ΣτΕ 912/1998

Η απόφαση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων είναι απορριπτέα αν δεν τηρηθεί ο τύπος και δεν ειδοποιηθεί ο επιτηδευματίας για την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, στην οποία δικαιούται ν αναπτύξει τις απόψεις τουΣχόλια:


1 Ιαν 1998

Taxheaven.gr
Απόφαση Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων Σ.τ.Ε. 912/1998 Η απόφαση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων είναι απορριπτέα αν δεν τηρηθεί ο τύπος και δεν ειδοποιηθεί ο επιτηδευματίας για την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, στην οποία δικαιούται ν' αναπτύξει τις απόψεις του <------> 5. Επειδή, όπως βεβαιώνεται με το υπ' αριθ. 1014307/88/0015/3.2.1998 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, Διεύθυνση 15η Βιβλίων και Στοιχείων, Τμήμα Α'), προς το Δικαστήριο "δεν είχε γνωστοποιηθεί στον επιτηδευματία η ημερομηνία και η ώρα της συνεδρίασης της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων", κατά την οποία εξετάσθηκε και απορρίφθηκε, με την προσβαλλόμενη απόφασή της, το αναφερόμενο στην πρώτη σκέψη της παρούσης απόφασης αίτημα της αιτούσας εταιρίας. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση του πιο πάνω ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και, για το λόγο αυτό, που βάσιμα προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, πρέπει να ακυρωθεί, είναι δε χωρίς σημασία από την εξεταζόμενη άποψη, όπως ήδη αναφέρθηκε στην προηγούμενη σκέψη, το ότι η αιτούσα εταιρία "δεν είχε διατυπώσει αίτημα παράστασης κατά τη συνεδρίαση, στην αίτησή της προς την Ε.Λ.Β.", τα αντιθέτως δε υποστηριζόμενα από τη Διοίκηση με το ίδιο πιο πάνω έγγραφό της είναι απορριπτέα ως αβάσιμα. Επειδή, μετά την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης για τον πιο πάνω λόγο, αποβαίνει αλυσιτελής η εξέταση των υπολοίπων λόγων ακυρώσεως...
Taxheaven.gr