ΣτΕ 1089/1998

Οι αμοιβές δικαστικών λειτουργών απαλλάσσονται της φορολογίας κατά το 50% αυτών, βάσει του Ζ/1975 Ψηφίσματος. Αναδρομικές αποδοχές που καταβάλλονται κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, που αναγνώρισε λανθασμένο υπολογισμό αποδοχών, φορολογούνται ως εισόδημα κατά το έτος καταβολής τους και δεν έχουν το χαρακτήρα αποζημιώσεως μη αποτελούσης εισόδημαΣχόλια:


1 Ιαν 1998

Taxheaven.gr
Αμοιβές δικαστικών λειτουργών Σ.τ.Ε. 1089/1998 Οι αμοιβές δικαστικών λειτουργών απαλλάσσονται της φορολογίας κατά το 50% αυτών, βάσει του Ζ/1975 Ψηφίσματος. Αναδρομικές αποδοχές που καταβάλλονται κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, που αναγνώρισε λανθασμένο υπολογισμό αποδοχών, φορολογούνται ως εισόδημα κατά το έτος καταβολής τους και δεν έχουν το χαρακτήρα αποζημιώσεως μη αποτελούσης εισόδημα <------> 7. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλομένη, εν συνδυασμώ και προς την επικυρωθείσα με αυτήν πρωτόδικη απόφαση, ο αναιρεσίβλητος δικαστικός λειτουργός υπέβαλε για το ένδικο οικονομικό έτος δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία περιέλαβε ως εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες: α) ποσόν 2.974.506 δρχ., που αντιστοιχούσε στις αποδοχές του, του έτους αυτού και β) ποσόν 140.400 δρχ., το οποίο του κατεβλήθη το ίδιο έτος ως "αποζημίωση" λόγω της κατά το 1987 ισόποσης διαφοράς των αποδοχών του από εκείνες των καθηγητών Α.Ε.Ι. Παράλληλα, ο αναιρεσίβλητος διέλαβε στη δήλωσή του επιφύλαξη, σύμφωνα με την οποία το μεν πρώτο από τα ως άνω ποσά ήταν φορολογητέο μόνο κατά το ήμισυ, κατ' εφαρμογή του υπ' αριθ. Ζ/1975 Ψηφίσματος, το δε δεύτερο δεν υπέκειτο σε φόρο, διότι δεν αποτελούσε εισόδημα, αλλά αποζημίωση. Η επιφύλαξη αυτή απερρίφθη και κατά τα δύο σκέλη της με την επίδικη πράξη της Φορολογικής Αρχής. Με την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση κρίθηκε ότι το ήμισυ του πρώτου ως άνω ποσού απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος βάσει του υπ' αριθ. Ζ/1975 Ψηφίσματος, το οποίο εφαρμόζεται και επί των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών. Η κρίση αυτή, κατά τα εκτεθέντα σε προηγούμενη σκέψη, είναι ορθή, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα με την υπό κρίσιν αίτηση είναι αβάσιμα και απορριπτέα. Περαιτέρω, με την ίδια απόφαση κρίθηκε ότι το δεύτερο ως άνω ποσόν, καταβληθέν εφ' άπαξ και εκτάκτως, βάσει δικαστικών αποφάσεων και των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών, δεν υπέκειτο σε φόρο, διότι δεν αποτελούσε εισόδημα, αλλά είχε χαρακτήρα αποζημιώσεως, κατ' άρθρο 105 του Εισ.Ν.Α.Κ., ήτοι χαρακτήρα αποκαταστάσεως της ζημίας που υπέστη ο αναιρεσίβλητος κατά το έτος 1987, λόγω σφάλματος περί την εκκαθάριση των αποδοχών του. Η κρίση, όμως, αυτή του Δικαστηρίου δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη. Διότι, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, το εν λόγω ποσόν, ανεξαρτήτως εάν επιδικάσθηκε ως αποζημίωση, αποτελούσε, πάντως, εισόδημα ΣΤ' πηγής, υποκείμενο σε φόρο εισοδήματος κατά τις ειδικές περί τούτου διατάξεις. Για το λόγο, συνεπώς, αυτόν, βασίμως προβαλλόμενο με το, επί της παρούσας αιτήσεως, από 13.9.1996 δικόγραφο προσθέτων λόγων, το οποίο κατετέθη και κοινοποιήθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως (βλ. την υπ' αριθ. 4655Β/29.10.1996 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Χαρμπίλα), η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει ν' αναιρεθεί κατά το ως άνω μέρος, η δε υπόθεση, χρήζουσα διευκρινίσεως ως προς το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί, κατά το αναιρούμενο μέρος, στο ίδιο Δικαστήριο για νέα κρίση.
Taxheaven.gr