ΣτΕ 411/1996

Κέρδη εταιρίας εθνικότητας Ηνωμένου Βασιλείου (Αγγλίας) που προέκυψαν από συμμετοχή της σε ημεδαπή Ε.Π.Ε., δεν φορολογούνται στην Ελλάδα Σ.τ.Ε. 411/1996

1 Ιαν 1996

Taxheaven.gr
2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται, παραδεκτώς, η αναίρεση της αποφάσεως 2244/1992 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε έφεση του Δημοσίου κατά της αποφάσεως 14133/1990 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την τελευταία αυτή απόφαση είχε γίνει εν μέρει δεκτή προσφυγή της

αναιρεσίβλητης εταιρίας, που έχει την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο και ακυρώθηκε η υπ' αριθ. 23339/1989 αρνητική απάντηση του Οικονομικού Εφόρου φορολογίας Ανωνύμων Εμπορικών Εταιριών Αθηνών, επί της επιφυλάξεως που διατύπωσε στη δήλωσή της φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1989, ότι τα εισοδήματα που απέκτησε κατά το ένδικο έτος από τη συμμετοχή της στην ΕΠΕ "SSC. B. Lintas" δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη σύμβαση Ελλάδος - Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.Δ. 2732/1953 (Φ. 329).

3. Επειδή, κατά το άρθρο ΙΙΙ, παρ. 1 της ανωτέρω συμβάσεως Ελλάδος - Ηνωμένου Βασιλείου, τα βιομηχανικά ή εμπορικά κέρδη επιχειρήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου "δεν θα υπόκεινται εις τον ελληνικόν φόρον, εκτός αν η επιχείρησις διεξάγει εμπόριον ή εργασίαν εν Ελλάδι δια μονίμου εν αυτή εγκαταστάσεως...". Εξάλλου, κατά το άρθρο 11, περ. λ' της αυτής συμβάσεως "δια του όρου "μόνιμος εγκατάστασις" ... νοείται το υποκατάστημα, έδρα, εργοστάσιον ή άλλος μόνιμος τόπος εργασίας...". Εν σχέσει με ταύτα: (Ι)... (ΙΙ)... (ΙΙΙ).
Το γεγονός ότι εταιρία τις, η οποία εδρεύει εντός ενός των εδαφών, έχει υπό τον έλεγχον αυτής εταιρίαν η οποία εδρεύει εν τω ετέρω εδάφει, η οποία διεξάγει εμπόριον ή εργασίαν εις το έτερον έδαφος (είτε δια μονίμου εγκαταστάσεως ή άλλως), η ελεγχομένη εταιρία δεν θα θεωρείται εκ μόνου του γεγονότος τούτου ως αποτελούσα μόνιμον εγκατάστασιν της μητρός επιχειρήσεως". Τέλος, στην περ. ζ' του ίδιου άρθρου ΙΙ, ορίζεται ότι "Ο όρος "Εταιρία" υποδηλοί οιανδήποτε ομάδα αποτελούσαν νομικόν πρόσωπον". Από τις διατάξεις αυτές, στις οποίες αναφέρεται ότι για την ύπαρξή της κατά τη σύμβαση εννοίας της εταιρίας απαιτείται μόνο η σχετική ομάδα να αποτελεί νομικό πρόσωπο, ενώ, εξάλλου, ουδεμία άλλη διάκριση γίνεται, προκύπτει ότι, κατά την ορθή έννοια του νόμου, υπό τον όρο "εταιρία" νοείται κάθε εταιρία που αποτελεί νομικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται
για προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρία ή αν η εταιρία αυτή αποτελεί, αυτή καθ' εαυτή, ίδιο και αυτοτελές φορολογικό υποκείμενο κατά τη φορολογική νομοθεσία της οικείας χώρας. Ομοίως κρίναν και το Διοικητικό Εφετείο και επικύρωσαν την πρωτόδικη απόφαση, με την οποία είχε γίνει δεκτό ότι μόνη η συμμετοχή της αναιρεσίβλητης εταιρίας στην ημεδαπή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης "SSC + B. Lintas ΕΠΕ" δεν αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση αυτής στην Ελλάδα, ορθώς ερμήνευσε και εφήρμοσε το νόμο και ο περί του αντιθέτου μοναδικός λόγος αναιρέσεως με τον οποίο υποστηρίζεται ότι ως εταιρία, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, νοείται μόνο η κεφαλαιουχική εταιρία, όχι δε και η προσωπική εταιρία ή η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, διότι οι εταιρίες αυτές δεν είναι φορολογικά υποκείμενα, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, καθώς και η κρινόμενη αίτηση στο σύνολό της.


Taxheaven.gr