Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 1941/1996 Το ελαττωματικό προϊόν αλουμινίου (SKRAP) που εμφανίστηκε στην απογραφή της προηγούμενης χρήσης με τιμή 37,07 ανά χιλιόγραμμο, δεν μπορεί να εμφανιστεί στην απογραφή της επίδικης χρήσης με την ίδια τιμή ή έστω με μέση τιμή συσχετιζόμενη με κόστος νέας ποσότητας ελαττωματικού προϊόντος, αλλά με το κόστος 70,64 ανά χιλιόγραμμο, που αποτελεί το κόστος παραγωγής της κρινόμενης χρήσης. Τούτο διότι το ελαττωματικό προϊόν της προηγούμενης χρήσης μετά από ανάτηξή του στο χυτήριο μετατρέπεται σε πρώτη ύλη νέας παραγωγής

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΣτΕ 1941/1996
Το ελαττωματικό προϊόν αλουμινίου (SKRAP) που εμφανίστηκε στην απογραφή της προηγούμενης χρήσης με τιμή 37,07 ανά χιλιόγραμμο, δεν μπορεί να εμφανιστεί στην απογραφή της επίδικης χρήσης με την ίδια τιμή ή έστω με μέση τιμή συσχετιζόμενη με κόστος νέας ποσότητας ελαττωματικού προϊόντος, αλλά με το κόστος 70,64 ανά χιλιόγραμμο, που αποτελεί το κόστος παραγωγής της κρινόμενης χρήσης. Τούτο διότι το ελαττωματικό προϊόν της προηγούμενης χρήσης μετά από ανάτηξή του στο χυτήριο μετατρέπεται σε πρώτη ύλη νέας παραγωγής


ΣτΕ 1941/1996 Το ελαττωματικό προϊόν αλουμινίου (SKRAP) που εμφανίστηκε στην απογραφή της προηγούμενης χρήση

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη

απόφαση, η αναιρεσείουσα εταιρία, η οποία εδρεύει στη Λάρισα, ασχολήθηκε κατά
την ένδικη διαχειριστική περίοδο (1/1-31.12.1980) με την παραγωγή προφίλ
αλουμινίου και τη χονδρική κυρίως πώλησή του στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Για την
παρακολούθηση των εργασιών της ετήρησε βιβλία και στοιχεία Δ' κατηγορίας του
ΚΦΣ (Π.Δ.99/1977). Η φορολογική αρχή έκρινε τα βιβλία και στοιχεία αυτά ως
επαρκή και ειλικρινή και προσδιόρισε τα οικονομικά αποτελέσματα της
αναιρεσειούσης εταιρίας λογιστικώς με την προσθήκη ορισμένων λογιστικών
διαφορών. Μεταξύ άλλων, δεν αναγνωρίσθηκε προς έκπτωση κονδύλιο 47.358.747 δρχ.
που αφορά υποτίμηση ποσότητας SKRAP στην απογραφή λήξεως. Ειδικότερα, ως προς
το κονδύλιο αυτό, το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε τα εξής: Κατά την παραγωγική
διαδικασία της αναιρεσειούσης εταιρίας, εκτός από τα έτοιμα προϊόντα (προφίλ
αλουμινίου), παράγονται αναγκαστικά και ελαττωματικά προϊόντα προφίλ αλουμινίου
- SKRAP, τα οποία, μετά προηγούμενη ανάτηξή τους στο χυτήριο, μετατρέπονται εκ
νέου σε μπιγιέτες αλουμινίου που χρησιμοποιούνται περαιτέρω ως πρώτη ύλη για
την παραγωγή προφίλ αλουμινίου. Στην απογραφή λήξεως της προηγούμενης
διαχειριστικής περιόδου (31.12.1979) έχει καταχωρισθεί ποσότητα 1.400.128
χιλιογράμμων SKRAP με τιμή κόστους 37,07 δρχ. ανά χιλιόγραμμο. Κατά την ένδικη
διαχειριστική χρήση, από τη συνολική ποσότητα πρώτης ύλης (μπιγιέτας)
10.903.403 χιλιογράμμων που χρησιμοποιήθηκε, έχει παραχθεί και νέα ποσότητα
SKRAP 2.377.678 χιλιογράμμων και έτσι, κατά την ένδικη χρήση, η συνολική
ποσότητα SKRAP ανήλθε σε 3.777.806 χιλιόγραμμα (1.400.128 + 2.377.678). Η
ποσότητα αυτή SKRAP, μετά προηγούμενη ανάτηξή της στο χυτήριο, μετατράπηκε σε
πρώτη ύλη (μπιγιέτα), από τη βιομηχανοποίηση της οποίας έχει παραχθεί νέα
ποσότητα SKRAP 1.858.218 χιλιογράμμων, της οποίας το μέσο ετήσιο κόστος
παραγωγής ανήλθε σε 70,64 δρχ. ανά χιλιόγραμμο, καθοριζόμενο με μέθοδο
κοστολογήσεως παγίως ακολουθούμενη. Στην απογραφή τέλους χρήσεως της ένδικης
χρήσης αποτιμήθηκε ολόκληρη η τελευταία αυτή μένουσα νέα ποσότητα SKRAP με τιμή
45,15 δρχ. ανά χιλιόγραμμο, ως μέση τιμή κόστους της αρχικής ποσότητας
1.400.128 χιλιογράμμων που έχει καταγραφεί στην απογραφή λήξεως της
προηγούμενης χρήσεως (31.12.1979) και της τιμής κόστους 70,64 δρχ. ανά
χιλιόγραμμο για την υπόλοιπη ποσότητα 458.090 χιλιογράμμων (1.858.218 -
1.400.128), με την αιτιολογία ότι μόνο η τελευταία αυτή ποσότητα SKRAP έχει
παραχθεί κατά την ένδικη χρήση και ότι η ποσότητα των 1.400.128 χιλιογράμμων
που είχε περιληφθεί στην απογραφή λήξεως της προηγούμενης χρήσεως με τιμή
κόστους 37,07 δρχ. ανά χιλιόγραμμο πρέπει να αποτιμηθεί στην απογραφή λήξεως
της ένδικης χρήσεως με την ίδια τιμή κόστους των 37,07 δρχ. ανά χιλιόγραμμο. Το
δικάσαν Εφετείο έκρινε, αντιθέτως προς την πρωτόδικη απόφαση, ότι η όλη
ποσότητα των 1.858.218 χιλιογράμμων SKRAP, που καταγράφεται στην απογραφή
λήξεως της ένδικης χρήσεως, προέρχεται από τη βιομηχανοποίηση τόσο της πρώτης
ύλης αλουμινίου (μπιγιέτας) που προμηθεύτηκε η αναιρεσείουσα εταιρία, όσο και
της μπιγιέτας που προήλθε από την ανάτηξη της ποσότητας SKRAP της προηγούμενης
(πρώτα) και της ένδικης διαχειριστικής περιόδου (στη συνέχεια), κατά την παγίως
ακολουθούμενη από την επιχείρηση μέθοδο FIFO (πρώτο εισαγόμενο - πρώτο
εξαγόμενο) και συνεπώς ολόκληρη η ποσότητα αυτή των 1.858.218 χιλιογράμμων
SKRAP αποτελεί νέο ελαττωματικό υποπροϊόν προφίλ αλουμινίου και έπρεπε να
αποτιμηθεί στην απογραφή του τέλους της ένδικης χρήσεως με την τιμή κόστους των
70,64 δρχ. ανά χιλιόγραμμο. Με τις σκέψεις αυτές, το Εφετείο έκρινε ότι ορθώς η
φορολογική αρχή προσέθεσε ως λογιστική διαφορά το ποσό των 47.358.747 δρχ., που
προήλθε από την κατά τα ανωτέρω υποτίμηση της συνολικής ποσότητας SKRAP, στην
απογραφή λήξεως της ένδικης διαχειριστικής περιόδου. Υπό τα δεδομένα αυτά, ήτοι
δεχθέν το δικάσαν Εφετείο ότι η αναιρεσείουσα εταιρία, ως εκ της παγίως
ακολουθουμένης από αυτήν μεθόδου FIFO, εχρησιμοποίησε, κατά την παραγωγική
διαδικασία της ένδικης χρήσεως, όλη την ποσότητα SKRAP που ενεφανίζετο στην
απογραφή λήξεως της προηγούμενης χρήσεως και ως εκ τούτου ολόκληρη η
εμφανιζομένη στην απογραφή λήξεως της ένδικης χρήσεως ποσότητα SKRAP αποτελούσε
νέο ελαττωματικό υποπροϊόν προφίλ αλουμινίου, παραχθέν κατά την περιγραφόμενη
στην προσβαλλόμενη απόφαση παραγωγική διαδικασία της ενδίκου χρήσεως, το οποίον
έπρεπε να αποτιμηθεί με βάση το κόστος παραγωγής της χρήσεως αυτής, νομίμως και
επαρκώς αιτιολόγησε την κρίση του και ο περί του αντιθέτου λόγος αναιρέσεως
πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Εξ άλλου, ο λόγος αναιρέσεως ότι το
μεγαλύτερο τμήμα της απογραφείσης κατά τη λήξη της ένδικης χρήσεως ποσότητας
SKRAP προήρχετο από παλαιότερες χρήσεις που περιελήφθη στην απογραφή λήξεως της
προηγούμενης χρήσεως και μόνο τμήμα της έχει παραχθεί κατά την ένδικη χρήση,
πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτος, διότι αμφισβητεί την περί τα πράγματα
ουσιαστική κρίση του δικάσαντος Εφετείου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης