Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1155/6.6.1995 Συμπλήρωσή της με Aρ.Πρωτ. 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.1995 απόφασης του Υπ. Οικονομικών

Σχόλια: Καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1167/29.7.2015 "Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές."


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1155/6.6.1995
Συμπλήρωσή της με Aρ.Πρωτ. 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.1995 απόφασης του Υπ. Οικονομικών


ΠΟΛ.1155/6.6.1995 Συμπλήρωσή της με Aρ.Πρωτ. 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.1995 απόφασης του Υπ. Οικονομι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 6 Ιουνίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1058757/2754/791/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. -ΤΜΗΜΑ Α'
Γραφείο 1

ΠΟΛ 1155

ΘΕΜΑ: "Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.95 απόφασης του Υπ.Οικονομικών.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1642/1986,»για την εφαρμογή του ΦΠΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α), όπως ισχύει.

2. Την παρ. 1 του άρθρου 3 της με αριθ. πρωτ. 1017949/693/165/0014/13.3.95/ΠΟΛ.1075/13.3.1995 Α.Υ.Ο.

3. Την με αριθ. 1026431/268/006Α/2.3.94 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οι­κονομικών (Φ.Ε.Κ. 154/Β) περί ανάθεσης αρμοδιο­τήτων του Υπ. Οικονομικών.

4. Την ανάγκη ενίσχυσης της εξαγωγικής δρα­στηριότητας επιχειρήσεων των οποίων, η παρα­γωγική δραστηριότητα, λόγω της φύσης των χρησιμοποιουμένων αγαθών και των υλικών συ­σκευασίας αυτών, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στο οριζόμενο από την προαναφερόμενη απόφαση χρονικό διάστημα.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της από­φασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρατι­κό Προϋπολογισμό, δεδομένου ότι καθορίζει τις προϋποθέσεις εφαρμογής διατάξεων του Ν.1642/1986.

6. Τα αιτήματα των παραγωγικών τάξεων.

Αποφασίζουμε

Στο άρθρο 3 της με αριθμ. πρωτ. 1017949/ 693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.1995 απόφασης μας, προστίθενται δύο νέες παράγραφοι, 1α και 1β, ως εξής:

«1α. Η προθεσμία των οκτώ (8) μηνών που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο για την πραγματοποίηση της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης, δύναται να παρατα­θεί, κατ΄ ανώτατο όριο για οκτώ (8) επιπλέον μή­νες, εφ΄ όσον πρόκειται για πρώτες ή βοηθητι­κές ύλες που προορίζονται για την παραγωγή προϊόντων ύστερα από ειδική επεξεργασία, κα­θώς και για υλικά συσκευασίας, που προορίζο­νται να χρησιμοποιηθούν από μεταποιητικές επι­χειρήσεις για την παραγωγή ή τη συσκευασία προϊόντων τους που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση.

Για τη χορήγηση της παράτασης υποβάλλεται σχετική αίτηση από την ενδιαφερόμενη επιχείρη­ση προς τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία της Δ.Ο.Υ. πριν από τη λήξη της προ­θεσμίας που ορίζεται από την προηγούμενη πα­ράγραφο.

Η παράταση χορηγείται μετά από σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος την αρμόδια Δ.Ο.Υ επι­θεωρητού, του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. και τον Επόπτη Ελέγχου, ύστερα από διαπίστωση των λόγων της πραγματικής αδυναμίας πραγματοποί­ησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παρά­δοσης μέσα στην αρχική προθεσμία των οκτώ (8) μηνών.

1β. Αιτήματα, για χορήγηση παράτασης, σύμ­φωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παρα­γράφου από επιχειρήσεις για τις οποίες η εξά­μηνη χρονική περίοδος που ορίζεται από τις δια­τάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου αυτού, έχει λήξει κατά την έκδοση της παρούσας, χω­ρίς την ολοκλήρωση της εξαγωγής ή της ενδο­κοινοτικής παράδοσης, υποβάλλονται εμπρόθεσμα εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και η προθεσμία που έληξε ήδη κατά τα ανωτέρω παρατείνεται και η προθεσμία που έληξε ήδη κατά τα ανωτέρω παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου».

`Αρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης