, ακατάληπτο ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό.

4. Οι διοικητικές αρχές οφείλουν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, να χορηγούν αμέσως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Αν η άμεση χορήγηση τούτων δεν είναι δυνατή, αυτά αποστέλλονται ταχυδρομικώς, μέσα σε προθεσμία δέκα ( 10 ) ημερών, στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται αν ο ενδιαφερόμενος, με την αίτησή του, δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ταχυδρομική αποστολή και ότι θα παραλάβει τα έγγραφα αυτά αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένον εκπρόσωπό του.

Άρθρο 5

"1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.

2. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές.

3. Το κατά τις προηγούμενες παραγράφους δικαίωμα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος τούτου αν το έγγραφο αναφέρεται στις συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ή αν η ικανοποίηση του δικαιώματος αυτού είναι δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών, διοικητικών, αστυνομικών ή στρατιωτικών αρχών σχετικώς με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης.

4. Το δικαίωμα των παρ. 1 και 2 ασκείται: α) με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της υπηρεσίας, ή β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή τούτου μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Αν πρόκειται για πληροφορίες ιατρικού χαρακτήρα, αυτές γνωστοποιούνται στον αιτούντα με τη βοήθεια γιατρού, ο οποίος ορίζεται για το σκοπό αυτόν.

5. Η άσκηση του κατά τις παρ. 1 και 2 δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

6. Η χρονική προθεσμία για την χορήγηση εγγράφων κατά τις παραγράφους 1 και 2 ή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του πολίτη είναι είκοσι ( 20 ) ημέρες."

Ν.1943 / 91 ( Φ.Ε.Κ 50 / Α' /91) όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Άρθρο δεύτερο του Ν. 2690 / 99 (Φ.Ε.Κ 45 / Α'/ 99) και το Άρθρο 11 του Ν. 3230 / 04 ( Φ.Ε.Κ 44 / Α'/ 04).

Άρθρο 5

"4. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, διαφορετική προθεσμία για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, εφ' όσον ειδικοί λόγοι, που αναφέρονται στην απόφαση αυτήν, το επιβάλλουν. Οι αποφάσεις της παρούσας παραγράφου εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την δημοσίευση του νόμου αυτού.

5. Οι προθεσμίες του άρθρου αυτού δεν ισχύουν για υποθέσεις που αφορούν καθολικές ή γενικές υποχρεώσεις των πολιτών ή δικαστικές υποθέσεις του Δημοσίου ή αναγνώρισης απαιτήσεων κατ' αυτού ή απαιτούν σύμπραξη του πολίτη ή παράστασή του ενώπιον συλλογικών οργάνων.

7. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου ή οι προθεσμίες των αποφάσεων της παρ.4, καταβάλλεται από τον οικείο φορέα στον αιτούντα πολίτη, ανεξάρτητα από το δικαίωμά του για αποζημίωση, κατά τις σχετικές περί αστικής ευθύνης διατάξεις, χρηματικό ποσό από 5.000 έως 200.000 δραχμές, όπως ειδικότερα ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

8. Το ύψος του καταβλητέου χρηματικού ποσού που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο 7, καθορίζεται από τις Επιτροπές της παραγράφου 13 του παρόντος νόμου μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή της Περιφέρειας που επιλαμβάνονται μετά από αίτηση του πολίτη. Για τον καθορισμό του ύψους του καταβλητέου χρηματικού ποσού λαμβάνονται υπόψη ιδίως:

α. το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης,

β. το μέγεθος της περιουσιακής ζημίας και της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε από την καθυστέρηση,

γ. οι συνθήκες στις οποίες οφείλεται η καθυστέρηση.

Η απόφαση της επιτροπής, που εκδίδεται μετά από εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου αυτού, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο πολίτη, καθώς και στην υπηρεσία που δεν ενήργησε μέσα στη νόμιμη προθεσμία και αποτελεί εντολή καταβολής στον πολίτη του ορισθέντος ποσού. Αν η καταβολή δεν γίνει εντός μηνός, από την κοινοποίηση της απόφασης της επιτροπής, το χρηματικό ποσό καταβάλλεται εντόκως. Ο τόκος υπολογίζεται για κάθε μήνα με το επιτόκιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που ισχύει για τις καταθέσεις επί προθεσμία ενός έτους.

9. Η προκαλούμενη από την εφαρμογή του άρθρου αυτού δαπάνη βαρύνει το φορέα της κατά την παρ. 1 υπηρεσίας, στον προϋπολογισμό του οποίου εγγράφονται οι αναγκαίες πιστώσεις.

10. Όταν η Επιτροπή αποφασίσει την επιβολή χρηματικού ποσού σε βάρος του οικείου φορέα, η υπόθεση εισάγεται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και, όπου δεν υπάρχει, στο διοικητικό συμβούλιο, για να εξεταστεί αν υπάρχει υπαιτιότητα των υπαλλήλων. Αν διαπιστωθεί υπαιτιότητα υπαλλήλων, κινείται σε βάρος τους η πειθαρχική διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του κάθε φορέα.

12. Με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του, κατά τις παραγράφους 7 και 8 χρηματικού ποσού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζονται στο μέλλον τα όρια των χρηματικών ποσών της παραγράφου 7.

13. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ειδική Επιτροπή Εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, για θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων, αποτελούμενη από συμβούλους ή παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νομικού Συμβουλίου και υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται ο αριθμός και η ιδιότητα των μελών της Επιτροπής, τακτικών και αναπληρωματικών. Με την απόφαση ορισμού των μελών ορίζεται και ο γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του, από υπαλλήλους του Υπουργείου. Τα σχετικά θέματα εισηγούνται στην Επιτροπή υπάλληλοι του αυτού ως άνω Υπουργείου που ορίζονται κάθε φορά από τον καθ' ύλην αρμόδιο Γενικό Διευθυντή.

Συνιστάται στην έδρα κάθε Περιφέρειας Ειδική Επιτροπή εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, για θέματα υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190 / 1994, όπως ισχύει κάθε φορά που λειτουργούν στην συγκεκριμένη Περιφέρεια, αποτελούμενη από συμβούλους ή παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή εφέτες διοικητικών δικαστηρίων και υπαλλήλους της Περιφέρειας αυτής. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας καθορίζεται ο αριθμός και η ιδιότητα των μελών της Επιτροπής, τακτικών και αναπληρωματικών. Με την απόφαση ορισμού των μελών ορίζεται και ο γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του από υπαλλήλους της Περιφέρειας. Τα σχετικά θέματα εισηγούνται στην Επιτροπή υπάλληλοι της ίδιας Περιφέρειας, που ορίζονται κάθε φορά από τον Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας. Η αποζημίωση των μελών, των εισηγητών και των γραμματέων των Επιτροπών, ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Η διαδικασία εξέτασης των υποβαλλόμενων αιτημάτων και καταβολής της αποζημίωσης, όπου αυτή απαιτείται, ολοκληρώνεται σε διάστημα εξήντα ( 60 ) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης του πολίτη. Για όσες περιπτώσεις η Ειδική Επιτροπή της Περιφέρειας κρίνει ότι είναι αναρμόδια παραπέμπει το ζήτημα στην επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης."

Σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις

Η υπ' αριθμό ΔΙΣΚΠΟ / Φ.17 / 32706 / 28-8-1991 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών ( Φ.Ε.Κ. 699 / Β'/ 29-8-1991 ) "Καταβολή χρηματικού ποσού στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι προθεσμίες του άρθρου 5 του ν. 1943 / 91".
Η υπ' αριθμό ΔΙΣΚΠΟ / Φ.17 / 9485 / 6-5-1999 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών ( Φ.Ε.Κ. 885 / Β' / 26-5-1999 ) "Τροποποίηση της ΔΙΣΚΠΟ / Φ.17 / 32706 / 28-8-1991 Κ.Υ.Α για την καταβολή χρηματικού ποσού στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι προθεσμίες του άρθρου 5 του ν. 1943 / 91".
Η υπ' αριθμό ΔΙΣΚΠΟ / Φ.17 / 21936 / 18 - 10-2001 Κ.Υ.Α των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών ( Φ.Ε.Κ. 1391 / Β' / 22-10-2001 ) "Αναπροσαρμογή των ορίων των χρηματικών ποσών της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν. 1943 / 91 και προσαρμογή αυτών από δραχμές σε ευρώ".
Η υπ' αριθμό ΔΙΣΚΠΟ / Φ.17 / 16787/ 3-9-03 Κ.Υ.Α των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών ( Φ.Ε.Κ. 1278 / Β' / 8-9-2003 ) "Αναπροσαρμογή του κατώτερου ορίου του χρηματικού ποσού της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν. 1943 / 91".

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης