Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 1941/1996 α) Η αγορά εξαρτημάτων πρεσσών, εξαρτημάτων μηχανημάτων ανοδειώσεως και σκευών - εργαλείων δεν αποτελούν νέες παραγωγικές επενδύσεις, κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν.Δ.1078/1971. β) Η δαπάνη για πληρωμή διοικητικής ποινής ή κυρώσεως λόγω παραβάσεως διοικητικού νόμου, ως των διατάξεων του Α.Ν.207/1967, δεν συνιστά παραγωγική δαπάνη της επιχείρησης.

Σχόλια:


Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΣτΕ 1941/1996
α) Η αγορά εξαρτημάτων πρεσσών, εξαρτημάτων μηχανημάτων ανοδειώσεως και σκευών - εργαλείων δεν αποτελούν νέες παραγωγικές επενδύσεις, κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν.Δ.1078/1971. β) Η δαπάνη για πληρωμή διοικητικής ποινής ή κυρώσεως λόγω παραβάσεως διοικητικού νόμου, ως των διατάξεων του Α.Ν.207/1967, δεν συνιστά παραγωγική δαπάνη της επιχείρησης.


ΣτΕ 1941/1996 α) Η αγορά εξαρτημάτων πρεσσών, εξαρτημάτων μηχανημάτων ανοδειώσεως και σκευών - εργαλείων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
8. Επειδή το Ν.Δ.1078/1971 "περί λήψεως φορολογικών και άλλων τινών μέτρων προς

ενίσχυσιν της περιφερειακής αναπτύξεως" (ΦΕΚ 273/Α') προβλέπει, μεταξύ άλλων,
για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις που θα πραγματοποιήσουν νέες παραγωγικές
επενδύσεις, δικαίωμα εκπτώσεως εκ των καθαρών κερδών ορισμένου ποσοστού
(αναλόγως της περιοχής εγκαταστάσεώς των) επί της αξίας των δαπανών για την
πραγματοποίηση των εν λόγω επενδύσεων. Ειδικότερα στο άρθρο 1, παρ. 2 αυτού
ορίζεται ότι: "Δια την εφαρμογήν του παρόντος θεωρείται ως νέα παραγωγική
επένδυσις η αγορά και εγκατάστασις εν τη χώρα καινουργών μηχανημάτων, η
ανέγερσις βιομηχανοστασίων, αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων και εν γένει
εγκαταστάσεων, ως και η απόκτησις πάσης φύσεως άλλων καινουργών παγίων
στοιχείων εξυπηρετούντων αμέσως την παραγωγικήν διαδικασίαν. Δεν θεωρείται
παραγωγική επένδυσις η αγορά επιβατηγών αυτοκινήτων μέχρι και έξι θέσεων, ως
και η αγορά οικοπέδων, καθ' ο ποσοστόν τα τελευταία ταύτα δεν καλύπτονται υπό
κτισμάτων εξυπηρετούντων την επιχείρησιν, ο δε απομένων ακάλυπτος χώρος δεν
τελεί εις εύλογον αναλογίαν προς τας ανάγκας της επιχειρήσεως". Στην προκειμένη
περίπτωση το Διοικητικό Εφετείο, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση, έκρινε
ότι ορθώς δεν αναγνωρίσθηκαν προς έκπτωση τρία κονδύλια δαπανών εκ δρχ.
3.494.895, 529.703 και 340.341, που αφορούν αγορά εξαρτημάτων πρεσσών,
εξαρτημάτων μηχανημάτων ανοδειώσεως και σκευών - εργαλείων, αντιστοίχως, με τη
σκέψη ότι τα εν λόγω εξαρτήματα και σκεύη - εργαλεία δεν αποτελούν νέες
παραγωγικές επενδύσεις κατά την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 1, παρ. 2 του
Ν.Δ.1078/1971. Με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι "η προσβαλλόμενη
απόφαση, κατά εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία του άρθρου 1, παρ. 2 του
Ν.Δ.1078/1971, έκρινε ως μη παραγωγικές τις επενδύσεις αυτές, γιατί αφορούν
αγορά εξαρτημάτων πρεσσών κ.λπ., ενώ τα κονδύλια αυτά αφορούν ουσιαστικά όργανα
για παραγωγή και έρευνα και με την έννοια αυτή εντάσσονται στις παραγωγικές
επενδύσεις με την έννοια του άρθρου 1, παρ. 2 του Ν.1078/1971". Ετσι, όμως,
διατυπούμενος ο λόγος αναιρέσεως, είναι απορριπτέος, προεχόντως διότι δεν
ανταποκρίνεται στο πραγματικό της αποφάσεως.

9. Επειδή, τέλος, το Διοικητικό Εφετείο, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση,
έκρινε ότι ορθώς δεν αναγνωρίσθηκε προς έκπτωση κονδύλιο εκ δρχ. 210.000, που
αφορά δαπάνη για πληρωμή διοικητικής ποινής (κυρώσεως) λόγω παραβάσεως των
διατάξεων του Α.Ν.207/1967 "περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας βιομηχανιών,
βιοτεχνών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών κ.λπ." (ΦΕΚ
216/Α'), με τη σκέψη ότι η καταβολή του ποσού αυτού δεν συνιστά παραγωγική
δαπάνη κατά την έννοια του άρθρου 35 του Ν.Δ.3323/1955. Η κρίση αυτή είναι
νόμιμη, διότι η δαπάνη για την πληρωμή διοικητικής ποινής ή κυρώσεως λόγω
παραβάσεως διατάξεων διοικητικού νόμου, ως των διατάξεων του Α.Ν.207/1967, δεν
συνιστά πράγματι παραγωγική δαπάνη της επιχειρήσεως και, συνεπώς, είναι
απορριπτέος ως μη βάσιμος ο περί του εναντίον λόγος αναιρέσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης