Αποτελέσματα live αναζήτησης

785/07-07-2022 Έντυπο και υποβολή καταγγελιών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2022 ]
Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ
Αφορά : Νέο έντυπο και τρόπος υποβολής καταγγελιών προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού

785/07-07-2022
Επικαιροποίηση του τύπου και τρόπου υποβολής και καταχώρησης των καταγγελιών που υποβάλλονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά την τροποποίηση του ν. 3959/2011 με τον ν. 4886/2022 (Α' 12)


Αριθμ. απόφ. 785/2022

(ΦΕΚ Β' 4038/29-07-2022)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 7η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος:
Ιωάννης Λιανός.
Μέλη:
Καλλιόπη Μπενετάτου (Αντιπρόεδρος), Παναγιώτης Φώτης, Ιωάννης Στεφάτος, Σωτήριος Καρκαλάκος και Μιχαήλ Πολέμης, σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους Ιωάννη Πετρόγλου.
Γραμματέας:
Ευαγγελία Ρουμπή.
Η Εισηγήτρια Μαρία Ιωαννίδου δε συμμετείχε λόγω δικαιολογημένου κωλύματος.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ν. 3959/2011, τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη συζήτηση και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

ομόφωνα αποφασίζει και:

Καθορίζει τον τύπο, τον τρόπο υποβολής και καταχώρησης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 3959/2011, καταγγελιών που υποβάλλονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως αυτό αποτυπώνεται στο έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Η παρούσα αντικαθιστά στο σύνολο, την υπ' αρ. 546/VII/2012 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η απόφαση εκδόθηκε την 7η Ιουλίου 2022.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
(σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 3959/2011)


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΘΗΝΑ 2022

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΑΙΑΣ
(Άρθρο 36 ν. 3959/2011)*


I. Πληροφορίες σχετικά με τον καταγγέλλοντα και την επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων κατά των οποίων στρέφεται η καταγγελία

1. Αναφέρετε πλήρη στοιχεία για την ταυτότητά σας, ως καταγγέλλοντος, (όνομα ή επωνυμία, διακριτικό τίτλο και διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας της επιχείρησης). Εάν είστε επιχείρηση, προσδιορίστε τον όμιλο επιχειρήσεων στον οποίο ανήκετε και δώστε συνοπτική περιγραφή της φύσης και του πεδίου των επαγγελματικών σας δραστηριοτήτων. Δηλώστε, επίσης, έναν υπεύθυνο επαφών ή αντίκλητο/πληρεξούσιο δικηγόρο (με τον αριθμό τηλεφώνου, την ταχυδρομική και την ηλεκτρονική διεύθυνση), εφόσον το επιθυμείτε, από τον οποίο μπορούν να ληφθούν εφόσον απαιτηθούν επιπλέον πληροφορίες.

2. Αναφέρετε πλήρη στοιχεία για την ταυτότητα της επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων κατά της οποίας στρέφεται η καταγγελία (επωνυμία, διακριτικό τίτλο και διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης), σημειώστε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τον όμιλο επιχειρήσεων στον οποίο ανήκει και για τη φύση και το πεδίο των δραστηριοτήτων της. Αναφέρετε τη θέση σας, ως καταγγέλλοντος, έναντι της καταγγελλόμενης επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων ή/και τη σχέση σας με αυτή (π.χ. πελάτης/καταναλωτής, προμηθευτής, ανταγωνιστής).

II. Λεπτομέρειες για την εικαζόμενη παράβαση και αποδεικτικά στοιχεία


3. Εκθέστε λεπτομερώς τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία, κατά τη γνώμη σας, τεκμηριώνεται παραβίαση των άρθρων 1, και 2 του ν. 3959/2011, όπως ο νόμος αυτός εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει ή/και 101 ή 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

i. Γενικά στοιχεία για τις σχετικές αγορές και τη λειτουργία τους

Αναφέρετε το είδος των αγαθών (προϊόντων ή υπηρεσιών) που επηρεάζονται από τις εικαζόμενες παραβάσεις και εξηγήστε τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δραστηριοποιούμενων στην αγορά επιχειρήσεων σε όλα τα επίπεδα εμπορίου (π.χ. παραγωγή, προμήθεια χονδρική ή λιανική πώληση κλπ.) που αφορούν στα ανωτέρω είδη και επηρεάζονται από την καταγγελλόμενη παράβαση.

ii. Στοιχεία αναφορικά με τις καταγγελλόμενες πρακτικές

Αναφέρετε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις καταγγελλόμενες συμφωνίες ή πρακτικές των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων κατά των οποίων στρέφεται η καταγγελία. Περιγράψτε με κάθε δυνατή λεπτομέρεια τη θέση και την εμπορική συμπεριφορά των καταγγελλόμενων επιχειρήσεων στη σχετική αγορά ή στις σχετικές αγορές που αφορά η καταγγελία.

4. Υποβάλετε όλα τα έγγραφα τα οποία έχετε στην κατοχή σας και τα οποία αφορούν ή συνδέονται άμεσα με τα εκτιθέμενα στην καταγγελία πραγματικά περιστατικά (π.χ. έντυπα προσφορών, τιμοκαταλόγους, αποδεικτικά πληρωμών, κείμενα συμφωνιών, πρακτικά διαπραγματεύσεων ή συσκέψεων, όρους συναλλαγών, επαγγελματικά έγγραφα, εγκυκλίους, αλληλογραφία, σημειώσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, τιμολόγια, δελτία αποστολής, κ.α.)1. Δηλώστε το όνομα και τη διεύθυνση των προσώπων που είναι σε θέση να καταθέσουν για τα εκτιθέμενα στην καταγγελία πραγματικά περιστατικά, και ιδίως των προσώπων που επηρεάζονται από τις εικαζόμενες παραβάσεις. Υποβάλετε στατιστικές, έρευνες αγοράς ή άλλα δεδομένα, που τυχόν έχετε στην κατοχή σας και τα οποία αναφέρονται στα εκτιθέμενα πραγματικά περιστατικά, ιδίως εφόσον αποτυπώνουν τις εξελίξεις στην αντίστοιχη σχετική αγορά ή αντίστοιχες σχετικές αγορές (π.χ. στοιχεία για το μέγεθος της αγοράς, τις ποσότητες, τις τιμές και τις τάσεις των ποσοτήτων και τιμών διαχρονικά, το κόστος παραγωγής ή μεταπώλησης, τυχόν φραγμούς στην είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά, τυχόν περιστατικά εξόδου επιχειρήσεων από την αγορά, κλπ.).

5. Εκθέστε τις απόψεις σας σχετικά με τη γεωγραφική έκταση των εικαζόμενων παραβάσεων και εξηγήστε, εφόσον επικαλείστε παράβαση των άρθρων 101 ή 102 ΣΛΕΕ, σε ποιο βαθμό το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών είναι δυνατόν να επηρεασθεί από την καταγγελλόμενη συμπεριφορά2.

III. Αναμενόμενα αποτελέσματα από την παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

6. Δηλώστε εάν και με ποιον τρόπο σας επηρεάζει η καταγγελλόμενη συμπεριφορά.

7. Περιγράψτε τις πιθανές κυρώσεις και μέτρα που αναμένετε σε συνέχεια της παρέμβασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με τις καταγγελλόμενες πρακτικές3.

IV. Διαδικασίες ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή άλλων εθνικών αρχών ή αρχής ανταγωνισμού άλλου κράτους μέλους ή εθνικών δικαστηρίων

8. Προσδιορίστε εάν έχετε τυχόν απευθυνθεί για το ίδιο ή συναφές ζήτημα σε άλλη εθνική ή ενωσιακή αρχή ή φορέα, σε αρχή ή αρχές ανταγωνισμού άλλου κράτους μέλους/κρατών μελών ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή/και αν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ενώπιον δικαστηρίων. Εάν συμβαίνει τούτο, κάντε πλήρη αναφορά στις διαδικασίες που εκκρεμούν ενώπιον άλλης διοικητικής ή δικαστικής αρχής που έχει επιληφθεί και των στοιχείων τα οποία έχετε τυχόν υποβάλει στην αρχή αυτή.

V. Νομιμοποιητικά έγγραφα

Προσκομίστε έγγραφα νομιμοποίησης των νομίμων εκπροσώπων και/ ή πληρεξουσίων δικηγόρων (π.χ. καταστατικά, αποφάσεις γενικών συνελεύσεων ή διοικητικών συμβουλίων, ειδικά πληρεξούσια έγγραφα), που τυχόν υπογράφουν το έντυπο καταγγελίας.
Υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, ν. 1599/1986 που να βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο έντυπο καταγγελίας, καθώς και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, ανταποκρίνονται με πληρότητα και ακρίβεια στην πραγματικότητα.

Ημερομηνία

Υπογραφή


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

1. Σκοπός του Παρόντος Εντύπου
Στο παρόν έντυπο προσδιορίζονται οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, για παράβαση των άρθρων 1, και 2 του ν. 3959/2011 ή/και 101 ή 102 ΣΛΕΕ με σκοπό την άσκηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού των προβλεπόμενων στο άρθρο 25 του ν. 3959/2011 εξουσιών.

2. Πώς Υποβάλλεται η Καταγγελία

2.1 Η καταγγελία συντάσσεται με βάση το παρόν έντυπο, στην ελληνική γλώσσα, η οποία είναι η επίσημη γλώσσα της διαδικασίας.

2.2 Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο σε όλα του τα τμήματα μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το συμπληρωμένο έντυπο με τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλεται εάν είναι δυνατόν και σε ηλεκτρονική μορφή (φορητή μονάδα αποθήκευσης - usb stick). Η καταγγελία υποβάλλεται στη διεύθυνση:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κότσικα 1Α και 28ης Οκτωβρίου (Λ. Πατησίων),
104 34 Αθήνα


2.3 Η παράδοση μπορεί να γίνει: (α) ιδιοχείρως στο γραφείο πρωτοκόλλου της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή (β) με ταχυμεταφορά - courrier ή (γ) με συστημένη επιστολή, συνοδευόμενη από απόδειξη παραλαβής ή (δ) μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών της ΕΑ στον ιστότοπο http://www.epant.gr ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση "[email protected]" με συνημμένη ενυπόγραφη καταγγελία σε μορφή αρχείου "PDF".

2.4 Τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται σε ακριβή αντίγραφα του πρωτοτύπου ή/και σε πρωτότυπο. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται στη γλώσσα στην οποία έχουν συνταχθεί και, εφόσον η γλώσσα αυτή δεν είναι η ελληνική, σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. Για την ορθότητα και την ακρίβεια της μετάφρασης μπορεί να βεβαιώσει ο πληρεξούσιος δικηγόρος του καταγγέλλοντα.

3. Απόρρητα Στοιχεία

Το άρθρο 41 παρ. 3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού  ρυθμίζουν τα της προστασίας και χειρισμού απορρήτων στοιχείων και εμπιστευτικών εμπορικών πληροφοριών.
Ο καταγγέλλων, εφόσον θεωρεί ότι ορισμένα από τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που περιέχονται στην καταγγελία ή στα συνοδευτικά αυτής έγγραφα αποτελούν απόρρητα επιχειρηματικά στοιχεία, τα οποία εάν δημοσιευθούν ή κοινοποιηθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους ενδέχεται να θίξουν τα συμφέροντά του, υποβάλει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού αιτιολογημένο αίτημα εμπιστευτικής αντιμετώπισης αυτών, προσκομίζοντας χωριστή μη εμπιστευτική εκδοχή της καταγγελίας και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τεκμηριώνεται για ποιους λόγους ο καταγγέλλων θεωρεί τα εν λόγω στοιχεία απόρρητα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΝΟΣ




*Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για τη συμπλήρωση του παρόντος εντύπου αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα.
1Σχετικά με τα απόρρητα στοιχεία βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας κατωτέρω.
2Βλ. την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C 101/07): Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με την έννοια του επηρεασμού του εμπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης.
3Βλ. άρθρο 25 του Ν. 3959/2011 όπου περιγράφονται οι εξουσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των άρθρων 1, 2 του ν. 3959/2011 ή/και 101 ή 102 ΣΛΕΕ.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης