Αποτελέσματα live αναζήτησης

69339/08-07-2022 Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών ΓΕΜΗ και ΥΜΣ


Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-07-2022 ]
Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.
Αφορά : ΓΕΜΗ και ΥΜΣ: Τήρηση και λειτουργία Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών - Εγγραφή υπαλλήλων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ., συμβολαιογράφων και προαιρετικά δικηγόρων

69339/08-07-2022
Τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.


Αριθμ. 69339/2022

(ΦΕΚ Β' 3840/21-07-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4919/2022 «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)-Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α' 71),

β. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 113).

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),

δ. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 137),

ε. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),

στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121),

ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123),

η. του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α' 15).

2. Την ανάγκη καθορισμού των κανόνων τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα, η ορθότητα και η ασφάλεια των καταχωριστέων δηλώσεων, πράξεων και στοιχείων στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., τα οποία αποτελούν δημόσια Μητρώα.

3. Την υπ' αρ. 63831/22-6-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α' 143), σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των κανόνων για την τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., καθώς των διαδικασιών και προϋποθέσεων της πιστοποίησης, της εγγραφής και της διαγραφής των χρηστών από το Μητρώο.

Άρθρο 1
Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.


1. Το Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., τηρείται ηλεκτρονικά από το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. και εγγράφονται σε αυτό αποκλειστικά οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. ή/και Υ.Μ.Σ.

2. Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 20 του ν. 4919/2022, την ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη Γ.Ε.Μ.Η. και Υ.Μ.Σ. αποκτούν υποχρεωτικά:

α) οι υπάλληλοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των Επιμελητηρίων, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη σύσταση εταιρειών μέσω του πληροφοριακού συστήματος Υ.Μ.Σ. ή/και την καταχώριση και δημοσίευση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. και

β) οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη σύσταση εταιρειών μέσω του πληροφοριακού συστήματος Υ.Μ.Σ. ή/και την καταχώριση και δημοσίευση συμβολαιογραφικών πράξεων και στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.

3. Οι δικηγόροι της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4919/2022 εγγράφονται στο Μητρώο πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. προαιρετικά και λαμβάνουν κωδικούς πρόσβασης στο Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου να ασκήσουν αποτελεσματικά το έργο τους.

4. Το Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. διακρίνεται στα κάτωθι υπομητρώα:

α) Υπομητρώο Πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ., στο οποίο εγγράφονται:

αα) οι πιστοποιημένοι χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των περ. α' και β' της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4919/2022,

αβ) οι πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ. της περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 20 ίδιου νόμου.

β) Υπομητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Υ.Μ.Σ., στο οποίο εγγράφονται:

βα) οι πιστοποιημένοι χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των περ. α', β' και γ' της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4919/2022. Για την εγγραφή στο συγκεκριμένο υπομητρώο απαιτείται να έχει προηγηθεί εγγραφή στο υπομητρώο της περ. αα',

ββ) οι πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι Υ.Μ.Σ. της περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου.

Άρθρο 2
Αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.


1. Το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε., της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4919/2022 ορίζεται ως αποκλειστικά αρμόδιο για:

α) την τήρηση του Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,

β) τον έλεγχο τήρησης των προαπαιτούμενων, όπως περιγράφονται στην παρούσα, από τους υπαλλήλους των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τους συμβολαιογράφους που αιτούνται πιστοποίηση και εγγραφή στα υπομητρώα,

γ) την απόδοση κωδικών πρόσβασης στα Πληροφοριακά Συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,

δ) την ανάκληση των κωδικών πρόσβασης χρηστών που δεν τηρούν τα προαπαιτούμενα της παρούσας,

ε) την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. επικαιροποιημένης λίστας με τους πιστοποιημένους συμβολαιογράφους Γ.Ε.ΜΗ. ή/και Υ.Μ.Σ.,

στ) την πιστοποίηση των χρηστών και την εγγραφή τους στο Μητρώο,

ζ) την αποστολή αιτημάτων εκπαίδευσης των υπαλλήλων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στη Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

η) τη μέριμνα για την ηλεκτρονική εκπαίδευση των συμβολαιογράφων που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως συμβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,

θ) την αποστολή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναλυτικού πίνακα με το σύνολο των πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. και την παροχή συνεχούς πρόσβασης στο αρχείο καταγραφής των ενεργειών των πιστοποιημένων χρηστών.

2. Για την τήρηση του Μητρώου, την πιστοποίηση και την απόδοση κωδικών πρόσβασης στα Πληροφοριακά Συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε., οφείλει να τηρεί τα προβλεπόμενα στον ν. 4624/2019 και στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Άρθρο 3
Διαδικασία εγγραφής των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. στο υπομητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.


1. Για την εγγραφή των υπαλλήλων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των Επιμελητηρίων, ο αρμόδιος προϊστάμενος αποστέλλει ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία του άρθρου 2, για κάθε υπάλληλο της Υ.Γ.Ε.ΜΗ., αίτηση εγγραφής για πιστοποίηση χρήστη Γ.Ε.ΜΗ., συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του υπαλλήλου, από το οποίο να προκύπτει: α) ότι είναι υπάλληλος του Υπουργείου ή του Επιμελητηρίου, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας του και β) η ημερομηνία τοποθέτησής του στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.,

β) φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του υπαλλήλου,

γ) υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ότι είναι κάτοχος ψηφιακής υπογραφής,

δ) αποδεικτικό πιστοποιημένης επιμόρφωσης του υπαλλήλου στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 7 ή εφόσον αυτό δεν υπάρχει, αίτημα επιμόρφωσής του.

2. Αν η αίτηση αφορά σε πιστοποίηση χρήστη Υ.Μ.Σ., δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος είναι ήδη πιστοποιημένος ως χρήστης Γ.Ε.ΜΗ., για την εγγραφή του στο Μητρώο πιστοποιημένων χρηστών Υ.Μ.Σ. του άρθρου 7, αρκεί το αποδεικτικό πιστοποιημένης επιμόρφωσης του υπαλλήλου στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

3. Για τους δικηγόρους της παρ. 7 του άρθρου 20 που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ., ο αρμόδιος προϊστάμενος αποστέλλει ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία του άρθρου 2, για κάθε δικηγόρο, αίτηση εγγραφής για πιστοποίηση χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Τη σύμβαση έμμισθης εντολής του δικηγόρου με το Επιμελητήριο,

β) φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του δικηγόρου.

4. Η αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 2, μετά τη λήψη του αιτήματος και την ολοκλήρωση του τυπικού ελέγχου των ανωτέρω εγγράφων, διενεργεί την εγγραφή του ενδιαφερομένου υπαλλήλου στο υπομητρώο πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. ή Υ.Μ.Σ. και του αποδίδει κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. ή Υ.Μ.Σ.

5. Αν ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος δεν έχει παρακολουθήσει το απαιτούμενο πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., η αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 2, μετά τη λήψη του αιτήματος αποδίδει στον ενδιαφερόμενο κωδικούς πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. ή Υ.Μ.Σ. και διαβιβάζει αμελλητί το αίτημα εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

6. Κατόπιν της επιτυχούς συμμετοχής του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου στο πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης του υπαλλήλου στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ο αρμόδιος προϊστάμενος ενημερώνει την Υπηρεσία του άρθρου 2, και εφόσον απαιτείται, αποστέλλει σε αυτή επιπρόσθετα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά των παρ. 1 έως 3. Η αρμόδια Υπηρεσία ολοκληρώνει την εγγραφή στο υπομητρώο πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. ή Υ.Μ.Σ. Αν εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την λήψη των κωδικών πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. ή Υ.Μ.Σ. δεν προσκομιστεί η πιστοποίηση του άρθρου 7, οι κωδικοί πρόσβασης απενεργοποιούνται.

Άρθρο 4
Διαδικασία εγγραφής των συμβολαιογράφων στο υπομητρώο πιστοποιημένων συμβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ. ή/και Υ.Μ.Σ.


1. Για την εγγραφή συμβολαιογράφου στο υπομητρώο πιστοποιημένων συμβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ. ή/και Υ.Μ.Σ. ο ενδιαφερόμενος συμβολαιογράφος αποστέλλει ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία του άρθρου 2, αίτηση εγγραφής, συνοδευομένη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) άδεια άσκησης επαγγέλματος συμβολαιογράφου, όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις,

β) αποδεικτικό εκπαίδευσης του συμβολαιογράφου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 7, ως χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. ή Υ.Μ.Σ., ή εφόσον αυτό δεν υπάρχει, αίτημα εκπαίδευσής του,

γ) φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του συμβολαιογράφου και,

δ) υπεύθυνη δήλωση του συμβολαιογράφου ότι είναι κάτοχος ψηφιακής υπογραφής.

2. Η αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 2, μετά την λήψη του αιτήματος και την ολοκλήρωση του τυπικού ελέγχου των ανωτέρω, εφόσον δεν εκκρεμεί αίτημα εκπαίδευσης, πραγματοποιεί την εγγραφή του ενδιαφερομένου Συμβολαιογράφου στο υπομητρώο πιστοποιημένων συμβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ. ή/και Υ.Μ.Σ. και του αποδίδει κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. ή/και Υ.Μ.Σ.

3. Εφόσον υπάρχει αίτημα εκπαίδευσης, η αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 2 αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο συμβολαιογράφο ειδικούς κωδικούς, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον (demo) που έχει διαμορφωθεί για τον σκοπό αυτό και πραγματοποιεί ηλεκτρονικά το σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

4. Κατόπιν της επιτυχούς συμμετοχής του ενδιαφερόμενου συμβολαιογράφου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 7, η αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 2 ολοκληρώνει την εγγραφή του στο υπομητρώο πιστοποιημένων συμβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ. ή/και Υ.Μ.Σ. και του αποδίδει κωδικούς πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. ή της Υ.Μ.Σ.

Άρθρο 5
Ηλεκτρονική Υπογραφή


Όλοι οι εγγραφόμενοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. υποχρεούνται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, προκειμένου να υπογράφουν αποκλειστικά ψηφιακά τις ανακοινώσεις καταχώρισης, τα πιστοποιητικά και τα αντίγραφα που εκδίδουν, τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, καθώς και τα καταστατικά σύστασης είτε αυτά είναι ιδιωτικά είτε συμβολαιογραφικά έγγραφα.

Άρθρο 6
Κωδικοί πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.


1. Οι κωδικοί πρόσβασης στα Πληροφοριακά Συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. είναι αυστηρά προσωπικοί και μοναδικοί και οι κάτοχοί τους είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση και την τήρηση της μυστικότητάς τους.

2. Σε περίπτωση διαρροής των κωδικών πρόσβασης, ο κάτοχός τους αιτείται άμεσα στην αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 2, την κατάργησή τους και την αντικατάσταση τους με νέο ζεύγος κωδικών.

3. Αν ο πιστοποιημένος χρήστης Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. απωλέσει την ιδιότητα του υπαλλήλου Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ή του συμβολαιογράφου:

α) ενημερώνει αμελλητί το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., προκειμένου να ανακληθούν οι κωδικοί πρόσβασης που του έχουν δοθεί και

β) απέχει από την πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. και την καταχώριση οποιουδήποτε στοιχείου σε αυτά.

4. Η μη ορθή χρήση των κωδικών πρόσβασης επισύρει για τους χρήστες τις ποινικές κυρώσεις του άρθρου 51 του ν. 4919/2022.

Άρθρο 7
Εκπαίδευση Χρηστών


1. Καθιερώνεται υποχρεωτική εκπαίδευση όλων των χρηστών του άρθρου 1 που πρόκειται να ενταχθούν στο Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. ή/και Υ.Μ.Σ., προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα και η νομιμότητα των συστάσεων επιχειρήσεων μέσω Υ.Μ.Σ. και των καταχωρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Αρμόδια να ορίζει κάθε φορά το περιεχόμενο του πιστοποιημένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία για τον σχεδιασμό του συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας.

3. Για την επιμόρφωση των υπαλλήλων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ., η αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου αποστέλλει στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατάλογο με τα ονόματα των υπαλλήλων που πρόκειται να επιμορφωθούν, ώστε να εγγραφούν στο Μητρώο πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. ή/και Υ.Μ.Σ. Προαιρετικά το ίδιο πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν και οι έμμισθοι δικηγόροι.

4. Τα πιστοποιημένα προγράμματα στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αφορούν είτε στη λειτουργία των Πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. είτε στις αρχές του δικαίου λειτουργίας των επιχειρήσεων, κυρίως στα σημεία που οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ασκούν έλεγχο νομιμότητας.

5. Για τους συμβολαιογράφους η εκπαίδευση αφορά στη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.

6. Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους συμβολαιογράφους σχεδιάζεται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το πρόγραμμα πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά με μέριμνα του Τμήματος Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε., είτε από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, η οποία συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό με τους κατά τόπους συμβολαιογραφικούς συλλόγους.

7. Εφόσον υπάρξει αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου ή ουσιώδης διαφοροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ζητήσει την επανεκπαίδευση των πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.

Άρθρο 8
Διαγραφή από το Μητρώο


1. Οι πιστοποιημένοι χρήστες όλων των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. διαγράφονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. ή/και Υ.Μ.Σ.:

α) με έγγραφο αίτημα του προϊστάμενου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος,

β) αν ο υπάλληλος αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο από την Υπηρεσία (μετακίνηση, συνταξιοδότηση κ.ά),

γ) αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2, αν διαπιστωθεί ότι δεν γίνεται ορθή χρήση των κωδικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51 του ν. 4919/2022,

δ) κατόπιν απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μετά από σχετική καταγγελία.

2. Οι πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. διαγράφονται από το Μητρώο πιστοποιημένων συμβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. στις εξής περιπτώσεις:

α) αν για οποιοδήποτε λόγο απωλέσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος,

β) αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2, αν διαπιστωθεί ότι δεν γίνεται ορθή χρήση των κωδικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51 του ν. 4919/2022,

γ) κατόπιν απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μετά από σχετική καταγγελία

δ) από την Υπηρεσία του άρθρου 2, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου συμβολαιογραφικού συλλόγου, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι καταχωρίσεις του πιστοποιημένου συμβολαιογράφου δεν είναι σύμφωνες με όσα προβλέπονται στον ν. 4919/2022.

Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις


Η υπ' αρ. 106557/09-10-2020 «Σύσταση και λειτουργία του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.» (Β' 4606) καταργείται.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας εκκινεί από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης