Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 619/1998 Η αποτίμηση των χρεωγράφων στην Απογραφή πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΣ (νυν ΚΒΣ) και δεν μπορεί να ληφθούν υπόψη άλλες διατάξεις, π.χ. Ν.2190/1920

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΣτΕ 619/1998
Η αποτίμηση των χρεωγράφων στην Απογραφή πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΣ (νυν ΚΒΣ) και δεν μπορεί να ληφθούν υπόψη άλλες διατάξεις, π.χ. Ν.2190/1920

ΣτΕ 619/1998 Η αποτίμηση των χρεωγράφων στην Απογραφή πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΣ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αποτίμηση χρεωγράφων (μετοχών, ομολογιών) στην απογραφή Σ.τ.Ε. 619/1998 Η αποτίμηση των χρεωγράφων στην Απογραφή πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΣ (νυν ΚΒΣ) και δεν μπορεί να ληφθούν υπόψη άλλες διατάξεις, π.χ. Ν.2190/1920 <------> 4. Επειδή, ως τρέχουσα τιμή της μετοχής, κατά τη διάταξη του άρθρου 41, παρ. 5 του ΚΦΣ, νοείται η αγοραία και όχι η "εσωτερική λογιστική" αξία αυτής. Τούτο προκύπτει αφ' ενός μεν εκ του ότι ο ΚΦΣ δεν παραπέμπει, για τον προσδιορισμό της τιμής αυτής, σε διατάξεις που ευρίσκονται σε νομοθετήματα εκτός του εν λόγω Κώδικος, δηλ. σε διατάξεις είτε του νόμου περί Ανωνύμων Εταιριών, είτε άλλων νομοθετημάτων, εκ τούτου δε παρέπεται ότι ως "τρέχουσα τιμή" της μετοχής πρέπει να νοηθεί η κατά τας διατάξεις του ΚΦΣ "τρέχουσα τιμή", δηλ. η αγοραία αξία αυτής, αφ' ετέρου δε εκ του ότι οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ.409/1986 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 43 του Ν.2190/1920), δεν είναι εφαρμοστέες για τον προσδιορισμό της τρέχουσας τιμής της μετοχής κατά την απογραφή λήξεως που διενεργείται βάσει του άρθρου 40 του ΚΦΣ, αφού, κατά τις διατάξεις αυτές, κατά τη ρητή διατύπωσή τους, η εσωτερική λογιστική αξία της μετοχής λαμβάνεται υπ' όψιν ως τρέχουσα τιμή αυτής "για την εφαρμογή αυτού του Νόμου" (περί Ανωνύμων Εταιριών) και μόνον. 5. Επειδή, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η αιτούσα εταιρία κατά την κρινόμενη χρήση 1989 αγόρασε μετοχές δύο άλλων Ανωνύμων Εταιριών, στην απογραφή δε λήξεως της χρήσεως αυτής απέγραψε τις μετοχές αυτές στην τρέχουσα τιμή, η οποία ήταν, κατά την άποψή της, χαμηλότερη της τιμής κτήσεώς των. Ως τρέχουσα τιμή η αιτούσα εξέλαβε την εσωτερική λογιστική αξία των παραπάνω μετοχών, όπως αυτή προέκυπτε από τους τελευταίους ισολογισμούς των αντιστοίχων εταιριών, τη διαφορά δε μεταξύ τιμής κτήσεως και τρέχουσας τιμής των μετοχών αυτών (η αιτούσα) ενεφάνισε στην οικεία δήλωσή της φόρου εισοδήματος ως ζημία από υποτίμηση κεφαλαίου προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της. Η φορολογική αρχή, με το ένδικο φύλλο ελέγχου, προσέθεσε στα καθαρά κέρδη της αιτούσης, ως λογιστικές διαφορές, τα κονδύλια που αντιστοιχούσαν στην παραπάνω διαφορά, η προσθήκη δε αυτή κρίθηκε νόμιμη από το δικάσαν δευτεροβάθμιο δικαστήριο, με την αιτιολογία ότι η μεν διάταξη του άρθρου 43, παρ. 6, περ. γ' του Ν.2190/1920 δεν εύρισκε πεδίο εφαρμογής στην επίδικη περίπτωση, η δε αιτούσα εταιρία δεν απέδειξε ότι η τρέχουσα τιμή των επίμαχων μετοχών που είχε αγοράσει κατά την κρινόμενη χρήση ήταν μικρότερη της τιμής κτήσεώς των. Κρίνοντας ως ανωτέρω το Διοικητικό Εφετείο ορθώς, σύμφωνα με τα γενόμενα δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, τον νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε και είναι αβάσιμοι οι περί του αντιθέτου προβαλλόμενοι λόγοι αναιρέσεως, καθώς και η κρινόμενη αίτηση στο σύνολό της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης