ΠΟΛ.1155/6.6.1995

Συμπλήρωσή της με Aρ.Πρωτ. 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.1995 απόφασης του Υπ. ΟικονομικώνΣχόλια: Καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1167/29.7.2015 "Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές."


6 Ιούν 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα, 6 Ιουνίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1058757/2754/791/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. -ΤΜΗΜΑ Α'
Γραφείο 1

ΠΟΛ 1155

ΘΕΜΑ: "Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.95 απόφασης του Υπ.Οικονομικών.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1642/1986,»για την εφαρμογή του ΦΠΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α), όπως ισχύει.

2. Την παρ. 1 του άρθρου 3 της με αριθ. πρωτ. 1017949/693/165/0014/13.3.95/ΠΟΛ.1075/13.3.1995 Α.Υ.Ο.

3. Την με αριθ. 1026431/268/006Α/2.3.94 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οι­κονομικών (Φ.Ε.Κ. 154/Β) περί ανάθεσης αρμοδιο­τήτων του Υπ. Οικονομικών.

4. Την ανάγκη ενίσχυσης της εξαγωγικής δρα­στηριότητας επιχειρήσεων των οποίων, η παρα­γωγική δραστηριότητα, λόγω της φύσης των χρησιμοποιουμένων αγαθών και των υλικών συ­σκευασίας αυτών, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στο οριζόμενο από την προαναφερόμενη απόφαση χρονικό διάστημα.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της από­φασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρατι­κό Προϋπολογισμό, δεδομένου ότι καθορίζει τις προϋποθέσεις εφαρμογής διατάξεων του Ν.1642/1986.

6. Τα αιτήματα των παραγωγικών τάξεων.

Αποφασίζουμε

Στο άρθρο 3 της με αριθμ. πρωτ. 1017949/ 693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.1995 απόφασης μας, προστίθενται δύο νέες παράγραφοι, 1α και 1β, ως εξής:

«1α. Η προθεσμία των οκτώ (8) μηνών που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο για την πραγματοποίηση της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης, δύναται να παρατα­θεί, κατ΄ ανώτατο όριο για οκτώ (8) επιπλέον μή­νες, εφ΄ όσον πρόκειται για πρώτες ή βοηθητι­κές ύλες που προορίζονται για την παραγωγή προϊόντων ύστερα από ειδική επεξεργασία, κα­θώς και για υλικά συσκευασίας, που προορίζο­νται να χρησιμοποιηθούν από μεταποιητικές επι­χειρήσεις για την παραγωγή ή τη συσκευασία προϊόντων τους που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση.

Για τη χορήγηση της παράτασης υποβάλλεται σχετική αίτηση από την ενδιαφερόμενη επιχείρη­ση προς τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία της Δ.Ο.Υ. πριν από τη λήξη της προ­θεσμίας που ορίζεται από την προηγούμενη πα­ράγραφο.

Η παράταση χορηγείται μετά από σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος την αρμόδια Δ.Ο.Υ επι­θεωρητού, του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. και τον Επόπτη Ελέγχου, ύστερα από διαπίστωση των λόγων της πραγματικής αδυναμίας πραγματοποί­ησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παρά­δοσης μέσα στην αρχική προθεσμία των οκτώ (8) μηνών.

1β. Αιτήματα, για χορήγηση παράτασης, σύμ­φωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παρα­γράφου από επιχειρήσεις για τις οποίες η εξά­μηνη χρονική περίοδος που ορίζεται από τις δια­τάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου αυτού, έχει λήξει κατά την έκδοση της παρούσας, χω­ρίς την ολοκλήρωση της εξαγωγής ή της ενδο­κοινοτικής παράδοσης, υποβάλλονται εμπρόθεσμα εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και η προθεσμία που έληξε ήδη κατά τα ανωτέρω παρατείνεται και η προθεσμία που έληξε ήδη κατά τα ανωτέρω παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου».

`Αρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Taxheaven.gr