ΣτΕ 599/1998

Το ύψος του ποσού των πωλήσεων δεν είναι αρκετό για να αποδειχθεί ότι οι πωλήσεις έγιναν προς επιτηδευματίες (και επομένως έπρεπε να εκδοθούν Τιμολόγια και όχι Δελτία Λιανικής Πώλησης)Σχόλια:


1 Ιαν 1998

Taxheaven.gr
Εκδοση στοιχείων επί πωλήσεων Σ.τ.Ε. 599/1998 Το ύψος του ποσού των πωλήσεων δεν είναι αρκετό για να αποδειχθεί ότι οι πωλήσεις έγιναν προς επιτηδευματίες (και επομένως έπρεπε να εκδοθούν Τιμολόγια και όχι Δελτία Λιανικής Πώλησης)
<------>
4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, εις βάρος της αναιρεσειούσης εταιρίας, η οποία διατηρεί στην Αθήνα εργαστήριο χρυσοχοϊας, επεβλήθησαν, με την ένδικη πράξη της φορολογικής αρχής μεταξύ άλλων και τρία πρόστιμα εκ δρχ. 20.000 έκαστον, με την αιτιολογία ότι εξέδωσε Δελτία Λιανικής Πωλήσεως αντί για Τιμολόγια Χονδρικής Πωλήσεως, κατά παράβαση του άρθρου 20, παρ. 1 του ΚΦΣ, στις εξής περιπτώσεις χονδρικών πωλήσεων:
1) Στις 29.6.1981 εξέδωσε το υπ' αριθ. 1983 Δελτίο Λιανικής Πωλήσεως για πώληση 4 καδενών Κ-18, συνολικής αξίας 16.500 δρχ.
2) Στις 16.9.1981 εξέδωσε το υπ' αριθ. 3486 Δελτίο Λιανικής Πωλήσεως για πώληση καδενών Κ-18, συνολικής αξίας 104.800 δρχ. και
3) Στις 20.10.1981 εξέδωσε το υπ' αριθ. 3480 Δελτίο Λιανικής Πωλήσεως για πώληση 3 καδενών Κ-18, συνολικής αξίας 50.000 δρχ. Η αναιρεσείουσα εταιρία υπεστήριξε πρωτοδίκως και κατ' έφεσιν ότι ο φορολογικός έλεγχος έκρινε αορίστως και αναποδείκτως ότι τα ως άνω Δελτία Λιανικής Πωλήσεως αφορούν πωλήσεις προς επιτηδευματίες. Το Διοικητικό Εφετείο, στηριζόμενο στο ύψος της αξίας των ανωτέρω πωλήσεων, έκρινε ότι οι πωλήσεις αυτές έγιναν προς επιτηδευματίες και ότι, ως εκ τούτου, νομίμως επεβλήθησαν εις βάρος της αναιρεσειούσης πρόστιμα για μη έκδοση Τιμολογίων Χονδρικής Πωλήσεως. Περαιτέρω, το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι, εν όψει των συνθηκών υπό τις οποίες έλαβαν χώραν οι παραβάσεις, το ύψος των προστίμων έπρεπε να περιορισθεί σε 10.000 δρχ. για κάθε παράβαση.

5. Επειδή, κατά την έννοια της προσβαλλομένης αποφάσεως, το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι οι επίδικες πωλήσεις αγαθών έγιναν προς επιτηδευματίες για την άσκηση του επαγγέλματός τους. Η κρίση, όμως, αυτή του Διοικητικού Εφετείου, η οποία στηρίζεται αποκλειστικώς και μόνον στο ύψος της αξίας των επιδίκων πωλήσεων, χωρίς επίκληση άλλων συγκεκριμένων στοιχείων για κάθε πώληση, παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη.

Για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι αναιρετέα κατά το μέρος που αφορά τις ανωτέρω αποδιδόμενες στην αναιρεσείουσα παραβάσεις και η υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί κατά το αναιρούμενο μέρος, στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.

Taxheaven.gr