Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 1944/1996 Για να γίνει δεκτός ο υπολογισμός αποσβέσεων παγίων (κατά το άρθρο 35, παρ. 1, εδάφιο στ του Ν.3323/1955) αυξημένων κατά 150% για τις επενδύσεις που υπήχθησαν στο Ν.1116/1981 και 80% για εκείνες που υπήχθησαν στο Ν.1262/1982 επί των αντίστοιχων τακτικών αποσβέσεων, επειδή η επιχείρηση απασχόλησε δεύτερη και τρίτη βάρδια, είναι αρκετή η προϋπόθεση απασχόλησης και στις δύο πρόσθετες βάρδιες αριθμού εργαζομένων που συνολικά υπερβαίνει το 90% του αριθμού των εργαζομένων στην πρώτη βάρδια και δεν απαιτείται και η συνδρομή της προϋπόθεσης για την απασχόληση της δεύτερης βάρδιας αυτοτελώς (60% κατά το Ν.1116/1981 και 50% κατά το Ν.1262/1982)

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΣτΕ 1944/1996
Για να γίνει δεκτός ο υπολογισμός αποσβέσεων παγίων (κατά το άρθρο 35, παρ. 1, εδάφιο στ του Ν.3323/1955) αυξημένων κατά 150% για τις επενδύσεις που υπήχθησαν στο Ν.1116/1981 και 80% για εκείνες που υπήχθησαν στο Ν.1262/1982 επί των αντίστοιχων τακτικών αποσβέσεων, επειδή η επιχείρηση απασχόλησε δεύτερη και τρίτη βάρδια, είναι αρκετή η προϋπόθεση απασχόλησης και στις δύο πρόσθετες βάρδιες αριθμού εργαζομένων που συνολικά υπερβαίνει το 90% του αριθμού των εργαζομένων στην πρώτη βάρδια και δεν απαιτείται και η συνδρομή της προϋπόθεσης για την απασχόληση της δεύτερης βάρδιας αυτοτελώς (60% κατά το Ν.1116/1981 και 50% κατά το Ν.1262/1982)


ΣτΕ 1944/1996 Για να γίνει δεκτός ο υπολογισμός αποσβέσεων παγίων (κατά το άρθρο 35, παρ. 1, εδάφιο στ του Ν

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
8. Επειδή, το άρθρο 20 του Ν.1116/1981 "Για την παροχή κινήτρων ενισχύσεως της

περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας κ.λπ." (ΦΕΚ 8/Α') ορίζει
στις παρ. 1 και 2 αυτού ότι: "1. Οι συντελεστές των τακτικών αποσβέσεων, που
ισχύουν κάθε φορά, των παγίων περιουσιακών στοιχείων των βιομηχανικών και
βιοτεχνικών επιχειρήσεων, που αποκτούν οι επιχειρήσεις από την 1η Ιανουαρίου
1981, προσαυξάνονται με τα εξής ποσοστά, ανάλογα με την περιοχή στην οποία
πραγματοποιείται η επένδυση και τις βάρδιες εργασίας: Περιοχή ... Γ',
α'. βάρδια 50% - β'. βάρδια 100% - γ'. βάρδια 150%. ... 2. Για την εφαρμογή της
παραπάνω παραγράφου απαιτείται απασχόληση στη δεύτερη βάρδια αριθμού εργατών
που αναλογεί σε μέσο ετήσιο ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτών που απασχολούνται
στην πρώτη βάρδια και εφόσον απασχολείται και τρίτη βάρδια απαιτείται συνολικά
στη δεύτερη και τρίτη βάρδια απασχόληση αριθμού εργατών που αναλογεί στο μέσο
ετήσιο ποσοστό τουλάχιστον 90% αυτών που απασχολούνται στην πρώτη βάρδια".
Περαιτέρω, το άρθρο 15 του Ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α') ορίζει στις παρ. 2 και 3
αυτού ότι: "2. Οι συντελεστές των τακτικών αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών
στοιχείων των επιχειρήσεων του άρθρου 2 που ισχύουν κάθε φορά, αυξάνονται
προκειμένου για πάγια που θα αποκτηθούν μετά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου,
ανάλογα με την περιοχή της παρ. 1 του άρθρου 3 αυτού του νόμου στην οποία
εγκαθίστανται και ανάλογα με τις βάρδιες εργασίας, κατά τα πιο κάτω ποσοστά:
Περιοχή ... Β', α'. βάρδια 20% - β'. βάρδια 40% - γ'. βάρδια 80% ... 3. Για την
εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου απαιτείται απασχόληση στη δεύτερη βάρδια
αριθμού εργατών που αναλογεί σε μέσο ετήσιο ποσοστό ίσο τουλάχιστον προς το
ήμισυ (50%) αυτών που απασχολούνται στην πρώτη βάρδια και εφόσον απασχολείται
και τρίτη βάρδια, απαιτείται συνολικά στη δεύτερη και τρίτη βάρδια απασχόληση
αριθμού εργατών που αναλογεί σε μέσο ετήσιο ποσοστό τουλάχιστον προς τα τέσσερα
πέμπτα (80%) αυτών που απασχολούνται στην πρώτη βάρδια". Κατά την έννοια των
διατάξεων αυτών, για να υπαχθεί μια επιχείρηση εκ των ανωτέρω στη ρύθμιση που
προβλέπεται για την περίπτωση απασχολήσεως και τρίτης βάρδιας, αρκεί η συνδρομή
της προϋποθέσεως η οποία τάσσεται αυτοτελώς για την περίπτωση αυτή, ήτοι
απασχόληση συνολικά στη δεύτερη και τρίτη βάρδια αριθμού εργατών που αναλογεί
σε μέσο ετήσιο ποσοστό τουλάχιστον προς το 90%, κατά το Ν.1116/1981 ή 80%, κατά
το Ν.1262/1982, αυτών που απασχολούνται στην πρώτη βάρδια και δεν απαιτείται η
συνδρομή, σωρευτικώς, της προϋποθέσεως αυτής, καθώς και της προϋποθέσεως που
τάσσεται αυτοτελώς για την περίπτωση απασχολήσεως δεύτερης βάρδιας.

9. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, το δικάσαν Εφετείο, επικυρώνοντας την
πρωτόδικη απόφαση, δεν αναγνώρισε προς έκπτωση (κατά τα άρθρα 35, παρ. 1,
εδάφιο στ' του Ν.3323/1955 και 8, παρ. 3 του Ν.Δ.3843/1958), κονδύλιο εκ δρχ.
5.188.891, που αφορά πρόσθετες αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων της
αναιρεσειούσης εταιρίας, τα οποία έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ανωτέρω
Α.Ν.1116/1981 και Α.Ν.1262/1982. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την
προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσείουσα εταιρία που είναι εγκατεστημένη στην
περιοχή Γ' του Ν.1116/1981 και στην περιοχή Β' του Ν.1262/1982, απασχόλησε,
κατά την ένδικη χρήση, τρεις βάρδιες εργατών. Ο αριθμός, κατά βάρδια, των
απασχοληθέντων εργατών ανήρχετο σε 261 κατά την πρώτη βάρδια, 126 κατά τη
δεύτερη βάρδια και 113 κατά την τρίτη βάρδια. Η αναιρεσείουσα εταιρία προέβαλε
με την έφεσή της ότι οι προβλεπόμενες από τις ανωτέρω διατάξεις πρόσθετες
αποσβέσεις είναι υπολογιστέες σε ποσοστό 150% (για τις επενδύσεις της που
υπήχθησαν στο Ν.1116/1981) τα 80% (για τις επενδύσεις της που υπήχθησαν στο
Ν.1262/1982) επί των αντιστοίχων τακτικών αποσβέσεων, καθόσον ο αριθμός των
εργατών που απασχολήθηκαν συνολικά στη δεύτερη και την τρίτη βάρδια,
ανερχόμενοι σε μέσο ετήσιο ποσοστό 91,6% σε σχέση με αυτούς που απασχολήθηκαν
στην πρώτη βάρδια, υπερβαίνει το όριο 90% (Ν.1116/1981) και 80% (Ν.1262/1982)
και συνεπώς συντρέχει η προϋπόθεση που τάσσουν οι διατάξεις των νόμων αυτών για
την περίπτωση απασχολήσεως και τρίτης βάρδιας. Το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε
το λόγο αυτό ως αβάσιμο, με τη σκέψη ότι για να υπαχθεί η επιχείρηση στην
περίπτωση αυτή πρέπει να συντρέχουν αθροιστικώς τόσο η προϋπόθεση που τάσσεται
για την εν λόγω περίπτωση (της τρίτης βάρδιας), όσο και η προϋπόθεση που
προβλέπεται αυτοτελώς για την περίπτωση απασχολήσεως δεύτερης βάρδιας. Δοθέντος
δε ότι ο αριθμός των απασχοληθέντων στη δεύτερη βάρδια εργατών (126) ανήρχετο
σε μέσο ετήσιο ποσοστό 48,3% των απασχολουμένων στην πρώτη βάρδια, υπολειπόμενο
του προβλεπομένου για τη δεύτερη βάρδια νομίμου ορίου (60% κατά το Ν.1116/1981
και 50% κατά το Ν.1262/1982), το δικάσαν Εφετείο έκρινε, περαιτέρω, ότι εν
προκειμένω συντρέχει μόνο η προϋπόθεση που τάσσεται για την απασχόληση της
πρώτης βάρδιας και ότι, συνεπώς, ορθώς το Διοικητικό Πρωτοδικείο υπολόγισε τις
δικαιούμενες από την αναιρεσείουσα εταιρία πρόσθετες αποσβέσεις σε ποσοστό 50%
(κατά το Ν.1116/1981) και 20% (κατά το Ν.1262/1982) επί των αντιστοίχων
τακτικών αποσβέσεων και προσέθεσε το ένδικο κονδύλιο (διαφορά μεταξύ των
κριθέντων από το δικαστήριο ως νόμιμων προσθέτων αποσβέσεων και εκείνων που
ενήργησε η αναιρεσειούσα εταιρία) στα καθαρά κέρδη αυτής. Η κρίση όμως αυτή του
δικάσαντος Εφετείου αιτιολογείται πλημμελώς, διότι στηρίζεται στην εσφαλμένη,
κατά τα εκτεθέντα, ερμηνεία του νόμου ότι για την υπαγωγή επιχειρήσεως στη
ρύθμιση που προβλέπεται για την περίπτωση απασχολήσεως και τρίτης βάρδιας
πρέπει να συντρέχει σωρευτικώς η προϋπόθεση που τάσσεται για την περίπτωση
αυτή, καθώς και η προϋπόθεση που τάσσεται αυτοτελώς για την περίπτωση
απασχολήσεως δεύτερης βάρδιας, ενώ, σύμφωνα με τα εκτεθέντα, αρκεί να συντρέχει
μόνο η προϋπόθεση που προβλέπεται για την περίπτωση απασχολήσεως της τρίτης
βάρδιας. Για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει
να αναιρεθεί κατά το μέρος αυτό.

10. Επειδή, επομένως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, η δε
υπόθεση, που χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί,
κατά το αναιρούμενο μέρος της προσβαλλομένης αποφάσεως, στο ίδιο δικαστήριο για
νέα κρίση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης