Αποτελέσματα live αναζήτησης

107257 ΕΞ 26-07-2022 «Ελλάδα 2.0» - Τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αξιολογητή


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-08-2022 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα, Λοιπά
Αφορά : «Ελλάδα 2.0» - Τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αξιολογητή για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησης τους από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

107257 ΕΞ 26-07-2022
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής αξιολογητή από το μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021 (Α' 130) για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησης τους από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α' 130) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών» (Β' 2153)


Αριθμ. 107257 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β' 4061/29-07-2022)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/ 2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).

7. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'4805).

8. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).

10. Την υπ' αρ. 2021/0159/17.06.2021 πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»).

11. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

12. Τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α' 207).

13. Τον ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 130) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 197 αυτού.

14. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135).

15. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α' 45).

16. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).

17. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 28-9-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β' 4498).

18. Την υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 30-9-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β' 4521), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 159335 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 2021/30.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β' 4521)» (Β' 5885).

19. Την υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 30-9-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων» (Β' 4522).

20. Την υπό στοιχεία 439/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Πρόσκλησης προς πιστωτικά ιδρύματα για συνεργασία με σκοπό την από κοινού παροχή δανείων προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α' 130)» (ΑΔΑ: ΡΘΗ1Η-ΓΦΙ).

21. Την υπ' αρ. 440/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Πρόσκλησης προς πιστωτικά ιδρύματα για συνεργασία με σκοπό την από κοινού παροχή δανείων προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α' 130)» (ΑΔΑ: 66Ω3Η-Ν7Π).

22. Την υπό στοιχεία 168312 ΕΞ 2021/30.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Δημόσιας Πρόσκλησης για τη δημιουργία καταλόγου αξιολογητών, οι οποίοι συνεργάζονται με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται για χρηματοδότηση από τα δανειακά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΑΔΑ: 9Ζ90Η-ΚΟΝ) και την εγκριθείσα με αυτή υπ' αρ. 03/2021 πρόσκληση για την δημιουργία καταλόγου - μητρώου αξιολογητών των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

23. Την υπό στοιχεία 57416 ΕΞ 2022/28.04.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής αξιολογητή από το μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021 (Α' 130) για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησης τους από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α' 130)» (Β' 2153), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την υπό στοιχεία 80647 ΕΞ 2022/08.06.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β' 3026).

24. Την από 20.07.2022 Εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

25. Το γεγονός ότι, από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 57416 ΕΞ 2022/ 28.04.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής αξιολογητή από το μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021 (Α' 130) για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησης τους από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α' 130)» (Β' 2153), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την υπό στοιχεία 80647 ΕΞ 2022/08.06.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β' 3026), ως εξής και μόνο στα ακόλουθα σημεία, ήτοι αντικαθίσταται το άρθρο 2, προστίθεται άρθρο 3, το άρθρο 3 αναριθμείται σε άρθρο 4 και η ως άνω απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός της διαδικασίας επιλογής αξιολογητή από τον κατάλογο - μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021 για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησης τους από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 196 και 197 του ν. 4820/2021.

Άρθρο 2
Διαδικασία επιλογής αξιολογητή

1. Κατόπιν της επαλήθευσης της καταρχήν επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων από το πιστωτικό ίδρυμα μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας: greece20-loans.gov.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 30-9-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β'4522), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στις οικείες επιχειρησιακές συμβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ενεργοποιείται τυχαιοκρατικός αλγόριθμος για την επιλογή αξιολογητή, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2.α. του παρόντος άρθρου. 
Οι Ευρωπαϊκοί Χρηματοπιστωτικοί Θεσμοί, δύνανται να αξιοποιούν για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων τον κατάλογο - μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης προκειμένου να διενεργηθεί κλήρωση από τριμελή επιτροπή που απαρτίζεται από υπαλλήλους της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2.β. του παρόντος άρθρου.

2. α. Για την επιλογή αξιολογητή από τον κατάλογο - μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021, αρχικά δημιουργείται στο σύστημα ένας κατάλογος επιλέξιμων αξιολογητών, από τον οποίο εξαιρούνται αυτόματα οι αξιολογητές οι οποίοι έχουν δηλωθεί από τον φορέα της επένδυσης ως σύμβουλοι κατά την εκπόνηση του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου. Στην συνέχεια, η επιλογή από τον κατάλογο των επιλέξιμων αξιολογητών γίνεται μέσω του τυχαιοκρατικού αλγορίθμου που εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας.
2. β. Για την επιλογή αξιολογητή από τον κατάλογο - μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021, κατόπιν αιτήματος από τους Ευρωπαϊκούς Χρηματοπιστωτικού Θεσμούς, διενεργείται κλήρωση από τριμελή επιτροπή που απαρτίζεται από υπαλλήλους της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Η κλήρωση μπορεί να λαμβάνει χώρα με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο μέσο, όπως με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης κοινοποιείται με επιμέλεια της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείο Ανάκαμψης προς τον Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Θεσμό.

3. Στο πρόσωπο του επιλεγέντος αξιολογητή δεν πρέπει σε οποιαδήποτε περίπτωση να συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων, υπό την έννοια ότι ο συγκεκριμένος αξιολογητής δεν έχει ούτε είχε κατά το παρελθόν οιαδήποτε ανάμειξη στη μελέτη, διάρθρωση, κατάρτιση ή/και αξιολόγηση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου για λογαριασμό του φορέα υλοποίησής του επενδυτικού σχεδίου καθώς και οιαδήποτε μετοχική ή άλλη σχέση ελέγχου με το φορέα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Η μη συνδρομή κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, η οποία υποβάλλεται από τον επιλεγμένο αξιολογητή κατά περίπτωση είτε μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, κατά την ανάθεση σε αυτόν της αξιολόγησης της εκάστοτε αίτησης είτε προς τον εκάστοτε Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Θεσμό. Σε περίπτωση που, με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία από τον αξιολογητή, συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπό του για την αξιολόγηση μιας συγκεκριμένης αίτησης, ο ίδιος καθώς και οι δηλωμένοι από τον φορέα της επένδυσης σύμβουλοι κατά την εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου, αποκλείονται από την αξιολόγησή της, και κατά περίπτωση είτε ενεργοποιείται αυτόματα ο τυχαιοκρατικός αλγόριθμος για την εκ νέου επιλογή αξιολογητή, είτε ο Ευρωπαϊκός Χρηματοπιστωτικός Θεσμός ενημερώνει την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης για τη διενέργεια νέας κλήρωσης οπότε και ακολουθείται η σχετική διαδικασία της παρούσας.

Άρθρο 3
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Κληρώσεων

1. Συστήνεται τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Κληρώσεων για την επιλογή αξιολογητή από τον κατάλογο - μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.β. του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Η Επιτροπή Διενέργειας Κληρώσεων είναι μη αμειβόμενη και αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών:

Ονοματεπώνυμο και κλάδος

Ιδιότητα

Παρασκευή Ζαχαριά, του Αθανασίου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, που υπηρετεί στο Τμήμα Υλοποίησης Δράσης Δανειακής Στήριξης, της Διεύθυνσης Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών

Πρόεδρος

Χρήστο Βαμβακούλα, του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Επιστημονικό Προσωπικό, που υπηρετεί στο Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Β, της Διεύθυνσης Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών

Τακτικό Μέλος

Χρήστο Φέρτη, του Κωνσταντίνου, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, που υπηρετεί στο Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Α, της Διεύθυνσης Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών

Τακτικό Μέλος

Δημοσθένη Βοϊβόντα, του Χρήστου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών

Αναπληρωματικό μέλος, αναπληρωτής της Προέδρου


Χριστίνα Τσέλιου, του Κυριάκου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Επικοινωνιολόγος, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη στο Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας της Διεύθυνσης Αναφορών και Δημοσιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμεί­ου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών

Αναπληρωματικό μέλος

Άννα Παυλή του Εμμανουήλ, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Α, της Διεύθυνσης Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονι­σμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών

Αναπληρωματικό μέλος


3. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, πλην της αναπλήρωσης του Προέδρου, για τον οποίο ορίζονται ειδικά ανωτέρω τα της αναπλήρωσής του.
4. Ως Γραμματέας της Επιτροπής Διενέργειας Κληρώσεων ορίζεται η Ευγενία Γκελέκα, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
5. Η Επιτροπή συνεδριάζει στο Υπουργείο Οικονομικών εντός και εκτός των ωρών λειτουργίας του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών.
6. Ως προς τα λοιπά θέματα απαρτίας, λήψης των αποφάσεων και λειτουργίας της Επιτροπής, εφαρμόζονται οι διατάξεις για τα συλλογικά όργανα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, A' 45).

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης