ΣτΕ 1941/1996

Ως δαπάνες εκ μισθών δεν αναγνωρίζονται ποσά επί των οποίων δεν καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον οι δαπάνες αυτές δεν απαλλάσσονται ρητά από το νόμο, όπως είναι όντως απαλλασσόμενες οι έκτακτες παροχές κοινωνικού χαρακτήρα, π.χ. δώρα γάμου του ασφαλισμένου ή τέκνων του, λόγω γέννησης τέκνων, βοήθημα στην οικογένεια θανόντος ασφαλισμένου κ.λπ.Σχόλια:


1 Ιαν 1996

Taxheaven.gr


5. Επειδή, κατά το άρθρο 7, παρ. 3 του Ν.Δ.4104/1960 "ο Οικονομικός Εφορος δια
τον καθορισμόν των κερδών του υποκειμένου εις φόρον εισοδήματος Φυσικού ή
Νομικού Προσώπου δεν υποχρεούται να συνυπολογίση, ως πραγματοποιηθείσας δαπάνας
εκ μισθών και ημερομισθίων, ποσά εφ' ων δεν κατεβλήθησαν αι υπέρ του ΙΚΑ ή
έτερου ασφαλιστικού Οργανισμού ασφαλιστικαί εισφοραί, εκτός εάν υπό της
κειμένης νομοθεσίας προβλέπεται μερική ή ολική απαλλαγή από της υποχρεώσεως
καταβολής εισφορών". Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, η οποία αποβλέπει να
εξασφαλίσει την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ ή άλλου
ασφαλιστικού Οργανισμού, δεν επιτρέπεται να εκπεσθούν από τα ακαθάριστα έσοδα
αποδοχές του προσωπικού (μισθοί, ημερομίσθια κ.λπ.) για τις οποίες δεν
καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, έστω και αν η καταβολή των εν λόγω αποδοχών
στο προσωπικό εκ μέρους της επιχειρήσεως αποδεικνύεται από τα τηρηθέντα κατά το
νόμο στοιχεία, εκτός αν στη συγκεκριμένη κάθε φορά περίπτωση δεν υπάρχει κατά
νόμον υποχρέωση καταβολής εισφορών.


Taxheaven.gr