Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 582/1998 Ο προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών αλλοδαπών Τραπεζών, που υποκαταστήματά τους λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, καθορίζεται για τη χρήση 1991 με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1921/1991, που καθιερώνει ως βάση υπολογισμού τα καθαρά κέρδη εξαγόμενα ενιαία και όχι μετά από επιμερισμό των δαπανών στις αντίστοιχες κατηγορίες (φορολογητέων - απαλλασσομένων) εσόδων (πράγμα που προβλέφθηκε με τη μεταγενέστερη διάταξη της παρ. 3, άρθρο 15 του Ν.2065/1992)

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΣτΕ 582/1998
Ο προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών αλλοδαπών Τραπεζών, που υποκαταστήματά τους λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, καθορίζεται για τη χρήση 1991 με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1921/1991, που καθιερώνει ως βάση υπολογισμού τα καθαρά κέρδη εξαγόμενα ενιαία και όχι μετά από επιμερισμό των δαπανών στις αντίστοιχες κατηγορίες (φορολογητέων - απαλλασσομένων) εσόδων (πράγμα που προβλέφθηκε με τη μεταγενέστερη διάταξη της παρ. 3, άρθρο 15 του Ν.2065/1992)


ΣτΕ 582/1998 Ο προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών αλλοδαπών Τραπεζών, που υποκαταστήματά τους λειτουργούν

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Φορολογητέα ύλη επί τραπεζικών εργασιών Σ.τ.Ε. 582/1998 Ο προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών αλλοδαπών Τραπεζών, που υποκαταστήματά τους λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, καθορίζεται για τη χρήση 1991 με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1921/1991, που καθιερώνει ως βάση υπολογισμού τα καθαρά κέρδη εξαγόμενα ενιαία και όχι μετά από επιμερισμό των δαπανών στις αντίστοιχες κατηγορίες (φορολογητέων - απαλλασσομένων) εσόδων (πράγμα που προβλέφθηκε με τη μεταγενέστερη διάταξη της παρ. 3, άρθρο 15 του Ν.2065/1992) <------> 5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσείουσα τραπεζική εταιρία, που λειτουργεί στην Ελλάδα ως υποκατάστημα της αλλοδαπής εταιρίας με την επωνυμία "...", που εδρεύει στο Παρίσι της Γαλλίας και ασχολείται με τη διεκπεραίωση κάθε είδους τραπεζικών εργασιών, υπέβαλε δήλωση φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 1992, διατυπώνοντας επιφύλαξη του άρθρου 39 του Ν.1473/1984. Σύμφωνα με την επιφύλαξη αυτή, τα κέρδη που αντιστοιχούν στα απαλλασσόμενα έσοδα πρέπει να προσδιορισθούν μόνο όπως προκύπτουν από τα ειλικρινώς και επαρκώς τηρηθέντα βιβλία τραπεζικών επιχειρήσεων της αναιρεσειούσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 6 του Ν.Δ.3323/1955, με υπολογισμό των δαπανών που αναλογούν στα απαλλασσόμενα από το φόρο εισοδήματος έσοδά της στο ποσό που προκύπτει από τον επιμερισμό κατ' αναλογία των φορολογουμένων και των απαλλασσομένων εσόδων των κοινών μόνο δαπανών και όχι και των μη συνδεομένων με την κτήση των απαλλασσομένων εσόδων. Και τούτο, διότι οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1921/1991 δεν μπορούν να εφαρμοστούν ως αντικείμενες στις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 1 και 5) του Συντάγματος, αφενός μεν γιατί εισάγουν ανεπίτρεπτη διάκριση μεταξύ των τραπεζικών και των λοιπών επιχειρήσεων, χωρίς να συντρέχει ιδιαίτερος προς τούτο λόγος, αφετέρου δε γιατί ο αναλογικός επιμερισμός των καθαρών κερδών σε φορολογητέα και αφορολόγητα κέρδη εισάγει τεκμήριο ότι όλες οι δαπάνες είναι κοινές και για τα δύο είδη εσόδων, δηλαδή διατίθενται για την κτήση και των υποκειμένων και των μη υποκειμένων σε φόρο, εισόδημα συνεπαγόμενο επιβολή φόρου για πλασματικά κέρδη. Μετά την πάροδο άπρακτου τριμήνου από την υποβολή της παραπάνω δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με επιφύλαξη, η αναιρεσείουσα άσκησε προσφυγή κατά της σιωπηρής απόρριψης της επιφύλαξής της. Στη συνέχεια, με το υπ' αριθ. 4/27.8.1992 προσωρινό φύλλο ελέγχου του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, προσδιορίσθηκε το φορολογητέο εισόδημα της αναιρεσειούσης, αφού απερρίφθη η πιο πάνω επιφύλαξη, με την αιτιολογία ότι για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών κατά την κρινόμενη χρήση εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο οι διατάξεις του Ν.1921/1991. Κατά του παραπάνω φύλλου ελέγχου η αναιρεσείουσα άσκησε νέα προσφυγή και, περαιτέρω, με δικόγραφα προσθέτων λόγων προσφυγής, ανακάλεσε μερικώς την ανωτέρω δήλωση φορολογίας εισοδήματος, με την αιτιολογία ότι λόγω νομικής πλάνης περιέλαβε σ' αυτή φορολογητέα ύλη που δεν υπόκειται σε φόρο, δεδομένου ότι, εφόσον κατά τα διαλαμβανόμενα στην επιφύλαξή της, οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1921/1991 είναι αντισυνταγματικές και συνεπώς μη εφαρμοστέες, ανίσχυρη είναι και η κατάργηση με τον ίδιο νόμο των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.1882/1990 και του άρθρου 37, παρ. 1 του Ν.1884/1990, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση. Το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε ότι οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1921/1991 καθορίζουν νέο τρόπο προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών των υποκαταστημάτων των αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, καθιερώνοντας ως βάση υπολογισμού τα καθαρά κέρδη και όχι πλέον τις δαπάνες για την κτήση των ακαθαρίστων εσόδων, με την έννοια ότι δεν επιμερίζονται πλέον οι δαπάνες, αλλά τα καθαρά κέρδη και προς προσδιορισμόν των φορολογουμένων αφαιρούνται από τα συνολικά τα αναλογούντα στα απαλλασσόμενα έσοδα της επιχειρήσεως, ότι, ειδικότερα, κατά την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν.1921/1991, για την εξεύρεση του μέρους των κερδών που αναλογεί στα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου και στα εισοδήματα από τόκους, για τους οποίους προβλέπεται παρακράτηση φόρου με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, γίνεται επιμερισμός του συνολικού ποσού των καθαρών κερδών ανάλογα με τα φορολογούμενα ακαθάριστα έσοδα και το σύνολο των εσόδων που προέρχονται από εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου, καθώς και από εισοδήματα από τόκους, για τους οποίους προβλέπεται παρακράτηση φόρου με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και ότι οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1921/1991 δεν είναι αντισυνταγματικές, γιατί δεν δημιουργούν ανεπίτρεπτη, κατ' άρθρο 4, παρ. 1 του Συντάγματος, διάκριση μεταξύ τραπεζικών και λοιπών επιχειρήσεων, ούτε θεσπίζουν τεκμήριο κτήσης του εισοδήματος, κατ' αντίθεση προς τη διάταξη του άρθρου 4, παρ. 5 του Συντάγματος. Με τις σκέψεις αυτές, το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι κατ' ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου είχε απορριφθεί με την πρωτόδικη απόφαση, η μεν πρώτη ως άνω προσφυγή της αναιρεσειούσης ως νόμω αβάσιμη, η δε δεύτερη κατά το μέρος που μ' αυτήν είχε γίνει μερική ανάκληση της επίμαχης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, Η κρίση αυτή του Διοικητικού Εφετείου είναι νόμιμα αιτιολογημένη, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα. Συνεπώς, είναι απορριπτέα ως αβάσιμα τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα, ότι δηλαδή: (1) Κατά την έννοια του άρθρου 22, παρ. 2 του Ν.1921/1991, τα καθαρά κέρδη τα αναλογούντα στα απαλλασσόμενα έσοδα ή στα εισοδήματα από τόκους, για τα οποία προβλέπεται παρακράτηση φόρου με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, προσδιορίζονται μόνο όπως προκύπτουν από τα ειλικρινή και επαρκή βιβλία των τραπεζικών επιχειρήσεων, μετά από αφαίρεση από τα εν λόγω έσοδα μόνο των δαπανών που πράγματι αντιστοιχούν σ' αυτά, δεδομένου ότι ο αναλογικός επιμερισμός ορίσθηκε ρητά ως μόνος τρόπος εξεύρεσης των κερδών που αναλογούν στα απαλλασσόμενα του φόρου έσοδα ή στα φορολογούμενα κατ' ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, με τη μεταγενέστερη διάταξη του άρθρου 15, παρ. 3 του Ν.2065/1992, που δεν ισχύει κατά την κρινόμενη χρήση. (2) Το άρθρο 22 του Ν.1921/1991 είναι αντισυνταγματικό, γιατί εισάγει ανεπίτρεπτη διάκριση μεταξύ τραπεζικών και λοιπών επιχειρήσεων, χωρίς να συντρέχει κανένας ιδιαίτερος λόγος και γιατί θεσπίζει, κατά παράβαση του άρθρου 4, παρ. 5 του Συντάγματος, αμάχητο τεκμήριο κτήσης εισοδήματος του οποίου η βάση και τα συμπεράσματα αντιβαίνουν στα διδάγματα της κοινής πείρας και (3) Είναι αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1921/1991 και κατά το μέρος που καταργούν τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.1882/1990 και του άρθρου 37, παρ. 1 του Ν.1884/1990. 6. Επειδή, οι περαιτέρω προβαλλόμενοι λόγοι αναιρέσεως, κατά τους οποίους η ρύθμιση του άρθρου 22 του Ν.1921/1991 προσκρούει στα άρθρα 7, 52 και 58 της Συνθήκης της 25.3.1957 περί ιδρύσεως της ΕΟΚ, πρέπει να απορριφθούν προεχόντως ως απαραδέκτως προβαλλόμενοι με το από 3.12.1997 υπόμνημα της αναιρεσειούσης. 7. Επειδή, κατόπιν αυτών, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης