Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2056/2022 Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης ασθενοφόρων και ειδικών κινητών μονάδων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-2022 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι
Αφορά : Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης ασθενοφόρων και ειδικών κινητών μονάδων Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - Κοινοποίηση άρθρων του ν. 4949/2022

Ε.2056/2022
Κοινοποίηση των άρθρων 41 και 82 του ν. 4949/2022 (Α' 126) και παροχή οδηγιών


Αθήνα, 29 Ιουλίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2056/29-07-2022
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 68 Αθήνα
Πληροφορίες:Σ. Μεκλή
Τηλέφωνο:210-6987781
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
Θέμα: «Κοινοποίηση των άρθρων 41 και 82 του ν. 4949/2022 (Α' 126) και παροχή οδηγιών»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


Κοινοποίηση των άρθρων 41 και 82 του ν. 4949/2022 (Α'126), με θέμα «Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L144), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέος Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ


Κοινοποίηση των κάτωθι άρθρων του ν. 4949/2022 (Α'126):
α) 41 «Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης ασθενοφόρων και ειδικών κινητών μονάδων Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - Προσθήκη παρ. 9Α στο άρθρο 132 του ν. 2960/2001» και 
β) 82 «Έναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


- Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
- ΕΚΑΒ
- Τελωνειακές αρχές

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τα άρθρα 41 και 82 του ν. 4949/2022 (Α'126), παρέχοντας τις ακόλουθες οδηγίες:

Άρθρο 41
Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης ασθενοφόρων και ειδικών κινητών μονάδων Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - Προσθήκη παρ. 9Α στο άρθρο 132 του ν. 2960/2001


1. Με το άρθρο 41 προστίθεται παράγραφος 9Α στο άρθρο 132 του «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» (ν. 2960/2001, Α'265), σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης τα ασθενοφόρα και οι ειδικές κινητές μονάδες, καινούρια ή μεταχειρισμένα, που αποκτώνται από Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον, τα οχήματα αυτά παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό του ΕΚΑΒ ή παραχωρούνται για χρήση στο ΕΚΑΒ.

2. Περαιτέρω στο ανωτέρω άρθρο προβλέπεται ότι σε περίπτωση λήξης της παραχώρησης του οχήματος στο ΕΚΑΒ ή της παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό του ΕΚΑΒ, πριν την παρέλευση της πενταετίας από τη χορήγηση της απαλλαγής, καταβάλλεται το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί στο διάστημα που υπολείπεται έως τη λήξη της πενταετίας.
Το ποσό του οφειλόμενου τέλους ταξινόμησης υπολογίζεται με βάση:
• το τέλος ταξινόμησης για το οποίο χορηγήθηκε η απαλλαγή
• τον αριθμό των μηνών που υπολείπονται για τη λήξη της πενταετίας και ως μήνας λογίζεται διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών.
Παράδειγμα: ασθενοφόρο που αποκτάται από Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, την 1η.08.2022, με παραχώρηση χρήσης στο ΕΚΑΒ μέχρι την 3ln.07.2027:
(α) εάν η παραχώρηση λήξει από 1 έως 15 Ιουλίου 2026, ο μήνας Ιούλιος 2026 δε λογίζεται στους μήνες παραχώρησης χρήσης, και συνεπώς υπολείπονται 13 μήνες για τη συμπλήρωση των 5 ετών. Το οφειλόμενο τέλος ταξινόμησης αναλογεί στα 13/60 (δεκατρία εξηκοστά) του αρχικού τέλους ταξινόμησης, για το οποίο χορηγήθηκε απαλλαγή.
(β) εάν η παραχώρηση λήξει από 16 έως 31 Ιουλίου 2026, ο μήνας Ιούλιος 2026 λογίζεται στους μήνες παραχώρησης χρήσης, και συνεπώς υπολείπονται 12 μήνες για τη συμπλήρωση των 5 ετών. Το οφειλόμενο τέλος ταξινόμησης αναλογεί στα 12/60 (δώδεκα εξηκοστά) του αρχικού τέλους ταξινόμησης, για το οποίο χορηγήθηκε απαλλαγή.

3. Με την υποβολή του τελωνειακού παραστατικού τα δικαιούχα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποβάλλουν κάθε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι το όχημα παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό του ΕΚΑΒ ή παραχωρείται η χρήση του στο ΕΚΑΒ και συμπληρώνουν τον ανά περίπτωση κωδικό ατέλειας, με έναρξη ισχύος από 30.06.2022:

1 F72 Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, καινούρια ή μεταχειρισμένα, που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό του ΕΚΑΒ ή παραχωρούνται για χρήση στο ΕΚΑΒ - καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή ΤΤ (ν. 2960/2001, άρθρο 132, παρ. 9Α)
2 F73 Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, μεταχειρισμένα, που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό του ΕΚΑΒ ή παραχωρούνται για χρήση στο ΕΚΑΒ - ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή ΤΤ (ν. 2960/2001, άρθρο 132, παρ. 9Α)

Τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στα οποία έχει χορηγηθεί η ως άνω απαλλαγή ενημερώνουν την αρμόδια τελωνειακή αρχή τελωνισμού του ασθενοφόρου ή της ειδικής κινητής μονάδας αναφορικά με τη λήξη της παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό του ΕΚΑΒ ή την παραχώρηση της χρήσης του οχήματος στο ΕΚΑΒ, σε περίπτωση που αυτή λάβει χώρα πριν τη συμπλήρωση του περιοριστικού διαστήματος των πέντε ετών από τη χορήγηση της απαλλαγής.

Άρθρο 82
Έναρξη ισχύος


Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 82 η ισχύς του κοινοποιούμενου άρθρου 41 του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 30.06.2022.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης