Αποτελέσματα live αναζήτησης

73135/02.08.2022 Εθνική σύνταξη ομογενών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-2022 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά (e-ΕΦΚΑ - Τ.Ε.Κ.Α.)
Αφορά : Υπολογισμός εθνικής σύνταξης ομογενών

73135/02.08.2022
Υπολογισμός εθνικής σύνταξης ομογενών, βάσει της παρ. 2α του άρθρου 7 του ν. 4387/2016


Αριθμ. 73135/2022

(ΦΕΚ Β' 4135/03-08-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 1Β και 7 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85), και ιδίως την παρ. 2α του άρθρου 7, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 73 του ν. 4915/2022 (Α’ 63).

2. Τον ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τον ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 41).

5. Τον ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

8. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

10. Το π.δ. 62/2019 «Αναδιάρθρωση υπηρεσιών Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού Σώματος, Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και ρύθμιση λοιπών θεμάτων.» (Α’ 101).

11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων» (Α’ 119).

12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

14. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

15. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

16. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

17. Την υπ’ αρ. 71672/27-09-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

18. Την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας παροχής γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 1Β του ν. 4387/2016.

19. Την υπ’ αρ. 56920/16-06-2022 εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ, πέραν της προϋπολογισθείσας για το άρθρο 73 του ν. 4915/2022 (Α’ 63), με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του οικείου σχεδίου νόμου,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Η εθνική σύνταξη των συνταξιούχων λόγω γήρατος του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι α. είναι ομογενείς ή απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια ως ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια ή β. είναι ομογενείς ή απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια ως ομογενείς που προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση, καθώς και η αναλογία της εθνικής σύνταξης των δικαιοδόχων τους, καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 και την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2
Τρόπος υπολογισμού του ποσού της Εθνικής Σύνταξης

1. Το ποσό της εθνικής σύνταξης των προσώπων του άρθρου 1 μειώνεται κατά ένα τριακοστό (1/30) για κάθε χρόνο που υπολείπεται των τριάντα (30) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του δέκατου πέμπτου (15ου) έτους της ηλικίας τους και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξής τους, με αφετηρία υπολογισμού το έτος 1992. Το ανωτέρω ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης αυξάνεται κατ’ έτος μέχρι και το 2032 ως εξής:

Έτος έναρξης καταβολής της σύνταξης Απαιτούμενα έτη διαμονής στην Ελλάδα Μείωση για κάθε έτος που υπολείπεται των απαιτούμενων ετών διαμονής
έως και το 2022 30 1/30
2023 31 1/31
2024 32 1/32
2025 33 1/33
2026 34 1/34
2027 35 1/35
2028 36 1/36
2029 37 1/37
2030 38 1/38
2031 39 1/39
2032 και εφεξής 40 1/40

2. Οι λοιποί κανόνες υπολογισμού της εθνικής σύνταξης, του άρθρου 7 του ν. 4387/2016, εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 3
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Για την απόδειξη της ομογενειακής ιδιότητας του άρθρου 1 υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά, ανά κατηγορία δικαιούχου:

(α) Αν ο δικαιούχος έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια:

(i) αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και

(ii) πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Πολιτών, από το οποίο προκύπτει η αιτιολογία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ως ομογενούς σύμφωνα με τις ισχύουσες, κατά περίπτωση, ειδικές διατάξεις περί ομογενών.

(β) Αν ο δικαιούχος δεν είναι Έλληνας πολίτης:

(i) επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου και

(ii) αντίγραφο ισχύοντος Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ).

2. Η κατοικία στην Ελλάδα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο. Ενδεικτικά υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(α) Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) που χορηγείται στους κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ), σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1030/2002, είτε με τη μορφή αυτοκόλλητης ετικέτας επί του παλαιού αλλοδαπού διαβατηρίου, είτε με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου διάρκειας ισχύος δέκα (10) ετών ή παλαιά εθνική θεώρηση εισόδου ομογενούς ή άδειες διαμονής άλλου τύπου.

(β) Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Φορολογικής Διοίκησης, που αφορούν στα έτη νόμιμης διαμονής στη χώρα ή

(γ) Βεβαίωση της αρμόδιας δημοτικής αρχής για τη μόνιμη κατοικία ή

(δ) Μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας ή

(ε) Λογαριασμοί παροχής υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα ή

(στ) Πιστοποιητικό μετοικεσίας ή

(ζ) βιβλιάριο υγείας ή

(η) Βεβαίωση από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού) για κατάθεση δικαιολογητικών για την καταβολή εφάπαξ επιδόματος ομογενών ή ανεργίας.

Σε περίπτωση που κατά την εξεταζόμενη περίοδο έχει δημιουργηθεί πραγματικός χρόνος ασφάλισης, η περίοδος αυτή θεωρείται χρόνος διαμονής στην Ελλάδα. Ο χρόνος διαμονής στην Ελλάδα δεν μπορεί να υπολείπεται του πραγματικού χρόνου ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης.

Άρθρο 4
Έκταση Εφαρμογής

1. Η εθνική σύνταξη προσώπων του άρθρου 1 που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από την έναρξη ισχύος της παρούσας ή έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, η οποία εκκρεμεί, και η έναρξη καταβολής της σύνταξης ορίζεται από την 01.01.2022 και έπειτα, υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.

2. Η εθνική σύνταξη προσώπων του άρθρου 1, τα οποία έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι λόγω γήρατος μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας επανυπολογίζεται αναδρομικά από 01.01.2022 ή από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξής τους, εάν αυτή είναι μεταγενέστερη της 01.01.2022, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.

3. Η εθνική σύνταξη των συνταξιούχων λόγω θανάτου προσώπου που εμπίπτει στο άρθρο 1, επανυπολογίζεται αναδρομικά από 01.01.2022 ή από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξής τους εάν αυτή είναι μεταγενέστερη της 01.01.2022, με βάση το άρθρο 2 της παρούσας και τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4387/2016.

Άρθρο 5
Διαδικασία

1. Τα πρόσωπα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 και υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δηλώνουν την ομογενειακή τους ιδιότητα κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και προσκομίζουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 3, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4554/2018. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συνταξιοδότησης του e- ΕΦΚΑ τροποποιούνται κατάλληλα, τόσο ως προς τα δηλούμενα στοιχεία, όσο και ως προς τη δυνατότητα ηλεκτρονικής άντλησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

2. Τα πρόσωπα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 και έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης ή έχουν καταστεί συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή λόγω θανάτου, με έναρξη καταβολής της σύνταξής τους έως και την 31.12.2021, υποβάλλουν αίτηση στον e-ΕΦΚΑ για τον επανυπολογισμό της εθνικής σύνταξης τους από 01.01.2022 με βάση το άρθρο 2. Προς τον σκοπό αυτό, συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 3. Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί, σε περίπτωση θανάτου, από τους κληρονόμους του θανόντος.

3. Τα πρόσωπα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 και έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης ή/και έχουν καταστεί συνταξιούχοι από 01.01.2022 έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, υποβάλλουν αίτηση στον e-ΕΦΚΑ για τον επανακαθορισμό της εθνικής σύνταξης τους από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξής τους και σε κάθε περίπτωση από την 01.01.2022 και έπειτα. Προς τον σκοπό αυτό, συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 3. Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί, σε περίπτωση θανάτου, από τους κληρονόμους του θανόντος.

4. Τα ποσά που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό της εθνικής σύνταξης των προσώπων των παρ. 2 και 3 χορηγούνται εφάπαξ, ως αναδρομικά συντάξεων. Οι πράξεις συνταξιοδότησης εκδίδονται ή μεταρρυθμίζονται με βάση το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό του άρθρου 2 από 01.01.2022 ή από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη.

5. Η αίτηση των παρ. 2 και 3 μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. Τα ποσά που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό καταβάλλονται με την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής.

6. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, με βάση τις οδηγίες του Φορέα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Προστασίας του Πολίτη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης