Αποτελέσματα live αναζήτησης

1014566/299/Α0012/2.3.2004 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2004 μέσω λογιστών - Συμπλήρωση Εντύπων Ε5 και Ε3.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-03-2004 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1014566/299/Α0012/2.3.2004
Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2004 μέσω λογιστών - Συμπλήρωση Εντύπων Ε5 και Ε3.


1014566/299/Α0012/02.03.2004
Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2004 μέσω λογιστών - Συμπλήρωση Εντύπων Ε5 και Ε3

1014566

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Για το οικονομικό έτος 2004 και σχετικά με τη διαδικασία παραλαβής δηλώσεων από λογιστικά γραφεία, την υποβολή δηλώσεων και την παραλαβή τους από τις ΔΟΥ, σας πληροφορούμε ότι θα ισχύσει η ίδια διαδικασία που περιγράφεται στη ΔΥΟ 10111563/264/Α0012/5.2.2003 που αφορούσε τις δηλώσεις οικονομικού έτους 2003.

2. Εντυπο Ε1

α) Αναφορικά με τη συμπλήρωση των Κωδ. 795-796 του Εντύπου Ε1 που αφορούν τον υπολογισμό του αριθμού των στοιχείων που προσδιορίζουν την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης και πιο συγκεκριμένα αναφορικά με τον αριθμό των δευτερευουσών κατοικιών και πώς αυτές προσμετρώνται προκειμένου να προσδιοριστεί η προσαύξηση της συνολικής τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης (όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2238/1994), σας πληροφορούμε ότι όλες οι δευτερεύουσες κατοικίες θα λογίζονται ως ένα στοιχείο.
β) Αναφορικά με τη συμπλήρωση του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου (ΕΕΔ) για εισοδήματα φορολογούμενων ειδικών περιπτώσεων οικονομικού έτους 2004, ισχύουν ανάλογα οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τη ΔΥΟ 1010062/236/Α0012/. Υπόδειγμα του Εντύπου «Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 2004» επισυνάπτεται στην παρούσα.

3. Εντυπο Ε3

α) Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 7 και της περ. β' του άρθρου 30 του Ν.3091/2002 καταργούνται από 1.1.2003 οι διατάξεις των παρ. 1-4 του άρθρου 33 του ΚΦΕ.
Με την κατάργηση αυτών των διατάξεων ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία και στοιχεία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ επαρκή και ακριβή γίνεται λογιστικά, ενώ στην περίπτωση ανακριβών ή ανεπαρκών βιβλίων ή μη τήρησης βιβλίων ή τήρησης βιβλίων κατώτερης κατηγορίας της προσήκουσας ή βιβλίων Α' κατηγορίας, ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών γίνεται εξωλογιστικά. Γι' αυτόν τον λόγο, στο Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2004 περιλαμβάνονται μόνο οι υποπίνακες η' (λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών) και στ' (εξωλογιστικός προσδιορισμός) του Πίνακα Ζ' και δεν υπάρχει ο υποπίνακας ι' (υπολογισμός των συνολικών καθαρών κερδών) του Πίνακα Ζ' του Εντύπου Ε3 του προηγούμενου οικονομικού έτους 2003.
β) Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν.3091/2003 και της περ. β' του άρθρου 30 του ίδιου νόμου καταργείται το άρθρο 51 του ΚΦΕ (ειδικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών) από 1.1.2003. Γι' αυτόν τον λόγο, στο Εντυπο Ε3 του οικονομικού έτους 2004 δεν υπάρχει ο υποπίνακας υπολογισμού των κερδών ελεύθερων επαγγελματιών με βάση τις επαγγελματικές δαπάνες του Πίνακα Ζ' που υπήρχε στο Εντυπο Ε3 του προηγούμενου έτους 2003.
γ) Ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών των τεχνικών επιχειρήσεων (άρθρο 34 του ΚΦΕ) και μηχανικών - αρχιτεκτόνων (άρθρο 49, παρ.5) παραμένει ο ίδιος (οι διατάξεις του Ν.3091/2002 δεν αναφέρονται σε αυτά τα άρθρα) και γι' αυτόν τον λόγο στο Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2004 το περιεχόμενο των Πινάκων ΙΒ' (καθαρά κέρδη τεχνικών επιχειρήσεων), ΙΓ' (καθαρά κέρδη οικοδομικών επιχειρήσεων) και των υποπινάκων ζ' (Κωδ. 275) και στ' (εξωλογιστικός προσδιορισμός) του Πίνακα Ζ', εκτός της αναρίθμησής τους, παραμένει το ίδιο.
δ) Οσον αφορά τις ατομικές επιχειρήσεις, το ποσό του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων της παρ. 11 του άρθρου 2 του Ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α') θα συμπληρωθεί μετά από τον Κωδ. 312 του Πίνακα Ζ' του Εντύπου Ε3, το δε λεκτικό πριν από τον κωδικό αυτό.
ε) Σε περιορισμένο αριθμό Εντύπων Ε3, στη δεύτερη σελίδα και στο λεκτικό απέναντι από τον Πίνακα Ζ', εκ παραδρομής αναγράφεται εκτός των βιβλίων Α', Β' κατηγορίας και οι λέξεις παροχής υπηρεσιών με βιβλία Γ' κατηγορίας προαιρετικά, οι οποίες αγνοούνται.
στ) Στις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πρατηρίων καυσίμων (πετρέλαιο - βενζίνη - πλυντήριο - αξεσουάρ κ.λπ.), που για τις βενζίνες τηρείται βιβλίο αγορών και για τις άλλες δραστηριότητες βιβλίο εξόδων, οι κοινές δαπάνες της επιχείρησης που βαρύνουν τον κλάδο της βενζίνης εξευρίσκονται με κριτήριο των εξωλογιστικών καθαρών κερδών. Γι' αυτόν τον σκοπό και μόνο στις σημειώσεις του φορολογούμενου στο Εντυπο Ε3 θα γίνεται επιμερισμός των κοινών δαπανών με βάση τη σχέση εξωλογιστικών κερδών του κλάδου της βενζίνης προς τα συνολικά κέρδη της επιχείρησης. Για καλύτερη κατανόησή σας, παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:

Αγορές βενζίνης 100.000

Ακαθάριστα έσοδα πετρελαίου 150.000

Ακαθάριστα έσοδα αξεσουάρ 50.000

Κοινές δαπάνες 15.000
Κ.Κ. (από βενζίνες) 100.000 x 1,20% (ΜΣΚΚ-Α) = 1.200

Κ.Κ. (από πετρέλαια) 150.000 x 1,15% (ΜΣΚΚ-Π) = 1.725

Κ.Κ. (από αξεσουάρ) 50.000 x 10% (ΜΣΚΚ-Π) = 5.000

Σύνολο Κ.Κ. 7.925
Δαπάνες που βαρύνουν τις βενζίνες (1.200 : 7.925) x 15.000 = 2.271

Δαπάνες που βαρύνουν τους λοιπούς κλάδους (6.725 : 7.925) x 15.000 = 12.729

15.000


ζ) Πίνακες Η' και Θ': Προσδιορισμός καθαρού γεωργικού εισοδήματος με βάση τα βιβλία και στοιχεία και με βάση το αντικειμενικό σύστημα: Οι πίνακες αυτοί μεταφέρθηκαν από την τελευταία σελίδα του Εντύπου Ε3 του προηγούμενου οικονομικού έτους 2003 στη δεύτερη σελίδα του Εντύπου Ε3 οικονομικού έτους 2004.
η) Πίνακας ΙΕ: Ειδικές περιπτώσεις (παρ. 5, άρθρο 33 του ΚΦΕ): Οι υποπίνακες Ε.Δ.Χ. και Λ.Δ.Χ. συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται επιβατικά αυτοκίνητα Δ.Χ. (ΤΑΧΙ) και επιβατικά λεωφορεία, οι οποίες φορολογούνται και για τη χρήση 2003 με τεκμαρτό εισόδημα και με τα ίδια ποσά τεκμαρτών κερδών που δηλώθηκαν το προηγούμενο οικονομικό έτος 2003.
Ο υποπίνακας Φ.Δ.Χ. συμπληρώνεται με τα ποσά κατ' αποκοπή φόρου με τα οποία εξαντλείται και για τη χρήση 2003 η φορολογική υποχρέωση των εκμεταλλευτών Φ.Δ.Χ. Για τη χρήση 2003 το ποσό του καταβαλλόμενου ετήσιου φόρου προσαυξάνεται κατά 8% σε σχέση με τη χρήση 2002.
θ) Πίνακας ΙΣΤ': Καθαρά κέρδη εκμεταλλευτών αυτοκινήτων (Δ.Χ.): Οι εκμεταλλευτές αυτοκινήτων Δ.Χ. θα συμπληρώσουν τον πίνακα αυτόν για πληροφοριακούς σκοπούς, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330/Α') και για τη χρήση 2003 τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται επιβατικά αυτοκίνητα (ΤΑΧΙ) και λεωφορεία που θα λαμβάνονται για την επιβολή του φόρου στους υπόψη επαγγελματίες, θα είναι μόνο τα τεκμαρτά κέρδη και όχι τα λογιστικά, ενώ τα φορτηγά φορολογούνται με κατ' αποκοπή φόρο.
Για τον υπολογισμό του χαρτοσήμου καθαρών κερδών των εκμεταλλευτών φορτηγών Δ.Χ. αυτοκινήτων ισχύει και για το οικονομικό έτος 2004 η ΔΥΟ 92/ΓΔ/31.3.2003 του Γενικού Διευθυντή Φορολογίας.
ι) Πίνακας ΙΖ': Ειδικές περιπτώσεις (παρ. 6, άρθρο 33 του ΚΦΕ): Ο πίνακας αυτός μεταφέρθηκε από το Εντυπο Ε14 του προηγούμενου οικονομικού έτους 2003 το οποίο καταργήθηκε και συμπληρώνεται από επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα, κάμπινγκ, οι οποίες φορολογούνται με ποσά καταβαλλόμενου ετήσιου φόρου. Σημειώνεται ότι τα ποσά του φόρου αυτού για το οικονομικό έτος 2004 είναι τα ίδια με τα ποσά του προηγούμενου οικονομικού έτους 2003.
κ) Αποστολή Εντύπου Ε3 στη ΓΓΠΣ: Προκειμένου να αξιοποιηθεί μηχανογραφικά το Εντυπο Ε3, οι ΔΟΥ θα στείλουν το ένα από τα δύο αντίγραφα του Ε3 που υποβάλλονται μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) στη ΓΓΠΣ. Η αποστολή θα γίνει σε δέματα των 100 Εντύπων Ε3 (αντίστοιχα με τη διαδικασία του Ε1).
λ) Προσοχή! ! Πριν αποσυσχετιστεί το Εντυπο Ε3 από το Εντυπο Ε1 με το οποίο συνυποβάλλεται, θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συμπληρωθούν πάνω στο Εντυπο Ε3 ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ που θα δοθεί στο Ε1. Επίσης, θα γίνει έλεγχος ότι είναι συμπληρωμένα στο Ε3 η Δ.Ο.Υ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ, το ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ (όπου αυτός χρησιμοποιείται), το Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, καθώς και τα άλλα απαραίτητα στοιχεία.

4. Εντυπο Ε5

α) Προκειμένου για τις επιχειρήσεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, το ποσό του ειδικού Αφορολόγητου Αποθεματικού Επενδύσεων που αναφέρθηκε παραπάνω θα συμπληρωθεί μετά τον Κωδ. 061 του Πίνακα Δ' του Εντύπου Ε5, ενώ το λεκτικό πριν τον κωδικό αυτό.
β) Επισημαίνεται ότι φέτος ειδικά για το Εντυπο Ε5 των Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ., κατά την εισαγωγή των κωδικών - ποσών στο σύστημα πρέπει να καταχωρούνται στους Κωδ. 621, 622 και 623 οι ΑΦΜ των μελών των επιχειρήσεων που δικαιούνται επιχειρηματική αμοιβή και που είναι καταχωρημένοι αντίστοιχα στους Κωδ. 505, 506 και 507.
Οι Κωδ. 621, 622 και 623, αν και είναι υποχρεωτικοί κωδικοί του συστήματος, δεν υπάρχουν στο Εντυπο Ε5. Εάν υπάρχει συνεπώς επιχειρηματική αμοιβή στους Κωδ. 505, 506 και 507 και δεν εισαχθούν οι ΑΦΜ στους αντίστοιχους Κωδ. 621, 622 και 623, τότε το σύστημα απαιτεί την εισαγωγή τους με σχετικό μήνυμα στα λάθη καταχώρισης. Επισυνάπτεται ο Πίνακας Ι' της 3ης σελίδας του Εντύπου Ε5 με τη θέση των Κωδ. 621, 622 και 623.
γ) Με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α') τα ποσά του φόρου, της προκαταβολής και των τελών ή εισφορών που οφείλονται με βάση τη δήλωση της παρ. 3 του άρθρου 64 του ΚΦΕ (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξίες κ.λπ.), καταβάλλονται σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης. (Στο Εντυπο Ε5 αναγράφονται πέντε δόσεις).
Τα παραπάνω ισχύουν από το οικονομικό έτος 2004 (χρήση 2003).

5. Επιπλέον, από το οικονομικό έτος 2004 (χρήση 2003) καταργήθηκαν τα Εντυπα Ε14 και Ε15.

Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2004 και Πίνακας Ι' της 3ης σελίδας του Εντύπου Ε5 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης