Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 1083/1998 Εξοδα τροφής προς το προσωπικό, ως και αμοιβές αποδοτικότητας αναγνωρίζονται ως παραγωγικές δαπάνες, εφόσον έχουν καταβληθεί αναλογούσες εισφορές υπέρ ΙΚΑ. Το ίδιο και για εργασίες συντήρησης κτιρίου, εκτός αν αποδεικνύεται ότι η εργασία παρεσχέθη με σύμβαση έργου. Οι αποσβέσεις εξοπλισμού εστιατορίων υπολογίζονται κατά ποσοστό και όχι στο σύνολο της αξίας του

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΣτΕ 1083/1998
Εξοδα τροφής προς το προσωπικό, ως και αμοιβές αποδοτικότητας αναγνωρίζονται ως παραγωγικές δαπάνες, εφόσον έχουν καταβληθεί αναλογούσες εισφορές υπέρ ΙΚΑ. Το ίδιο και για εργασίες συντήρησης κτιρίου, εκτός αν αποδεικνύεται ότι η εργασία παρεσχέθη με σύμβαση έργου. Οι αποσβέσεις εξοπλισμού εστιατορίων υπολογίζονται κατά ποσοστό και όχι στο σύνολο της αξίας του


ΣτΕ 1083/1998 Εξοδα τροφής προς το προσωπικό, ως και αμοιβές αποδοτικότητας αναγνωρίζονται ως παραγωγικές δα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Παροχή τροφής, αμοιβές αποδοτικότητας, συντήρηση κτιρίου, αποσβέσεις εξοπλισμού εστιατορίων Σ.τ.Ε. 1083/1998 Εξοδα τροφής προς το προσωπικό, ως και αμοιβές αποδοτικότητας αναγνωρίζονται ως παραγωγικές δαπάνες, εφόσον έχουν καταβληθεί αναλογούσες εισφορές υπέρ ΙΚΑ. Το ίδιο και για εργασίες συντήρησης κτιρίου, εκτός αν αποδεικνύεται ότι η εργασία παρεσχέθη με σύμβαση έργου. Οι αποσβέσεις εξοπλισμού εστιατορίων υπολογίζονται κατά ποσοστό και όχι στο σύνολο της αξίας του <------> 8. Επειδή, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η Φορολογική Αρχή δεν ανεγνώρισε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της αναιρεσιβλήτου κονδύλιο που αντιστοιχούσε σε αξία τροφής προς το προσωπικό της (πλην σερβιτόρων), διότι δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. Το Διοικητικό Εφετείο, αφού εθεώρησε, κατά τα ανωτέρω, εφικτό τον λογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της αναιρεσιβλήτου, κατά την εξέταση των προστεθεισών από τη Φορολογική Αρχή λογιστικών διαφορών, έκρινε αντιθέτως ότι το κονδύλιο αυτό αποτελούσε μεν αφαιρετέα παραγωγική δαπάνη, γενομένη για την αποδοτικότητα της επιχειρήσεως, δεν αποτελούσε όμως μισθό για τον οποίο ήσαν καταβλητέες εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α., δεδομένου ότι "οι παροχές σε χρήμα ή σε είδος, όπως εν προκειμένω, ... χορηγούνται ως ειδικά μέσα για την εξυπηρέτηση της επιχειρήσεως του εργοδότου, άσχετα αν έμμεσα ωφελείται ο μισθωτός". Η αιτιολογία αυτή της προσβαλλομένης αποφάσεως είναι πλημμελής, διότι το Διοικητικό Εφετείο δεν περιγράφει τον τρόπο και τις συνθήκες της προσφερόμενης από τους μισθωτούς της αναιρεσιβλήτου εργασίας, ούτε παραθέτει συγκεκριμένα στοιχεία, από τα οποία να είναι δυνατόν να συναχθεί ότι η επίμαχη παροχή εις είδος χορηγείται ως ειδικό μέσο για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της εν λόγω επιχειρήσεως, μη αποτελούσα, ως εκ τούτου, μισθόν. Για τον λόγο, συνεπώς, αυτό, βασίμως προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί κατά το μέρος που αφορά την ανωτέρω λογιστική διαφορά. 9. Επειδή, περαιτέρω, το Διοικητικό Εφετείο έκρινε, αντιθέτως προς την Φορολογική Αρχή, ότι ήσαν αφαιρετέα, ως παραγωγικές δαπάνες, κονδύλια από τον λογαριασμό αμοιβών τρίτων, τα οποία είχαν χορηγηθεί σε εργατοϋπαλλήλους της αναιρεσιβλήτου, χωρίς την καταβολή των αντιστοίχων εισφορών υπέρ του Ι.Κ.Α., με την αιτιολογία ότι τα ποσά αυτά αποτελούσαν έκτακτες παροχές, χορηγηθείσες οικειοθελώς από την επιχείρηση στους εν λόγω εργατοϋπαλλήλους της προς επιβράβευση της μεγάλης αποδοτικότητάς των. Η αιτιολογία, όμως, αυτή είναι πλημμελής, δεδομένου ότι, όπως εξετέθη σε προηγούμενη σκέψη, κάθε έκτακτη οικειοθελής παροχή του εργοδότη προς εργαζόμενο για την επιβράβευση της αποδοτικότητάς του, αποτελεί μισθό, αφαιρετέο από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεως μόνον εάν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. Για τον λόγο, επομένως, αυτό, βασίμως προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί κατά το μέρος που αφορά την ανωτέρω λογιστική διαφορά. 10. Επειδή, εξάλλου, η Φορολογική Αρχή δεν αναγνώρισε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της αναιρεσιβλήτου κονδύλιο που είχε καταβληθεί σε εργολάβο για την συντήρηση του κτιρίου της, με την αιτιολογία ότι δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούσες υπέρ του Ι.Κ.Α. εισφορές. Το Διοικητικό Εφετείο έκρινε αντιθέτως ότι το ποσόν αυτό ήταν αφαιρετέο ως παραγωγική δαπάνη, δεδομένου ότι το ως άνω πρόσωπο συνεδέετο με την αναιρεσίβλητο με σύμβαση έργου και όχι εξαρτημένης εργασίας. Η κρίση, όμως, αυτή του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, διότι δεν αναφέρεται ούτε στις συνθήκες υπό τις οποίες εργάσθηκε ο εν λόγω εργολάβος, ούτε στις τυχόν υπάρχουσες στα βιβλία της εταιρίας σχετικές εγγραφές και τα οικεία δικαιολογητικά, ώστε να είναι δυνατόν να κριθεί η φύση της συμβάσεως που τον συνέδεε με την αναιρεσίβλητο. Για τον λόγο, συνεπώς, αυτό, βασίμως προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί κατά το μέρος που αφορά την ανωτέρω λογιστική διαφορά. 11. Επειδή, κατά την διάταξη του άρθρου 35, παρ. 1, περ. στ' του Ν.Δ.3323/1955, όπως ίσχυε κατά την κρινόμενη χρήση, από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεως αφαιρούνται, πλην άλλων, "αι δι' οριστικών εγγραφών και κατά τους ειδικούς δι' εκάστην επιχείρησιν όρους, αποσβέσεις φθοράς συναφών τη επιχειρήσει εγκαταστάσεων πάσης φύσεως ή μηχανημάτων ή φθαρτού υλικού και πάσης γενικώς κινητής ή ακινήτου περιουσίας της επιχειρήσεως", κατά δε το άρθρο 4, παρ. 1 του Π.Δ.88/1973 (ΦΕΚ 153/Α'), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της διατάξεως της παρ. 6 του ως άνω άρθρου 35, "προκειμένου περί ειδών εξοπλισμού εν γένει (επίπλων, σκευών κ.λπ.) των ... εστιατορίων ... το ποσοστόν αποσβέσεως ορίζεται εις τριάκοντα επί τοις εκατόν (30%)". 12. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, το Διοικητικό Εφετείο έκρινε, αντιθέτως προς την Φορολογική Αρχή, ότι κονδύλιο, που είχε διατεθεί για την αγορά κουρτινών, ανθοδοχείων και τσιγαροθηκών, έπρεπε να αφαιρεθεί εξ ολοκλήρου από τα ακαθάριστα έσοδα της κρινομένης χρήσεως, διότι τα εν λόγω είδη υπόκεινται σε ταχεία φθορά και η αξία τους αποσβέννυται εντός της ίδιας χρήσεως. Κρίνοντας ως ανωτέρω, το δικάσαν Δικαστήριο εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις παρατεθείσες στην προηγούμενη σκέψη διατάξεις, κατά τις οποίες οι δαπάνες που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις εστιατορίων δεν αφαιρούνται εξ ολοκλήρου από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν, αλλά τμηματικώς και μάλιστα κατά 30% ετησίως κατ' ανώτατο όριο. Για τον λόγο, συνεπώς, αυτό, βασίμως προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί κατά το μέρος που αφορά την ανωτέρω λογιστική διαφορά.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης