Αποτελέσματα live αναζήτησης

5/959/22.7.2022 Λειτουργία ΑΕΔΑΚ: Τροποποίηση απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-2022 ]
Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο
Αφορά : Λειτουργία ΑΕΔΑΚ: Τροποποίηση της 15/633/2012 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

5/959/22.7.2022
Τροποποίηση της υπ' αρ. 15/633/20.12.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων και περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ θεματοφύλακα και εταιρείας διαχείρισης» (Β' 12/2013)


Αριθμ. απόφ. 5/959/22.7.2022

(ΦΕΚ Β' 4058/29-07-2022, Β' 4555/29.08.2022 διόρθωση σφάλματος)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις περ. α) και β) της παρ. 2 και την παρ. 8 του άρθρου 14, το άρθρο 23, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 και τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 60 του ν. 4099/2012 (Α' 250).

2. Την κατ' εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2021/1270 της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2021 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/43/ΕΕ όσον αφορά τους κινδύνους βιωσιμότητας και τους παράγοντες βιωσιμότητας που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)» (L 277/141).

3. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (Α’ 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (Α’ 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (Α’ 146).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

5. Την υπ' αρ. 15/633/20.12.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων και περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ θεματοφύλακα και εταιρείας διαχείρισης» (Β' 12/2013).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,


αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1


Το άρθρο 3 της υπ' αρ. 15/633/20.12.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τροποποιείται ως ακολούθως:
«Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, πλέον των ορισμών του ν. 4099/2012:
1. «Πελάτης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου ΟΣΕΚΑ, στα οποία η ΑΕΔΑΚ παρέχει την υπηρεσία της διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4099/2012 ή τις πρόσθετες υπηρεσίες της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4099/2012.
2. «Μεριδιούχος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει ένα ή περισσότερα μερίδια ΟΣΕΚΑ.
3. «Αρμόδιο πρόσωπο» όσον αφορά την ΑΕΔΑΚ μπορεί να είναι ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:
α) Διευθυντικό στέλεχος ή μέτοχος της ΑΕΔΑΚ,
β) υπάλληλος της ΑΕΔΑΚ, καθώς και κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων για λογαριασμό και υπό την ευθύνη της ΑΕΔΑΚ και
γ) το φυσικό πρόσωπο που παρέχει άμεσα υπηρεσίες στην ΑΕΔΑΚ, στο πλαίσιο οποιασδήποτε μορφής σχέσης συνεργασίας του με τρίτη εταιρεία προς την οποία η ΑΕΔΑΚ έχει αναθέσει με βάση το άρθρο 22 του ν. 4099/2012 τη διεξαγωγή για λογαριασμό της μίας ή περισσοτέρων από τις λειτουργίες της που αφορούν τη διαχείριση συλλογικών χαρτοφυλακίων,
4. «Ανώτερο διευθυντικό στέλεχος»: το πρόσωπο που διευθύνει την ΑΕΔΑΚ κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4099/2012. 
5. «Διοικητικό συμβούλιο»: το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΔΑΚ.
6. «Εποπτικό όργανο»: τα φυσικά πρόσωπα ή το όργανο που είναι υπεύθυνα για την εποπτεία των ανώτερων διευθυντικών στελεχών της ΑΕΔΑΚ και για την αξιολόγηση και περιοδική επανεξέταση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων, καθώς και των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που διαθέτει και εφαρμόζει η ΑΕΔΑΚ για τη συμμόρφωση της στις διατάξεις του ν. 4099/2012. Σε περίπτωση μη ορισμού του από την ΑΕΔΑΚ, ως εποπτικό όργανο νοείται το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΔΑΚ.
7. «Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου»: ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για τον ΟΣΕΚΑ, ο οποίος ενδέχεται να προκύψει, εάν ο αντισυμβαλλόμενος του ΟΣΕΚΑ σε μία συναλλαγή δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του έως την οριστικοποίηση/εκκαθάριση της συναλλαγής.
8. «Κίνδυνος ρευστότητας»: ο κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει, εάν μία θέση του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ δεν είναι εφικτό να ρευστοποιηθεί ή να «κλείσει» με περιορισμένο κόστος εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η δυνατότητα συμμόρφωσης του ΟΣΕΚΑ στις υποχρεώσεις του με βάση την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4099/2012.
9. «Κίνδυνος αγοράς»: ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για τον ΟΣΕΚΑ, ο οποίος ενδέχεται να προκύψει από τη διακύμανση της αγοραίας αξίας των θέσεων του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ, λόγω μεταβολών σε παραμέτρους της αγοράς, όπως τα επιτόκια, οι ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος, οι τιμές μετοχών και εμπορευμάτων ή η φερεγγυότητα ενός εκδότη.
10. «Λειτουργικός κίνδυνος»: ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για τον ΟΣΕΚΑ, ο οποίος ενδέχεται να προκύψει από ανεπαρκείς εσωτερικές διαδικασίες και αδυναμίες όσον αφορά το προσωπικό και τα συστήματα της ΑΕΔΑΚ ή από εξωτερικούς παράγοντες. Στον λειτουργικό κίνδυνο περιλαμβάνονται ο νομικός κίνδυνος, ο κίνδυνος τεκμηρίωσης και ο κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει κατά την εκτέλεση των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, διακανονισμού και αποτίμησης για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ.
11. «Κίνδυνος βιωσιμότητας» νοείται ο κίνδυνος βιωσιμότητας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 22) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
12. «Παράγοντες βιωσιμότητας» νοούνται οι παράγοντες αειφορίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 24) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088».

Άρθρο 2


Το άρθρο 4 της υπ' αρ. 15/633/20.12.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τροποποιείται ως ακολούθως:
«Γενικές απαιτήσεις όσον αφορά τις διαδικασίες και την οργάνωση
1. Η ΑΕΔΑΚ πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Θεσπίζει και τηρεί διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και οργανωτική δομή και εσωτερικό κανονισμό, στην οποία προσδιορίζεται σαφώς και με τεκμηριωμένο τρόπο η ιεραρχία εντός της ΑΕΔΑΚ, η διαδικασία χειρισμού των θεμάτων από ανώτερη ιεραρχικά βαθμίδα και η κατανομή λειτουργιών και αρμοδιοτήτων,
β) διασφαλίζει ότι τα αρμόδια πρόσωπα γνωρίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
γ) θεσπίζει και τηρεί κατάλληλους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της ΑΕΔΑΚ με τις αποφάσεις και τις διαδικασίες σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας της,
δ) θεσπίζει και τηρεί αποτελεσματική διαδικασία εσωτερικής πληροφόρησης και επικοινωνίας σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας της, καθώς και αποτελεσματική ροή πληροφοριών από και προς τρίτα εμπλεκόμενα πρόσωπα και
ε) τηρεί κατάλληλα και τακτικά αρχεία των εργασιών της και της εσωτερικής της οργάνωσης.
Η ΑΕΔΑΚ λαμβάνει υπόψη τη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα των εργασιών της, καθώς και τη φύση και το εύρος των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που ασκεί στο πλαίσιο των εργασιών της.
H ΑΕΔΑΚ λαμβάνει υπόψη κινδύνους βιωσιμότητας όταν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο.
2. Η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει και τηρεί συστήματα και διαδικασίες κατάλληλες για τη διαφύλαξη της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, λαμβανομένης υπόψη της φύσης των εκάστοτε πληροφοριών.
3. Η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει και τηρεί κατάλληλη πολιτική συνέχειας των εργασιών της που διασφαλίζει σε περίπτωση διακοπής των συστημάτων και διαδικασιών της τη διαφύλαξη των απαραίτητων δεδομένων και λειτουργιών της και τη διατήρηση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, την έγκαιρη ανάκτηση των απαραίτητων δεδομένων και λειτουργιών και την έγκαιρη αποκατάσταση της διεξαγωγής των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της.
4. Η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει και τηρεί λογιστικές πολιτικές και διαδικασίες, ώστε να μπορεί, όταν της το ζητήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να της υποβάλλει εγκαίρως οικονομικές καταστάσεις που να αποτυπώνουν την πραγματική και ακριβή εικόνα της χρηματοοικονομικής της κατάστασης και να πληρούν όλα τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα και κανόνες.
5. Η ΑΕΔΑΚ παρακολουθεί και αξιολογεί τακτικά την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων, των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και των ρυθμίσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ανεπαρκειών.
6. Η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη διαχείριση χαρτοφυλακίου των ΟΣΕΚΑ και των χαρτοφυλακίων πελατών. Στο πλαίσιο αυτό η ΑΕΔΑΚ, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καθορίζει λεπτομερείς δι-αδικασίες λήψης και εκτέλεσης των επενδυτικών αποφάσεων, η οποία αφορά μεταξύ άλλων στο ρόλο της Επενδυτικής Επιτροπής, στα μέγιστα επιτρεπτά ποσοτικά όρια επένδυσης ανά Διαχειριστή και στον καθορισμό της ευθύνης για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαχείρισης.
Η ΑΕΔΑΚ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία του διαχειριστή και των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής της (βιογραφικό σημείωμα, πράξη διορισμού, ερωτηματολόγιο, αντίγραφο ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό μη πτώχευσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986) εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από το διορισμό τους. Επίσης, η ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τυχόν ανάκληση της πράξης διορισμού τους ή παραίτησης τους εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, αναφέροντας ταυτόχρονα τους λόγους της ανάκλησης.
7. Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι η συνομολόγηση και η επιβεβαίωση των συναλλαγών ή άλλων διαχειριστικών πράξεων για λογαριασμό των ΟΣΕΚΑ και των πελατών γίνεται από διαφορετικά πρόσωπα, έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα εκ των υστέρων μεταβολής των όρων των συναλλαγών ή άλλων διαχειριστικών πράξεων».

Άρθρο 3


Το άρθρο 5 της υπ' αρ. 15/633/20.12.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τροποποιείται ως ακολούθως:
«Πόροι
1. Η ΑΕΔΑΚ απασχολεί προσωπικό με τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εξειδίκευση που απαιτούνται για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους.
2. Η ΑΕΔΑΚ διαθέτει τους απαραίτητους πόρους και την τεχνογνωσία, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί αποτελεσματικά τις δραστηριότητες που διεξάγουν τρίτα πρόσωπα για λογαριασμό της κατόπιν ανάθεσης, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων που ενδέχεται να προκύπτουν από την ανάθεση.
3. Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι η άσκηση περισσότερων λειτουργιών της από τα αρμόδια πρόσωπα δεν εμποδίζει ούτε είναι πιθανό να εμποδίσει τα πρόσωπα αυτά να ασκούν όλα τα καθήκοντα τους με επιμέλεια, εντιμότητα και επαγγελματισμό.
4. Για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, η ΑΕΔΑΚ λαμβάνει υπόψη τη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα των εργασιών της, καθώς και τη φύση και το εύρος των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που ασκεί στο πλαίσιο των εργασιών της.
5. Για τους σκοπούς που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, η ΑΕΔΑΚ διατηρεί τους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτούνται για την αποτελεσματική ενσωμάτωση κινδύνων βιωσιμότητας».

Άρθρο 4

Προστίθεται άρθρο 5α στην υπ' αρ. 15/633/20.12.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 5α
Υποχρέωση των εταιρειών επενδύσεων να ενσωματώνουν κινδύνους βιωσιμότητας στη διαχείριση των ΟΣΕΚΑ
Η ΑΕΔΑΚ ενσωματώνει κινδύνους βιωσιμότητας στη διαχείριση των ΟΣΕΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της».

Άρθρο 5

Το άρθρο 9 της υπ' αρ. 15/633/20.12.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τροποποιείται ως ακολούθως:
«Έλεγχος από ανώτερα διευθυντικά στελέχη και εποπτικό όργανο
1. Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι, κατά την κατανομή των λειτουργιών της εσωτερικά, τα ανώτερα διευθυντικά της στελέχη και, κατά περίπτωση, το εποπτικό της όργανο, είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση της ΑΕΔΑΚ προς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 4099/2012.
2. Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι τα ανώτερα διευθυντικά της στελέχη:
α) Είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της γενικής επενδυτικής πολιτικής των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ, όπως αυτή προσδιορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο και στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα εκάστου ΟΣΕΚΑ,
β) επιβλέπουν την έγκριση των επενδυτικών στρατηγικών για κάθε ΟΣΕΚΑ,
γ) είναι υπεύθυνα για την ύπαρξη στην ΑΕΔΑΚ μόνιμης και αποτελεσματικής λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 10, ακόμη και στην περίπτωση που η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης έχει ανατεθεί και ασκείται από τρίτα πρόσωπα,
δ) διασφαλίζουν και επιβεβαιώνουν σε τακτική βάση ότι η γενική επενδυτική πολιτική, οι επενδυτικές στρατηγικές και τα όρια κινδύνου για κάθε ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ, εφαρμόζονται ορθά και αποτελεσματικά, ακόμη και στην περίπτωση που η λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων έχει ανατεθεί και ασκείται από τρίτα πρόσωπα,
ε) εγκρίνουν και αξιολογούν σε τακτική βάση την καταλληλότητα των εσωτερικών διαδικασιών λήψης επενδυτικών αποφάσεων για κάθε ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω αποφάσεις είναι σύμφωνες με τις εγκεκριμένες επενδυτικές στρατηγικές και
στ) εγκρίνουν και αξιολογούν σε τακτική βάση την πολιτική διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τις ρυθμίσεις, διαδικασίες και τεχνικές που διαθέτει η ΑΕΔΑΚ για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 38, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος καθορισμού ορίων ως προς τους κινδύνους εκάστου ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ.
ζ) είναι υπεύθυνα για την ενσωμάτωση κινδύνων βιωσιμότητας στις δραστηριότητες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ).
3. Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει επίσης ότι τα ανώτερα διευθυντικά της στελέχη και, κατά περίπτωση, το εποπτικό της όργανο:
α) Αξιολογούν σε τακτική βάση την αποτελεσματικότητα των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που η ΑΕΔΑΚ έχει θεσπίσει για τη συμμόρφωση της στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 4099/2012 και
β) λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ανεπαρκειών.
4. Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι τα ανώτερα διευθυντικά της στελέχη λαμβάνουν σε τακτική βάση και τουλάχιστον ετησίως, γραπτές εκθέσεις επί θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, στις οποίες πρέπει ιδίως να αναφέρεται εάν λήφθηκαν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν ανεπάρκειες.
5. Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι τα ανώτερα διευθυντικά της στελέχη λαμβάνουν σε τακτική βάση εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των επενδυτικών στρατηγικών και των εσωτερικών διαδικασιών λήψης επενδυτικών αποφάσεων, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β) έως ε) της παρ. 2.
6. Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι το εποπτικό της όργανο, λαμβάνει σε τακτική βάση γραπτές εκθέσεις σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται στην παρ. 4.

Άρθρο 6

Το άρθρο 17 της υπ' αρ. 15/633/20.12.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τροποποιείται ως ακολούθως:
«Κριτήρια για τον εντοπισμό των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων
1. Για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την παροχή των υπηρεσιών και την άσκηση των δραστηριοτήτων της ΑΕΔΑΚ και οι οποίες είναι πιθανό να επιφέρουν ζημία στα συμφέροντα των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, η ΑΕΔΑΚ εξακριβώνει, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα ελάχιστα κριτήρια που έχει προβλέψει για το σκοπό αυτό στις διαδικασίες της, εάν η ίδια η ΑΕΔΑΚ ή αρμόδιο πρόσωπο ή πρόσωπο συνδεόμενο άμεσα ή έμμεσα με την ΑΕΔΑΚ με σχέση ελέγχου βρίσκεται, είτε ως αποτέλεσμα της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων είτε με άλλο τρόπο, σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) Η ΑΕΔΑΚ ή το πρόσωπο αυτό είναι πιθανό να αποκομίσει οικονομικό όφελος ή να αποφύγει οικονομική ζημία, σε βάρος του ΟΣΕΚΑ,
β) η ΑΕΔΑΚ ή το πρόσωπο αυτό έχει, ως προς την έκβαση μιας υπηρεσίας ή δραστηριότητας που παρέχεται στον ΟΣΕΚΑ ή σε άλλον πελάτη ή ως προς την έκβαση μιας συναλλαγής που πραγματοποιείται για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή άλλου πελάτη, συμφέρον το οποίο είναι διαφορετικό από το συμφέρον του ΟΣΕΚΑ στην ίδια περίπτωση,
γ) η ΑΕΔΑΚ ή το πρόσωπο αυτό έχει οικονομικό ή άλλο κίνητρο να ευνοήσει τα συμφέροντα άλλου πελάτη ή ομάδας πελατών σε βάρος των συμφερόντων του ΟΣΕΚΑ,
δ) η ΑΕΔΑΚ ή το πρόσωπο αυτό παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες που παρέχει στον ΟΣΕΚΑ και σε άλλο πελάτη που δεν είναι ΟΣΕΚΑ,
ε) η ΑΕΔΑΚ ή το πρόσωπο αυτό λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει από άλλο πρόσωπο, διαφορετικό από τον ΟΣΕΚΑ, αντιπαροχή σχετιζόμενη με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων στον ΟΣΕΚΑ, υπό μορφή χρημάτων, αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των προβλεπομένων προμηθειών ή αμοιβών για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
2. Η ΑΕΔΑΚ, κατά τον προσδιορισμό των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, λαμβάνει υπόψη:
α) Τα συμφέροντα της ΑΕΔΑΚ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που απορρέουν από το γεγονός ότι η ΑΕΔΑΚ ανήκει σε όμιλο εταιρειών ή αυτών που απορρέουν από τις υπηρεσίες και δραστηριότητες της ΑΕΔΑΚ, τα συμφέροντα των πελατών και τις υποχρεώσεις της ΑΕΔΑΚ έναντι των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται και
β) τα συμφέροντα δύο ή περισσοτέρων ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ.
3. Η ΑΕΔΑΚ προσδιορίζει τις εργασίες και τα καθήκοντα των αρμοδίων προσώπων που ενδέχεται να δημιουργήσουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των ΟΣΕΚΑ.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΕΔΑΚ ορίζει ασυμβίβαστα για τις συγκεκριμένες ιδιότητες οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων διαχείρισης επενδύσεων συλλογικών χαρτοφυλακίων και χαρτοφυλακίων πελατών. Ειδικότερα η ΑΕΔΑΚ κατ' ελάχιστον διασφαλίζει τα παρακάτω:
[(α) Η ΑΕΔΑΚ ορίζει διαφορετικούς διαχειριστές επενδύσεων για τα συλλογικά χαρτοφυλάκια και τα χαρτοφυλάκια πελατών που διαχειρίζεται και]
***ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εντός [ ] περ. (α) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 1 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/791/12.7.2017 (Β' 2758).
(β) Οι διαχειριστές επενδύσεων συλλογικών χαρτοφυλακίων και χαρτοφυλακίων πελατών της ΑΕΔΑΚ δεν μπορούν να είναι:
(αα) Μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή υπάλληλοι εταιρείας της οποίας κινητές αξίες περιλαμβάνονται σε χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ,
(ββ) μέλη του διοικητικού συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος ή ΑΕΠΕΥ ή ασφαλιστικής επιχείρησης και
(γγ) διαχειριστές επενδύσεων σε πιστωτικό ίδρυμα ή σε ΑΕΠΕΥ ή σε ασφαλιστική επιχείρηση ή σε άλλη ΑΕΔΑΚ ή εταιρεία διαχείρισης.
4. Ο διαχειριστής επενδύσεων δεν αποδέχεται την άσκηση καθηκόντων που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τα καθήκοντα του, εκτός εάν έχει ενημερώσει και έχει λάβει ειδική προς τούτο έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΔΑΚ. Επίσης, δεν μπορεί να δέχεται αμοιβές, παροχές ή άλλα προνόμια από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
5. Όταν προσδιορίζει τα είδη σύγκρουσης συμφερόντων, των οποίων η ύπαρξη ενδέχεται να βλάψει τα συμφέροντα ενός ΟΣΕΚΑ, η ΑΕΔΑΚ περιλαμβάνει τα είδη σύγκρουσης συμφερόντων εκείνα, που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης κινδύνων βιωσιμότητας, στις διαδικασίες, τα συστήματα και τους εσωτερικούς ελέγχους τους».

Άρθρο 7

Το άρθρο 23 της υπ' αρ. 15/633/20.12.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τροποποιείται ως ακολούθως:
«Απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας
1. Η ΑΕΔΑΚ επιδεικνύει υψηλό επίπεδο επιμέλειας κατά την επιλογή και παρακολούθηση των επενδύσεων, προς το συμφέρον του ΟΣΕΚΑ και για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της αγοράς.
2. Η ΑΕΔΑΚ διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των χρηματοπιστωτικών μέσων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται.
3. Η ΑΕΔΑΚ καταρτίζει γραπτές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια και εφαρμόζει αποτελεσματικές ρυθμίσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι επενδυτικές αποφάσεις για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ λαμβάνονται σύμφωνα με τον επενδυτικό σκοπό, την επενδυτική στρατηγική και τα όρια κινδύνου του ΟΣΕΚΑ.
4. Η ΑΕΔΑΚ, κατά την εφαρμογή της πολιτικής για τη διαχείριση κινδύνων και εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο με βάση τη φύση της σκοπούμενης επένδυσης, διατυπώνει προβλέψεις και εκπονεί αναλύσεις αναφορικά με τη συμμετοχή της επένδυσης στη σύνθεση, τη ρευστότητα και το προφίλ κινδύνου και απόδοσης του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ πριν από την πραγματοποίηση της επένδυσης. Οι αναλύσεις εκπονούνται μόνον βάσει αξιόπιστων και επικαιροποιημένων πληροφοριών, από ποσοτικής και ποιοτικής απόψεως.
Η ΑΕΔΑΚ ενεργεί με την απαιτούμενη επιδεξιότητα, προσοχή και επιμέλεια όταν συνάπτει, διαχειρίζεται ή καταγγέλλει οποιαδήποτε συμφωνία με τρίτα πρόσωπα αναφορικά με δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων. Πριν από τη σύναψη των συμφωνιών αυτών, η ΑΕΔΑΚ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξακριβώσει ότι τα τρίτα πρόσωπα διαθέτουν τις ικανότητες και τα προσόντα για να ασκούν τις δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα. Η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει μεθόδους για τη διαρκή αξιολόγηση της απόδοσης των τρίτων προσώπων.
5. Η ΑΕΔΑΚ, όταν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 4, λαμβάνει υπόψη κινδύνους βιωσιμότητας.
6. Όταν η ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΠΕΥ λαμβάνουν υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, ή όπως απαιτείται από τη παρ. 3 ή παρ. 4 του άρθρου 4 του εν λόγω κανονισμού, οι εν λόγω εταιρείες λαμβάνουν υπόψη τις εν λόγω κύριες δυσμενείς επιπτώσεις όταν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου».

Άρθρο 8

Το άρθρο 38 της υπ' αρ. 15/633/20.12.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τροποποιείται ως ακολούθως:
«Πολιτική διαχείρισης κινδύνων
1. Η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει και τηρεί κατάλληλη και τεκμηριωμένη πολιτική διαχείρισης κινδύνων, στην οποία προσδιορίζονται οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν οι ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται.
Η πολιτική διαχείρισης κινδύνου περιλαμβάνει διαδικασίες οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου η ΑΕΔΑΚ να αξιολογεί την έκθεση του κάθε ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται στους κινδύνους αγοράς, ρευστότητας, βιωσιμότητας και αντισυμβαλλομένου, καθώς και την έκθεση του ΟΣΕΚΑ σε όλους τους άλλους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών κινδύνων, που μπορεί να είναι ουσιαστικοί για κάθε ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται.
Η ΑΕΔΑΚ περιλαμβάνει στην πολιτική διαχείρισης κινδύνων τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) Τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 40 και 41 και
β) την κατανομή εντός της ΑΕΔΑΚ των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση κινδύνων.
2. Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι η πολιτική διαχείρισης κινδύνων της παρ. 1 προσδιορίζει τους όρους, τα περιεχόμενα και τη συχνότητα υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων που αναφέρεται στο άρθρο 12, στο διοικητικό συμβούλιο, στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και στο εποπτικό της όργανο.
3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, η ΑΕΔΑΚ λαμβάνει υπόψη τη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα των εργασιών της, καθώς και των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται».

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη λήψη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης