32408 ΕΞ 22-07-2022

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου και Εισοδήματος από άλλες πηγές προέλευσης» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

22 Ιούλ 2022

Taxheaven.gr
Αριθμ. 32408 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β' 4059/29-07-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α' 134).
2. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184) και ιδίως, της παρ. 50 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ίδιου νόμου.
3. Του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 170).
4. Του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94).
5. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
6. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α' 137).
7. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α' 43).
8. Του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α' 85).
9. Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α' 8).
10. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α' 85).
11. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
12. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 121).
13. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (Α' 96), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ, με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019, Α' 133).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β' 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β'3990).

Δ. Το υπ' αρ. 11448/18-01-2022 αίτημα διαλειτουργικότητας για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου και Εισοδήματος από άλλες πηγές προέλευσης» του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων (ΕΔΑ) Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ).

Ε. Το υπό στοιχεία ΥΨΗΔ 4517 ΕΙ 2022 έγγραφο με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου και Εισοδήματος από άλλες πηγές προέλευσης» του e-ΕΦΚΑ.

ΣΤ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου και Εισοδήματος από άλλες πηγές προέλευσης» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία εισοδήματος φυσικού προσώπου:
- Ένδειξη προέλευσης καθαρού ποσού από μισθούς, συντάξεις, κ.λπ. αλλοδαπής προέλευσης όπου η Ελλάδα έχει δικαίωμα φορολόγησης (κωδ. 389).
- Ένδειξη προέλευσης καθαρού ποσού από μισθούς, συντάξεις, κ.λπ. αλλοδαπής προέλευσης όπου η Ελλάδα, βάσει ΣΑΔΦ, έχει αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης (κωδ. 391).
- Ένδειξη προέλευσης αποδοχών για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας και καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες (κωδ. 393).
- Ένδειξη προέλευσης καθαρών κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλοδαπής (κωδ. 411).
- Ένδειξη αν υπάρχει άλλη πηγή εισοδήματος στην αλλοδαπή (κωδ. 029).
- Ένδειξη (0: ΟΧΙ, 1: ΝΑΙ) για εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά (παρ. 2 άρθρο 43 ΑΚ. Φ.Ε.) χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση (κωδ. 657).
- Ένδειξη (0: ΟΧΙ, 1: ΝΑΙ) για καθαρό εισόδημα από άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας αλλοδαπής προέλευσης (κωδ. 463) στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ) ΕΦΚΑ» του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου για την αναζήτηση πληροφοριών εισοδήματος φυσικού προσώπου βάσει Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και Φορολογικού έτους.

2. Η διάθεση της υπηρεσίας του άρθρου 1 πραγματοποιείται δυνάμει του νόμου 4670/2020 στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ και προς διευκόλυνση των αρμοδιοτήτων του για τη διαπίστωση ενδεχόμενων μειώσεων στις συντάξεις χηρείας, για περιπτώσεις του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 περί επιζώντων συζύγων, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4611/2019.

3. Ο φορέας λήπτης των δεδομένων, έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ' ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Ο φορέας, και ειδικότερα οι χρήστες του πληροφοριακού του συστήματος, έχει την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για την αιτία για την οποία χορηγούνται τα στοιχεία ασφαλιστικής ενημερότητας.

4. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 22 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ


Taxheaven.gr