Αποτελέσματα live αναζήτησης

32413 ΕΞ 22-07-2022 Διάθεση υπηρεσιών «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» και «Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου»


Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-08-2022 ]
Κατηγορία: Λοιπά , Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αφορά : Διάθεση υπηρεσιών «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» και «Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου» στο Π.Σ. «Καταπτώσεις Δανείων» του Υπ. Οικονομικών

32413 ΕΞ 22-07-2022
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» και «Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου» στο Π.Σ. «Καταπτώσεις Δανείων» του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης


Αριθμ. 32413 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β' 4100/01-08-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α' 134).
2. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).
3. Το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 170).
4. Του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94).
5. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
6. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α' 137).
7. Την υπ' αρ. 2/18649/0025/15-05-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Διαδικασία ηλεκτρονικής βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο» (Β' 2169).
8. Την υπό στοιχεία Α.1209/2021 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και διαδικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας, κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Α' 90)» (Β' 4053).
9. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α' 85).
10. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
11. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 121).
12. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β' 2902).
13. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133). 

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β' 3990).

Γ. Τα αιτήματα του Υπουργείου Οικονομικών υπ' αρ. 7405/30-3-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου/Υπηρεσίες Αποβεβαίωσης Εσόδων», υπ' αρ. 4800/22-10-2020 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου/Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου & τρίτων», υπ' αρ. 8371/28-5-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου/Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου για Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα» και υπ' αρ. 7999/ 5-5-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου/Πληροφορίες ΔΟΥ» στην ΕΔΑ του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δ. Τα έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών υπ' αρ. 2/119861/0025/8-12-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου/Υπηρεσίες Αποβεβαίωσης Εσόδων», υπ' αρ. 2/119865/0025/ 8-12-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου/Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου & τρίτων», υπ' αρ. 30931/ 7-9-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου/Πληροφορίες ΔΟΥ» και υπ' αρ. 2/83955/0025/8-6-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου/Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου για Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα», με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των ανωτέρω διαδικτυακών υπηρεσιών.

Ε. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου/ Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου για Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα»


Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου/Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου για Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα» της ΑΑΔΕ, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 1Β περ. α' και β' του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 και με τις ακόλουθες μεθόδους:
- Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Α.Φ.Μ. του Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου (retrieveInfoByAFM)
- Αναζήτηση στοιχείων με βάση το ονοματεπώνυμο του Φυσικού Προσώπου (retrieveInfoByName)
- Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Αριθμό και το Είδος Ταυτότητας του Φυσικού Προσώπου (retrieveInfoByADT)

Άρθρο 2
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου/ Πληροφορίες ΔΟΥ»


Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου/Πληροφορίες ΔΟΥ» της ΑΑΔΕ, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 1Β περ. α' και β' του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 και με την μέθοδο Πληροφορίες Ενεργής ΔΟΥ (getDoyInfoEnergi):
- Η υπηρεσία αναζητά και επιστρέφει πληροφορίες ενεργής ΔΟΥ.
Δίνεται σαν είσοδος ο κωδικός ΔΟΥ και επιστρέφονται πληροφορίες για την ΔΟΥ (όνομα, αναλυτική διεύθυνση, τηλέφωνο), αν η ΔΟΥ είναι ενεργή. Αν η ΔΟΥ έχει συγχωνευθεί σε άλλη ΔΟΥ, επιστρέφονται τα στοιχεία της ενεργής ΔΟΥ.

Άρθρο 3
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου/ Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων»


Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου/Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου & τρίτων» με τις ακόλουθες μεθόδους:
- Αποστολή Βεβαίωσης Οφειλής από Φορέα (retrieveKedeAmount)
Η μέθοδος δίνει την δυνατότητα αποστολής και βεβαίωσης ποσών κατά ΚΕΔΕ (Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων) από φορέα.
- Ενημέρωση Φορέα ως προς το ΑΤΒ/κλείσιμο ημέρας (retrieveCloseDay)
Η μέθοδος δίνει την δυνατότητα ενημέρωσης του φορέα για τα στοιχεία της βεβαίωσης (ΑΤΒ - Αριθμός Τριπλότυπου Βεβαίωσης κ.λπ.). Η μέθοδος χρησιμοποιείται καθημερινά, για να παίρνει ο φορέας το ΑΤΒ από τις ΔΟΥ και να δημιουργεί την Περιληπτική Κατάσταση Βεβαίωσης. Επίσης με τη μέθοδο αυτή ο φορέας μπορεί να πάρει αναλυτικά όλες τις γραμμές του Χρηματικού Καταλόγου (Χ.Κ.) με τις Ταυτότητες Οφειλής.
- Ενημέρωση Φορέα ως προς τη Βεβαίωση (retrieveVerificationProgress)
Η μέθοδος δίνει την δυνατότητα ενημέρωσης του Φορέα για την πορεία και τα στοιχεία της βεβαίωσης.
- Ενημέρωση Φορέα ως προς την Είσπραξη (retrievePayProgress)
Η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα ενημέρωσης του φορέα για την πορεία της είσπραξης (κινήσεις, υπόλοιπο) μιας συγκεκριμένης βεβαίωσης η οποία έχει ήδη αποσταλεί.
- Αποστολή Ονομάτων Υπογραφόντων από Φορέα (retrieveNames)
Η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα ενημέρωσης του ΚΕ.Δ. σχετικά με τους υπαλλήλους του φορέα που έχουν δικαίωμα υπογραφής των Βεβαιώσεων που στέλνονται με τη μέθοδο retrieveKedeAmount.

Άρθρο 4
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου/ Υπηρεσίες Αποβεβαίωσης Εσόδων»


Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου/Υπηρεσίες Αποβεβαίωσης Εσόδων» με τις ακόλουθες μεθόδους:
- Αποστολή Αιτήματος Διαγραφής Οφειλών από Φορέα (deleteKedeAmount).
- Ενημέρωση Φορέα ως προς τη Διαγραφή Οφειλών (deleteKedeProgress).
- Ενημέρωση Φορέα ως προς την Εκκαθάριση Διαγραφής (deleteKedeComplete).
Σκοπός διάθεσης
Οι εν λόγω διαδικτυακές υπηρεσίες διατίθενται για την ηλεκτρονική αποστολή, μέσω ΚΕΔ, αιτημάτων βεβαίωσης/αποβεβαίωσης, για την εκκαθάριση καταπτώσεων δανείων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο.

Άρθρο 5
Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας


1. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών στο Υπουργείο Οικονομικών διενεργείται μέσω του Κέντρου Δια- λειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ' ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων του υποχρεούνται να κάνουν χρήση των πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη του σκοπού, που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 22 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης