Αποτελέσματα live αναζήτησης

32128 ΕΞ 21-07-2022 Αυθεντικοποίηση χρηστών oAuth2.0


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2022 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αφορά : Διάθεση της υπηρεσίας αυθεντικοποίησης χρηστών oAuth2.0 σε πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου για την αυθεντικοποίηση των πολιτών κατά την είσοδό τους σε ψηφιακές υπηρεσίες

32128 ΕΞ 21-07-2022
Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης


Αριθμ. 32128 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β' 3996/29-07-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184) και, ιδίως, της παρ. 50 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου.
2. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α' 134).
3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α' 137).
5. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
6. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 121).
7. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α' 85).
8. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α' 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β' 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β' 3990).

Δ. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β' 762).

Ε. Την ανάγκη διασφάλισης σωστής χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των φορέων του δημοσίου τομέα, οι οποίοι μέσω την Αυθεντικοποίησης βεβαιώνονται περί της ταυτότητας του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημά τους.

ΣΤ. Τα αιτήματα υπ' αρ. 6573/23-02-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 11830/09-02-2022 του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, 8985/07-07-2022 του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, 10609/02-12-2021 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 10340/05-11-2021 του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, 9045/14-07-2021 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 7580/07-04-2021 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 6108/04-02-2021 του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, 12851/19-04-2022 του Δήμου Δέλτα, 10475/18-11-2021 του Δήμου Μυτιλήνης, 7050/12-03-2021 του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας, 7183/19-03-2021 του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, 12667/07-04-2022 του Δήμου Καρπάθου, 10876/17-12-2021 του Δήμου Πεντέλης και 13029/05-05-2022 της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ζ. Τα έγγραφα υπό στοιχεία 72255/Α7/17-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 509/29-04-2022 του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, 1694/30-11-2021 του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού, 2400/13-01-2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 92/28-01-2022 του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, (0)5184_22/ 17-01-2022 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Ε.Δ. 3520/21/20-07-2021 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 4307/4-05-2022 του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, 17005/ 03-05-2022 του Δήμου Δέλτα, 15828/19-05-2022 του Δήμου Μυτιλήνης, 28973/25-05-2022 του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας, 11332/27-05-2022 του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, 3722/24-05-2022 2022 του Δήμου Καρπάθου, 9918/27-05-2022 του Δήμου Πεντέλης και 2880/01-062022 της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αναφορικά με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των διαδικτυακών υπηρεσιών.

Η. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Διατίθεται η υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών oAuth2.0 σε πληροφοριακά συστήματα των ακόλουθων φορέων του δημοσίου τομέα για την αυθεντικοποίηση των πολιτών κατά την είσοδό τους στις ψηφιακές υπηρεσίες που αυτοί παρέχουν:
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
- ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
- ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
- ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
- ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
- ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
- ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

2. Τα πληροφοριακά συστήματα στα οποία διατίθεται η υπηρεσία αυθεντικοποίησης, καθώς και ο σκοπός χρήσης της ορίζονται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

3. Η υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών διατίθεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β' 762).

4. Η διάθεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Τα διαπιστευτήρια του χρήστη δεν αποκαλύπτονται ούτε γνωστοποιούνται στους φορείς που αξιοποιούν την υπηρεσία αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0.

6. Οι φορείς της παρ. 1 έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και κατ' ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

7. Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

α/α

Αρ. αίτήμ.

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.

6573

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΜΕΣ Υ.ΠΑΙ.Θ

Σκοπός είναι (α) η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που αφορούν στη διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ (Κεντρική υπηρεσία, περιφερειακές υπηρεσίες) και (β) η υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων (μαθητικοί διαγωνισμοί κ.ά.). Καλύπτει το σύνολο των Διευθύνσεων του ΥΠΑΙΘ ώστε στοιχεία που ζητούνται να συγκεντρωθούν ή να επικαιροποιηθούν από διάφορες υπηρεσίες να συλλέγονται ομοιογενώς με τη χρήση συγχρόνων διαδικτυακών ηλεκτρονικών εφαρμογών.

ΠΔ 18/2018 (βλ. άρθρα 30, 31, 32), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4589/2019.

2.

11830

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πληροφοριακό Σύστημα Voucher

Ταυτοποίηση χρηστών για την υλοποίηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) με τη μέθοδο των επιταγών κατάρτισης (vouchers), τα οποία οι δικαιούχοι αξιοποιούν επιλέγοντας τον πάροχο που επιθυμούν μέσα από το ειδικό μητρώο παρόχων, το οποίο δημιουργείται και ισχύει για το αντίστοιχο πρόγραμμα.

Το άρθρο 56 του Ν. 4872/2021 Μέρος Β' "Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για διαχείριση πόρων που αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση"
Αριθμ. 1430/26 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ (Β' 1446/24.03.2022) Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

3.

8985

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΠΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Ταυτοποίηση χρηστών για: 1) Εγγραφή ανέργων στο μητρώο του ΟΑΕΔ, 2) Επικαιροποίηση στοιχείων εγγεγραμμένων ανέργων, 3) Εγγραφή επιχειρήσεων στο μητρώο εργοδοτών του ΟΑΕΔ, 4) Επικαιροποίηση στοιχείων εγγεγραμμένων επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ, 5) Άντληση στοιχείων για τα προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας, Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών και Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του ΟΑΕΔ, 6) Τακτική Επιδότηση Ανεργίας, 7) Λοιπές Παροχές Κοινωνικού Χαρακτήρα και Λοιπά Επιδόματα.

ΝΔ 2961/1954 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Αρ. Πρωτ. 22829/30.03.2020 Τροποποίηση Απόφασης ΔΣ της Γενικής Διεύθυνσης Εργατικού Δυναμικού του ΟΑΕΔ,
την υπ' αριθμ. 1850/30/2020 απόφαση.
Αρ. 29 του Ν. 1262/1982
Αρ. 25 του Ν. 4144/2013
Αρ. 3 του Ν. 1545/1985

4.

10609

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

https://ticketing.1555.gov.gr (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των εποπτευόμενων φορέων του, όπως ενδεικτικά είναι τα θέματα ασφάλισης και σύνταξη , απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, παροχών κοινωνικής πρόνοιας, εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης, ισότητας κλπ., επιτρέποντας στην Πολιτεία να δημιουργήσει συνθήκες άμεσης, έγκυρης και φιλικής εξυπηρέτησης των πολιτών

Ν. 4387/2016 Ν. 4670/2020
ν. 4892/2022 «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις»
Ν. 2961/1954
ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»
Ν. 4520/2018


5.

10340

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πληροφοριακά Συστήματα ΟΑΕΔ

Εγγραφή ανέργων
Επικαιροποίηση στοιχείων εγγεγραμμένων ανέργων
Άντληση στοιχείων για τα προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας, Νέων Ελ. Επαγγελματιών και Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του ΟΑΕΔ
Τακτική Επιδότηση Ανεργίας
Λοιπές Παροχές Κοινωνικού Χαρακτήρα και Λοιπά Επιδόματα
Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών παιδιών στους ΒΝΣ- ΟΑΕΔ
Αίτηση και μοριο/ση ωρομισθίων εκπ/κών ΙΕΚ-ΟΑΕΔ
Διαχείριση φυσικού αρχείου ΙΕΚ-ΟΑΕΔ
Αίτημα για ραντεβού σε Α'Βαθμια Επιτροπή του αρ.9 του Ν. 2643/98

ΝΔ 2961/1954 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Αρ. Πρωτ. 22829/30.03.2020 Τροποποίηση Απόφασης ΔΣ της Γενικής Διεύθυνσης Εργατικού Δυναμικού του ΟΑΕΔ,
Βλ. και την υπ' αριθμ. 1850/30/15-03-2020 απόφαση.
Αρ. 29 του Ν. 1262/1982
Αρ. 25 του Ν. 4144/2013
Αρ. 3 του Ν. 1545/1985
N. 2336/1995 N. 2643/1998
Κοινή Υπουργική Απόφαση 32158/Δ1/11297/11-6-2018
Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 57531/2021
Ν. 3996/2011
Ν. 4765/2021
N. 3227/2004
N. 4611/2019

6.

9045

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

e-services Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ

Αυθεντικοποίηση χρηστών σε portal του Τ. Π . & Δανείων για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (αιτήματα, πιστοποιήσεις κλπ) σε πολίτες.

Π.Δ. 95/96 "Οργανισμός Τ.Π.&Δ" (Α' 76)
την αριθμ. 3560/2/2015 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «Τροποποίηση της δομής και των αρμοδιοτήτων των Οργανικών Μονάδων των Διευθύνσεων Καταθέσεων (Δ9) και Ταμειακής (Δ10), κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.4281/2014» (Β 2088) και το άρθρο 211 «Ρυθμίσεις για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» του ν.4635/2019
Ν. 3965/2011 (Α'113) όπως τροποποιήθηκε με το:
άρθρο 58 Ν. 4075/2012 (Α'89)
άρθρο 72 Ν. 4170/2013
Υ.Α 2/23510/0094/2012 (Β'1082) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Κανονισμός Τ.Π.&Δ.)
Ν.4254/2014


7.

7580

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική Εφαρμογή Υποβολής Απογραφικών Δελτίων

Ταυτοποίηση πολιτών προς υποβολή των προβλεπόμενων απογραφικών δελτίων ωφελουμένων στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων που υλοποιούνται από την Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου (άρθρα 5, 19 και Παραρτήματα Ι & ΙΙ).
κανονισμός (ΕΕ) 779/2015, ο οποίος τροποποιεί τον 1304/2013
Κανονισμός(ΕΕ)1303/2013 (άρθρο 125, παρ.2, στοιχεία δ & ε)

8.

6108

ΕΜΠΟΡΙΚΟ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναβαθμισμένο ΟΠΣΕΒΕΘ

Αυθεντικοποίηση χρηστών για δυνατότητα πρόσβαση στις απομακρυσμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του επιμελητηρίου

1. Ν.4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α171)
2. Ν .4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α'167)

9.

12851

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Είσπραξης Οφειλών Open1EasyPay- ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

Εξωστρεφής υπηρεσία προς τους πολίτες, η οποία έχει ως σκοπό την ταυτοποίηση χρηστών με καρτέλες οφειλετών του συστήματος οικονομικής διαχείρισης για την προβολή και πληρωμή οφειλών.

«Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Βλ. ν. 4558/18 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) και ν. 4804/21 (Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών))» (Α' 87)»

10

10475

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης

Ταυτοποίηση χρηστών για πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου, μέσω της οποίας πολίτες μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις για μια σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες που τους παρέχει ο Δήμος.

Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Βλ. ν. 4558/18 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) και ν. 4804/21 (Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών))» (Α' 87)

11

7050

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσόμενων (ΣΔΟΠΣ) - Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας - Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Ταυτοποίηση χρηστών για πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου, μέσω της οποίας πολίτες μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις για μια σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες που τους παρέχει ο Δήμος.

Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Βλ. ν. 4558/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) και ν. 4804/2021 (Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών))» (Α' 87)

12

7183

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αποτελέσματα Εργαστηριακών Εξετάσεων - Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης σε εργαστηριακά αποτελέσματα εξετάσεων από παραπεμπτικά που εκτελέστηκαν στο ΓΝ Καβάλας.

άρθρο 15 του ΓΚΠΔ
άρθρο 14 παρ. 8 του Ν. 3418/2005
άρθρο 99 πδ 28/2015
άρθρο 4 του 4727/2020

13

12667

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Δήμου Καρπάθου (ΣΔΟΠΣ)

Ταυτοποίηση χρηστών για πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου, μέσω της οποίας πολίτες μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις για μια σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες που τους παρέχει ο Δήμος.

Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Βλ. ν. 4558/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) και ν. 4804/2021 (Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών))» (Α' 87)


14

10876

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ταυτοποίηση χρηστών για πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου, μέσω της οποίας πολίτες μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις για μια σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες που τους παρέχει ο Δήμος.

Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Βλ. ν. 4558/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) και ν. 4804/2021 (Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών))» (Α' 87)

15

13029

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ- ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Αυθεντικοποίηση χρηστών για πρόσβαση στο Μητρώο της ΕΟΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 15648 ΕΞ 2022/21.4.2022 «Ένταξη φορέα "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ" στο πεδίο εφαρμογής διατάξεων του ν. 4727/2020 (Α' 184)» (Β' 2083)
νόμο 2725/1999, άρθρο 26 παρ.2Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 21 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης