Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 3917/1996 Για την απόρριψη βιβλίων και στοιχείων απαιτείται οι διαπιστούμενες πλημμέλειες να είναι τέτοιες που να καθιστούν αδύνατο το λογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων

Σχόλια:


Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΣτΕ 3917/1996
Για την απόρριψη βιβλίων και στοιχείων απαιτείται οι διαπιστούμενες πλημμέλειες να είναι τέτοιες που να καθιστούν αδύνατο το λογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων


ΣτΕ 3917/1996 Για την απόρριψη βιβλίων και στοιχείων απαιτείται οι διαπιστούμενες πλημμέλειες να είναι τέτοι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


3. Επειδή, για την απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων της φορολογούμενης
επιχειρήσεως και τον εξωλογιστικό προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματός
της, κατά τις διατάξεις των άρθρων 33α' και επ. του Ν.Δ.3323/1955, δεν είναι
αρκετή οποιαδήποτε ανωμαλία ή πλημμέλεια τούτων, αλλ' απαιτείται οι
διαπιστούμενες πλημμέλειες να καθιστούν αδύνατη την ενέργεια των ελεγκτικών
επαληθεύσεων και ανέφικτο το λογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της,
σύμφωνα με τη σχετική για το θέμα αυτό αιτιολογημένη κρίση της φορολογικής
αρχής ή, σε περίπτωση που αμφισβητηθεί η κρίση αυτή, σύμφωνα με την
αιτιολογημένη κρίση του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου.

4. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, η
αναιρεσείουσα εταιρία κατά την κρινόμενη χρήση (1/1-31.12.1980) είχε ως
αντικείμενο εργασιών την επεξεργασία χαρτιού για την παραγωγή ειδικών
μηχανολογιστικών εντύπων, ετήρησε δε βιβλία και στοιχεία Δ' κατηγορίας του ΚΦΣ
(Π.Δ.99/1977). Με την ένδικη πράξη της φορολογικής αρχής τα εν λόγω βιβλία και
στοιχεία κρίθηκαν ανεπαρκή και ανακριβή και τα αποτελέσματα της αναιρεσείουσας
προσδιορίσθηκαν εξωλογιστικώς με την αιτιολογία, μεταξύ άλλων: (α) Οτι η
εταιρία είχε αποστείλει σε πελάτη της πωληθέντα προϊόντα της με τα υπ' αριθ.
1331-3/29.12.1980 Δελτία Αποστολής, χωρίς να εκδώσει, μέχρι τη λήξη της
χρήσεως, αντίστοιχα Τιμολόγια πωλήσεως, κατά παράβαση του άρθρου 20, παρ. 4 του
ΚΦΣ και (β) ότι στο βιβλίο απογραφών της η αιτούσα είχε απογράψει τα μένοντα
στις 31.12.1980 έτοιμα προϊόντα της χωρίς αναγραφή του είδους και της τιμής
μονάδας, κατά παράβαση του άρθρου 41, παρ. 2 του ΚΦΣ, ενώ, εξάλλου, στο ίδιο
βιβλίο, είχε καταχωρίσει, χωρίς καμία ανάλυση, ανταλλακτικά και εξαρτήματα των
μηχανών της. Το Διοικητικό Εφετείο, με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, έκρινε
ότι οι ανωτέρω πλημμέλειες δικαιολογούσαν την προσφυγή σε εξωλογιστικό
προσδιορισμό και δέχθηκε, κατά τούτο, την έφεση του Δημοσίου κατά της
πρωτόδικης αποφάσεως, με την οποία είχε χωρήσει λογιστικός προσδιορισμός των
ενδίκων αποτελεσμάτων.

5. Επειδή, όπως προκύπτει από το δικόγραφο της εφέσεως του Δημοσίου, το
τελευταίο είχε αμφισβητήσει, με συγκεκριμένους λόγους εφέσεως, την ορθότητα της
κρίσεως του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου περί της υπάρξεως των ως άνω πλημμελειών
και της σημασίας τους για τη διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων. Συνεπώς, ο
προβαλλόμενος με την υπό κρίση αίτηση λόγος αναιρέσεως, κατά τον οποίο το
Διοικητικό Εφετείο, κατά παράβαση του άρθρου 169 του Κώδικα Φορολογικής
Δικονομίας, αποφάνθηκε επί των ανωτέρω ζητημάτων, διότι αυτά δεν είχαν
μεταβιβασθή ενώπιόν του με την έφεση του Δημοσίου, είναι απορριπτέος ως
αβάσιμος.

6. Επειδή, από την προσβαλλόμενη απόφαση προκύπτει ότι το Διοικητικό Εφετείο
στήριξε την κρίση του περί αδυναμίας λογιστικού προσδιορισμού των αποτελεσμάτων
στη συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω πλημμελειών. Εν σχέσει δε προς την πρώτη από
αυτές, έκρινε ότι η μη έκδοση τιμολογίων για τις προαναφερθείσες πωλήσεις
συνιστούσε απόκρυψη των σχετικών εσόδων της αναιρεσείουσας. Η τελευταία, όμως,
είχε ισχυρισθή πρωτοδίκως (καθώς και με το επί της εφέσεως του Δημοσίου
υπόμνημά της) ότι για τις ως άνω πωλήσεις είχε εκδώσει τα υπ' αριθ. 697 και
699/8.1.1981 Τιμολόγια πωλήσεως, στον ισχυρισμό δε αυτό, αν και ουσιώδη, το
δικαστήριο δεν απήντησε αιτιολογημένα, αλλ' αρκέσθηκε να τον απορρίψει με τη
σκέψη ότι τα εν λόγω Τιμολόγια "δεν είναι δυνατόν να αφορούν" τις ένδικες
πωλήσεις. Υπό τα δεδομένα αυτά, η περί εξωλογιστικού προσδιορισμού των ενδίκων
αποτελεσμάτων κρίση του Διοικητικού Εφετείου, η οποία στηρίζεται και στην
ανωτέρω πλημμέλεια, αιτιολογείται πλημμελώς, για το λόγο δε αυτό, βασίμως
προβαλλόμενο με την υπό κρίση αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να
αναιρεθεί - παρελκούσης, κατόπιν τούτου, της ερεύνης των λοιπών λόγων
αναιρέσεως - η δε υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό,
πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης