Αποτελέσματα live αναζήτησης

32661 ΕΞ 26-07-2022 Εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης (ΕΚΚΧΟ)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-08-2022 ]
Κατηγορία: Λοιπά
Αφορά : Εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης (ΕΚΚΧΟ) - Η νέα απόφαση με τις λεπτομέρειες

32661 ΕΞ 26-07-2022
Καθορισμός κατηγοριών, όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών λειτουργίας, τεχνικών χαρακτηριστικών, ελέγχου και κυρώσεων για τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4635/2019 (Α' 167)


Αριθμ. 32661 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β' 4062/29-07-2022)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις
1. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184),
2. του ν. 4070/2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α' 82) και ιδίως των άρθρων 6 και 11 αυτού,
3. του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α' 167), και ιδίως της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 29,
4. του ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού», (Α' 93),
5. του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α' 93),
6. του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α' 209),
7. του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α' 289), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α' 159),
8. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),
9. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,
10. του π.δ. 98/2017 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (ΕΕ L 153/22.05.2014) σχετικά με την διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.» (Α' 139),
11. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),
12. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α' 85),
13. του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 142)
14. του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α' 160),
15. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων (Α' 123),
16. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 155),
17. της υπ' αρ. 2/12-01-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β' 45),
18. της υπ' αρ. 1786/14-02-2022 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β' 638),
19. της υπ' αρ. 27217/505/4-6-2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012» (Β' 1442),
20. της υπ' αρ. 53571/3839/1.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (Β 1105),
21. της υπό στοιχεία οικ: 46171ΕΞ/30-12-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)» (Β' 6474),
22. της υπό στοιχεία 14101ΕΞ/12-4-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και ελέγχου των σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 57 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, καθώς και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων» (Β' 1854),
23. της υπ' αρ. 991/4/17-5-2021 απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (Β' 2265),
24. της υπ' αρ. 860/2/23-07-2018 απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (Β' 3919),
25. της υπ' αρ. 919/26/16-12-2019 απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» (Β' 4872),
26. της υπ' αρ. 919/24/16-12-2019 απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) Κατασκευών Κεραιών» (Β' 5047) και
27. της υπ' αρ. 1032/3/30-05-2022 απόφασης της ΕΕΤΤ «Τροποποίηση της υπ' αρ. 1029/3/9-5-2022 απόφασης της ΕΕΤΤ "Εισήγηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 29 του ν. 4635/2019 αναφορικά με τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης"».

ΙΙ. Το πρότυπο EN 62232: Determination of RF field strength, power density and specific absorption rate (SAR) in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure (Καθορισμός της έντασης πεδίου ραδιοσυχνοτήτων, της πυκνότητας ισχύος και του ρυθμού ειδικής απορρόφησης (SAR) σε γειτνίαση με σταθμούς βάσης ραδιοεπικοινωνιών με σκοπό την αποτίμηση της έκθεσης του ανθρώπου),

ΙΙΙ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 23590 ΕΞ 2022/10-6-2022, Εισήγηση της ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

αποφασίζουν:

Άρθρο 1
Γενικές αρχές - Πεδίο Εφαρμογής


1. Οι εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης (ΕΚΚΧΟ) της παρούσας απόφασης εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 21 του ν. 4635/2019, υπό την προϋπόθεση τήρησης του συνόλου των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

2. Οι ΕΚΚΧΟ της παρούσας απόφασης εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται προηγουμένως περιβαλλοντική αδειοδότηση και λήψη οποιασδήποτε έγκρισης από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση ΕΚΚΧΟ σε προστατευόμενες περιοχές, αεροδρόμια και αεροπορικές εγκαταστάσεις, παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία, απαιτείται η έγκριση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα.

3. Οι EKKXO της παρούσας απόφασης πρέπει να εγκαθίστανται και να λειτουργούν με τρόπο που να διασφαλίζεται η προστασία της υγείας και της ασφάλειας συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της στατικότητας της φέρουσας κατασκευής και της τήρησης των απαραίτητων αποστάσεων ασφαλείας από σημεία προσβάσιμα στο κοινό.

4. Η παρούσα απόφαση σε καμία περίπτωση δεν παρέχει δικαίωμα εγκατάστασης ΕΚΚΧΟ σε ακίνητα χωρίς την συμφωνία των κυρίων ή διαχειριστών ή αρμόδιων φορέων των χώρων εγκατάστασης και οι διατάξεις της παρούσας απόφασης σε καμία περίπτωση δεν υποχρεώνουν τον κύριο ή διαχειριστή ή αρμόδιο φορέα ακινήτου να αποδεχθεί την εγκατάσταση ΕΚΚΧΟ σε αυτό.

5. Ο ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιείται στις ΕΚΚΧΟ της παρούσας απόφασης θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του π.δ. 98/2017 και να εγκαθίσταται και να λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του.

6. Αν εντός της περιοχής διερεύνησης μια κεραίας ΕΚΚΧΟ υπάρχουν και άλλες κεραίες της ίδιας ΕΚΚΧΟ ή άλλης γειτονικής κατασκευής κεραίας και επιπλέον η δέσμη ημίσειας ισχύος του κύριου λοβού τους επικαλύπτεται με τη δέσμη ημίσειας ισχύος του κύριου λοβού της συγκεκριμένης κεραίας της ΕΚΚΧΟ, θα πρέπει συνολικά να τηρείται το όριο της παρ. 2 των άρθρων 3 και 4. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη οι κεραίες μικροκυματικών ζεύξεων και οι κεραίες της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας των παρ. 3 και 4 των άρθρων 3 και 4, της ΕΚΚΧΟ ή γειτονικές.

7. Σε κάθε περίπτωση, εντός της περιοχής διερεύνησης κάθε κεραίας της ΕΚΚΧΟ, θα πρέπει να μην υπάρχουν συνολικά περισσότερες από τρεις κεραίες μικροκυματικών ζεύξεων της παρ. 3 των άρθρων 3 και 4 (της ΕΚΚΧΟ ή γειτονικές) ούτε περισσότερες από μία κεραία της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας της παρ. 4 των άρθρων 3 και 4 (της ΕΚΚΧΟ ή γειτονικές), συνυπολογιζόμενης της υπό θεώρηση κεραίας.

8. Οι ΕΚΚΧΟ της παρούσας απόφασης λειτουργούν σε ραδιοσυχνότητες μεγαλύτερες των 110 MHz.

9. Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις προσθήκης επιπλέον κεραιών με χαρακτηριστικά ΕΚΚΧΟ σε κατασκευές κεραιών, οι οποίες, πριν ή κατόπιν της προσθήκης των επιπλέον κεραιών, δεν πληρούν τα οριζόμενα στην παρούσα.

10. Οι διατάξεις της παρούσας δεν θίγουν τη διαδικασία εγκατάστασης κατασκευών κεραιών που εμπίπτουν σε λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως στις λοιπές διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4635/2019 ή στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία 14101ΕΞ/ 12-4-2022 (Β' 1854) κοινής υπουργικής απόφασης.

11. Η εξαίρεση των κατασκευών κεραιών της παρούσας απόφασης από την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας από την υποχρέωση τήρησης, κατά περίπτωση, των προβλεπόμενων στις σχετικές ενότητες ΙΙ έως και ΧΙ της παρ. 2 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία οικ. 174610/1.9.2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 12ης ομάδας Ειδικά Έργα και Δραστηριότητες, α/α 6 Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας, του παραρτήματος ΧΙΙ της υπ' αρ. 1958/13.1.2012 υπουργικής απόφασης (Β' 21)» (Β' 2498).

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. Κατασκευή Κεραίας: Το σύστημα των κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων μετά των κατασκευών στήριξής τους (ενδεικτικά ιστός), εξαρτημάτων και παρελκομένων. Τα παθητικά κάτοπτρα ανάκλασης ραδιοσημάτων θεωρούνται επίσης ως κατασκευές κεραίας. Στο ύψος της κατασκευής κεραίας περιλαμβάνεται και ο φωτισμός ασφαλείας ή/και το αλεξικέραυνο.
2. Σταθμός: Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών, που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για τη διεξαγωγή (διενέργεια) συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας. Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν είναι μόνιμος ή προσωρινός.
3. Εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης (ΕΚΚΧΟ): Εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής και περιβαλλοντικής όχλησης με τα απαραίτητα για την λειτουργία τους παρελκόμενα και τον σχετικό ραδιοεξοπλισμό των οποίων η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούμενη ισχύς (eirp) δεν υπερβαίνει τα 164 W ή, ειδικά για τις μικροκυματικές ζεύξεις και τους δορυφορικούς σταθμούς τύπου VSAT, η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει το 1W και 2W, αντίστοιχα, και που πληρούν το σύνολο των διατάξεων της παρούσας.
4. ΕΚΚΧΟ παροχής υπηρεσιών στο κοινό: ΕΚΚΧΟ που κάτοχός τους είναι πάροχος δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων δικτύων ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής και χρησιμοποιούνται, εν μέρει ή στο σύνολό τους, για την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό.
Στο πλαίσιο της παρούσας νοούνται επίσης ως ΕΚΚΧΟ παροχής υπηρεσιών στο κοινό:
α) ΕΚΚΧΟ που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ραδιοφωνικού προγράμματος νομίμως λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών και
β) ΕΚΚΧΟ στις οποίες γίνεται χρήση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος που έχουν χορηγηθεί για σκοπούς ερευνητικούς, πειραματικούς, πιλοτικής λειτουργίας και επίδειξης ή αντίστοιχους σκοπούς, που σχετίζονται με την ανάπτυξη της παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό.
5. Ιστός κατασκευής κεραίας: Κατακόρυφη δομική κατασκευή ύψους μεγαλύτερου του ενός μέτρου (1m), επί της οποίας τοποθετούνται οι κεραίες και η οποία έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για την υποστήριξη των κεραιών εκπομπής και λήψης της κατασκευής κεραίας. Δε νοείται ως ιστός, οποιοδήποτε στοιχείο χρησιμοποιείται για να στηρίξει τις κεραίες σε αυτόν (π.χ. υποδέκτες κ.λπ.) ή σε άλλη υφιστάμενη δομική κατασκευή, ούτε οι ίδιες οι κεραίες εκπομπής ή/ και λήψης με τα παρελκόμενα τους, όπως παρέχονται από τον κατασκευαστή. Στο ύψος του ιστού δεν περιλαμβάνεται ο φωτισμός ασφαλείας και το αλεξικέραυνο.
6. Απόσταση ασφαλείας στην κατεύθυνση του κυρίου λοβού ακτινοβολίας κεραίας: Η μέγιστη απόσταση από την κεραία εντός του κύριου λοβού ακτινοβολίας αυτής, στην οποία ενδέχεται να παρατηρηθεί υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4635/2019.
7. Περιοχή διερεύνησης κεραίας της ΕΚΚΧΟ (περιοχή διερεύνησης): Η περιοχή εντός της οποίας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση της συγκεκριμένης κεραίας της ΕΚΚΧΟ καθώς και άλλων κεραιών (της ΕΚΚΧΟ ή γειτονικών) που βρίσκονται εντός της περιοχής αυτής, και η οποία θα πρέπει να εκτείνεται:
α) εντός της δέσμης ημίσειας ισχύος του κύριου λοβού ακτινοβολίας της συγκεκριμένης κεραίας της ΕΚΚΧΟ σε απόσταση ίση με το πενταπλάσιο της απόστασης ασφαλείας στην κατεύθυνση του κυρίου λοβού ακτινοβολίας της συγκεκριμένης κεραίας της ΕΚΚΧΟ,
β) εκτός της δέσμης ημίσειας ισχύος του κύριου λοβού ακτινοβολίας της συγκεκριμένης κεραίας της ΕΚΚΧΟ σε απόσταση ίση με την απόσταση ασφαλείας στην κατεύθυνση του κυρίου λοβού ακτινοβολίας της συγκεκριμένης κεραίας της ΕΚΚΧΟ.
8. Κάτοχος ΕΚΚΧΟ: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγκαθιστά ή/και λειτουργεί ΕΚΚΧΟ. Για τα δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, κάτοχος της ΕΚΚΧΟ θεωρείται σε κάθε περίπτωση ο πάροχος δικτύου ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό. Μία ΕΚΚΧΟ δύναται να περιλαμβάνει κεραίες και λοιπό εξοπλισμό και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, πέραν αυτών του κατόχου της, που νοούνται ως φιλοξενούμενοι στην ΕΚΚΧΟ.
9. Τεχνικός υπεύθυνος ΕΚΚΧΟ: Ο τεχνικός που έχει τα κατά νόμο δικαιώματα και ορίζεται από τον κάτοχο της ΕΚΚΧΟ ως υπεύθυνος για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την τεχνική εποπτεία λειτουργίας της ΕΚΚΧΟ, σύμφωνα με την ορθή τεχνική πρακτική. Ο τεχνικός υπεύθυνος ΕΚΚΧΟ μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον κάτοχο ΕΚΚΧΟ.
Κατά τα λοιπά, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας οι ορισμοί του άρθρου 20 του ν. 4635/2019, και του άρθρου 110 του ν. 4727/2020 και των κειμένων στα οποία παραπέμπουν.

Άρθρο 3
Τεχνικά χαρακτηριστικά ΕΚΚΧΟ παροχής υπηρεσιών στο κοινό


1. Στην ΕΚΚΧΟ πραγματοποιείται νόμιμη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής και λήψης, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Όρων Χρήσης του Ραδιοφάσματος της ΕΕΤΤ και στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) και πληρούται το σύνολο των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, όπως ενδεικτικά αυτών για την αποφυγή επιζήμιων παρεμβολών και την προστασία αεροπορικών εγκαταστάσεων.

2. Η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν υπερβαίνει τα 164 W eirp, μη συνυπολογιζομένων των κεραιών μικροκυματικών ζεύξεων της παρ. 3 και της κεραίας της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας της παρ. 4, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4635/2019.

3. H ΕΚΚΧΟ περιλαμβάνει το πολύ τρεις κεραίες μικροκυματικών ζεύξεων για τις οποίες ισχύουν τα ακόλουθα:
i. Τα ηλεκτρομαγνητικά χαρακτηριστικά των κεραιών είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 302 217-4, όπως ισχύει.
ii. Η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει το 1W, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4635/2019.
iii. Η μέγιστη διάσταση κάθε κεραίας δεν υπερβαίνει τα 1,20 m. Σε περίπτωση τοποθέτησης παραβολικής κεραίας σε υφιστάμενο πυλώνα φωτισμού, ή παρόμοια υφιστάμενη υποστηρικτική κατασκευή, η διάμετρος της κεραίας θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 0,60m.
iv. Δεν μεταβάλλεται η κατεύθυνση του κύριου λοβού ακτινοβολίας της κεραίας κατά τη λειτουργία της.

4. H ΕΚΚΧΟ περιλαμβάνει το πολύ μία κεραία που λειτουργεί στις ζώνες της Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Όρων Χρήσης του Ραδιοφάσματος της ΕΕΤΤ και στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) για την οποία ισχύουν τα ακόλουθα:
i. Η μεγαλύτερη διάσταση της κεραίας δεν υπερβαίνει τα 1,40m.
ii. Η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει τα 2W, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4635/2019.
iii. Δεν μεταβάλλεται η κατεύθυνση του κύριου λοβού ακτινοβολίας της κεραίας κατά τη λειτουργία της.

5. Ο όγκος της κάθε κεραίας της ΕΚΚΧΟ που δεν υπάγεται στις παρ. 3 και 4 δεν υπερβαίνει τα 80 λίτρα.

6. Ο συνολικός όγκος των κεραιών της ΕΚΚΧΟ, συμπεριλαμβανομένων αυτών των παρ. 3 και 4, σε περίπτωση εγκατάστασης επί ιστού ή/και επί υφιστάμενης δομικής κατασκευής, δεν υπερβαίνει τα 300 λίτρα.

7. Οι κεραίες τοποθετούνται επί υφιστάμενης δομικής κατασκευής ή επί ενός ιστού μονοσωλήνιου τύπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8, 9 και 10.

8. Για τον ιστό ΕΚΚΧΟ που χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Εφόσον ο ιστός τοποθετείται επί υφιστάμενης δομικής κατασκευής το ύψος του δεν υπερβαίνει τα πέντε μέτρα (5m) από τη βάση στήριξής του. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ύψος κατασκευής κεραίας δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα (6m) από τη βάση στήριξής της.
β. Εφόσον ο ιστός τοποθετείται επί εδάφους το ύψος του δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα (6m) από το έδαφος, ή ειδικά για τις αγροτικές περιοχές, τα δώδεκα μέτρα (12m) από τη βάση στήριξης του. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ύψος κατασκευής κεραίας δεν υπερβαίνει, αντιστοίχως, τα επτά μέτρα (7m) και δεκατρία μέτρα (13m) από τη βάση στήριξής της.

9. Επιτρέπεται η χρήση ερμαρίων εξοπλισμού με συνολικό όγκο έως 1000 λίτρα και συνολικό βάρος, μετά του περιεχομένου, μικρότερο από 150kg, με την επιφύλαξη της παρ. 10.

10. Το συνολικό βάρος των κεραιών και του πάσης φύσεως εξοπλισμού που αναρτάται στον ιστό, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ερμαρίου, δεν υπερβαίνει τα 110kg και ο συνολικός τους όγκος δεν υπερβαίνει τα 300 λίτρα.

11. Ειδικά για ΕΚΚΧΟ σε εκτός σχεδίου περιοχές που χρησιμοποιούνται, εν μέρει ή στο σύνολό τους, για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, αντί των παρ. 5 έως και 10 του παρόντος, ισχύουν τα ακόλουθα:
α. η χρήση - όχι κατ' ανάγκη μονοσωλήνιου τύπου - ιστού εγκατεστημένου στο έδαφος, ύψους μέχρι δεκαοκτώ μέτρων (18m), εφόσον έχουν ληφθεί οι εγκρίσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 7,
β. η χρήση ερμαρίων ή οικίσκων εμβαδού έως 10 τ.μ.,
γ. Η μέγιστη διάσταση της κάθε κεραίας της ΕΚΚΧΟ, που δεν υπάγεται στις παρ. 3 και 4 δεν υπερβαίνει το 1μ.
δ. Το συνολικό πλήθος των κεραιών της ΕΚΚΧΟ δεν υπερβαίνει τις οκτώ κεραίες.

Άρθρο 4
Τεχνικά χαρακτηριστικά ΕΚΚΧΟ που δεν χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό


1. Στην ΕΚΚΧΟ πραγματοποιείται νόμιμη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής και λήψης, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Όρων Χρήσης του Ραδιοφάσματος της ΕΕΤΤ και στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) και πληρούται το σύνολο των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, όπως ενδεικτικά αυτών για την αποφυγή επιζήμιων παρεμβολών και την προστασία αεροπορικών εγκαταστάσεων.

2. Η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούμενη ισχύς (eirp) όλων των καναλιών δεν υπερβαίνει τα 164 W, μη συνυπολογιζόμενης της κεραίας μικροκυματικών ζεύξεων της παρ. 3 και της κεραίας της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας της παρ. 4, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4635/2019.

3. H ΕΚΚΧΟ περιλαμβάνει το πολύ μία κεραία μικροκυματικών ζεύξεων για την οποία ισχύουν τα ακόλουθα:
i. Τα ηλεκτρομαγνητικά χαρακτηριστικά της κεραίας είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 302 217-4-2, όπως ισχύει.
ii. Η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει το 1W σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4635/2019.
iii. Η μέγιστη διάσταση της κεραίας δεν υπερβαίνει τα 1,20 m. Σε περίπτωση τοποθέτησης παραβολικής κεραίας σε υφιστάμενο πυλώνα φωτισμού, ή παρόμοια υφιστάμενη υποστηρικτική κατασκευή, η διάμετρος της κεραίας θα πρέπει να είναι μικρότερη από 0,60m.
iv. Δεν μεταβάλλεται η κατεύθυνση του κύριου λοβού ακτινοβολίας της κεραίας κατά τη λειτουργία της.

4. H ΕΚΚΧΟ περιλαμβάνει το πολύ μία κεραία που λειτουργεί στις ζώνες της Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Όρων Χρήσης του Ραδιοφάσματος της ΕΕΤΤ και στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) για την οποία ισχύουν τα ακόλουθα:
i. Η μεγαλύτερη διάσταση της κεραίας δεν υπερβαίνει το 1,40 m.
ii. Η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει τα 2W, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4635/2019.
iii. Δεν μεταβάλλεται η κατεύθυνση του κύριου λοβού ακτινοβολίας της κεραίας κατά τη λειτουργία της.

5. Ο όγκος της κάθε κεραίας της ΕΚΚΧΟ που δεν υπάγεται στις παρ. 3 και 4 δεν υπερβαίνει τα 50 λίτρα.

6. Ο συνολικός όγκος των κεραιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών των παρ. 3 και 4, σε περίπτωση εγκατάστασης επί ιστού ή/και επί υφιστάμενης δομικής κατασκευής, δεν υπερβαίνει τα 100 λίτρα.

7. Οι κεραίες τοποθετούνται επί υφιστάμενης δομικής κατασκευής ή επί ενός ιστού μονοσωλήνιου τύπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8, 9 και 10.

8. Το ύψος του ιστού δεν υπερβαίνει τα τέσσερα μέτρα (4m) από τη βάση στήριξής του. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ύψος κατασκευής κεραίας δεν υπερβαίνει τα πέντε μέτρα (5 m) από τη βάση στήριξής της.

9. Επιτρέπεται η χρήση ερμαρίων εξοπλισμού με συνολικό όγκο έως 300 λίτρα και συνολικό βάρος μετά του περιεχομένου μικρότερο από 75kg, με την επιφύλαξη της παρ. 10.

10. Το συνολικό βάρος των κεραιών και του πάσης φύσεως εξοπλισμού που αναρτάται στον ιστό, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ερμαρίου, δεν υπερβαίνει τα 50kg και ο συνολικός τους όγκος δεν υπερβαίνει τα 100 λίτρα.

Άρθρο 5
Όροι εγκατάστασης ΕΚΚΧΟ


1. Για τους χώρους εγκατάστασης των ΕΚΚΧΟ θα πρέπει, λαμβανομένης υπόψη της επίδρασης τόσο των κεραιών της ΕΚΚΧΟ όσο και των γειτονικών προς αυτές κεραιών, να προσδιορίζονται με σαφήνεια οι περιοχές στο περιβάλλον των ΕΚΚΧΟ εντός των οποίων ενδέχεται να παρατηρηθεί υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων έκθεσης του γενικού πληθυσμού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4635/2019, βάσει των προτύπων τεχνικών μελετών που εκδίδει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), καθώς και των σχετικών εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και των σχετικών συστάσεων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) και θα πρέπει, επίσης, να ορίζονται τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης του κοινού, εφόσον απαιτούνται. Για τον προσδιορισμό των περιοχών αυτών εξετάζεται κατ' ελάχιστον η περιοχή διερεύνησης της κάθε κεραίας της ΕΚΚΧΟ.

2. Στις ανωτέρω περιοχές της παρ. 1 λαμβάνονται από τον κάτοχο της ΕΚΚΧΟ κατάλληλα και επαρκή μέτρα ώστε να αποκλείεται η δυνατότητα πρόσβασης του γενικού πληθυσμού σε αυτές, τόσο κατά την εγκατάσταση όσο και καθόλο το χρονικό διάστημα που η ΕΚΚΧΟ παραμένει εγκατεστημένη.

3. Σε κάθε περίπτωση, εντός του χώρου που ορίζεται από τη δέσμη ημίσειας ισχύος του κύριου λοβού ακτινοβολίας κάθε κεραίας της ΕΚΚΧΟ απαιτείται η τήρηση ελάχιστης απόστασης τουλάχιστον 2,5 μέτρων ανάμεσα στο εγγύτερο σημείο της κεραίας και κάθε σημείο του σώματος ενός εκτιθέμενου ανθρώπου στο περιβάλλον αυτής.

4. Οι περιορισμοί που αφορούν τα ερμάρια εξοπλισμού των ΕΚΚΧΟ, όπως ορίζονται στα άρθρα 3 και 4, ισχύουν όταν ο εξοπλισμός αυτός τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο του κτηρίου ή επί εδάφους.

5. Το χρώμα των παραβολικών κεραιών ή παρόμοιων που έχουν σημαντική επιφάνεια, πρέπει να εναρμονίζεται με το άμεσο περιβάλλον τους.

6. Σε περίπτωση εγκατάστασης του ιστού της ΕΚΚΧΟ στο έδαφος, το κέντρο της κεραίας θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 3m από το σημείο πάκτωσης ή άλλη επιφάνεια πρόσβασης του κοινού και γύρω από τον ιστό θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος ακτίνας τουλάχιστον ίσης με το ύψος του ιστού.

7. Αυτοστήρικτοι ιστοί δεν επιτρέπεται να στηρίζονται σε μη φέροντα στοιχεία.

8. Όταν ιστοί τοποθετούνται σε δώμα κτιρίου, η οριζόντια απόσταση από το περίγραμμα του ορόφου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το ύψος της κατασκευής κεραίας.

9. Σε περίπτωση εγκατάστασης ΕΚΚΧΟ σε δώμα, το μέγιστο πλήθος ιστών ΕΚΚΧΟ δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί σε έναν ιστό ανά 40m2 επιφάνειας του δώματος. Ο ως άνω περιορισμός δεν αφορά ιστούς που δεν εγκαθίστανται βάσει των διατάξεων της παρούσας.

10. Η κεραία που λειτουργεί στις ζώνες της Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας της παρ. 4 του άρθρου 3 και της παρ. 4 του άρθρου 4 επιτρέπεται να τοποθετείται μόνο στο δώμα κτιρίων και με τρόπο ώστε οποιοδήποτε σημείο της να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των τριών μέτρων (3m) από το όριο ιδιοκτησίας και τουλάχιστον ενός μέτρου (1m) από το εξωτερικό περίγραμμα του κτιρίου.

11. Ο κάτοχος ΕΚΚΧΟ υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένη διαρκώς και σε εμφανές σημείο δίπλα στην κατασκευή κεραίας ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του και ο αριθμός πρωτοκόλλου της δήλωσης της ΕΚΚΧΟ του άρθρου 7.

12. Επί του ιστού ΕΚΚΧΟ δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση οποιουδήποτε πρόσθετου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων κεραιών ή λοιπού εξοπλισμού άλλης ΕΚΚΧΟ.

13. Επιτρέπεται η χρήση αντηρίδων καθώς και η κάλυψη τμήματος ή του συνόλου της κατασκευής κεραίας για την καλύτερη αισθητική προσαρμογή της στο περιβάλλον.

14. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ΕΚΚΧΟ παροχής υπηρεσιών στο κοινό του άρθρου 3 σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις υπό την επιφύλαξη της τήρησης των σχετικών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.

Άρθρο 6
Τεχνικός υπεύθυνος, τεχνικός φάκελος

1. Για κάθε ΕΚΚΧΟ τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις περί ηλεκτρικής ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού.

2. Για κάθε ΕΚΚΧΟ ορίζεται από τον κάτοχό της τεχνικός υπεύθυνος ο οποίος έχει την ευθύνη τήρησης τεχνικού φακέλου ΕΚΚΧΟ που περιλαμβάνει:
α. Τεχνική περιγραφή της ΕΚΚΧΟ στην οποία περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο η περιγραφή του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, ηλεκτρολογικό διάγραμμα της εγκατάστασης, οδηγίες εγκατάστασης και διάγραμμα ακτινοβολίας της κάθε κεραίας.
β. Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την ηλεκτρική ασφάλεια του εξοπλισμού.
γ. Φωτογραφίες ολόκληρης της ΕΚΚΧΟ όπως αυτή εγκαταστάθηκε.
δ. Το σύνολο των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την ηλεκτρονική δήλωση ΕΚΚΧΟ του άρθρου 7.
ε. Δήλωση πιστότητας των κατασκευαστών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 50385

3. Ο τεχνικός υπεύθυνος έχει την υποχρέωση επικαιροποίησης των στοιχείων που τηρούνται στον τεχνικό φάκελο καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της ΕΚΚΧΟ και την ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων αυτών.

4. Ο κάτοχος της ΕΚΚΧΟ υποχρεούται να παρουσιάζει τον τεχνικό φάκελο στις αρμόδιες αρχές όποτε του ζητηθεί.

Άρθρο 7
Ηλεκτρονική δήλωση ΕΚΚΧΟ


1. Πριν την εγκατάσταση και λειτουργία ή την τροποποίηση ΕΚΚΧΟ, απαιτείται η υποβολή από τον κάτοχό της, ηλεκτρονικής δήλωσης της ΕΚΚΧΟ στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) κατασκευών κεραιών του ν. 4635/2019, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986.

2. Η διαδικασία εγγραφής και εν γένει η λειτουργία του ΣΗΛΥΑ διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4635/2019 και των σχετικών αποφάσεων της ΕΕΤΤ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν εγγραφεί στο ΣΗΛΥΑ δύνανται, εφόσον υλοποιηθεί η σχετική λειτουργικότητα στο ΣΗΛΥΑ, να εξετάζουν τις ηλεκτρονικές δηλώσεις ΕΚΚΧΟ και να παρέχουν την θετική ή αρνητική γνώμη τους επί αυτών μέσω του ΣΗΛΥΑ.

3. Η ηλεκτρονική δήλωση της ΕΚΚΧΟ θεωρείται έγκυρη, και η εγκατάσταση και η λειτουργία της ΕΚΚΧΟ επιτρέπεται μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης της ΕΚΚΧΟ στο ΣΗΛΥΑ και σε κάθε περίπτωση μετά τη χορήγηση της έγκρισης/σύμφωνης γνώμης του συνόλου των κατά περίπτωση αρμοδίων υπηρεσιών.

4. Οι δηλώσεις ΕΚΚΧΟ δημοσιοποιούνται και υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο κατά λόγο αρμοδιότητας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

5. Σε περίπτωση που, βάσει των όσων ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κανονιστικών και ατομικών πράξεων της ΕΕΤΤ, για τη χρήση του ραδιοφάσματος επιβάλλονται ειδικοί όροι και προϋποθέσεις, κατά την υποβολή της Δήλωσης θα πρέπει με μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του δηλούντα να πληρούνται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις, να λαμβάνονται όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα μέτρα (για παράδειγμα, εκπόνηση των σχετικών μελετών και κοινοποίησή τους στις αρμόδιες αρχές, διασφάλιση τήρησης αποστάσεων από αεροπορικές εγκαταστάσεις, εφόσον υπάρχουν σχετικές προβλέψεις στους όρους χρήσης του ραδιοφάσματος ή άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας) και να τηρείται το σύνολο των στοιχείων που τεκμηριώνουν την προαναφερόμενη μέριμνά του, όπως μελέτες και επιστολές ενημέρωσης αρμόδιων αρχών.

6. Η δήλωση της παρ. 1 περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:
α. Τα στοιχεία του κατόχου και του τεχνικού υπευθύνου.
β. Το γεωγραφικό στίγμα της εγκατάστασης.
γ. Την ακριβή περιγραφή της θέσης εγκατάστασης (διεύθυνση/τοπωνύμιο).
δ. Τοπογραφικό διάγραμμα ή απόσπασμα ψηφιακού χάρτη με σημειωμένη την προβολή της θέσης εγκατάστασης της ΕΚΚΧΟ, των επιμέρους κεραιών της σε περίπτωση που η θέση τους διαφέρει, των ερμαρίων εξοπλισμού, καθώς και της θέσης τυχόν γειτονικών κεραιών σε αποστάσεις μικρότερες των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 5. Επιπλέον, στην ίδια ή σε ξεχωριστή απεικόνιση, θα πρέπει να διακρίνεται η θέση της ΕΚΚΧΟ σε σχέση με το σύνολο του κτηρίου ή άλλης υφιστάμενης δομικής κατασκευής επί της οποίας τοποθετείται.
ε. Την μελέτη από όπου προκύπτουν οι περιοχές της παρ. 1 του άρθρου 5 και τα σχετικά μέτρα προφύλαξης του κοινού καθώς και τα αρχιτεκτονικά σχέδια ή σκαριφήματα υπό κλίμακα όπου απεικονίζονται σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο οι χώροι στους οποίους δεν επιτρέπεται να έχει πρόσβαση το κοινό. Η μελέτη εκπονείται και υπογράφεται από τους ειδικούς που προβλέπονται στην παρ, 1 του άρθρου 6 της υπ' αρ. 53571/3839/1.9.2000 (Β'1105) κοινής υπουργικής απόφασης. Στην περίπτωση κεραίας με δυναμικά προσαρμοζόμενο κύριο λοβό ακτινοβολίας, οι χώροι προστασίας του κοινού απεικονίζονται, λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις κατευθύνσεις στις οποίες δύναται να κατευθυνθεί ο κύριος λοβός ακτινοβολίας της κεραίας.
στ. Φωτορεαλιστική απεικόνιση στην οποία θα φαίνεται εποπτικά η θέση τοποθέτησης του συνόλου των κεραιών της ΕΚΚΧΟ.
ζ. Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά της κάθε κεραίας της ΕΚΚΧΟ, όπως, ενδεικτικά, κατασκευαστής και μοντέλο της κεραίας, ισχύς στην είσοδο της κεραίας, κέρδος και τύπος κεραίας, γωνία ημίσειας ισχύος, αζιμούθιο, γωνία ανύψωσης.
η. Εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση που η τοποθέτηση των ΕΚΚΧΟ επηρεάζει αεροπορικές εγκαταστάσεις, προστατευόμενες περιοχές ή/και κτίσματα, ή σχετικό αίτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες εφόσον η έγκριση/σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών χορηγείται μέσω του ΣΗΛΥΑ και σε κάθε περίπτωση έγκριση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
θ. Τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούνται στην ΕΚΚΧΟ και τα στοιχεία τεκμηρίωσης της νόμιμης χρήσης του ραδιοφάσματος, όπως ενδεικτικά, τα σχετικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που έχουν εκχωρηθεί, εφόσον αυτά δεν τεκμαίρονται άμεσα από σχετικές αποφάσεις χορήγησης της ΕΕΤΤ ή την υπαγωγή σε κανόνα εξαίρεσης από την υποχρέωση αδειοδότησης του ραδιοφάσματος,
ι. Υπεύθυνη δήλωση τυχόν φιλοξενούμενων φορέων περί της ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων.

7. Με απόφαση της ΕΕΤΤ μπορούν να προστίθενται επιπλέον στοιχεία στην ηλεκτρονική δήλωση πέραν των ως άνω αναφερομένων και να καθορίζεται κάθε απαιτούμενη λεπτομέρεια σχετικά με την διαδικασία υποβολής, διαχείρισης και δημοσιοποίησης των δηλώσεων του παρόντος άρθρου.

8. Μετά την εγκατάσταση της ΕΚΚΧΟ, η δήλωση ΕΚ- ΚΧΟ συμπληρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Τεχνικού Υπευθύνου, ότι τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή του εξοπλισμού και ότι ακολουθούνται οι οδηγίες εγκατάστασης των κεραιών.

9. Για τη σύνδεση της ΕΚΚΧΟ με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας ο κάτοχος της ΕΚΚΧΟ υποβάλλει στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας τα στοιχεία δημοσίευσης της ηλεκτρονικής δήλωσης ΕΚΚΧΟ.

Άρθρο 8
Παύση λειτουργίας ΕΚΚΧΟ


1. Η ΕΚΚΧΟ παύει να λειτουργεί και η δήλωση του άρθρου 7 αρχειοθετείται στο ΣΗΛΥΑ και παύει να παράγει οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Όταν ανακληθεί ή ανασταλεί από την ΕΕΤΤ κάθε δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας που χρησιμοποιείται στην ΕΚΚΧΟ.
β. Όταν ανακληθεί η έγκριση άλλης αρμόδιας υπηρεσίας.
γ. Όταν διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις της δήλωσης ΕΚΚΧΟ και εν γένει μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας.
δ. Όταν κοινοποιηθεί στον κάτοχό της ΕΚΚΧΟ έκθεση της ΕΕΑΕ ότι διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε σημεία πλησίον της ΕΚΚΧΟ.
ε. Όταν υποβληθεί στην ΕΕΤΤ σχετικό αίτημα από τον κάτοχο της ΕΚΚΧΟ.

2. Σε κάθε περίπτωση παύσης της λειτουργίας, ο κάτοχος της ΕΚΚΧΟ υποχρεούται να μεριμνήσει αμέσως για την απεγκατάσταση και την απομάκρυνση της ΕΚΚΧΟ. Επιπλέον, οφείλει να υποβάλει στο ΣΗΛΥΑ υπεύθυνη δήλωση απεγκατάστασης της ΕΚΚΧΟ, συνοδευόμενη από φωτογραφίες του χώρου πριν και μετά την απεγκατάσταση.

Άρθρο 9
Έλεγχοι - Κυρώσεις


1. Οι έλεγχοι ως προς την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον ΕΚΚΧΟ πραγματοποιούνται από την ΕΕΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

2. Για θέματα αναφορικά με την τήρηση των διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που σχετίζονται με τη νομιμότητα των χώρων εγκατάστασης και των οριζόμενων πολεοδομικών μεγεθών, επιλαμβάνονται οι αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Σε περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των τηλεπικοινωνιακών χαρακτηριστικών των ΕΚΚΧΟ, επιλαμβάνεται η ΕΕΤΤ.

4. Οι έλεγχοι όσον αφορά την ηλεκτρική εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για τη ρευματοδότηση ΕΚΚΧΟ γίνονται από τις αρμόδιες - σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία - υπηρεσίες.

5. Οι έλεγχοι όσον αφορά την τήρηση των σχετιζόμενων με την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεων γίνονται από τις αρμόδιες σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία υπηρεσίες.

6. Για τις κατασκευές κεραιών που δεν πληρούν το σύνολο των διατάξεων της παρούσας απόφασης επιβάλλονται αναλογικά οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 και στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 21 του ν. 4635/2019 και στα άρθρα 137 και 138 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 10
Καταργούμενες και Μεταβατικές Διατάξεις


1. Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας απόφασης παύει η ισχύς της υπ' αρ. 27217/505/4.6.2013 (Β' 1442) κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Δηλώσεις ΕΚΚΧΟ που έχουν υποβληθεί βάσει της υπ' αρ. 48263/959/9.11.2012 (Β' 2997) κοινής υπουργικής απόφασης, της υπ' αρ. 13913/319/20.3.2012 (Β' 862) κοινής υπουργικής απόφασης και της υπ' αρ. 27217/505/ 4-6-2013 (Β' 1442) κοινής υπουργικής απόφασης και έχουν δημοσιοποιηθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, παραμένουν σε ισχύ.

3. Δηλώσεις ΕΚΚΧΟ που έχουν υποβληθεί βάσει της υπ'αρ. 27217/505/4.6.2013 (Β' 1442) κοινής υπουργικής απόφασης και βρίσκονται σε εκκρεμότητα στο ΣΗΛΥΑ κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, διεκπεραιώνονται βάσει των διατάξεων της υπ' αρ. 27217/505/4-6-2013 (Β' 1442) κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2022

Οι Υφυπουργοί

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης