Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγ. ΤΕΒΕ 7/31.01.2003 Διευκρινίσεις επί θεμάτων σχετικών με την εφαρμογή των διατάξεων Νόμου 3050/02. (Ασφαλιστικό καθεστώς Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων με το Ν. 3050/02 )


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-01-2003 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγ. ΤΕΒΕ 7/31.01.2003
Διευκρινίσεις επί θεμάτων σχετικών με την εφαρμογή των διατάξεων Νόμου 3050/02. (Ασφαλιστικό καθεστώς Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων με το Ν. 3050/02 )


Διευκρινίσεις επί θεμάτων σχετικών με την εφαρμογή των διατάξεων Νόμου 3050/02.

Εγκύκλιος ΤΕΒΕ 7/31.01.2003

ΣΧΕΤ.: Εγγραφο Γ.Γ.Κ.Α αρ. Φ35/1308/23.1.03.

Σε συνέχεια της αρ. 54/02 εγκυκλίου μας, με θέμα (Ασφαλιστικό καθεστώς Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων με το Ν. 3050/02) και προκειμένου να υπάρξει ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του νόμου αυτού, δίδονται διευκρινιστικές οδηγίες για την αντιμετώπιση των
κάτωθι περιπτώσεων:


1. Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, ασφαλιστές λογιστές, κτηματομεσίτες, πλανόδιοι πωλητές στους οποίους χορηγούνται άδειες με απόφαση της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα όρια του Νομού που διαμένουν (Ν. 2323/95), καθώς και οι πωλητές Λαϊκών Αγορών που τους χορηγούνται άδειες για συγκεκριμένες Λαϊκές Αγορές θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο αρ. 54/02, σελίδα 7 (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ), παράγραφος 3.

2. Βεβαίωση απαλλαγής ή βεβαίωση εξαίρεσης από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3050/02, θα χορηγείται από 1.1.03 στα πρόσωπα που δεν πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο του Νόμου ανεξάρτητα του ύψους τυχόν υπάρχουσας οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές προς το Ταμείο.

Η Υπηρεσία οφείλει να συντάσσει ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, την οποία θα παραλαμβάνει ο ενδιαφερόμενος, ενυπόγραφα κατά την παραλαβή της βεβαίωσης απαλλαγής ή εξαίρεσης.

Εάν μετά την ΠΕΕ δεν εξοφληθεί η οφειλή θα ακολουθούνται οι διαδικασίες του ΚΕΔΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εγκυκλίους της υπηρεσίας αρ. 10/02 και 30/02, χωρίς στις περιπτώσεις αυτές να είναι απαραίτητο να προηγηθεί μήνυση και απόφαση Δικαστηρίου, εάν το οφειλόμενο διάστημα είναι πέραν της 5/ετίας.

3. Ασφαλισμένοι υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ), λόγω επέκτασης δραστηριότητας ή Ανασφάλιστοι Επαγγελματίες και Βιοτέχνες που μέχρι 31.12.02 έχουν συμπληρώσει χρόνο άσκησης δραστηριότητας μεγαλύτερο των τριών ετών, εφόσον για την διαχειριστική περίοδο 112/02, δεν έχουν το εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ οικ. έτους 2003, θα προσκομίζουν στην υπηρεσία για την εξέταση του εισοδήματός τους τα τρία υπάρχοντα τελευταία εκκαθαριστικά σημειώματα οικ. ετών 2000, 2001 και 2002 και θα συγκρίνεται ο Μ.Ο του εισοδήματός τους με το 400/πλάσιο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό ίσχυε για το Β' εξάμηνο 2002 (δηλ. ημερομ. Ανειδ, Εργάτη 22,35 Ευρώ, 400 Χ 22,35 8.940 Ευρώ ή 3.046.305 δρχ.).

Οσοι παρουσιαστούν στην υπηρεσία, όταν θα έχουν το εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ οικ. έτους 2003 και εφόσον είχαν συμπληρώσει στις 31.12.02 τριετή άσκηση δραστηριότητας, θα εξεταστούν βάσει των εισοδημάτων των αναγραφομένων στα εκκαθαριστικά οικ. ετών 2001, 2002, 2003 και ο Μ.Ο του εισοδήματός τους εξ'
εμπορικών επιχειρήσεων θα συγκριθεί με το 400/πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει από 1.1.03 έως 31.12.03 (δηλ. ημερομ, Ανειδ. Εργάτη 23,29 Ευρώ, εισόδημα 23,29 Χ 400 9.316 Ευρώ ή 3.174,427 δρχ.)

4. Μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 3050/02 για την διαπίστωση της υποχρέωσης ή μη υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) και την εφαρμογή του εισοδηματικού κριτηρίου, θα λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός που εμφανίζεται στην απογραφή του έτους 2001, αυτοτελώς εξεταζόμενος κατά πόλη, Κωμόπολη, χωριό ή οικισμό.

Συνεπώς επαγγελματίες και βιοτέχνες που ασκούν δραστηριότητα σε περιοχή της οποίας ο πληθυσμός αυξήθηκε σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001 πάνω των 2000 κατοίκων υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΤΕΒΕ από 1.1.03 κατά τα γνωστά.

5. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις του Γραφείου Δικαστικού του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) αρ. 5054/10.12.98 και αρ. 1763/30.3.99 η κοινωνία είναι εταιρεία αστικού δικαίου, η οποία ενδιαφέρει ασφαλιστικά το Ταμείο, εφόσον ο σκοπός της συνιστά επάγγελμα ασφαλιστέο στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ).

Η κοινοπραξία μπορεί να υπαχθεί σ' έναν από τους εταιρικούς τύπους εμπορικού δικαίου (ο. Ε, Ε.Ε) και εξομοιούται με Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη εταιρία,

Συνεπώς οι κοινωνίες και κοινοπραξίες θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη σελίδα 6 της εγκυκλίου αρ. 54/02, ενότητα ΙΙΙ περί ΕΤΑΙΡΙΩΝ, δηλ. υποχρωτική ασφάλιση των προσώπων που μετέχουν σ' αυτές.

6. Αγροτοτουριστικές επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, βιοτέχνες
κ.λπ.).

Με την εγκύκλιο της υπηρεσίας μας αρ. 44/92 και τη σχετική απόφαση ΔΣ αρ. 577/ 18.11.92, χορηγείτο απαλλαγή σε πρόσωπα που κατά κύρια και αποκλειστική απασχόληση ήταν αγρότες και είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα αγροτοτουριστικών και αγροτοβιοτεχνικών δραστηριοτήτων με επενδύσεις κύρια στην γεωργία και
παράλληλα κατασκεύαζαν για εκμετάλλευση μέχρι 5 ενοικιαζόμενα δωμάτια ή δημιουργούσαν αγροτοβιοτεχνίες (υφαντικές, ξυλογλυπτικές κ.λπ.).

Μετά την ισχύ του Ν, 3050/2002, η κύρια δραστηριότητα προκύπτει από την σύγκριση των αγροτικών με τα εμπορικά εισοδήματα και συνεπώς προηγούμενες ευνοϊκές αποφάσεις ΔΣ ή οδηγίες για τις προαιρετικές περιοχές που εισάγουν διακρίσεις στην αντιμετώπιση των εργαζομένων καταργούνται.

Από 1.1.03, οι αγροτοτουριστικές επιχειρήσεις θα αντιμετωπιστούν, σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ. 54/02 (σελίδα 3) περίπτωση 2, ενότητας Α & Β όταν πρόκειται για ατομικές επιχειρήσεις και (σελίδα 6) ενότητα ΙΙΙ όταν πρόκειται για εταιρείες.

7. Επαγγελματίες & Βιοτέχνες, των οποίων η δηλούμενη ως έδρα δραστηριότητας είναι σε περιοχή κάτω των 2000 κατοίκων διατηρούν όμως και υποκατάστημα σε υποχρεωτική περιοχή, θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ταμείο. Το ίδιο θα ισχύει και στις περιπτώσεις όπου εκτός της κύριας δραστηριότητας η οποία είναι σε
προαιρετική περιοχή υπάρχει ή θα γίνει έναρξη και δευτερεύουσας δραστηριότητας σε υποχρεωτική περιοχή.

8. Σε περιοχή με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων, όταν λυθεί η εταιρεία και μετατραπεί σε ατομική επιχείρηση, θα δοθεί για την ατομική επιχείρηση, απαλλαγή για τα τρία πρώτα χρόνια από την έναρξη της ατομικής δραστηριότητας και θα εφαρμοστούν τα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο αρ. 54/02 σελίδες 4 & 5
Επισημάνσεις παράγραφος 1.

9. Μεταφορά της έδρας δραστηριότητας από υποχρεωτική σε προαιρετική περιοχή (για ατομική επιχείρηση):

θα χορηγηθεί απαλλακτικό για τα πρώτα (3) χρόνια μετά τη μεταφορά της έδρας σε προαιρετική περιοχή ασφάλισης και θα εφαρμοστούν τα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο αρ. 54/02 (σελίδες 4, 5) Επισημάνσεις παράγραφος 1.

10. Ο χρόνος που μεσολαβεί από την συμπλήρωση της τριετίας της λειτουργούσας επιχείρησης και μέχρι την ημερομηνία εγγραφής στα μητρώα ασφ/νων του Ταμείου που μπορεί να είναι ένα έτος μετά (λόγω μη συμπλήρωσης τριών πλήρων διαχειριστικών ετών και ύπαρξης τριών εκκαθαριστικών σημειωμάτων) θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως χρόνος προ εγγραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 116/1988. Σημείωση: Πριν την έκδοση της νεώτερης απαλλακτικής βεβαίωσης και εφόσον από τα ήδη δύο υπάρχοντα εκκαθαριστικά προκύπτει εισόδημα εξ εμπορικών επιχειρήσεων πάνω από το 400/πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, οφείλουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Ταμείου να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητά τους υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση του Ταμείου και για την υποχρεωτική τους υπαγωγή στην ασφάλιση από την συμπλήρωση της 3/ετίας.

11. Οι Προϊστάμενοι των Περ/κών Τμημάτων του Ταμείου να ζητήσουν με επιστολή τους, από το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της περιοχής τους, μηχανογραφημένες καταστάσεις των εταιρειών που έχουν δηλωθεί σε αυτό, την επωνυμία τους και την έδρα δραστηριότητάς τους.

Στη συνέχεια να σταλεί στη δ/νση της εταιρείας συστημένη επιστολή προς τον εκπρόσωπό της, περί υποχρέωσης ασφάλισης των μελών της εταιρείας στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) από 1.1.03.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, πλην των εταιρειών οι προσκλήσεις να στέλνονται απλές και όχι συστημένες ή επί αποδείξει.

12. Ως γνωστόν οι ξενοδόχοι των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα αρχίζει μετά την ισχύ του Ν. 2676/99 υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ), ενώ αυτοί των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα είχε αρχίσει πριν την ισχύ του Ν. 2676/99 και εφόσον είχαν ασφαλιστεί στο Ταμείο Πρόνοιας ξενοδόχων (Ν. 1027/80) εξαιρούντο της υποχρεωτικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) ανεξάρτητα από τον
πληθυσμό της περιοχής της δηλούμενης ως έδρας δραστηριότητας.

Μετά την ισχύ του Ν. 3050/2002, θα πρέπει να απαλλαγούν της υποχρεωτικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ), τα μέλη εταιρειών με αντικείμενο δραστηριότητας εκμετάλλευση ξενοδοχείων εφόσον η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ήταν πριν την ισχύ του Ν. 2676/99 και τα πρόσωπα αυτά είχαν ασφαλιστεί στο Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων,
καθώς και οι ασκούντες ατομική επιχείρηση με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας, προκειμένου να μην υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση από την ακολουθούμενη σε περιοχές με πληθυσμό πάνω των 2000 κατοίκων για το ίδιο είδος δραστηριότητας.

13. Για τους επαγγελματίες και Βιοτέχνες που ασκούν ασφαλιστέα στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) δραστηριότητα σε 6ιομηχανικές περιοχές, βιομηχανικά και βιοτεχνικά πάρκα εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στις εγκυκλίους της υπηρεσίας μας αρ. 19/88 και αρ. 5/00.

14. Επιχειρήσεις με εποχιακή λειτουργία (π.χ εστιατόρια, μπαρ σε νησιά κλπ), που παρατηρείται έντονα το φαινόμενο των συχνών διακοπών και επανενάρξεων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ, το εισόδημα θα λαμβάνεται υπόψη μια φορά και μόνο για την υπαγωγή στην ασφάλιση, οποιαδήποτε δε μεταβολή λόγω διακοπής επανέναρξης της ίδιας
δραστηριότητας δεν επηρεάζει τη συνέχιση της ασφάλισης, δεδομένου ότι αυτή πρέπει να λειτουργεί με σταθερά κριτήρια.

Αντίθετα πρόσωπα τα οποία διακόπτουν μία δραστηριότητα και επαναρχίζουν κάποια άλλη δραστηριότητα ενώ έχει μεσολαβήσει για το ενδιάμεσο διάστημα ασφάλιση σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, εκτός ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ), λόγω αλλαγής επαγγελματικού προσανατολισμού θα κρίνονται εκ νέου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 3050/02 για
τη νέα ασφαλιστέα στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) δραστηριότητα.

Εάν δεν έχει μεσολαβήσει αλλαγή επαγγελματικού προσανατολισμού με υπαγωγή στην ασφάλιση άλλου φορέα, θα συνεχίζουν μετά την επανέναρξη οποιασδήποτε άλλης ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) δραστηριότητας, την ασφάλισή τους στο Ταμείο και δεν θα κρίνονται εκ νέου τα εισοδήματά τους από τη νέα δραστηριότητα έτσι ώστε να υπάρχει σταθερότητα στην ασφαλιστική τους κατάσταση.

15. Επαγγελματίες και Βιοτέχνες οι οποίο κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3050/02 έχουν συμπληρώσει το 60 έτος της ηλικίας τους και έχουν ασφαλιστεί στον ΟΓΑ με την ιδιότητα του Βιοτέχνη ή Επαγγελματία ή με την ιδιότητα του αγρότη έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν την ασφάλισή
τους στον ΟΓΑ, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εξαίρεσης στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) εντός έτους από την ισχύ του νόμου.

Αντίθετα οι συντ/χοι του ΟΓΑ (ανεξάρτητα αν είχαν ασφαλιστεί στον ΟΓΑ ως αγρότες ή επαγγελματίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων), εφόσον ασκούν δραστηριότητα ασφαλιστέα στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) δεν εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης του Ταμείου εάν πληρούν το οριζόμενο από
το Ν. 3050/02 εισοδηματικό κριτήριο και στην περίπτωσή τους θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του αρθρ. 63 του Ν. 2676/1999, περί απασχόλησης συντ/χων.

16. Εκμεταλλευτές κάμπινγκ, ενοικιαζόμενων δωματίων, λιανοπωλητές, οι οποίοι εκ του νόμου δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία, αλλά το επιβαλλόμενο ετησίως ποσό φόρου προσδιορίζεται βάσει τεκμαρτού εισοδήματος, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994, για την υπαγωγή ή όχι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ)
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως εισοδηματικό κριτήριο, το τεκμαρτό εισόδημα, όπως προσδιορίζεται κατά περίπτωση από τις άνω διατάξεις.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης