Αποτελέσματα live αναζήτησης

4090/27.7.2022 Ψηφιακή ταυτότητα και ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης


Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-07-2022 ]
Κατηγορία: Λοιπά , Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αφορά : Ψηφιακή ταυτότητα και ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης - Διαδικασία ταυτοποίησης φυσικών προσώπων μέσω της εφαρμογής

4090/27.7.2022
Οδηγίες για τη διαδικασία ταυτοποίησης φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α'136)


Αθήνα, 27.7.2022
ΑΠ: 4090

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δ/νση: Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου
Τ.Κ.: 101 63 Αθήνα
Τηλ. 9098600
email: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη διαδικασία ταυτοποίησης φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α'136)»

1. Με το άρθρο 80 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και την κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσα υπό στοιχεία 4082/26-7-2022 (Β' 3982) κοινή υπουργική απόφαση θεσμοθετήθηκε η λειτουργία ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application), προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), μέσω της οποίας κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να αποθηκεύει στοιχεία που αφορούν στο αστυνομικό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (Δ.Α.Τ) ή στην άδεια οδήγησης οχήματος. Το φυσικό πρόσωπό δύναται να επιδεικνύει τα ανωτέρω στοιχεία, για τον σκοπό της ταυτοποίησής του, μεταξύ άλλων, σε κάθε φορέα του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α'143) ή δικαστική αρχή, με αρμοδιότητα για τον έλεγχο της ταυτότητας [π.χ. εξακρίβωση στοιχείων σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 74 του π.δ. 141/1991 (Α'58)] ή την ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου. Η διαδικασία ελέγχου της ταυτότητας ή η ταυτοποίηση διενεργείται από τους κατά νόμο αρμόδιους υπαλλήλους ή λειτουργούς των ανωτέρω φορέων ή αρχών. Προς τον σκοπό της ενημέρωσης των υπηρεσιών των ανωτέρω φορέων ή αρχών σχετικά με τον τρόπο χρήσης, εκ μέρους τους, της ως άνω εφαρμογής, σας γνωρίζουμε, κατά λόγο αρμοδιότητας, τα εξής:

Α. Αυθεντικοποίηση φυσικού προσώπου και αποθήκευση στοιχείων στην εφαρμογή

2. Το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησης του με τη χρήση:
α) των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ή
β) των κωδικών-διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e- banking), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α' 184). Για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης του φυσικού προσώπου απαιτείται η καταχώριση κωδικού μιας χρήσης (One Time Password - OTP), ο οποίος, ανάλογα με τη μέθοδο αυθεντικοποίησης που έχει προηγηθεί, αποστέλλεται με γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει το φυσικό πρόσωπο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) ή για τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking).

3. Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, το φυσικό πρόσωπο αποθηκεύει σε αυτήν τα στοιχεία ταυτοποίησής του αφότου καταχωρίσει νέο κωδικό μιας χρήσης (One Time Password - OTP) για κάθε είδος εγγράφου (Δ.Α.Τ. ή άδεια οδήγησης οχήματος). 

4. Τα στοιχεία ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου αποθηκεύονται στην εφαρμογή σε μορφή εγγράφου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) που φέρει μοναδικό αναγνωριστικό επαλήθευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020, σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή κωδικού QR.

Β. Διαδικασία επίδειξης στοιχείων μέσω της εφαρμογής

5. Για την επίδειξη των στοιχείων ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου με τη χρήση της εφαρμογής ακολουθούνται τα εξής βήματα:

- O αρμόδιος υπάλληλος ή λειτουργός εγκαθιστά την εφαρμογή στην προσωπική του κινητή συσκευή.

- Το φυσικό πρόσωπο εμφανίζει στον αρμόδιο υπάλληλο ή λειτουργό τον κωδικό QR του εγγράφου της παρ. 4 μέσω της εφαρμογής που έχει εγκατεστημένη στη δική του κινητή συσκευή.

- Ο αρμόδιος υπάλληλος ή λειτουργός επαληθεύει τη γνησιότητα και την εγκυρότητα του εγγράφου σαρώνοντας τον κωδικό QR που του επιδεικνύεται. Η επαλήθευση πραγματοποιείται μέσω της αντίστοιχης ειδικής υπηρεσίας της ΕΨΠ, η οποία είναι ενσωματωμένη, ως διακριτή επιλογή, στην εφαρμογή.

- Μετά τη σάρωση του κωδικού QR, εμφανίζονται στην οθόνη της κινητής συσκευής του υπαλλήλου ή του λειτουργού τα στοιχεία ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου, χωρίς να λαμβάνει χώρα αποθήκευση αυτών.

- Στη συνέχεια, αποστέλλεται στην κινητή συσκευή του φυσικού προσώπου αριθμός ασφαλείας που αποτελείται από τέσσερα (4), κατ' ελάχιστον, ψηφία, τον οποίο το φυσικό πρόσωπο γνωστοποιεί στον αρμόδιο υπάλληλο ή λειτουργό. Εφόσον το φυσικό πρόσωπο το επιλέξει, σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής, δύναται να προεγκρίνει την επόμενη και μόνο επαλήθευση, από τη στιγμή της ενεργοποίησης και για τα επόμενα πέντε (5) λεπτά.

- Ο αρμόδιος υπάλληλος ή λειτουργός εισάγει τον αριθμό ασφαλείας σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής και ολοκληρώνει τη διαδικασία επαλήθευσης.

6. Για τη χρήση της εφαρμογής προς τον σκοπό της επαλήθευσης στοιχείων σύμφωνα με την παρ. 5 δεν απαιτείται πρόσθετη αυθεντικοποίηση του αρμόδιου υπαλλήλου ή λειτουργού.

7. Επισημαίνεται ότι η επίδειξη εγγράφου σύμφωνα με την παρ. 5 ισοδυναμεί με επίδειξη του αντίστοιχου φυσικού ταυτοποιητικού εγγράφου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 80 του ν. 4954/2022. Ως εκ τούτου, το φυσικό πρόσωπο δεν υποχρεούται, κατά τη διαδικασία ελέγχου της ταυτότητας ή της ταυτοποίησης του, να φέρει μαζί του και το αντίστοιχο φυσικό ταυτοποιητικό έγγραφο.

8. Η ισχύς των οικείων διατάξεων που αφορούν στον έλεγχο της ταυτότητας ή στην ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων με χρήση Δ.Α.Τ. ή άδειας οδήγησης σε φυσική μορφή δεν θίγεται, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης