Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 591/1998 Το εφάπαξ απολυόμενου μισθωτού των ΕΛ.ΤΑ. υπόκειται σε φορολόγηση, όχι όμως και σε τέλη χαρτοσήμου

Σχόλια:


Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΣτΕ 591/1998
Το εφάπαξ απολυόμενου μισθωτού των ΕΛ.ΤΑ. υπόκειται σε φορολόγηση, όχι όμως και σε τέλη χαρτοσήμου


ΣτΕ 591/1998 Το εφάπαξ απολυόμενου μισθωτού των ΕΛ.ΤΑ. υπόκειται σε φορολόγηση, όχι όμως και σε τέλη χαρτοσή

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Φορολόγηση αποζημίωσης απολυόμενου μισθωτού Σ.τ.Ε. 591/1998 Το εφάπαξ απολυόμενου μισθωτού των ΕΛ.ΤΑ. υπόκειται σε φορολόγηση, όχι όμως και σε τέλη χαρτοσήμου <------> 6. Επειδή, εν προκειμένω, το Διοικητικό Πρωτοδικείο, κατ' επίκληση του πρώτου εδαφίου της περ. δ' του άρθρου 40, παρ. 3 του Ν.Δ.3323/1955, όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 11, παρ. 1 του Ν.1563/1985 και με την αιτιολογία ότι η προβλεπόμενη στο άρθρο 75, παρ. 10 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΕΛ.ΤΑ. αποζημίωση δεν αποτελεί αποζημίωση του Ν.2112/1920, έκρινε ότι η καταβληθείσα στον αναιρεσίβλητο υπάλληλο των ΕΛ.ΤΑ. αποζημίωση, βάσει του άρθρου 75, παρ. 10 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΕΛ.ΤΑ., δεν υπόκειται σε φόρο κατά την πρώτη ως άνω διάταξη, ακύρωσε την ένδικη αρνητική απάντηση της αναιρεσείουσας φορολογικής αρχής και διέταξε την επιστροφή ως αχρεωστήτων τόσο του παρακρατηθέντος φόρου, όσο και των καταβληθέντων τελών χαρτοσήμου. Σύμφωνα, όμως, με την προηγούμενη σκέψη, υπό το νομοθετικό καθεστώς το οποίο θεωρήθηκε κρίσιμο από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, χωρίς ωστόσο να προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση ο χρόνος αποχωρήσεως του αναιρεσιβλήτου από την υπηρεσία του, η καταβληθείσα σ' αυτόν αποζημίωση υπέκειτο στο φόρο του άρθρου 40, παρ. 3, περ. δ' του Ν.Δ.3323/1955, κατά τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της περιπτώσεως αυτής. Συνεπώς, για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί κατά το μέρος που με αυτήν κρίθηκε ότι η εν προκειμένω αποζημίωση δεν υπέκειτο στην εν λόγω φορολογία και διετάχθη η επιστροφή του παρακρατηθέντος φόρου (βλ. Σ.τ.Ε. 2609/1997). 7. Επειδή, κατά το άρθρο 15, παρ. 18 Α δ' του Κώδικα των Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου, σε τέλος χαρτοσήμου 1%, ανεξαρτήτως ποσού, υπόκεινται "η κατά το Ν.2112/1920 ... αποζημίωσις δι' άτακτον απόλυσιν ιδιωτικού υπαλλήλου, τεχνίτου, εργάτου και υπηρέτου, ως και η κατά το Ν.551/1915 ... αποζημίωσις εξ εργατικού ατυχήματος", κατά δε το άρθρο 13, παρ. 4 του ίδιου Κώδικα, στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 12 αυτού υπόκεινται "πάσαι αι εις τα δημόσια, δημοτικά ή κοινοτικά ταμεία ή τα ταμεία ΝΠΔΔ ή εις πάντας εν γένει τους κατ' εντολήν και δια λογαριασμόν αυτών ενεργούντας χρηματικάς δοσοληψίας διδόμεναι εξοφλητικαί αποδείξεις, εκτός αν δια το εξοφλούμενον ποσόν προκατεβλήθη το κατά το άρθρον 12 αναλογικόν τέλος, οπότε αι αποδείξεις αύται υπόκεινται εις το πάγιον τέλος του εδαφίου β' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν εφαρμόζονται επί των περιπτώσεων, περί ων άλλως ορίζεται εν τω παρόντι νόμω". 8. Επειδή, με τις παρατεθείσες στην προηγούμενη σκέψη διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 10 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΕΛ.ΤΑ., οι προϋποθέσεις καταβολής βάσει των διατάξεων αυτών αποζημιώσεως ρυθμίζονται αυτοτελώς, μόνο δε για τον καθορισμό του ύψους της γίνεται παραπομπή στις διατάξεις του Ν.2112/1920. Επομένως, η εν λόγω αποζημίωση δεν υπόκειται στο κατ' άρθρο 15, παρ. 18 Α δ' ΚΝΤΧ τέλος χαρτοσήμου επί των αποζημιώσεων του Ν.2112/1920 και ο λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι, παρά το νόμο, το Διοικητικό Πρωτοδικείο διέταξε την επιστροφή στον αναιρεσίβλητο των βάσει της διατάξεως αυτής καταβληθέντων εν προκειμένω τελών, είναι αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί. Ο ίδιος λόγος αναιρέσεως, κατά το μέρος που με αυτόν προβάλλεται ότι, παρά το νόμο, διετάχθη η επιστροφή των καταβληθέντων τελών, διότι η εν λόγω αποζημίωση, ακόμη και αν δεν υπέκειτο στο κατ' άρθρο 15, παρ. 18 Α δ' ΚΝΤΧ τέλος ως αποζημίωση του Ν.2112/1920, υπόκειται πάντως σε τέλος χαρτοσήμου κατά το άρθρο 13, παρ. 4 του ίδιου Κώδικα, πρέπει επίσης να απορριφθεί, εν πάση περιπτώσει, διότι η τελευταία αυτή διάταξη δεν έχει εφαρμογή σε περίπτωση εξοφλητικής αποδείξεως που δίδεται σε ταμείο ΝΠΙΔ, όπως είναι, σύμφωνα με το Ν.Δ.496/1970 (ΦΕΚ 73/Α'), ο Οργανισμός "Ελληνικά Ταχυδρομεία" (ΕΛ.ΤΑ.). Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί κατά το μέρος αυτό (βλ. Σ.τ.Ε. 2607/1997).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης