Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 3327/1998 Ο ασφαλισμένος σε περισσότερους του ενός Φορείς για παροχές ασθένειας δικαιούται να επιλέξει έναν από αυτούς για τις παροχές του Κλάδου Υγείας Β.Δ.264/1969, άρθρο 1

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΣτΕ 3327/1998
Ο ασφαλισμένος σε περισσότερους του ενός Φορείς για παροχές ασθένειας δικαιούται να επιλέξει έναν από αυτούς για τις παροχές του Κλάδου Υγείας Β.Δ.264/1969, άρθρο 1


ΣτΕ 3327/1998 Ο ασφαλισμένος σε περισσότερους του ενός Φορείς για παροχές ασθένειας δικαιούται να επιλέξει

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Επιλογή Φορέα Ασφάλισης Ασθένειας Σ.τ.Ε.: 3327/1998 Ο ασφαλισμένος σε περισσότερους του ενός Φορείς για παροχές ασθένειας δικαιούται να επιλέξει έναν από αυτούς για τις παροχές του Κλάδου Υγείας Β.Δ.264/1969, άρθρο 1 <------> 4. Επειδή με την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση έγιναν δεκτά, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Ο αναιρεσίβλητος υπέβαλε στις 6.12.1991 αίτηση στον ΟΓΑ, με την οποία ζήτησε να του χορηγηθεί προέγκριση της δαπάνης νοσηλείας του στο εξωτερικό, προκειμένου να νοσηλευθεί για τροχαίο ατύχημα που είχε υποστεί στις 26.9.1991, συνυπέβαλε δε και σχετικά δικαιολογητικά. Ο Διοικητής του ΟΓΑ με απόφασή του (υπ' αριθ. 2022/31.12.1991) απέρριψε την αίτηση του αναιρεσιβλήτου, με την αιτιολογία ότι ο τελευταίος εδικαιούτο παροχές από τον Κλάδο Υγείας του ΤΕΒΕ επί ένα έτος από την ημερομηνία διαγραφής του από το Ταμείο αυτό, δηλαδή μέχρι τις 23.12.1991, ενώ εξάλλου από τις βεβαιώσεις που είχε προσκομίσει δεν προέκυπτε ότι ησχολείτο κατά κύριο επάγγελμα με τη γεωργία. Κατά της απόφασης αυτής ο αναιρεσίβλητος άσκησε προσφυγή - αγωγή. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με την υπ' αριθ. 4667/1994 απόφασή του, δέχτηκε εν μέρει το ασκηθέν ένδικο βοήθημα. Ειδικότερα, το Δικαστήριο τούτο δέχτηκε ότι ο αναιρεσίβλητος κατά το χρόνο που υπέβαλε την αίτηση για προέγκριση της δαπάνης νοσηλείας του στο εξωτερικό (6.12.1991) υπαγόταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ και του Κλάδου Υγείας αυτού, απέρριψε όμως ως προώρως ασκηθέν το αίτημά του για απόδοση της δαπάνης νοσηλείας του στο εξωτερικό, ενώπιον του Δικαστηρίου, χωρίς να έχει υποβληθεί προηγουμένως αίτηση στον ΟΓΑ. Κατά της απόφασης αυτής ο ΟΓΑ άσκησε έφεση. Το Διοικητικό Εφετείο δέχτηκε ότι, από την εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων, προέκυψε ότι ο αναιρεσίβλητος κατά το χρόνο υποβολής της ένδικης αίτησης για προέγκριση της δαπάνης νοσηλείας του στο εξωτερικό υπαγόταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ και του Κλάδου Υγείας αυτού, δεδομένου ότι ο ως άνω διέμενε μονίμως από το Σεπτέμβριο του 1990 στην Κοινότητα Δαματριάς Ρόδου, εκμεταλλευόμενος την ιδιόκτητη αγροτική περιουσία του, από την οποία απέκτησε εισοδήματα, είχε καταβάλει τις υπέρ του ΟΓΑ ασφαλιστικές εισφορές για το έτος 1991, του είχε δε χορηγηθεί στις 23.9.1991 από τον Οργανισμό αυτό βιβλιάριο υγείας. Εκρινε δε αβάσιμο το Διοικητικό Εφετείο τον λόγο εφέσεως, με τον οποίο ο ΟΓΑ προέβαλε ότι ο αναιρεσίβλητος υπαγόταν στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ μέχρι τις 24.12.1991, μέχρι δηλαδή να συμπληρωθεί ένα έτος από τη διαγραφή του από τα Μητρώα του Ταμείου αυτού, στα οποία ήταν εγγεγραμμένος από 30.7.1987 μέχρι 24.12.1990, με το σκεπτικό ότι σκοπός της διάταξης του άρθρου 5, παρ. 3 του Β.Δ. της 10-9/14.10.1954 ήταν να καλύψει για τις παροχές του Κλάδου Υγείας, επί ένα έτος από τη διακοπή, εκείνους που διέκοψαν την ασφάλισή τους στο ΤΕΒΕ και δεν άσκησαν αμέσως μετά τη διακοπή άλλο επάγγελμα, προκειμένου τα πρόσωπα αυτά να μην μείνουν ανασφάλιστα ως προς τις παροχές του Κλάδου Υγείας, όχι δε όσους, κατά τη διάρκεια του έτους μετά τη διακοπή, άσκησαν άλλο επάγγελμα υπαγόμενο σε Ασφαλιστικό Φορέα Κύριας Ασφάλισης. Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε την ασκηθείσα έφεση. 5. Επειδή, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην τρίτη σκέψη, ο αναιρεσίβλητος υπήγετο κατά το κρίσιμο, εν προκειμένω, χρονικό σημείο της επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας αμφοτέρων των Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΟΓΑ και ΤΕΒΕ), επέλεξε δε με την υποβληθείσα αίτησή του να ζητήσει τις σχετικές ασφαλιστικές παροχές από τον πρώτο. Σε αντίθετη λύση δεν μπορεί να οδηγήσει η διάταξη του άρθρου 14, παρ. 1 του Ν.Δ.4277/1962 (ΦΕΚ 191/Α'), σύμφωνα με την οποία "Από πρώτης του μεθεπομένου της δημοσιεύσεως του παρόντος μηνός, ουδείς δύναται να είναι ησφαλισμένος συγχρόνως εις πλείονας του ενός Οργανισμούς ασφαλίσεως ασθενείας...". Τούτο διότι η διάταξη αυτή δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, εφαρμοστέα εν προκειμένω, εφόσον ο αναιρεσίβλητος επέλεξε, κατά τα ανωτέρω, τον ΟΓΑ ως υπόχρεο Ασφαλιστικό Φορέα για τις παροχές του Κλάδου Υγείας, δεν προκύπτει δε, ούτε ο αναιρεσείων Οργανισμός ισχυρίζεται ότι είχε προβάλει ενώπιον των Δικαστηρίων της ουσίας, ότι ο αναιρεσίβλητος είχε επιλέξει πριν από τον κρίσιμο, εν προκειμένω, χρόνο της επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου την υπαγωγή του στον Κλάδο Υγείας του ΤΕΒΕ μέχρι να συμπληρωθεί ένα έτος από τη διαγραφή του από τα Μητρώα του Ταμείου αυτού (πρβλ. Σ.τ.Ε.4203/1996). Ορθώς, άρα, αν και με διαφορετική αιτιολογία, το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε το σχετικό λόγο εφέσεως του ΟΓΑ, ο δε περί του αντιθέτου λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο ο αναιρεσείων Οργανισμός προβάλλει ότι ο αναιρεσίβλητος υπαγόταν αποκλειστικώς στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας του ΤΕΒΕ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 5, παρ. 3 του Β.Δ. της 10-9/14.10.1954, όπως αντικαταστάθηκε, κατά τα προαναφερθέντα, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, καθώς και η κρινόμενη αίτηση στο σύνολό της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης