ΣτΕ 5214/1995

Η αναγραφή δαπανών στην εκκαθάριση του αντιπροσώπου δεν είναι αρκετή για να αναγνωριστούν από τη φορολογούσα τον αντιπροσωπευόμενο Αρχή, αν δεν αποδεικνύονται οι δαπάνες αυτές από τα προβλεπόμενα από τον ΚΦΣ στοιχείαΣχόλια:


1 Ιαν 1995

Taxheaven.gr
3. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η

φορολογική αρχή δεν αναγνώρισε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της
αναιρεσίβλητης, κατά την ένδικη περίοδο, κονδύλιο 7.434.929 δρχ., αναφερόμενο
σε δαπάνες, στις οποίες υπεβλήθη για λογαριασμό της αντιπρόσωπος, ο οποίος
πωλούσε εμπορεύματα για λογαριασμό της, με την αιτιολογία ότι ναι μεν οι
δαπάνες αυτές αναγράφονταν στις εκκαθαρίσεις που είχαν εκδοθεί από τον
αντιπρόσωπο, στις εκκαθαρίσεις όμως αυτές δεν επισυνάπτονται και δεν
επεδείχθησαν τα δικαιολογητικά των εν λόγω δαπανών. Ο αντιστοιχών επί της
λογιστικής αυτής διαφοράς φόρος εισοδήματος αντιστοιχεί σε 3.134.162 δρχ., όπως
αναγράφεται στο από 5.10.1995 σημείωμα του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών. Το
Διοικητικό Εφετείο, αντιθέτως προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο, δέχθηκε ότι, για
την αναγνώριση των δαπανών αυτών, δεν απαιτείται να επισυνάπτονται στην
εκκαθάριση του αντιπροσώπου τα νόμιμα δικαιολογητικά, διέγραψε δε, τελικώς, την
επίδικη λογιστική διαφορά και έκρινε περαιτέρω ότι δεν συντρέχουν οι
απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις για επιβολή σε βάρος της αναιρεσίβλητης
χρηματικής ποινής άρθρου 8 του Ν.Δ.4242/1962. Η κρίση, όμως, αυτή του
Διοικητικού Εφετείου δεν είναι, κατά τα προεκτεθέντα, νομίμως αιτιολογημένη,
διότι το δικαστήριο δέχθηκε την έκπτωση του επίδικου ποσού από τα ακαθάριστα
έσοδα της αναιρεσίβλητης, χωρίς να βεβαιώνει ότι υπήρχαν τα νόμιμα
δικαιολογητικά στοιχεία, όπως όφειλε, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. Για το
λόγο συνεπώς αυτό, που βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, η
προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει ν' αναιρεθεί, η δε υπόθεση, η οποία χρειάζεται
διευκρίνιση στο πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο, για νέα
κρίση.


Taxheaven.gr