Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1071/25.2.2002 Οδηγίες συμπλήρωσης περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (έντυπα 050 και 051 ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2002) (Αρ.Πρ. 1092542/5473/691/0014)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1071/25.2.2002
Οδηγίες συμπλήρωσης περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (έντυπα 050 και 051 ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2002) (Αρ.Πρ. 1092542/5473/691/0014)


ΠΟΛ.1071/25.2.2002 Οδηγίες συμπλήρωσης περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (έντυπα 050 και 051 ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2002) (Αρ.Πρ.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2002
Αρ.Πρωτ.: 1092542/5473/691/0014
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΛ. 1071
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' και Β'


ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (έντυπα 050 και 051 ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2002).


Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Οπως είναι ήδη γνωστό η χώρα μας από 1/1/2001 εντάχθηκε στην ζώνη του ΕΥΡΩ. Δεδομένου ότι, από την 1 Ιανουαρίου 2002 οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο με το νόμισμα αυτό, ήταν απαραίτητη η αλλαγή των εντύπων ΦΠΑ, προκειμένου να καλυφθούν οι νέες ανάγκες.

Με την ευκαιρία αυτής της αλλαγής κρίθηκε σκόπιμη η απλοποίηση των εντύπων έτσι ώστε να διευκολυνθούν τόσο οι υποκείμενοι στο φόρο όσο και οι φορολογικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

Ετσι σχεδιάστηκαν νέα έντυπα για τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ οι οποίες θα υποβληθούν αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ και αφορούν φορολογικές περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2002. Υπενθυμίζεται ότι, τα ποσά που θα είναι πλέον εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ θα εμφανίζονται υποχρεωτικά με δύο (2) τουλάχιστον δεκαδικά ψηφία και θα πρέπει σ' αυτά να σημειώνεται ευκρινώς η υποδιαστολή. Εάν το ποσό είναι ακέραιος αριθμός, θα πρέπει και σ'αυτή την περίπτωση να αναγράφεται ως δεκαδικός, δηλαδή, μετά την υποδιαστολή να έχει δύο μηδενικά ψηφία. Αντίθετα τα νέα έντυπα αυτά δεν ισχύουν για περιοδικές δηλώσεις που αφορούν φορολογικές περιόδους μέχρι 31/12/2001.


Σημειώνεται ότι, εκτός από την απλοποίηση που έγινε στους κωδικούς που πρέπει να συμπληρωθούν στο έντυπο, αλλαγή επήλθε και στους πίνακες της περιοδικής δήλωσης. Συνέπεια αυτού είναι:

I) οι εισροές και οι εκροές της περιόδου καθώς και η εκκαθάριση του φόρου να γίνεται στην πρώτη σελίδα πλέον του εντύπου,

ΙΙ) οι πίνακες που υπήρχαν στην πρώτη σελίδα του εντύπου της περιοδικής δήλωσης της Α' κατηγορίας (Β1, Β2: Αναγωγής εισροών σε ακαθάριστα έσοδα τεκμαρτών λιανικών πωλήσεων και Γ: Υπολογισμού αξίας φορολογητέων εκροών), μεταφέρθηκαν στη δεύτερη σελίδα του νέου εντύπου,

ΙΙΙ) οι πίνακες που υπήρχαν στην πρώτη σελίδα του εντύπου της περιοδικής δήλωσης της Β και Γ κατηγορίας(Β: Μετάταξης στο κανονικό καθεστώς, Γ: Πακέτα πρακτορείου ταξιδίων), δεν υπάρχουν πια επί του νέου εντύπου αλλά σκόπιμο είναι να συντάσσονται οι πίνακες αυτοί σε ξεχωριστό έντυπο το οποίο θα φυλάσσεται στο αρχείο της επιχείρησης. Αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωσή τους περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι και ΙΙ της παρούσας.

2. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΕΝΤΥΠΟ

2.1. Υποχρέωση να υποβάλλουν περιοδική δήλωση έχουν οι υποκείμενοι στο φόρο που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή και απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, καθώς και πράξεις φορολογητέες εκτός Ελλάδος με δικαίωμα έκπτωσης. Η υποχρέωση υποβολής της περιοδικής δήλωσης για φορολογικές περιόδους, υπάρχει από 1/1/1996 ανεξάρτητα από το εάν το αποτέλεσμα της περιοδικής δήλωσης είναι χρεωστικό για καταβολή μέχρι 1000 δρχ. (ή 3 ΕΥΡΩ από 1/1/2002) ή μηδενικό, ή πιστωτικό για συμψηφισμό ή επιστροφή, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων ΚΒΣ και ανεξάρτητα από το αν διενεργήθηκαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή όχι στη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο.

Η υποχρέωση αυτή δεν υπάρχει στην περίπτωση που η επιχείρηση με δήλωση μεταβολών δήλωσε ότι βρίσκεται σε αδράνεια και έχει ακυρώσει τα φορολογικά της στοιχεία.

Υποχρέωση να υποβάλλουν περιοδική δήλωση έχουν και:

α) οι επιχειρήσεις παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, καθώς και οι εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών, και γενικά οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές, οι εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες,

β) οι επιχειρήσεις παραγωγής και λοιποί εγκεκριμένοι αποθηκευτές πετρελαιοειδών προϊόντων,

γ) οι επιχειρήσεις παραγωγής και οι λοιποί εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών,

δ) οι επιχειρήσεις παραγωγής, εισαγωγής και ενδοκοινοτικής απόκτησης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών (καινούργιων ή μεταχειρισμένων).

Σημειώνεται ότι, αναφορικά με τους εγκεκριμένους αποθηκευτές των παραπάνω περιπτώσεων α,β,γ, καθώς και τους εγγεγραμμένους επιτηδευματίες ή εισαγωγείς της παραπάνω περίπτωσης α, με τις Α.Υ.Ο. Δ.634/435/29.4.93 και Δ.635/436/29.4.1993 παρασχέθηκε δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών, με βάση συνοδευτική κατάσταση και σφράγιση των πρωτότυπων τιμολογίων ή παρόμοιων αποδεικτικών στοιχείων, από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Για το λόγο αυτό η περιοδική δήλωση που θα υποβληθεί στη συνέχεια στην αρμόδια ΔΟΥ αποσκοπεί κυρίως: -στην τυχόν αναπροσαρμογή των αξιών και φόρων εκροών, -στο διακανονισμό του φόρου εισροών, -στη συλλογή στοιχείων των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, των αξιών και φόρων εκροών/εισροών και άλλων οικονομικών πληροφοριακών στοιχείων, απαραίτητων για τις ενδοκοινοτικές επαληθεύσεις του VIES, -στην τυχόν εκκαθάριση του φόρου που προκύπτει από διακανονισμούς κλπ ή στην άσκηση αιτήματος επιστροφής ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 34 ν. 2859/2000 - σε ελεγκτικές επαληθεύσεις.

Σημειώνεται ακόμα ότι, όσες επιχειρήσεις της περίπτωσης δ' πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών και λοιπών μεταφορικών μέσων και καταβάλλουν ΦΠΑ στο Τελωνείο, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 38 ν.2859/2000, το άρθρο 80 ν.2127/1993 και την ΑΥΟ Δ.367/95, με την περιοδική δήλωση, συμψηφίζουν τον ΦΠΑ που καταβάλανε στο Τελωνείο.

ε)Το υπό ίδρυση νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το προσωρινό βιβλίο του ιδρυτή που τηρεί ως προς τις υποχρεώσεις του ΦΠΑ, εξομοιώνεται με βιβλίο Βκατηγορίας ΚΒΣ, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που θα τηρήσει η υπό ίδρυση επιχείρηση.

στ) τα πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς μεταπωλητών μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας (άρθρο 45 ν.2859/2000) ή στο ειδικό καθεστώς για τις πωλήσεις σε δημοπρασία (άρθρο 46 ν.2859/2000) και

ζ) τα πρόσωπα που είναι εκμεταλλευτές φορολογικής αποθήκης του άρθρου 26 ν.2859/2000, ή εναποθέτες σε αυτές.


2.2. Υποκείμενοι με Βή Γκατηγορίας βιβλία ΚΒΣ υποβάλλουν το έντυπο 050-ΦΠΑ, τόσο για τακτικές όσο και για έκτακτες περιοδικές δηλώσεις. Αυτό ισχύει ακόμα και αν για κάποιους κλάδους τους (πρατήριο υγρών καυσίμων, αποκλειστικά λιανεμπόριο σε κινητές λαϊκές αγορές και περίπτερο) τηρούν βιβλία Ακατηγορίας ΚΒΣ (εξαιρούνται Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.) Στην τελευταία αυτή περίπτωση, για τη μετατροπή των αγορών σε τεκμαρτά έσοδα θα χρησιμοποιείται ως σημείωμα (το οποίο θα παραμένει στην επιχείρηση), η δεύτερη σελίδα του εντύπου 051-ΦΠΑ, αλλά τα δεδομένα του βιβλίου Ακατηγορίας θα συναθροίζονται με αυτά των βιβλίων Β ή και Γ κατηγορίας.

Το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες που υπάγονται στο ΦΠΑ, αν και δεν είναι υποχρεωμένο να τηρεί βιβλία ΚΒΣ, υποβάλλει το έντυπο 050-ΦΠΑ.

Υποκείμενοι με Α κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ υποβάλλουν το έντυπο 051-ΦΠΑ, τόσο για τακτικές, όσο και για έκτακτες περιοδικές δηλώσεις.

3.ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

3.1.Δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν περιοδική δήλωση:

α) Οι υποκείμενοι στο φόρο, που ενεργούν αποκλειστικά πράξεις απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους.

β) Τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα.

γ) Τα μη υποκείμενα στο φόρο φυσικά πρόσωπα.

δ) Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 ν.2859/2000

ε) Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδράνεια ή έχουν αναστείλει τις εργασίες τους εφόσον έχουν υποβάλει σχετική δήλωση μεταβολής-μετάταξης και έχουν ακυρώσει τα στοιχεία του ΚΒΣ.

στ) Επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών την αποκλειστική εκμετάλλευση μέχρι και επτά ενοικιαζομένων δωματίων-διαμερισμάτων εφόσον έχουν ζητήσει απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ.

3.2.Εξαιρετικά όμως, τα πιο πάνω πρόσωπα υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση, στις περιπτώσεις που τύχει να καταστούν υπόχρεα σε φόρο, όπως:

-Στην περίπτωση που ενεργούν ως λήπτες αγαθών και υπηρεσιών, όταν δεν υπάρχει υποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου (περ.ε παρ.4 άρθρου 36 Ν.2859/2000) και σε κάθε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί φορολογικός αντιπρόσωπος, ενώ υπήρχε υποχρέωση ορισμού του.

-Στην περίπτωση πώλησης παγίου από επιχείρηση που βρίσκεται σε αδράνεια και έχει ακυρώσει τα φορολογικά της στοιχεία, για την απόδοση του ΦΠΑ που αναλογεί στην συναλλαγή αυτή.

-Στην περίπτωση που καθίστανται υποκείμενοι λόγω περιστασιακής παράδοσης καινούργιου μεταφορικού μέσου σε άλλο κράτος-μέλος.

Ειδικά τα πρόσωπα των πιο πάνω περιπτώσεων α, βκαι γ της παραγράφου 3.1 υποχρεούνται να υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση στην περίπτωση διενέργειας φορολογητέων, υποχρεωτικά ή προαιρετικά ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται αποκλειστικά μέχρι και επτά (7) ενοικιαζόμενα δωμάτια, οι εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ και οι εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας μήκους μέχρι 12 μέτρων και οι σπογγαλιείς του ειδικού καθεστώτος κατ' αποκοπή καταβολής του φόρου, που υπολογίζουν και αποδίδουν ΦΠΑ με τις σχετικές ΑΥΟ.

Η υποχρέωση υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης, υπάρχει ακόμα και αν ο ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων προϊόντων με ΕΦΚ ή καινούργιων μεταφορικών μέσων καταβλήθηκε με ειδική δήλωση στο Τελωνείο. Εξυπακούεται ότι, στην περίπτωση αυτή ο ΦΠΑ δεν θα καταβληθεί εκ νέου και στη Δ.Ο.Υ. με την έκτακτη περιοδική δήλωση, δεδομένου ότι η δήλωση αυτή υποβάλλεται μόνο για την απεικόνιση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Στην περίπτωση αυτή, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στον επόμενο μήνα από αυτόν που διενεργήθηκαν οι συναλλαγές αυτές και μέχρι τις 15 του μήνα αυτού ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, αν η 15η είναι αργία.


4.ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

4.1.Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μετά τη λήξη της φορολογικής περιόδου η οποία ορίζεται ως εξής:

α) Υπόχρεοι που διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων ΚΒΣ που τηρούν: Μηνιαία

Σημείωση: Η υποχρέωση μηνιαίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων ισχύει ακόμα και στην περίπτωση υποβολής δήλωσης μεταβολών όπου θα δηλώνεται η διακοπή της διενέργειας ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Η υποχρέωση αυτή υπάρχει μέχρι το τέλος της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία συντελέστηκε και γνωστοποιήθηκε η μεταβολή. Η μεταβολή αυτή μπορεί να δηλωθεί εμπρόθεσμα μέχρι 10 Ιανουαρίου του επόμενου έτους με ημερομηνία μεταβολής την 31 Δεκεμβρίου του λήξαντος έτους.

Αν φυσικά μέσα στην τρέχουσα ή επόμενη χρήση αρχίσει και πάλι η διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών θα υποβληθεί εκ νέου δήλωση μεταβολών και η φορολογική τους περίοδος θα γίνει και πάλι μηνιαία.

β) Υπόχρεοι που δεν διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές:

Με βιβλία Γ' κατηγορίας ΚΒΣ και το Δημόσιο όταν υπόκειται σε ΦΠΑ: Μηνιαία

Με βιβλία Β' κατηγορίας ΚΒΣ: Δίμηνη

Με βιβλία Α' κατηγορίας ΚΒΣ: Τρίμηνη

Στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την εικοστή (20) ημέρα του μήνα που ακολουθεί την κατά περίπτωση φορολογική περίοδο με τις παρατιθέμενες παρακάτω διακρίσεις.

Σημειώνεται ότι, αν τηρούνται περισσότερες από μια κατηγορίες βιβλίων η φορολογική περίοδος ακολουθεί την ανώτερη κατηγορία βιβλίων.

Ι.Προκειμένου για περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ.:

H προθεσμία υποβολής μετά τη λήξη της φορολογικής περιόδου εξαρτάται από το τελευταίο ψηφίο (ή αν αυτό είναι 0 από τα δύο τελευταία ψηφία) του Αριθμού Φορολογικού Μητρώο (ΑΦΜ) του υπόχρεου.

Ειδικότερα:

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ Προθεσμία υποβολής ---------------------------- 1 20 ημέρες από τη λήξη της φορολογικής περιόδου. Αν είναι αργία, η επόμενη εργάσιμη.

2 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 1

3 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 2

4 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 3

5 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 4

6 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 5

7 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 6

8 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 7

9 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 8

10,20,30,40,50 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 9

60,70,80,90,00 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 10,20,30,40,50

ΙΙ.Προκειμένου για περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet):

Η προθεσμία υποβολής μόνο για τις αρχικές εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις παρατείνεται μέχρι την 5η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθεί την λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση. Εξυπακούεται ότι η ανωτέρω προθεσμία δεν ισχύει προκειμένου για περιοδικές δηλώσεις:

- εκπρόθεσμες αρχικές,

- εμπρόθεσμες τροποποιητικές,

- εκπρόθεσμες τροποποιητικές,

- έκτακτες.
4.2. Σε περίπτωση υποχρεωτικής μετάταξης επιχείρησης από το τεκμαρτό καθεστώς με Α'κατηγορίας βιβλία (χωρίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές),κατά την διάρκεια της χρήσης στο κανονικό καθεστώς με Β' κατηγορίας βιβλία, η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων θα γίνει ανάλογα με την ημερομηνία της μετάταξης.

Δηλαδή, εάν η μετάταξη γίνει:

α) Τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο, η επιχείρηση θα υποβάλλει δίμηνη δήλωση τον Μάρτιο με τα δεδομένα των μηνών αυτών, διαγραμμίζοντας το 1ο δίμηνο.

β) Τον Μάρτιο, η επιχείρηση θα υποβάλλει μια περιοδική δήλωση με τα δεδομένα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου - Μαρτίου - Απριλίου, τον Μάϊο, διαγραμμίζοντας το 2ο δίμηνο (δεδομένου ότι στις 31/3 είχε ήδη Βκατηγορίας βιβλία).

γ) Τον Απρίλιο, η επιχείρηση θα υποβάλλει δίμηνη δήλωση τον Μαϊο με τα δεδομένα μόνον του μηνός Απριλίου διαγραμμίζοντας το 2ο δίμηνο (τα δεδομένα του Μαρτίου έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην περιοδική δήλωση του 1ου τρίμηνου).

δ) Τον Μάϊο ή Ιούνιο, η επιχείρηση θα υποβάλλει δήλωση για την περίοδο 1η Απριλίου μέχρι 30 Ιουνίου, τον Ιούλιο διαγραμμίζοντας το 3ο δίμηνο.
Εξυπακούεται ότι, σε κάθε περίπτωση, για το διάστημα που η επιχείρηση τηρούσε βιβλία Α κατηγορίας οι εκροές προκύπτουν με αναγωγή από τις αγορές.
4.3. Σε περίπτωση οριστικής παύσης εργασιών, διακοπής της φορολογητέας δραστηριότητας, ή λήξη της διαχειριστικής περιόδου, σε ημερομηνία πριν από τη λήξη της φορολογικής περιόδου, η ημερομηνία αυτή θεωρείται και ημερομηνία λήξης της φορολογικής περιόδου. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εντός 20 ημερών από την ημερομηνία αυτή.

4.4. Κατεξαίρεση, στην περίπτωση οριστικής παύσης εργασιών λόγω:

- λήξης νομικού προσώπου και ενώσεων προσώπων

- θανάτου του υποκειμένου επιτηδευματία

η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εντός 20 ημερών από την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης οριστικής παύσης.

Παραδείγμα: Διαλυτικό Ομόρρυθμης Εταιρείας δημοσιεύεται στο Πρωτοδικείο Αθηνών με ημερομηνία 3/9/2001. Η προθεσμία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης οριστικής παύσης των εργασιών είναι μέχρι την 3/10/2001.

Εστω ότι η Ο.Ε. υποβάλει τη δήλωση της οριστικής παύσης εργασιών την 26 Σεπτεμβρίου την 2001.

Η προθεσμία της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης της τελευταίας φορολογικής περιόδου είναι μέχρι της 16/10/2001.

4.5. Σημειώνεται ότι, η ίδια εξαίρεση ισχύει και στην περίπτωση έναρξης εργασιών νομικών προσώπων. Δηλαδή, η περιοδική δήλωση της πρώτης φορολογικής περιόδου υποβάλλεται εμπρόθεσμα και εντός 20 ημερών από την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών.


5.ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται στις παρακάτω προθεσμίες:

1) Προκειμένου για λήπτη αγαθών και υπηρεσιών, είτε αυτός είναι μη υποκείμενος ή απαλλασσόμενος (δηλαδή, πρόσωπο του Κεφαλαίου Α3 της παρούσας), είτε υποκείμενος, που πρέπει σύμφωνα με την ΑΥΟ 1105799/1797/, να υποβάλλει έκτακτη περιοδική δήλωση, στις προθεσμίες που ορίζονται από το άρθρο 2 της ΑΥΟ 1002414/4/ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1115/23.3.1993. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται, μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία εγγραφής της σχετικής πίστωσης του λογαριασμού του προμηθευτή στα βιβλία του υπόχρεου (αν τηρεί βιβλία) ή από τη λήψη του σχετικού παραστατικού του προμηθευτή και μέχρι την έγκριση του απαιτούμενου συναλλάγματος από τη μεσολαβούσα Τράπεζα ή την αποστολή του σχετικού εμβάσματος ή την καταβολή της οφειλής.

Αν υπόχρεος είναι το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ που εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους μετά από έγκριση των σχετικών ενταλμάτων από Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είτε κατά την απόδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής, είτε μέχρι τις 15 του μήνα που ακολουθεί κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, με βάση τα ποσά που έχουν εγκριθεί και εμβαστεί στο τρίμηνο.

2) Προκειμένου για περιστασιακή παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου, το οποίο αποστέλλεται ή μεταφέρεται προς άλλο κράτος-μέλος, μέχρι την ημερομηνία αποστολής ή μεταφοράς. Με τη δήλωση αυτή εκπίπτεται και ο φόρος των εισροών τους, που δεν μπορεί να υπερβεί το φόρο που αντιστοιχεί στην αξία παράδοσης (άρθρ.31 παρ.8 Ν.2859/2000).

3) Προκειμένου για οριστικοποίηση απαλλαγής, όταν προβλέπεται σχετική διαδικασία υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης:

- Σε ένα μήνα από την επίδοση έκθεσης-επιμέτρησης μη χρησιμοποιηθέντων αγαθών ναυπηγικής επιχείρησης (άρθρο 29 παρ.3 ΑΥΟ Π.8271/89).

- Σε 20 ημέρες από τη γνωστοποίηση μη χρησιμοποιηθέντων αγαθών από την εποπτεύουσα το έργο ΝΑΤΟ αρχή (άρθρο 5 παρ.3 ΑΥΟ Π.4056/87).

4) Μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ), προκειμένου για πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν.2859/2000, δηλαδή, προκειμένου για αγρότες του ειδικού καθεστώτος, υποκείμενους στο φόρο που δεν τους παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, νομικά πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο.

5) Με τη λήξη της προθεσμίας εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών, δηλαδή σε 6 μήνες από την αγορά ή εισαγωγή ή σε 8 μήνες με απόφαση του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. (άρθρο 3 ΑΥΟ 1017949/693/), ή σε 16 μήνες με κοινή απόφαση Επιθεωρητή Δ.Ο.Υ., Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., επόπτη ελέγχου (άρθρο 1 ΑΥΟ 1058757/2754/).
6) Κατά την έξοδο αγαθών από φορολογική αποθήκη, του άρθρου 26 του Ν.2859/2000 σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΑΥΟ 1000887/2569/.

7) α) Στην περίπτωση μεταβίβασης με συμβόλαιο (χωρίς τιμολόγιο) αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων από υποκείμενο που τα χρησιμοποιούσε ως πάγια, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΕΔΥΟ Σ420/56/ΠΟΛ.28/87 πριν από τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας, εφόσον η μεταβίβαση αυτή δεν εμπίπτει στην απαλλακτική διάταξη της παραγράφου 1κθ του άρθρου 22 του ν.2859/2000.

β) Στην περίπτωση πλειστηριασμού, ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος (π.χ. συμβολαιογράφος), εφόσον δεν εκδοθεί τιμολόγιο από τον καθ'ου, που είναι υποκείμενος στο φόρο, υποβάλλει έκτακτη δήλωση επ'ονόματι του καθ'ου μέχρι την παράδοση των εκπλειστηριασθέντων στον υπερθεματιστή και πριν την έκδοση της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης, στην οποία θα κάνει σχετική μνεία για την καταβολή και θα επισυνάψει αντίγραφο της περιοδικής δήλωσης (ΕΔΥΟ 1070540/2601/).

Στις παραπάνω περιπτώσεις, αν εκδοθεί τιμολόγιο από τον υποκείμενο, δεν υποβάλλεται έκτακτη δήλωση (ΕΔΥΟ 1095871/7807/ΠΟΛ.1242/14.7.1993).

8) Στις προθεσμίες που ορίζουν οι εκάστοτε ΑΥΟ προκειμένου για εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ και εκμεταλλευτές σκαφών παρακτίας αλιείας μήκους μέχρι 12 μέτρων και σπογγαλιείς.

9) Σε 15 ημέρες από την έκδοση του στοιχείου στο οποίο τυχαία αναγράφτηκε ΦΠΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 1δ του άρθρου 35 του ν.2859/2000.

10) Εντός 15 ημερών σ'οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δημιουργηθεί υποχρέωση απόδοσης του φόρου.

6.ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ


Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού του υποκειμένου ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Εισοδήματος των μη υποκειμένων προκειμένου για την υποβολή των έκτακτων δηλώσεων.

Σε περίπτωση μεταγραφής του υποκειμένου σε άλλη Δ.Ο.Υ., η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. που ο υποκείμενος βρισκόταν την τελευταία ημέρα της οικείας φορολογικής περιόδου. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος υποχρεούται να αποδώσει φόρο με έκτακτη περιοδική δήλωση, αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή της είναι η Δ.Ο.Υ. που υπάγεται ο καθου.

7.ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ

7.1. Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. από τον υπόχρεο ή από τρίτο πρόσωπο.

Η δήλωση υπογράφεται:

- από τον υπόχρεο &

- από τον λογιστή ή οποιονδήποτε τρίτο συνέπραξε στη σύνταξη της.

Στην περίπτωση που ο ίδιος ο υπόχρεος συντάσσει την δήλωση αναγράφει τη φράση Συμπληρώθηκε από εμένα.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοδική δήλωση υπογράφεται υποχρεωτικά από λογιστή-φοροτεχνικό εφόσον ο υπόχρεος υποβολής της είναι πρόσωπο που έχει τέτοια υποχρέωση, δηλαδή, τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας ή τηρεί βιβλία Β κατηγορίας και τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου, είναι μεγαλύτερα των ορίων που έχουν ορισθεί (σχετικές Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1070/01 & ΕΔΥΟ ).

Περιοδική δήλωση με χρεωστικό υπόλοιπο που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου ποσού δεν γίνεται αποδεκτή και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

7.2. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται στον υπόχρεο από τον παραλαβόντα και εφόσον υπάρχει ποσό για καταβολή εκδίδεται ηλεκτρονικά διπλότυπο είσπραξης, με το οποίο καταβάλλεται ο φόρος στον Ταμία της Δ.Ο.Υ. Αν για οποιοδήποτε πρόβλημα δεν εκδοθεί διπλότυπο, η δήλωση με ποσό για καταβολή υπογράφεται και από τον Ταμία και αποτελεί η ίδια Αποδεικτικό Είσπραξης.

7.3. Σύμφωνα με την ΑΥΟ η αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση, ανεξάρτητα από το υπόλοιπο που προκύπτει (δηλαδή, χρεωστική, πιστωτική ή μηδενική), υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου, μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet:

α) από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Γκατηγορίας του ΚΒΣ για πράξεις που θα διενεργήσουν από την 1η Ιανουαρίου 2002 και

β) από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Βκατηγορίας του ΚΒΣ για πράξεις που θα διενεργήσουν από την 1η Ιουλίου 2002.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την υποβολή είναι: www.taxisnet.gr ή www.gsis.gov.gr, και θα πρέπει προηγούμενα οι υποκείμενοι να πιστοποιηθούν από την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών

Συστημάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις ΑΥΟ ΠΟΛ.1054 & .

7.4. Η αποστολή της δήλωσης ταχυδρομικά δεν επιτρέπεται. Εξαιρετικά, όταν ο υπόχρεος κατοικεί σε νησί που δεν εδρεύει Δ.Ο.Υ. ή είναι εποχιακή επιχείρηση μπορεί να στείλει την περιοδική του δήλωση με συστημένη επιστολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Το ίδιο μπορεί να γίνει και από υπαλλήλους επί πλειστηριασμών, προκειμένου για έκτακτες δηλώσεις που υποβάλλουν, όταν ο καθ'ου ο πλειστηριασμός είναι υποκείμενος στο φόρο. Στην περίπτωση αυτή εφιστάται η ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί στην ορθότητα της συμπλήρωσης. Αν υπάρχει ποσό για καταβολή θα εσωκλείεται στην επιστολή και ισόποση επιταγή, σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της δήλωσης Δ.Ο.Υ. ή απευθείας σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου. Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία αποστολής της (σφραγίδα ταχυδρομείου). Η ημερομηνία έκδοσης της επιταγής εξυπακούεται ότι θα είναι η ίδια ή προγενέστερη της αποστολής της επιστολής. Ταχυδρομική παραλαβή εκπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων θα γίνεται δεκτή, μόνο εφόσον έχει υπολογιστεί ορθά η προσαύξηση επί του ποσού του φόρου και το σύνολο καλύπτεται από την επιταγή. Αν το ποσό της επιταγής υπολείπεται του οφειλόμενου ποσού για καταβολή τότε δεν θα γίνεται αποδεκτή η δήλωση και θα επιστρέφονται ταχυδρομικά στον αποστολέα όλα τα αντίτυπα της περιοδικής δήλωσης ανυπόγραφα μαζί με την επιταγή.

Εκπρόθεσμες δηλώσεις με πιστωτικό υπόλοιπο ή χωρίς ποσό για καταβολή γίνονται δεκτές ταχυδρομικά μόνον εάν αυτές είναι τροποποιητικές. Αντίθετα οι αρχικές εκπρόθεσμες πιστωτικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν αυτοπροσώπως στη Δ.Ο.Υ., προκειμένου να καταβληθεί το προβλεπόμενο στις περιπτώσεις αυτές πρόστιμο.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής υποβολής, επιστρέφεται ταχυδρομικά το ένα αντίτυπο της δήλωσης υπογεγραμμένο από τον παραλαβόντα και εφόσον υπήρχε ποσό για καταβολή το ηλεκτρονικό διπλότυπο είσπραξης που εκδόθηκε.

8.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Κάθε φορολογική περίοδος θεωρείται αυτοτελής ως προς την υποχρέωση υποβολής της περιοδικής δήλωσης και της καταβολής τυχόν χρεωστικού ποσού που προκύπτει.

Συνεπώς ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να τροποποιήσει την αρχική του δήλωση όταν αυτή είναι ελλιπής ή λανθασμένη. Οι τροποποιητικές δηλώσεις συμπληρώνονται, όπως και οι αρχικές, με τη σωστή συμπλήρωση από την αρχή όλων των ενδείξεων.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο σε κάποια φορολογική περίοδο καταβλήθηκε φόρος μεγαλύτερος του οφειλόμενου, ο επιπλέον αυτός φόρος δεν μπορεί να καλύψει φόρο που οφείλεται σε επόμενη φορολογική περίοδο.

Ως εκ τούτου θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική περιοδική δήλωση για την περίοδο που καταβλήθηκε παραπάνω φόρος και το πιστωτικό υπόλοιπο που θα προκύψει να μεταφερθεί για συμψηφισμό στην αμέσως επόμενη φορολογική περίοδο.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που σε κάποια φορολογική περίοδο καταβληθεί φόρος μικρότερος του οφειλόμενου. Δηλαδή και σ'αυτή την περίπτωση πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική περιοδική δήλωση, της περιόδου που καταβλήθηκε λιγότερος φόρος. Εξυπακούεται ότι, στην δήλωση αυτή πρέπει να υπολογισθεί προσαύξηση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της.

Διευκρινίζεται ότι, σ'αυτές τις περιπτώσεις εφόσον μεταβάλλονται τα άλλα δεδομένα, θα πρέπει να υποβληθούν τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις και για τις επόμενες περιόδους από εκείνη που έγινε η τροποποίηση.

9.ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η δήλωση του φορολογούμενου αποτελεί γι'αυτόν δεσμευτικό τίτλο και κατά κανόνα δεν ανακαλείται. Μπορεί όμως να ανακληθεί μόνο για λόγους συγγνωστής πλάνης, ως προς τα πραγματικά περιστατικά ή ως προς την έννοια των διατάξεων του νόμου, σύμφωνα με τη γενική αρχή του δικαίου (Α.Κ. άρθρα 140-145).

Το θέμα της ανακλητικής δήλωσης ως διαδικαστικό (άρθρο 59 παρ.1 ν.2859/2000) καλύπτεται καταναλογία από τα άρθρα 61 παρ.4 και 75 του ν.2238/1994.

Η ανακλητική δήλωση συμπληρώνεται όπως και η αρχική με τις ίδιες ακριβώς ενδείξεις.

10.ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

Για την πρόληψη των συνεπειών ανακρίβειας ή παράλειψης υποβολής δήλωσης, ο υποκείμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει δήλωση με επιφύλαξη, που να αφορά συγκεκριμένη φορολογητέα αξία ή εφαρμογή διαφορετικού συντελεστή κτλ. Η επιφύλαξη η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη αναγράφεται στο πεδίο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ της περιοδικής δήλωσης. Εφόσον ο χώρος δεν επαρκεί η διατύπωση της επιφύλαξης γίνεται με έγγραφο της επιχείρησης το οποίο υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση. Η επιφύλαξη αυτή δεν αναστέλλει την είσπραξη του φόρου (Βλέπε άρθρο 59 ν.2859/2000).

11.ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.2523/1997 η εκπρόθεσμη, ανακριβής ή μη υποβολή περιοδικής δήλωσης χωρίς φόρο για καταβολή, δηλαδή πιστωτικής ή μηδενικής ή χρεωστικής μέχρι 3 ΕΥΡΩ συνεπάγεται πρόστιμο από 117 έως 1170 ΕΥΡΩ, που κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς περιορίζεται στο ένα τρίτο (1/3).

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.2523/1997 η εκπρόθεσμη υποβολή περιοδικής δήλωσης με ποσό για καταβολή συνεπάγεται πρόσθετο φόρο (προσαύξηση) 2,5% για κάθε μήνα εκπρόθεσμης υποβολής και με ανώτατο όριο το 200%.

Τρόπος υπολογισμού του εκπροθέσμου για την επιβολή του πρόσθετου φόρου

Ως πρώτος μήνας εκπρόθεσμης υποβολής (προσαύξηση 2,5%) θεωρείται η επομένη της προθεσμίας εμπρόθεσμης υποβολής μέχρι τις 20 του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου ή αν η ημερομηνία αυτή είναι μη εργάσιμη μέχρι την προγενέστερη εργάσιμη ημέρα. Ως δεύτερος μήνας εκπρόθεσμης υποβολής θεωρείται η 21η του μεθεπόμενου της φορολογικής περιόδου μήνα μέχρι την 20η του τρίτου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου ή η προηγούμενη εργάσιμη κ.ο.κ..

Τονίζεται ότι σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί ειδική παράταση χρονικής διάρκειας μεγαλύτερη των δέκα πέντε (15) ημερών ως αφετηρία λαμβάνεται η επόμενη μέρα από την λήξη της παράτασης.

Σε περίπτωση οριστικής παύσης εργασιών που δεν συμπίπτει με τέλος φορολογικής περιόδου εμπρόθεσμη είναι η υποβολή μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία οριστικής παύσης ή η επόμενη εργάσιμη ημέρα. Για τον υπολογισμό του εκπρόθεσμου (προσαύξηση 2,5%) λαμβάνεται η 21η ημέρα της ημερομηνίας διακοπής συν ένας μήνας (ή η προηγούμενη εργάσιμη) κ.ο.κ. Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία οριστικής παύσης θεωρείται η ημέρα της διακοπής εργασιών που αναφέρεται στη σχετική δήλωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης.

12.ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

Τα έντυπα των περιοδικών δηλώσεων είναι δύο ειδών. Διακρίνονται με τους κωδικούς 050-ΦΠΑ (καφέ χρώμα) και 051-ΦΠΑ (πράσινο χρώμα).

Το έντυπο 050-ΦΠΑ χρησιμοποιείται:

- Από υποκείμενους που τηρούν βιβλία Βή Γκατηγορίας του ΚΒΣ (έστω και αν για κάποιο κλάδο τους τηρούν βιβλία Ακατηγορίας του ΚΒΣ) και από το Δημόσιο όταν έχει υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ σε τακτές φορολογικές περιόδους.

-Από τους παραπάνω υποκείμενους, όταν καθίστανται υπόχρεοι για υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης.

- Από τους μη υποκείμενους (πχ. ιδιώτες), μη υπαγόμενους (λόγω είδους δραστηριότητας και ανεξάρτητα από κατηγορία βιβλίων ΚΒΣ, ή υπαγόμενους στο καθεστώς απαλλασσομένων λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων), όταν καθίστανται υπόχρεοι υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης.

Το έντυπο 051-ΦΠΑ χρησιμοποιείται:

- Από υποκείμενους που τηρούν βιβλία Ακατηγορίας του ΚΒΣ και είναι υπόχρεοι σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για τρίμηνες φορολογικές περιόδους.

- Από τους προηγούμενους υποκείμενους, όταν καθίστανται υπόχρεοι υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης.

13. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

Τα έντυπα 050 και 051-ΦΠΑ κατασκευάστηκαν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται απόλυτα σε δυνατότητα μηχανογραφικής εκτύπωσης. Ετσι οι γραμμές των οριζόντιων σειρών βρίσκονται πάνω σε σταθερή απόσταση μεταξύ τους με αφετηρία την οριζόντια γραμμή της πάνω πλευράς του πλαισίου. Η απόσταση δηλαδή όλων των οριζόντιων σειρών βρίσκεται σε πολλαπλάσια ενός σταθερού βήματος, που είναι 5/24 της ίντσας.

Ιδιωτικές εκδόσεις με παρόμοιες προδιαγραφές (περιεχόμενο, χρωματισμός, διαστάσεις κλπ.) θα γίνονται επίσης δεκτές. Αν οι εκδόσεις αυτές έχουν εκατέρωθεν οδηγούς για ανάλογους εκτυπωτές ή μεγαλύτερο κάτω πλαίσιο αυτά συνιστάται να αποκόπτονται.

Β.ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ


Για υποκείμενους με Βιβλία Β ή Γκατηγορίας του ΚΒΣ, έκτακτη δήλωση των υποκειμένων αυτών, των μη υποκειμένων ή απαλλασσομένων (έντυπο 050-ΦΠΑ)

1.ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ (κωδ.001-013)

ΚΩΔ.001. Στο χώρο πριν από τον κωδ.001 αναγράφεται η Δ.Ο.Υ. που ήταν αρμόδια στο τέλος της οικείας φορολογικής περιόδου για την οποία υποβάλλεται η δήλωση ή αυτή που είναι αρμόδια την ημερομηνία υποβολής της έκτακτης περιοδικής δήλωσης. Προκειμένου για μη υποκείμενα στο φόρο φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) που καθίστανται ευκαιριακά υπόχρεοι υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης στον κωδικό αυτό συμπληρώνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματός τους.

ΚΩΔ.003-005. Θα συμπληρώνονται από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει τη δήλωση.

ΚΩΔ.006. Συμπληρώνεται το ημερολογιακό έτος της φορολογικής περιόδου που αφορά την περιοδική δήλωση.

Επίσης ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται από τα πρόσωπα που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγρ.2 του άρθρου 11, του ν.2859/2000 και έχουν διαγραμμίσει τον κωδικό 012-4, καθώς και από τους υπαγόμενους σε καθεστώς καταποκοπή καταβολής του φόρου (εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, αλιείς) που έχουν διαγραμμίσει τον κωδ.012-7. Αντίθετα αν έχει διαγραμμισθεί οποιοδήποτε άλλο τετράγωνο του κωδ.012 ο κωδικός αυτός (δηλ.006) δεν συμπληρώνεται.

ΚΩΔ.007. Συμπληρώνεται ημερολογιακά (από - έως) η φορολογική περίοδος που αφορά η δήλωση. Η ημερολογιακή περίοδος δεν συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση που η δήλωση έχει διαγραμμιστεί ως έκτακτη (κωδ.012).

Παράδειγμα: Αν η φορολογική περίοδος είναι δίμηνη και πρόκειται για το 4ο δίμηνο του έτους 2002 στον κωδ.007 θα γραφτεί: από 01/07/02 έως 31/08/02.

Στις περιπτώσεις που πρόκειται για έναρξη ή οριστική παύση εργασιών καθώς και όποτε η διαχειριστική περίοδος διακόπτεται έκτακτα για άλλη αιτία (θέση νομικού προσώπου υπό εκκαθάριση, δημοσίευση ισολογισμού μετασχηματισμού ν.2166/1993 κλπ.) ως ημερολογιακή περίοδος θα αναφέρεται το συγκεκριμένο διάστημα που αφορά.

Ετσι, αν στο παραπάνω παράδειγμα μια Ο.Ε. τέθηκε σε εκκαθάριση στις 20/07/02, θα υποβάλλει δύο αρχικές περιοδικές δηλώσεις για το τέταρτο δίμηνο του 2002. Η πρώτη δήλωση θα είναι με ημερολογιακή περίοδο από 1/7/02 έως 19/7/02 και η δεύτερη δήλωση θα είναι με ημερολογιακή περίοδο από 20/7/02 έως 31/8/02.

Τούτο συμβαίνει επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.4 του Π.Δ.186/1992, η διάρκεια της εκκαθάρισης αποτελεί αυτοτελή διαχειριστική περίοδο (για την οποία θα υποβληθεί ξεχωριστή εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ). Το ίδιο ισχύει όταν η διαχειριστική περίοδος λήγει κατά τη διάρκεια φορολογικής περιόδου (π.χ. 15 Απριλίου) προς συγχρονισμό με το κλείσιμο της διαχείρισης αλλοδαπής επιχείρησης, προκειμένου για υποκατάστημα, πρακτορείο ή άλλη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης ή για ημεδαπή επιχείρηση στην οποία συμμετέχει αλλοδαπή με 50% τουλάχιστον του κεφαλαίου της.

ΚΩΔ.008. Διαγραμμίζεται με Χ η συγκεκριμένη φορολογική περίοδος ανάλογα αν είναι μήνας (για βιβλία Γκατηγορίας ΚΒΣ ή Βκατηγορίας ΚΒΣ με ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή προκειμένου για το Δημόσιο) ή αν είναι δίμηνο (για βιβλία Β κατηγορίας ΚΒΣ χωρίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές). Παράδειγμα: O μήνας Αύγουστος θα διαγραμμιστεί, ως MΗΝΑΣ: 8 ενώ το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου, ως ΔΙΜΗΝΟ: 4.

Σημειώνεται ότι, αν μια επιχείρηση τηρεί παράλληλα για κάποιους κλάδους της και βιβλία Ακατηγορίας ΚΒΣ η δήλωση θα υποβάλλεται σε φορολογική περίοδο ανάλογη με την ανώτερη κατηγορία βιβλίων που τηρεί.

Στην περίπτωση που μια επιχείρηση με βιβλία Βκατηγορίας ΚΒΣ, κατά τη διάρκεια μιας δίμηνης φορολογικής περιόδου, είτε μεταβάλλει την κατηγορία βιβλίων σε Γ(π.χ. περίπτωση επιχειρήσεων κατασκευής δημόσιων έργων, βλέπε κωδ.111), είτε αρχίσει τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, η φορολογική της περίοδος γίνεται μηνιαία. Αν η μεταβολή αυτή συμβεί μέχρι και την τελευταία ημέρα του πρώτου μήνα του διμήνου (πχ. μέχρι και 31 Μαρτίου για το δίμηνο Μαρτίου- Απριλίου), θα υποβάλλει ξεχωριστή δήλωση για κάθε μήνα του διμήνου, δηλαδή, δήλωση για το Μάρτιο και δήλωση για τον Απρίλιο. Αν όμως η μεταβολή συμβεί μέσα στο δεύτερο μήνα του διμήνου (π.χ. μέσα στον Απρίλιο) θα υποβάλλει μία δήλωση για όλο το δίμηνο αναγράφοντας στον κωδ.007 ολόκληρη τη χρονική περίοδο (δηλαδή, από 1/3/02 έως 30/4/02), αλλά διαγραμμίζοντας στον κωδ.008 το δεύτερο μήνα του διμήνου (ΜΗΝΑΣ: 4).

Στην περίπτωση που η διαχειριστική περίοδος κλείνει κατά τη διάρκεια φορολογικής περιόδου, είτε προς συγχρονισμό με αλλοδαπή επιχείρηση (προκειμένου για υποκατάστημα ή θυγατρική της επιχείρηση), είτε λόγω έκτακτου γεγονότος (θέση σε εκκαθάριση, δημοσίευση ισολογισμού μετασχηματισμού) υποβάλλονται για την ίδια φορολογική περίοδο (αλλά για διάφορη ημερολογιακή περίοδο) δύο αρχικές περιοδικές δηλώσεις, που αντιστοιχούν κάθε μια σε διαφορετική διαχειριστική περίοδο. Στο παράδειγμα του κωδ.007 θα υποβληθούν δύο αρχικές περιοδικές δηλώσεις με διαγραμμισμένο ως φορολογική περίοδο το 4ο δίμηνο.

Εξυπακούεται ότι, για όσους η διαχειριστική περίοδος δεν ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος, όπως π.χ. επιχειρήσεις με χρήση 1/7/01 - 30/6/02, για την πρώτη φορολογική περίοδο της διαχειριστικής περιόδου (Ιούλιος 2001) θα διαγραμμίσουν την ένδειξη 7, ενώ για την πρώτη φορολογική περίοδο του ημερολογιακού έτους 2002 (Ιανουάριος 2002) θα διαγραμμίσουν την ένδειξη 1. ΚΩΔ.009. Συμπληρώνεται μόνο από:

α) υποκείμενους στο φόρο που ενεργούν πράξεις απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους,

β) μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα και

γ) αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του ν.2859/2000 που διενεργούν φορολογητέες στην Ελλάδα (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) ενδοκοινοτικές αποκτήσεις (δηλαδή, περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση του άρθρου 11 παρ.2 ν.2859/2000).

Ο κωδ.009 συμπληρώνεται όταν υποβάλλεται δήλωση από τα πρόσωπα αυτά για να δηλωθούν τόσο οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις τους όσο και οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις τους. ΚΩΔ.010. Διαγραμμίζεται με Χ όταν η δήλωση είναι κατά περίπτωση:

1: τροποποιητική (βλέπε Κεφάλαιο Α8)

2: ανακλητική (βλέπε Κεφάλαιο Α9)

Στις περιπτώσεις αυτές η δήλωση συμπληρώνεται ολόκληρη εκ νέου τροποποιημένη με τα σωστά δεδομένα (περίπτωση 1) ή με τις ίδιες ακριβώς ενδείξεις (περίπτωση 2).

ΚΩΔ.011. Διαγραμμίζεται με Χ όταν η δήλωση υποβάλλεται με επιφύλαξη (βλέπε Κεφάλαιο Α10).

ΚΩΔ.012. Αφορά έκτακτη υποβολή περιοδικής δήλωσης και διαγραμμίζεται με Χ κατά περίπτωση.:

Η ένδειξη 1: Αν πρόκειται για λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών απαλλασσόμενο. Αφορά την περίπτωση βτης παραγρ.1 του άρθρου 1 και το άρθρο 2 της Α.Υ.Ο. 1002414/204/25/, όπως ισχύει σε συνδυασμό με την Α.Υ.Ο. 1105799/1797/8881/. Διαγραμμίζεται, δηλαδή από ιδιώτες, νομικά πρόσωπα μη υποκείμενα σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν ενεργούν ως λήπτες αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται από πρόσωπα εγκαταστημένα εκτός Ελλάδος και εφόσον βέβαια τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στη χώρα μας.

H ένδειξη 2:Αν η δήλωση υποβάλλεται από πρόσωπο που καθίσταται υποκείμενο λόγω περιστασιακής παράδοσης καινούργιου μεταφορικού μέσου σε άλλο κράτος-μέλος (άρθρο 38 παρ.8 ν.2859/2000).

Η ένδειξη 3:Αν η δήλωση υποβάλλεται για οριστικοποίηση απαλλαγής. Οι περιπτώσεις που μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο είναι:

α) Απαλλαγή παράδοσης ή εισαγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται για την κατασκευή ή μετατροπή σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσω γενικά), σύμφωνα με τις παρ.1 - 3 του άρθρου 23 της ΑΥΟ Π.8271/4879/ .

β) Απαλλαγή παράδοσης ειδών και πάσης φύσεως υλικών προς εργολάβο για κατασκευή, συντήρηση ή επισκευή έργου κοινού αμυντικού προγράμματος (ΝΑΤΟ), σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 5 της ΑΥΟ Π.4056/3029/.

Η ένδειξη 4:Αν η δήλωση υποβάλλεται για ενδοκοινοτική συναλλαγή που πραγματοποιείται από:

- νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο σε ΦΠΑ,

- υποκείμενο που απαλλάσσεται του ΦΠΑ, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών του,

- αγρότη του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του ν.2859/2000 που οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην Ελλάδα (άρθρο 11 παρ.2 ν.2859/2000), προκειμένου να δηλωθεί ενδοκοινοτική απόκτηση και να καταβληθεί ο αντίστοιχος φόρος ή να δηλωθεί απαλλασσόμενη ενδοκοινοτική παράδοση.

Η ένδειξη 5: Αν η δήλωση υποβάλλεται λόγω λήξης της προθεσμίας εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών, που αγοράστηκαν χωρίς ΦΠΑ, με βάση την ΑΥΟ 1103551/8478/Α0014/, όπως συμπληρώθηκε με τις αριθμ.1017949/693/165/0014/ και 1058757/2754/791/0014/ ΑΥΟ.

Η ένδειξη 6: Αν η περιοδική δήλωση υποβάλλεται λόγω εξόδου αγαθών από φορολογική αποθήκη άλλη από εκείνες του ν.2127/1993, με σκοπό να αναλωθούν στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με το άρθο 26 του ν.2859/2000.

Η ένδειξη 7: Αν η περιοδική δήλωση υποβάλλεται από:

α) τους αλιείς που εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρα μεταξύ καθέτων και τους σπογγαλιείς.

β) τους εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ, Αγοραία)

Η ένδειξη 8:Αν η περιοδική δήλωση υποβάλλεται έκτακτα για άλλη αιτία, που δεν περιλαμβάνεται στις προηγούμενες περιπτώσεις του κωδικού 12 (δηλ.από 1 έως και 7) όπως: απόδοση φόρου,

- από τον λήπτη σε περίπτωση μη ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου,

- από αναγραφή φόρου σε τιμολόγιο από πρόσωπο που δεν είχε αυτή την υποχρέωση (πχ απαλλασσόμενος λόγω τζίρου) κ.α.

Βλέπε Κεφάλαιο Α5 της παρούσας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται για συγκεκριμένη αιτία και δεν μπορεί να υποβληθεί ενιαία για περισσότερες αιτίες.

ΚΩΔ.013.Συμπληρώνεται αν διαγραμμίστηκε ο κωδ.012-3. Δηλαδή, όταν η έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται για οριστικοποίηση απαλλαγής. Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται αρχικά το είδος της απαλλαγής, σύμφωνα με τις εκδιδόμενες κάθε φορά σχετικές υπουργικές αποφάσεις, όπως:

AΠΑΛΛΑΓΗ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΕΓΧΩΡΙΑ & ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΝΑΤΟ

Στη συνέχεια αναγράφεται το έτος και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αρχικής αίτησης για απαλλαγή.

2.ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Η ΛΗΠΤΗ (κωδ.101-113)

Στον Πίνακα αυτό αναγράφονται ειδικότερα:

KΩΔ.101.Το επώνυμο ή η επωνυμία, όπως αναφέρεται στο καταστατικό έγγραφο.

ΚΩΔ.102.Το όνομα.

ΚΩΔ.103.Το όνομα του πατέρα.

ΚΩΔ.104.Ο τίτλος της επιχείρησης.

ΚΩΔ.105.Η διεύθυνση της έδρας ή του κεντρικού ως οδός-αριθμός ή ως τοποθεσία-χωριό.

ΚΩΔ.106.Ο Δήμος ή η Κοινότητα της διεύθυνσης.

ΚΩΔ.107.Ο Ταχυδρομικός Κώδικας της Διεύθυνσης. Ακολούθως ο 10ψήφιος αριθμός τηλεφώνου.

ΚΩΔ.108.Ο Α.Φ.Μ. σε κάθε περίπτωση.

ΚΩΔ.109.Τα στοιχεία ταυτότητας όταν η δήλωση υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο. Ως είδος ταυτότητας: AT: αστυνομική ταυτότητα, ΔΙ: Διαβατήριο, ΚΑ: κέντρο Αλλοδαπών ή τα αρχικά του αντίστοιχου σώματος στρατιωτικής ταυτότητας.

ΚΩΔ.110.Διαγραμμίζεται το 1 (ΝΑΙ) ή το 2 (ΟΧΙ) στο ερώτημα πραγματοποιούνται ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις ή παραδόσεις).

ΚΩΔ.111.Διαγραμμίζεται η κατηγορία βιβλίων.

Οι περιπτώσεις ΑΒ, ΑΓ αφορούν εκείνους που τηρούν βιβλία Βή Γκατηγορίας του ΚΒΣ αντίστοιχα αλλά διατηρούν παράλληλα και κλάδους, που σύμφωνα με τον ΚΒΣ προβλέπεται η τήρηση βιβλίου αγορών (πρατήρια υγρών καυσίμων, περίπτερο, λιανικό εμπόριο σε λαϊκές αγορές). Οι επιχειρήσεις αυτές, ως γνωστόν, υποβάλλουν τις περιοδικές δηλώσεις τους σύμφωνα με την κατηγορία βιβλίων που τηρούν για τους λοιπούς κλάδους (δίμηνο ή μήνας), υποβάλλοντας το έντυπο της περιοδικής δήλωσης 050-ΦΠΑ. Στη δήλωση αυτή περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά και τα δεδομένα του βιβλίου αγορών. Στην περίπτωση αυτή, για τη μετατροπή των αγορών σε τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα θα χρησιμοποιείται, ως σημείωμα, η 2η σελίδα του εντύπου 051-ΦΠΑ.

Η περίπτωση 1 αφορά τους μη τηρούντες βιβλία ΚΒΣ, είτε γιατί απαλλάσσονται, είτε γιατί δεν είναι επιτηδευματίες (πχ ιδιώτες), αλλά υποβάλλουν έκτακτα περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Η περίπτωση 1 αφορά ακόμα, τις δημόσιες εκείνες υπηρεσίες που καθίστανται υποκείμενες σε ΦΠΑ, λόγω πραγματοποίησης φορολογητέων στο ΦΠΑ πράξεων, αλλά που κατά τον ΚΒΣ δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 186/92 (ΚΒΣ) οι κοινοπραξίες ή άλλης νομικής μορφής επιχειρήσεις κατασκευής δημοσίων έργων, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου που αναλαμβάνουν υπερβαίνει το όριο τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας (900.000 ΕΥΡΩ) υποχρεούνται να τηρήσουν βιβλία Γκατηγορίας ΚΒΣ (λεπτομέρειες στην ΕΔΥΟ 1138458/1044/ΠΟΛ.1346/5.11.1993). Στην περίπτωση αυτή αν τηρούνται ταυτόχρονα Βκαι Γκατηγορίας βιβλία, διαγραμμίζονται ταυτόχρονα και τα δύο τετραγωνίδια (Β,Γ).

ΚΩΔ.112.Ο αριθμός κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου που αφορά η δήλωση. Τονίζεται ότι στην περίπτωση που υπάρχει ποσοστό ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας σε περισσότερα του ενός Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα θα πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστές έκτακτες περιοδικές δηλώσεις για κάθε αυτοκίνητο και ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής. Εξυπακούεται ότι για να συμπληρωθεί ο κωδ. αυτός θα πρέπει να έχει ήδη διαγραμμισθεί ο κωδ.012-7.

ΚΩΔ.113.Αριθμητικά το ποσοστό ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας του Ε.Δ.Χ. (πχ 40%,100%).

3. ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΕΚΡΟΩΝ - ΕΙΣΡΟΩΝ (κωδ.301- 420)

3.1.Τονίζεται ότι οι επιχ/σεις που έκαναν την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο μετάταξη στο κανονικό καθεστώς με βιβλία Βκατηγορίας ΚΒΣ καθώς και οι επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδίων που πραγματοποιούν πακέτα πριν την συμπλήρωση του πίνακα αυτού θα πρέπει να συμπληρώνουν τους πίνακες των Υποδειγμάτων 1 και 2 αντίστοιχα, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα, προκειμένου να μεταφέρουν στον πίνακα Β το φόρο για έκπτωση ή καταβολή που προκύπτει από τους πίνακες αυτούς.

Διευκρινίζεται ότι, οι πίνακες αυτοί είναι ο πίνακας Β και Γ αντίστοιχα του εντύπου της περιοδικής δήλωσης των προηγούμενων εκδόσεων. Δεδομένου ότι δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στην περιοδική δήλωση αλλά η μορφή τους διευκολύνει την επιχείρηση και τις φορολογικές αρχές στον προσδιορισμό του προς έκπτωση ή προς καταβολή φόρου κρίνεται σκόπιμο να συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις και να φυλλάσσεται από αυτές.

3.2. Ο πίνακας αυτός είναι ο σπουδαιότερος από τους πίνακες της δήλωσης, γιατί σ'αυτόν συγκεντρώνονται τα συνολικά δεδομένα της φορολογικής περιόδου από τα βιβλία του Κ.Β.Σ. του υποκειμένου, που φορολογούνται ή απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. ξλα τα δεδομένα των εκροών και εισροών γράφονται στις αντίστοιχες ενδείξεις, αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι επιστροφές και οι εκπτώσεις, οι οποίες αφορούν τη φορολογική περίοδο, με την προϋπόθεση ότι τα φορολογικά στοιχεία έχουν ημερομηνία μέχρι την τελευταία ημέρα της φορολογικής περιόδου.

Σε κάθε περίπτωση που προκύπτουν αρνητικά ποσά, λόγω των παραπάνω αφαιρέσεων ή πολλαπλασιασμών με αρνητικούς αριθμούς ή προσθέσεων αρνητικών αριθμών, δηλαδή σε κάθε περίπτωση που το αποτέλεσμα κάποιων πράξεων είναι αρνητικός αριθμός, θα αναγράφεται αυτός με το πρόσημο πλην (-) πριν από αυτόν.

Ο πίνακας διαιρείται σε πέντε ενότητες (α,β,γ,δ και ε).

Στις δύο πρώτες ενότητες (α και β) γράφονται οι αξίες των εκροών και οι αξίες των εισροών που έχουν υπαχθεί στους ακέραιους συντελεστές και οι εκροές και οι εισροές που έχουν υπαχθεί στους μειωμένους συντελεστές, που ισχύουν για τους νομούς: Δωδεκανήσου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Κυκλάδων, καθώς και για τα νησιά των Βορείων Σποράδων, τη Θάσο, τη Σκύρο και τη Σαμοθράκη.

Προκειμένου να υπολογισθεί η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών με κράτη-μέλη εκτός της ζώνης ΕΥΡΩ (Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Δανία) καθώς και των εξαγωγών σε τρίτες χώρες, λαμβάνεται υπόψη η αξία που προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν.2859/2000, όταν τα στοιχεία προσδιορισμού της εκφράζονται σε νόμισμα άλλου κράτους.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων οι ισοτιμίες των νομισμάτων ανακοινώνονται εβδομαδιαία από την 14η Δ/νση ΦΠΑ, δημοσιεύονται στον ημερήσιο οικονομικό τύπο και βρίσκονται μαγνητοφωνημένες στο τηλέφωνο 0103636100.

Τόσο για την ενδοκοινοτική απόκτηση όσο και για την ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών, κρίσιμη ημερομηνία προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας, είναι εκείνη που ο φόρος γίνεται απαιτητός από το δημόσιο, δηλαδή ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου και το αργότερο η 15η του επόμενου μήνα από τον οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση εφόσον δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο.

Επισημαίνεται ότι, ο Πίνακας Β είναι ίδιος τόσο στο έντυπο 050 (Β ή Γ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ) όσο και στο έντυπο 051 (Α κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ) και συμπληρώνεται κατά κωδικό σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

3.3. α. ΕΚΡΟΕΣ φορολογητέες (πωλήσεις αγαθών, παροχή υπηρεσιών κλπ), ΕΝΔΟΚ.ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ - ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ που αναλογεί (κωδ.301-337).

Σχετικά με τη συμπλήρωση των κωδικών του Πίνακα Βα σημειώνουμε τα εξής:

Αν η επιχείρηση του κανονικού καθεστώτος τηρεί παράλληλα και βιβλίο Α κατηγορίας (π.χ. Βενζινάδικο), συμπληρώνονται οι στήλες της ενότητας αυτής, γράφοντας τις φορολογητέες εκροές, όπως προέκυψαν κατά συντελεστή ΦΠΑ από τη στήλη (5) του Γ1 Πίνακα υπολογισμού αξίας φορολογητέων εκροών της δεύτερης σελίδας του εντύπου 051-ΦΠΑ.

Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές αγαθών με Ε.Φ.Κ., εκτός από βιομηχανοποιημένα καπνά, αναγράφουν την αξία των πωλήσεων τους (συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Φ.Κ.) και τον αναλογούντα ΦΠΑ, κατά την πώληση, των αγαθών αυτών σε μη εγκεκριμένο αποθηκευτή μέσα στο εσωτερικό της χώρας και γενικά κατά τη θέση των αγαθών αυτών σε ανάλωση, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

Οι εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες ή εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών αναγράφουν την αξία των πραγματικών τους εγχωρίων πωλήσεων σε άλλους επιτηδευματίες και γενικά κατά τη θέση των αγαθών αυτών σε ανάλωση, αφού αποφορολογήσουν με εσωτερική υφαίρεση και με συντελεστή 18% τις πωλήσεις τους αυτές, που προκύπτουν από τα στοιχεία που εκδίδουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

Τα πρακτορεία ταξιδίων αναγράφουν κατά συντελεστή τη φορολογητέα αξία υπαγόμενη σε ΦΠΑ του κωδ.257-7, του πίνακα απεικόνισης των πακέτων (Υπόδειγμα 2) έστω και αν είναι αρνητική, τα έσοδα του κανονικού καθεστώτος και τα τεκμαρτά έσοδα που έχουν περιληφθεί στο κόστος των πακέτων.

Οι μεταπωλητές μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας του άρθρου 45 ν.2859/2000 αναγράφουν το περιθώριο κέρδους, χωρίς τον εμπεριεχόμενο ΦΠΑ.

Περιθώριο Κέρδους=(Τιμή Πώλησης καθενός πωλούμενου αγαθού- -Τιμή αγοράς του) (1+Συντελεστής ΦΠΑ)

Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικός αριθμός, το περιθώριο κέρδους θεωρείται ίσο με μηδέν.

Κατά παρέκκλιση (μετά από έγκριση του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.) τα πρόσωπα του άρθρου 45 ν.2859/2000 μπορούν να αναγράφουν το συνολικό περιθώριο κέρδους, εφόσον πωλούν αγαθά με το σύστημα του συνολικού περιθωρίου.

Συνολικό περιθώριο κέρδους=(Συνολ.τιμές πωλήσεων αγαθών - -Συνολ.τιμές αγορών αγαθών) (1+Συντελεστής ΦΠΑ)

Αν η διαφορά συνολικών τιμών πωλήσεων αγαθών μείον συνολικές τιμές αγορών αγαθών είναι αρνητικός αριθμός το περιθώριο κέρδους θεωρείται για τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο ίσο με μηδέν.

Η παραπάνω όμως αρνητική διαφορά θα προστεθεί στις συνολικές τιμές αγορών αγαθών της επόμενης φορολογικής περιόδου της ίδιας διαχειριστικής περιόδου. Αν όμως στην τελευταία φορολογική περίοδο της διαχειριστικής περιόδου προκύψει αρνητικός αριθμός στη διαφορά συνολικών τιμών πωλήσεων αγαθών μείον συνολικές τιμές αγοράς αγαθών το περιθώριο κέρδους αυτής της φορολογικής περιόδου θεωρείται ίσο με μηδέν και η τελική αρνητική διαφορά της διαχειριστικής περιόδου δεν μεταφέρεται στην πρώτη φορολογική περίοδο της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

Οι διοργανωτές δημοπρασιών μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, που λειτουργούν ως παραγγελιοδόχοι των εντολέων τους (άρθρο 46 ν.2859/2000) αναγράφουν την καθαρή προμήθειά τους, η οποία προκύπτει από την σχέση: συνολική προμήθεια: (1+συντελεστής ΦΠΑ).

Ως συνολική προμήθεια λογίζεται το συνολικό ποσό που εισέπραξαν από τον αγοραστή μείον το ποσόν που κατέβαλαν στον εντολέα.

Οι εκμεταλλευτές ή οι εναποθέτες φορολογικών αποθηκών, άλλων από αυτές του ν.2127/93, δηλαδή του άρθρου 26 ν.2859/2000, όταν πωλούν αγαθά τους, εξάγοντας αυτά από τη φορολογική αποθήκη προκειμένου να αναλωθούν στο εσωτερικό της χώρας, αναγράφουν την αξία των πωλήσεών τους, όπως αυτές προκύπτουν από τα στοιχεία που εκδίδουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με την αξία που προκύπτει από τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 26 του ν.2859/2000, όπως ισχύει.

Προκειμένου για έκτακτες δηλώσεις που υποβάλλονται για οποιαδήποτε αιτία, στην ενότητα αυτή αναγράφονται οι αξίες επί των οποίων οφείλεται ΦΠΑ, κατά αντίστοιχο συντελεστή (κωδ.301-306), οι φόροι που αναλογούν (κωδ.331-336) και τα αντίστοιχα σύνολά τους στους κωδ.307 και 337 αντίστοιχα. Τα πρόσωπα της παρ.6 του άρθρου 38 του ν.2859/2000 δηλαδή, οι υποκείμενοι χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα μη υποκείμενα νομικά πρόσωπα και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, αναφέρουν τις ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις αναλυτικά κατά συντελεστή (κωδ.301-306), τους αντίστοιχους φόρους (κωδ.331-336) και τα σύνολά τους (κωδ.307,337 αντίστοιχα) και τις τυχόν ενδοκοινοτικές τους παραδόσεις (κωδ.309) και το σύνολο εκροών τους (κωδ.311).

Υπογραμμίζεται ότι, σε όλους τους παρακάτω κωδικούς οι επιστροφές και οι εκπτώσεις εκροών θα αναγράφονται αφαιρετικά, έστω και αν έτσι προκύπτει αρνητικός αριθμός.

Παράδειγμα: Αν σε μία φορολογική περίοδο πραγματοποιήθηκαν:

Εγχώριες παραδόσεις, με συντελεστή 18%: 10.000,00 ΕΥΡΩ

Επιστροφές ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, με συντελεστή 18%: 15.000,00 ΕΥΡΩ

Στον κωδ.303 θα αναγραφεί: -5.000,00 EYΡΩ και

Στον κωδ.333 ο αναλογών ΦΠΑ: -900,00 ΕΥΡΩ

ΚΩΔ.301-303. Γράφεται κατά συντελεστή ΦΠΑ (8,4,18) η αξία των φορολογητέων εκροών, η φορολογητέα αξία της μικτής αμοιβής, τα τεκμαρτά έσοδα των πρακτορείων ταξιδίων και το θετικό περιθώριο κέρδους των μεταπωλητών μεταχειρισμένων. Επίσης συμπεριλαμβάνονται οι αυτοπαραδόσεις, οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και οι πράξεις λήπτη, που πραγματοποιήθηκαν με ακεραίους συντελεστές στη λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά του Αιγαίου.

ΚΩΔ.331-333. Γράφεται ο φόρος που αναλογεί στους κωδ.301-303, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή φόρου.

ΚΩΔ.304-306. Γράφεται κατά συντελεστή φόρου (6,3,13) η αξία των φορολογητέων εκροών, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοπαραδόσεων, καθώς και των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη, που πραγματοποιήθηκαν με μειωμένους συντελεστές, είτε στα νησιά του Αιγαίου, είτε από τη λοιπή Ελλάδα προς υποκείμενους ή και μη υποκείμενα νομικά πρόσωπα εγκατεστημένους στα νησιά αυτά. Για πρακτορεία ταξιδίων και μεταπωλητές μεταχειρισμένων καταναλογία όσα αναφέρονται στον κωδ.301-303.

ΚΩΔ.334-336. Γράφεται αντίστοιχα ο φόρος που αναλογεί στους κωδ.304-306, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή φόρου. Τονίζεται ότι στους παραπάνω κωδικούς συμπεριλαμβάνονται τα ποσά αξίας και φόρου που αφορούν αγορά επενδυτικών αγαθών με την Π.2869/2389/ .

ΚΩΔ.307 & 337. Γράφεται το σύνολο των φορολογητέων εκροών (από κωδ.301-κωδ.306) και το σύνολο του φόρου εκροών (από κωδ.331 κωδ.336).

Αν τηρούνται βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. το σύνολο του φόρου των εκροών σας (κωδ.337) συγκρίνετέ το με το σύνολο του φόρου εκροών που προκύπτει από τα βιβλία. Αν το ποσό που προκύπτει από τα βιβλία είναι μεγαλύτερο η διαφορά γράφεται στον κωδ.412.


ΚΩΔ.308. Γράφεται:

1) Η αξία των παραδόσεων αγαθών φορολογητέων σε άλλο κράτος μέλος π.χ. πωλήσεις αγαθών στους επιβάτες ελληνικού σκάφους κατά τον πλου από Ιταλία - Ελλάδα.

2) Η αξία των παροχών υπηρεσιών, που σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.2859/2000 είναι φορολογητέες σε άλλο κράτος - μέλος, ανεξάρτητα αν ο φόρος αποδίδεται εκεί από το φορολογικό αντιπρόσωπο ή από το λήπτη της υπηρεσίας π.χ. η αξία της παροχής υπηρεσιών φασόν προς λήπτες εγκαταστημένους σε άλλο κράτος-μέλος, όταν η υπηρεσία αυτή φορολογείται στο άλλο Κ-Μ κ.λ.π..

3) Η αξία των παροχών υπηρεσιών, που σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.2859/2000 είναι φορολογητέες εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

4)Η αξία όλων γενικά των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, που αν πραγματοποιούνταν στο εσωτερικό της χώρας θα παρείχαν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών (π.χ. αγορά καφέ από Βραζιλία και πώληση στην Κύπρο).

5)Εργασίες των περιπτώσεων ιθ, κ, κα, κγ, κδ και κε της παραγρ.1 του άρθρου 22 του ν.2859/2000, εφόσον ο λήπτης είναι εγκαταστημένος εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης ή οι εργασίες αυτές συνδέονται άμεσα με αγαθά που εξάγονται σε τρίτη χώρα.

ΚΩΔ.309. Γράφεται:

1) Η αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, με ή χωρίς Ε.Φ.Κ., όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 28 του ν.2859/2000.

Στον κωδικό αυτό, θα αναγράφεται η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αφού πρώτα αφαιρεθούν οι εκπτώσεις - επιστροφές των ενδοκοινοτικών παραδόσεων.

Ακόμη στον κωδικό αυτό περιλαμβάνεται και η αξία των αγαθών που μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος, με σκοπό τη μεταγενέστερη παράδοση ή για τον εξοπλισμό των εκεί εγκαταστάσεων της επιχείρησης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7, ν.2859/2000 εκτός των περιπτώσεων α,β,γ και ε της ίδιας παραγράφου.

Επίσης στον κωδικό αυτό συμπεριλαμβάνεται η αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων:

α) καινούργιων μεταφορικών μέσων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 ν.2859/2000, περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις προς μη υποκείμενα στο φόρο φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και

β) αγαθών με ειδικό φόρο κατανάλωσης (πετρελαιοειδή, καπνοβιομηχανικά, αλκοολούχα) προς:

- αγρότες του ειδικού καθεστώτος

- υποκειμένους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους

- νομικά πρόσωπα μη υποκείμενα, εγκαταστημένα σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον αυτά δεν εξειδικεύονται με ΑΦΜ/ΦΠΑ

2) Η αξία των εξαγωγών αγαθών προς τρίτες χώρες.

Σημειώνεται ότι, ως αξία εξαγωγών, στην περίπτωση που τιμολογείται σε ξένο νόμισμα, θα αναγραφεί η αξία που προκύπτει με την παραγρ.3 του άρθρου 19 του ν.2859/2000 (πλασματική αξία), η δε διαφορά με την πραγματική θα αναγραφεί στον ίδιο κωδικό. Ως εξαγωγές θεωρούνται:

I) Oι οριστικές εξαγωγές.

ΙΙ)Οι προσωρινές εξαγωγές εμπορευμάτων με δελτία ΑΤΑ, που δεν επανεισήχθησαν σε καθορισμένη προθεσμία αλλά διατέθηκαν στη χώρα προορισμού τους.

Δεν θα συμπεριληφθούν οι προσωρινές εξαγωγές στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (παθητική τελειοποίηση).

Οι επιστροφές εξαγωγών (επανεισαγωγές) τίθενται αφαιρετικά στον κωδικό αυτό, εφόσον:

Ι) απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. επειδή: α) επανεισήχθηκαν στην αρχική τους κατάσταση και έχουν ατέλεια β) τέθηκαν σε τελωνειακά καθεστώτα αναστολής και παραμένουν σ'αυτά, γ) τέθηκαν σε καθεστώς εναποθήκευσης (φορολογικής αποθήκης ν.2127/93, άρθρου 26 ν.2859/2000) και ελεύθερης ζώνης ή αποθήκης.

ΙΙ) υπάγονται σε Φ.Π.Α., εκτός αν γίνεται μετά από τελειοποίηση προς επανεισαγωγή. Στην περίπτωση αυτή ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο Τελωνείο γράφεται στον κωδ.402 για να συμψηφιστεί. Τονίζεται ότι οι επιστροφές εισαγωγών δεν συμπεριλαμβάνονται στο κωδικό αυτό, εκτός αν τιμολογούνται ως κανονικές εξαγωγές.

3) Η αξία των ενδοκοινοτικών τριγωνικών παραδόσεων αγαθών, όπως αυτές προσδιορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγρ.2 του άρθρου 15 ν.2859/2000, όταν η εγκατεστημένη στην Ελλάδα επιχείρηση είναι ενδιάμεσο πρόσωπο μεταξύ αγοραστή και προμηθευτή.

Παράδειγμα: Επιχείρηση Α εγκατεστημένη στην Ιταλία πουλάει στην επιχείρηση Β, εγκατεστημένη στην Ελλάδα, παίρνοντας εντολή η Α να στείλει απευθείας τα αγαθά στην επιχείρηση Γ, εγκατεστημένη στη Γερμανία. Εδώ συντελείται μία ενδοκοινοτική παράδοση από τον Α (Ιταλό) στον Β(Ελληνα) και μία τριγωνική ενδοκοινοτική παράδοση από τον Β (Ελληνα) στον Γ(Γερμανό).

4) α)Η αξία των πωλήσεων από απόσταση, όπως προβλέπονται από την παραγρ.5 του άρθρου 13 του ν.2859/2000.

β)Η αξία των πωλήσεων αγαθών μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος.

Στις περιπτώσεις αυτές ο Ελληνας υποκείμενος πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος που πραγματοποιεί τις συγκεκριμένες παραδόσεις αγαθών (είτε ο ίδιος λόγω εγκατάστασης στη χώρα αυτή, είτε μέσω φορολογικού αντιπροσώπου).

Στον κωδικό αυτό αναγράφονται ακριβώς οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις του προς τον ΑΦΜ/ΦΠΑ με τον οποίο ο ίδιος εξειδικεύεται στο άλλο κράτος-μέλος, κατά την αποστολή των αγαθών προς το κράτος αυτό, εντός του οποίου θεωρούνται εγχώριες πωλήσεις.

5) α) Η αξία των παραδόσεων αγαθών προς υποκείμενους που πραγματοποιούν εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και η αξία των παροχών υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές και οι συγκεκριμένες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών απαλλάσσονται σύμφωνα με τις περ.ζτης παρ.1 του άρθρου 24 και δτης παρ.1 του άρθρου 28 και για την απαλλαγή αυτή εφαρμόστηκε η Α.Υ.Ο. 1103551/8478/Α0014/. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής ετήσιας κατάστασης από τον προμηθευτή με τις συνολικές πωλήσεις προς εξαγωγείς.

β) Η αξία των παραδόσεων αγαθών και η αξία των παροχών υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις αυτές, που πραγματοποιούνται προς την Α.Ε. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών.

Για την απαλλαγή αυτή εφαρμόζεται η Α.Υ.Ο.1013633/8911/1807/0014/, όπως ισχύει σήμερα. Ο προμηθευτής επισυνάπτει στο στέλεχος του τιμολογίου του αντίγραφο του ειδικού θεωρημένου δελτίου απαλλαγής από Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε. (κίτρινο). Το ίδιο ισχύει και προκειμένου για πιστωτικό τιμολόγιο που εκδίδεται από τον προμηθευτή για έκπτωση ή προς επιστροφή από τα Κ.Α.Ε. Α.Ε. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής ετήσιας κατάστασης από τον προμηθευτή με τις συνολικές πωλήσεις προς τα Κ.Α.Ε. Α.Ε.

6) Επίσης η αξία όλων των άλλων εκροών που είναι απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Ενδεικτικά απαριθμούμε τις εξής περιπτώσεις:

α) Η παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης από το μη εγκατεστημένο στην Ελλάδα αγοραστή. Ειδικότερα περιλαμβάνονται λιανικές πωλήσεις ανεξάρτητα εγκατάστασης του αγοραστή, προς ταξιδιώτες που αναχωρούν για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης (Α.Υ.Ο. ) και οι παραδόσεις αγαθών εμπορικού χαρακτήρα, αυτοκινήτων κλπ σε αγοραστή εγκαταστημένο εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, λόγω εξαγωγής από τον τελευταίο (Α.Υ.Ο. 1015809/1597/ΠΟΛ.1024/21.1.1993).

β) Η παράδοση αγαθών σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα προς εξαγωγή (Α.Υ.Ο. Π.6788/642/7.10.86).

γ) Η παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, προς εξυπηρέτηση εξαγωγής αγαθών, εξωτερικής διαμετακόμισης και εισαγωγής αγαθών που τίθενται σε καθεστώς εναποθήκευσης εκτός τελωνειακής αποταμίευσης, κ.λ.π. (Α.Υ.Ο. 1082911/4328/, κατά το μέρος που ισχύει).

δ) Η παροχή υπηρεσιών από μεσίτες κ.λ.π. για πραγματοποίηση πράξεων άρθρων 24,27 του ν.2859/2000 ή πράξεων που πραγματοποιούνται εκτός Ευρ.λνωσης (Α.Υ.Ο. 1082911/4328/, κατά το μέρος που ισχύει).

ε) Η παράδοση αγαθών που τίθενται σε τελωνειακά καθεστώτα της υποπερ.αατης περ.βτης παρ.1 του άρθρου 25 ή σε εξέδρες γεωτρήσεων ή σε καθεστώς εναποθήκευσης (ν.2127/93 ή άρθρου 26 ν.2859/2000) και οι συναφείς παροχές υπηρεσιών, οι παραδόσεις αγαθών προς τους παραπάνω χώρους, οι παραδόσεις αγαθών σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής κ.λ.π. (Α.Υ.Ο. Τ.5370/43/24.12.86, Π.8272/4880/ΠΟΛ.364/18.12.87 κατά το μέρος που ισχύουν, Δ.1757/109/23.12.92, Δ.1758/110/23.12.92, Δ.1760/112/23.12.92, Δ.451/29/87 κ.λ.π.).

στ) Η παράδοση πλοίων και πλωτών μέσων εμπορικής ναυσιπλοϊας, αλιείας ή άλλης εκμετάλλευσης ή για διάλυση ή για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις ή το δημόσιο, καθώς και υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτά, καυσίμων λιπαντικών τροφοεφοδίων κ.λ.π. (μόνο για πλοία διεθνών πλόων), η ναύλωσή τους, η παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση αναγκών τους και του φορτίου τους (Α.Υ.Ο. Π.1591/1546/, Π.8271/4879/).

ζ) Η παράδοση αεροσκαφών για εκμετάλλευση από επιχειρήσεις αερομεταφορών ή το δημόσιο και τις ένοπλες δυνάμεις ή για διάλυση, υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτά, καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων κ.λ.π., καθώς και η ναύλωσή τους, η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης αναγκών τους και του φορτίου τους (Α.Υ.Ο. 1074192/4682/).

η) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια διπλωματικών και προξενικών σχέσεων, προς Διεθνείς Οργανισμούς, ΝΑΤΟ (Α.Υ.Ο. , Π.890/391/, Π.4056/3029/ΠΟΛ.186/17.6.87, Π.3530/1450/ΠΟΛ.164/31.5.88, 1021871/1111/0014/ΠΟΛ.1059/15.3.1990, 1026731/ 2487/ΠΟΛ.1068/17.2.1993, 1070650/4752/ ΠΟΛ.1196/20.5.1993).

θ)Η παράδοση αγαθών από τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών σε ταξιδιώτες τρίτων χωρών.

ι)Οι πωλήσεις με αναστολή καταβολής του φόρου (Α.Υ.Ο. Π.2869/2389/).

ια) Η απαλλασσόμενη μεικτή αμοιβή των μεικτών πακέτων και των πακέτων εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης των πρακτορείων ταξιδίων.

ιβ) Το κόστος με φόρο των πακέτων των πρακτορείων ταξιδίων.

ιγ) Ι. Προκειμένου για μεταπωλητές μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας του άρθρου 45 του ν.2859/2000: η τιμή αγοράς καθενός πωλούμενου αγαθού. Αν όμως η τιμή αγοράς ενός πωλούμενου αγαθού είναι μεγαλύτερη της τιμής πώλησης στον κωδ.309 αναγράφεται η τιμή πώλησης.

ΙΙ. Στην περίπτωση εφαρμογής του απλοποιημένου καθεστώτος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας συνολικά στο περιθώριο κέρδους κάθε φορολογικής περιόδου (διαφορά μεταξύ συνολικής αξίας αγορών από πωλήσεις) στον κωδ.309 γράφεται η αξία των αγορών όταν το συνολικό αυτό περιθώριο κέρδους, για κάποιο συντελεστή ΦΠΑ, είναι θετικό.

Σε περίπτωση όμως που η διαφορά της συνολικής αξίας πωλήσεως αγαθών μείον τη συνολική αξία αγοράς αγαθών, για κάποιο συντελεστή ΦΠΑ, είναι αρνητικός αριθμός στον κωδικό αυτό γράφεται η συνολική αξία των πωλήσεων.

Οπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αν η φορολογική περίοδος δεν είναι η τελευταία της διαχειριστικής περιόδου, η παραπάνω αρνητική διαφορά προστίθεται στη συνολική αξία αγοράς αγαθών της επόμενης φορολογικής περιόδου.

Παράδειγμα: Εστω η αξία των συνολικών πωλήσεων και αγορών αγαθών με συντελεστή ΦΠΑ 18% διαμορφώνεται ανά δίμηνη φορολογική περίοδο ως εξής:

Δίμηνο 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο -----------------------------------------------------------------------

Συνολ.Πωλήσεις 20000,00 10000,00 20000,00 20000,00 10000,00 10000,00

Συνολ.Αγορές 10000,00 20000,00 20000,00 5000,00 10000,00 15000,00

Αρνητ.υπολ.προηγ. φορολ.περιόδου - - 10000,00 10000,00 - -

Διαφορά συνολικ. πωλήσεων-αγορών 10000,00 -10000,00 -10000,00 5000,00 - -5000,00*

Περιθώριο κέρδους Κωδ.303 8475,00 - - 4237,00 - - ΦΠΑ κωδ.333 1525,00 - - 763,00 - -

Κωδ.309 10000,00 10000,00 20000,00 15000,00 10000,00 10000,00

*Δεν μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική περίοδο


ιδ) Προκειμένου για διοργανωτή δημοπρασίας του άρθρου 46 ν.2859/2000 αναγράφεται η αξία προς απόδοση στον εντολέα με την εκκαθάριση που εκδίδεται προς αυτόν.

ιε) Η αρνητική διαφορά μεταξύ της πραγματικής αξίας της εισαγωγής από την πλασματική αξία που υπολογίστηκε στο τελωνείο, καθώς και η αρνητική διαφορά μεταξύ της πραγματικής αξίας των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από την φορολογητέα αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν.2859/2000, προκειμένου για αποκτήσεις από χώρες εκτός ζώνης του ΕΥΡΩ.

ιστ) Προκειμένου για αγαθά με Ε.Φ.Κ., που βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη, του ν.2127/93, οι πωλήσεις σε άλλο εγκεκριμένο αποθηκευτή.

ιζ) Οι παραδόσεις αγαθών που προορίζονται να τεθούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης του άρθρου 26 του ν.2859/2000 και οι παροχές υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις αυτές, οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών, εκτός από αυτές που αφορούν την παραγωγή ή κατασκευή των αγαθών, που πραγματοποιούνται στους χώρους των αποθηκών αυτών.

ιη) Οι υπηρεσίες ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών από ή προς τα νησιά Αζόρες και Μαδέρα.

ιθ) Η παράδοση χρυσού στην Τράπεζα Ελλάδας.

κ) Οι αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές προσώπων από το εσωτερικό της χώρας προς το εξωτερικό και αντίστροφα και οι στενά συνδεόμενα με αυτές βοηθητικές υπηρεσίες.

κα) Παροχές υπηρεσιών που η αξία τους περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία εισαγωγής (περ.λ παρ.1 άρθρο 22 ν.2859/2000), π.χ. αμοιβή εμπορικού αντιπροσώπου οίκου εξωτερικού.

κβ) Παράδοση αγαθών των οποίων η εισαγωγή απαλλάσσεται από το φόρο εκτός αν ορίζεται διαφορετικά (περ.λγπαρ.1 άρθρο 22 ν.2859/2000).

κγ) Η αξία της εργασίας φασόν των προϊόντων που εισήχθηκαν και τέθηκαν σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητική τελειοποίηση). Επίσης η αξία της εργασίας φασόν προϊόντων που απεστάλησαν από άλλο κράτος-μέλος της Κοινότητας, για το σκοπό αυτό, εφόσον πληρούνται οι διατάξεις της παραγρ.5 περιπτ.ιβ, του άρθρου 14 ν.2859/2000.

κδ) Σε όσες από τις παραπάνω περιπτώσεις το τιμολόγιο είναι εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα η τυχόν διαφορά (θετική ή αρνητική) που θα προκύψει από την μετατροπή σε εθνικό νόμισμα θα συμπεριληφθεί επίσης στον κωδικό αυτό.

Κωδ.310. Γράφεται η αξία εκροών που απαλλάσσονται χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Περιλαμβάνονται ακόμα και οι εξαιρούμενες του Φ.Π.Α. εκροές. Ετσι στον κωδικό αυτό ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις:

1) Ολες οι πράξεις του άρθρου 22 του ν.2859/2000, εκτός από:

α) των περ.λ και λγ της παρ.1 (κωδ.309) και

β) των περ.ιθ, κ, κα, κγ,κδ, κε της παρ.1 του ίδιου άρθρου, εφόσον ο λήπτης είναι εγκατεστημένος εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή συνδέονται με εξαγόμενα αγαθά.

Μεταξύ των πράξεων που απαλλάσσονται, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, σύμφωνα με το άρθρο 22, επισημαίνουμε τα μισθώματα από ακίνητα.

2) Οι επιδοτήσεις και λοιπά έσοδα, που απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. π.χ. αποζημιώσεις, συναλλαγματικές διαφορές.
3) Οι πωλήσεις βιομηχανοποιημένων καπνών από πρατηριούχους και λιανοπωλητές τέτοιων προϊόντων, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 44 ν.2859/2000.

4) Οι πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών από πρακτορεία διανομής και λιανοπωλητές (εφημεριδοπώλες, περίπτερα, ψιλικά κ.λ.π.), σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 19 ν.2859/2000.

5) Οι προμήθειες των προσώπων που μεσολαβούν για τη διάθεση στο κοινό καρτών τηλεπικοινωνίας (τηλεκάρτες), εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων που ακυρώνονται σε ειδικά μηχανήματα, καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης και πιστωτικών καρτών, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 19 του ν.2859/2000.

Κωδ.311. Γράφεται το άθροισμα των κωδ.307-310.

3.4.β.ΕΙΣΡΟΕΣ φορολογητέες (αγορές, εισαγωγές κλπ), ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ που αναλογεί (Κωδ.351-378).

Πριν από τις οδηγίες για την συμπλήρωση των κωδικών του πίνακα Ββ, σημειώνουμε τα εξής:

Οι Κωδικοί 365 και 366 των προηγουμένων εκδόσεων δεν υπάρχουν πλέον στο νέο έντυπο και συνεπώς δεν αναγράφονται οι εισροές που απαλλάσσονται ή εξαιρούνται του φόρου. (π.χ. αγορές με την ΠΟΛ.1262/93, αγορές από αγρότες, το κόστος των πακέτων των πρακτορείων ταξιδίων, αμοιβές δικηγόρων, μισθοί, ενοίκια κλπ).

Οι επιχειρήσεις του ειδικού καθεστώτος πρακτορείων ταξιδίων αναγράφουν ως φορολογητέες εισροές τους, μόνον αυτές που δεν εμπεριέχονται στο κόστος των πακέτων που πραγματοποιούν όπως γενικά έξοδα, επενδυτικά αγαθά.

Ως φορολογητέες εισροές, προκειμένου για εγκεκριμένους αποθηκευτές πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών θεωρούνται αυτές για τις οποίες ο αποθηκευτής προσκομίζει κάθε φορά στο Τελωνείο τα πρωτότυπα παραστατικά με συγκεντρωτική κατάσταση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Α.Υ.Ο. Δ.635/436/29.4.1993 και όσες δεν συμψηφίζονται στο Τελωνείο. Επίσης, ως φορολογητέες εισροές προκειμένου για εγκεκριμένους αποθηκευτές, εγγεγραμένους επιτηδευματίες και εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών θεωρούνται αυτές για τις οποίες ο αποθηκευτής προσκομίζει κάθε φορά στο Τελωνείο τα πρωτότυπα παραστατικά, με συγκεντρωτική κατάσταση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Α.Υ.Ο. Δ.634/435/29.4.1993 και όσες δεν συμψηφίζονται στο Τελωνείο. Αντίθετα, οι εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες που κατέχουν αγαθά εκτός βιομηχανοποιουμένων καπνών, με αναστολή καταβολής του Ε.Φ.Κ. και του Φ.Π.Α. θα συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των πραγματικών εισροών τους. Το ίδιο θα γίνεται και προκειμένου για τους αποθηκευτές του άρθρου 26 ν.2859/2000 και αποθηκευτές οχημάτων των άρθρων 85 και 86 του ν.2127/1993.

Οι μεταπωλητές μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας του άρθρου 45 του ν.2859/2000, στον πίνακα αυτό αναγράφουν τα γενικά τους έξοδα, τα επενδυτικά αγαθά καθώς και τις δαπάνες που γίνονται για επισκευή ή συντήρηση των αντικειμένων αυτών.

Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά το φόρο που αναλογεί στις δαπάνες επισκευής ή συντήρησης, υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης μόνο κατά το μέρος που καλύπτονται από το φόρο εκροών του θετικού περιθωρίου κέρδους του συγκεκριμένου αγαθού που αφορούν.


Παράδειγμα

Πώληση αγαθού που υπάγεται στον συντελεστή 8% με θετικό περιθώριο κέρδους (τιμή πώλησης - τιμή αγοράς) = 600,00 ΕΥΡΩ

Φορολογητέα αξία (600,00/1,08) = 555,56

ΦΠΑ εκροών (555,56 χ 8%) = 44,44 α) Πραγματοποίηση δαπανών για το συγκεκριμένο αγαθό = 200,00

ΦΠΑ δαπανών 18% = 36,00

Συμπέρασμα: Δικαίωμα έκπτωσης του συνόλου του ΦΠΑ των δαπανών.

β)Πραγματοποίηση δαπανών για το συγκεκριμένο αγαθό = 280,00 ΕΥΡΩ ΦΠΑ δαπανών 18% = 50,40

Συμπέρασμα: Δικαίωμα έκπτωσης μέχρι του ποσού των 44,44 ΕΥΡΩ

Στην περίπτωση αυτή ανάλογα με το χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης, η απεικόνιση στο έντυπο γίνεται ως εξής:

- Εάν οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν την ίδια φορολογική περίοδο με εκείνη της πώλησης, τότε ο ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης, δηλ. τα 44,44 ΕΥΡΩ αναγράφεται στον κωδ.377.

Επομένως η αξία των δαπανών με δικαίωμα έκπτωσης του κωδ.357 διαμορφώνεται ως εξής: 44,44/0,18 = 246,89 ΕΥΡΩ

Το υπόλοιπο ποσό της αξίας της δαπάνης και ο φόρος που δεν εκπίπτεται δεν αναγράφονται στο έντυπο.

- Εάν οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν σε προγενέστερη φορολογική περίοδο από εκείνη της πώλησης, τότε κατά την περίοδο που πραγματοποιήθηκαν εκπέσθηκε το σύνολο του φόρου που αναλογούσε.

Προκειμένου στο παράδειγμά μας, κατά την περίοδο πώλησης να περιοριστεί το δικαίωμα αυτό, η διαφορά του ΦΠΑ που αναλογεί (δηλαδή 50,40 - 44,44 = 5,96 ΕΥΡΩ), αναγράφεται στον κωδ.412.

Κωδ.351-353. Γράφονται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. (8,4,18) η αξία των φορολογητέων εισροών που πραγματοποιήθηκαν με ακέραιους συντελεστές.

Περιλαμβάνονται ακόμη και:

1) Η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη.

2) Η πλασματική αξία των εισαγωγών (αξία τελωνείου) εφόσον δεν απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. για οποιαδήποτε αιτία. Η ίδια αξία αναγράφεται για εισαγωγές ειδών με ΕΦΚ, εκτός βιομηχανοποιημένων καπνών, από πρόσωπα που δεν είναι εγκεκριμένοι αποθηκευτές.

3) Η αξία των δαπανών εκείνων που βαρύνουν το κόστος της ενδοκοινοτικής απόκτησης και έχουν υπαχθεί σε Φ.Π.Α.

4) Οι δαπάνες που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. και βαρύνουν το κόστος της εισαγωγής, αλλά δεν λήφθηκαν υπόψη στη διασάφηση εισαγωγής (δεν συμπεριλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία της εισαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 20, ν.2859/2000).

5) Η αμοιβή που καταβλήθηκε για τη λήψη υπηρεσίας facon.

Κωδ.371-373. Γράφεται ο φόρος που αναλογεί, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή Φ.Π.Α.

Κωδ.354-356. Γράφεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. (6,3,13) η αξία των φορολογητέων εισροών καθώς και η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη που πραγματοποιήθηκαν με μειωμένους συντελεστές. Ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις με τους κωδ.351- 353.

Κωδ.374-376. Γράφεται αντίστοιχα ο φόρος που αναλογεί πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή ΦΠΑ.

Κωδ.357,377. Γράφεται η αξία των φορολογητέων δαπανών - γενικών εξόδων, οι οποίες δεν αποτελούν κόστος και επομένως δεν έχουν συμπεριληφθεί στους παραπάνω κωδικούς 351-356 και ο φόρος που πληρώθηκε αντίστοιχα.

Αν οι δαπάνες - γενικά έξοδα παρακολουθούνται κατά συντελεστή, η αξία και ο φόρος πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στους κωδ.351-356 και 371-376 αντίστοιχα, οπότε οι κωδικοί 357 και 377 δεν συμπληρώνονται.

Τούτο οπωσδήποτε συμβαίνει αν οι δαπάνες υλοποιούνται με ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή πράξεις λήπτη, οπότε περιλαμβάνονται στους κωδ.351-356 και οι αναλογούντες φόροι στους κωδ.371-376.

Κωδ.358. Γράφεται το σύνολο των φορολογητέων εισροών από κωδ.351 έως 357.

Κωδ.378. Γράφεται το σύνολο του φόρου εισροών από κωδ.371 έως 377.

Το σύνολο του φόρου εισροών του κωδ.378 συγκρίνεται με το σύνολο του φόρου εισροών, που προκύπτει από τα βιβλία και τα στοιχεία.

Αν από τα βιβλία προκύπτει ότι καταβλήθηκε στον προμηθευτή περισσότερος συνολικά φόρος, η επί πλέον διαφορά γράφεται στον κωδ.402 Λοιπά προστιθέμενα ποσά για να εκπέσει, ενώ αν είναι λιγότερος στον κωδ.412 Λοιπά αφαιρούμενα ποσά για να καταβληθεί.

3.5.γ.ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (Κωδ.341-344).

Στους λογαριασμούς αυτούς γράφονται:

κωδ.341. Η φορολογητέα αξία των συνολικών ενδοκοινοτικών αποκτήσεων. Οι αξίες των αποκτήσεων αυτών εμφανίζονται, στους κωδ.301-306 των εκροών και 351-356 των εισροών.

Κωδ.342. Η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων, η οποία έχει ήδη συμπεριληφθεί στον Κωδικό 309.

Κωδ.343. Η αξία των πράξεων για την οποία οφείλεται φόρος από το λήπτη αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την περ.γ' της παρ.1 του άρθρου 35. Υπενθυμίζεται ότι, αν ο φόρος οφείλεται από λήπτη απαλλασσόμενο καταβάλλεται οπωσδήποτε με έκτακτη δήλωση, ενώ αν οφείλεται από λήπτη υπόχρεο σε Φ.Π.Α. καταβάλλεται με έκτακτη δήλωση μόνο αν ο εγκαταστημένος εκτός του εσωτερικού της χώρας υποκείμενος είχε υποχρέωση να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα υποχρέωση όμως που παρέβη.

Κωδ.344. Η αξία αγοράς και εισαγωγής παγίων, όπως αυτά ορίζονται στην παραγρ.4 του άρθρου 33 του ν.2859/2000. Δεν περιλαμβάνονται οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις παγίων. Η αξία αγοράς και εισαγωγής παγίων γράφεται ακόμα και αν δεν καταβλήθηκε ΦΠΑ με βάση την ΑΥΟ Π.2869/87. Δεν περιλαμβάνονται πάγια που έχουν μισθωθεί με Leasing.

3.6.δ. ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ (Κωδ.401-404).

Κωδ.401. Γράφεται το πιστωτικό υπόλοιπο για συμψηφισμό που προέκυψε στην προηγούμενη φορολογική περίοδο, είτε της ίδιας, είτε της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.Κωδ.402. Γράφεται

1) To ποσό του φόρου που πληρώθηκε κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου με έκτακτη δήλωση, για οποιαδήποτε λόγο, (πχ πώληση φορτηγού αυτοκινήτου με συμβολαιογραφικό έγγραφο).

Ο φόρος αυτός αναγράφεται στον κωδικό αυτό, μόνο εφόσον ο φόρος και η αξία, για την οποία καταβλήθηκε, περιλαμβάνονται στις εκροές, ανάλογα με το συντελεστή ΦΠΑ που αφορούν (κωδ.301- 306 και 331-336 αντίστοιχα).

2) Τα τυχόν άλλα ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον από το φορολογούμενο και γεννάται δικαίωμα συμψηφισμού. Τέτοια ποσά ενδεικτικά είναι:

α) Το θετικό ποσό για έκπτωση που προκύπτει από την συμπλήρωση του πίνακα του Υποδείγματος 1.

β) Το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο σε περίπτωση μετάταξης (άρθρο 39 παρ.10 και 11 και άρθρο 41 παρ.7 σε συνδυασμό με την παρ.12, ν.2859/2000), όπως προκύπτει από τη δήλωση αποθεμάτων μετάταξης (έντυπο 012-ΦΠΑ), που υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου.

γ) Ο επιπλέον φόρος που πληρώθηκε στους προμηθευτές (ο φόρος εισροών από τα βιβλία μεγαλύτερος του κωδ.378).

δ) Ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε σε επιστροφή εξαγωγής εκτός παθητικής τελειοποίησης, καθώς και ο φόρος που προκύπτει από πιστωτικά τιμολόγια, που εκδίδονται κατ'επιταγή Α.Υ.Ο. αναστολής του φόρου, σε μεταγενέστερη περίοδο από αυτήν του αρχικού παραστατικού πώλησης που χρεώθηκε ο φόρος.

ε) Ο Φ.Π.Α. που καταβάλλεται με την ειδική δήλωση της παραγρ.7 του άρθρου 38 του ν.2859/2000 (ΕΔΕ - 6), προκειμένου για αγαθά με ΕΦΚ, κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση από οποιονδήποτε υποκείμενο ή κατά την λήξη του καθεστώτος αναστολής, έστω και μετά την αφαίρεση του φόρου εισροών, κατά τις διαδικασίες των Α.Υ.Ο. Δ.634/93 και Δ.635/93.

στ) Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης κάποιας διαχειριστικής περιόδου η επιχείρηση χρησιμοποιούσε στις περιοδικές της δηλώσεις ποσοστό pro-rata το οριστικό ποσοστό της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου και εφόσον το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στην προηγούμενη διαχ.περίοδο, όπως προέκυψε από την παραπάνω εκκαθαριστική δήλωση:

ο επιπλέον εκπιπτόμενος φόρος για το διάστημα αυτών των φορολογικών περιόδων τίθεται στον κωδικό αυτό στη περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου που έπεται της υποβολής της εκκαθαριστικής αυτής δήλωσης.

Κωδ.403. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που για την ίδια φορολογική περίοδο είχε υποβληθεί προηγούμενα και άλλη περιοδική δήλωση και η εκκαθάριση αφορά τροποποιητική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή γράφεται το χρεωστικό υπόλοιπο που καταβλήθηκε με την αρχική ή και προγενέστερη τροποποιητική δήλωση.

Κωδ.404.Γράφεται το άθροισμα των κωδ.401 έως 403.

3.7 ε. ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ (κωδ.411- 420).

Κωδ.411. Γράφεται ο φόρος των κοινών εισροών που πράγματι δεν δικαιούται να εκπέσει η επιχείρηση με βάση τους υπολογισμούς που ενεργεί. ξπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 το άρθρο 31 ν.2859/2000, ο προσδιορισμός του φόρου που δικαιούται να εκπέσει μία επιχείρηση, προκειμένου για τις κοινές της εισροές, βρίσκεται με βάση το κλάσμα, που έχει ως αριθμητή το ποσό του ετήσιου κύκλου εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α.), που αφορά πράξεις για τις οποίες η επιχείρηση έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου και ως παρονομαστή τον αριθμητή προσαυξημένο με το ποσό των πράξεων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης.

Το ποσοστό αυτό κατά την 1η διαχειριστική περίοδο της επιχείρησης (ή αν για πρώτη φορά συμπληρώνει περιοδικές δηλώσεις, λόγω μετάταξης ή αλλαγής δραστηριότητας από αυτή τη διαχειριστική περίοδο) προσδιορίζεται από τον υποκείμενο με βάση προσωρινά στοιχεία.

Το ποσοστό που προέκυψε στην πρώτη εκκαθαριστική δήλωση είναι αυτό που λαμβάνεται υπόψη για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

Κωδ.412 Γράφονται:

1) To χρεωστικό υπόλοιπο μέχρι τρία (3) ΕΥΡΩ της προηγούμενης φορολογικής περιόδου.

2) Τα τυχόν λοιπά αφαιρούμενα ποσά από το φόρο εισροών. Τέτοια ποσά ενδεικτικά είναι:

α) Το αρνητικό ποσό για καταβολή που προκύπτει από την συμπλήρωση του πίνακα του Υποδείγματος 1.

β) Ο επιπλέον φόρος που εισπράχθηκε από τους πελάτες ή ο λιγότερος φόρος που καταβλήθηκε στους προμηθευτές (ο φόρος εκροών από τα βιβλία μεγαλύτερος του κωδ.337 ή ο φόρος εισροών από τα βιβλία μικρότερος του κωδ. 378.

γ) Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης κάποιας διαχειριστικής περιόδου η επιχείρηση χρησιμοποιούσε στις περιοδικές της δηλώσεις ως ποσοστό pro-rata το οριστικό ποσοστό της προγενέστερης της προηγούμενης διαχ.περιόδου και εφόσον το ποσοστό αυτό μειώθηκε στην προηγούμενη διαχ.περίοδο, όπως προέκυψε από την παραπάνω εκκαθαριστική δήλωση:

ο λιγότερος φόρος που εκπέσθηκε για το διάστημα αυτών των φορολογικών περιόδων τίθεται στον κωδικό αυτό, στην περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου μέσα στην οποία γίνεται η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, χωρίς άλλη επίπτωση.

δ) Σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης ο φόρος που προκύπτει από πιστωτικά τιμολόγια, που παραλαμβάνονται κατ'επιταγή Α.Υ.Ο. αναστολής του φόρου σε μεταγενέστερη περίοδο, από αυτή του αρχικού παραστατικού αγοράς στο οποίο χρεώθηκε φόρος.

Κωδ.413. Γράφεται το άθροισμα των κωδ.411 και 412.

Κωδ.420. Γράφεται το αλγεβρικό άθροισμα των κωδ.378 και 404 μείον τον κωδ.413.

4.ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ.501-513)

Στον πίνακα αυτό εμφανίζεται το τελικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης του φόρου σύμφωνα με την οποία θα καταβληθεί ο φόρος, εάν είναι χρεωστικός ή θα πιστωθεί για να μεταφερθεί στην επόμενη φορολογική περίοδο ή να ζητηθεί να επιστραφεί αν αυτός είναι πιστωτικός.

Κωδ.501. Γράφεται το αρνητικό ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τον κωδ. 337 του κωδ.420.

Κωδ.502-503. Γράφεται κατά περίπτωση το ποσό του κωδικού 501 ανάλογα με το δικαίωμα που έχει ο υποκείμενος για επιστροφή του ποσού αυτού ή για μεταφορά προς συμψηφισμό στην επόμενη περίοδο. Σημειώνεται ότι, το άθροισμα των κωδ.502 και 503 πρέπει να ισούται με τον κωδ.501.

Κωδ.511. Γράφεται το θετικό ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τον κωδ. 337 του κωδ.420.

Κωδ.512. Γράφεται η τυχόν οφειλόμενη προσαύξηση, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης. Η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό 2,5% στο ποσό του κωδ.511, για κάθε μήνα καθυστέρησης με ανώτατο όριο 200%.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ειδικής παράτασης χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των (15) δεκαπέντε ημερών ως αφετηρία λαμβάνεται η επόμενη μέρα από την λήξη της παράτασης.

Κωδ.513. Γράφεται το άθροισμα των κωδ.511 και 512. Αν όμως το ποσό του κωδ.511 είναι μέχρι τρία (3) ΕΥΡΩ και η δήλωση δεν είναι έκτακτη, ο φορολογούμενος δεν συμπληρώνει τους κωδ.512 και 513, αλλά μεταφέρει το χρεωστικό υπόλοιπο για καταβολή του κωδ.511 στον κωδ.412 της επόμενης φορολογικής περιόδου. Στην περίπτωση αυτή ενώ θα υπάρχει ποσό στον κωδ.511, δεν θα υπάρχουν ποσά στους κωδ.512 και 513.

Το ποσό του κωδ.513 αναγράφεται και ολογράφως στο σχετικό χώρο που υπάρχει στο δεξιό μέρος του πίνακα αυτού, όταν η δήλωση παραλαμβάνεται χειρόγραφα. Γ.ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Για υποκείμενους με Βιβλία Βή Γ κατηγορίας του ΚΒΣ, έκτακτη δήλωση των υποκειμένων αυτών, των μη υποκειμένων ή απαλλασσομένων (έντυπο 050-ΦΠΑ)

Αναγράφονται γενικές οδηγίες που αφορούν την υποβολή και συμπλήρωση του εντύπου 050 - ΕΚΔΟΣΗΣ 2002.

Δ.ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Για υποκείμενους με Βιβλία Α κατηγορίας του ΚΒΣ, έκτακτη δήλωση των υποκειμένων αυτών (έντυπο 051-ΦΠΑ).


1.ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ (κωδ.001-013)

ΚΩΔ.001-006. Συμπληρώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου 050 (περιοδική δήλωση για Β ή Γ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ).

ΚΩΔ.007. Συμπληρώνεται ημερολογιακά (από - έως) η φορολογική περίοδος που αφορά η δήλωση. Η ημερολογιακή περίοδος δεν συμπληρώνεται σε περίπτωση που η δήλωση έχει διαγραμμιστεί ως έκτακτη (κωδ.012).

Παράδειγμα: Προκειμένου για το 4ο τρίμηνο του έτους 2002 στον κωδ.007 θα γραφεί: από 01/10/02 έως 31/12/02.

Στις περιπτώσεις που πρόκειται για έναρξη ή οριστική παύση εργασιών καθώς και όποτε η διαχειριστική περίοδος διακόπτεται έκτακτα για άλλη αιτία (π.χ. θέση νομικού προσώπου υπό εκκαθάριση), η ημερολογιακή περίοδος θα αναφέρεται στο συγκεκριμένο διάστημα που αφορά.

Ετσι αν στο παραπάνω παράδειγμα μια Ο.Ε. με αντικείμενο εργασιών πρατήριο καυσίμων τέθηκε σε εκκαθάριση στις 20/07/02, η οποία εκκαθάριση περαιώθηκε στις 25/8/02, θα υποβάλλει δύο αρχικές περιοδικές δηλώσεις για το τρίτο τρίμηνο 2002, με ημερολογιακές περιόδους 01/07/02-19/7/02 και 20/7/02-25/8/02 αντίστοιχα.

Τούτο προκύπτει επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.4 του Π.Δ.186/92, η διάρκεια της εκκαθάρισης αποτελεί αυτοτελή διαχειριστική περίοδο (για την οποία θα υποβληθεί ξεχωριστή εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ). Το ίδιο ισχύει όταν η διαχειριστική περίοδος λήγει κατά τη διάρκεια φορολογικής περιόδου (πχ.15 Απριλίου) προς συγχρονισμό με το κλείσιμο της διαχείρισης αλλοδαπής επιχείρησης προκειμένου για υποκατάστημα, πρακτορείο ή άλλη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης ή για ημεδαπή επιχείρηση, στην οποία συμμετέχει αλλοδαπή τουλάχιστον με 50% στο κεφάλαιο της.

ΚΩΔ.008. Διαγραμμίζεται με Χ η συγκεκριμένη φορολογική περίοδος μέσα στο ημερολογιακό έτος του υποκειμένου, ανάλογα αν είναι μήνας (για επιχειρήσεις με ενδοκοινοτικές συναλλαγές) ή αν είναι τρίμηνο (χωρίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές).

Παράδειγμα: Ο μήνας Αύγουστος θα διαγραμμιστεί ως ΜΗΝΑΣ: 8 ενώ το τρίμηνο Ιουλίου- Σεπτεμβρίου ως ΤΡΙΜΗΝΟ:3.

α)Σημειώνεται ότι, αν μια επιχείρηση τηρεί παράλληλα για κάποιους κλάδους της και βιβλία Β κατηγορίας ΚΒΣ η δήλωσή της θα υποβάλλεται σε φορολογική περίοδο ανάλογη με την ανώτερη κατηγορία βιβλίων που τηρεί και άρα με το έντυπο 050-ΦΠΑ.

Στην περίπτωση που μια επιχείρηση του τεκμαρτού καθεστώτος ΦΠΑ κατά τη διάρκεια μιας τρίμηνης φορολογικής περιόδου αρχίσει τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών η φορολογική της περίοδος γίνεται μηνιαία.

Ετσι πρέπει να υποβάλλει δήλωση, με λήξη της φορολογικής περιόδου το τέλος του μήνα που συνέβη η συγκεκριμένη μεταβολή. Στην περίπτωση αυτή, θα αναγράψει στον κωδ.007 τη σωστή ημερολογιακή περίοδο για την οποία υποβάλλει τη δήλωση και θα διαγραμμίσει στον κωδ.008 τον τρέχοντα μήνα της μεταβολής.

Παράδειγμα: Μεταβολή που συνέβη το 2ο τρίμηνο του έτους 2002 (Απρίλιος - Μαϊος - Ιούνιος).

Ι. Εάν η μεταβολή γίνει από 1 μέχρι 30 Απριλίου, υποβάλλεται μηνιαία δήλωση μηνός Απριλίου, αναγράφοντας στον κωδ.007: 01/04/02 έως 30/04/02 και διαγραμμίζοντας στον κωδ.008: ΜΗΝΑΣ: 4.

II.Εάν η μεταβολή γίνει από 1 μέχρι 31 Μαϊου, υποβάλλεται δήλωση με τα δεδομένα των μηνών Απριλίου και Μαϊου, αναγράφοντας στον κωδ.007: 01/04/02 έως 31/05/02 και διαγραμμίζοντας στον κωδ.008: ΜΗΝΑΣ: 5. Εξυπακούεται ότι στο εξής υποβάλλονται μηνιαίες δηλώσεις.

ΙΙΙ.Εάν η μεταβολή γίνει από 1 μέχρι 30 Ιουνίου, υποβάλλεται δήλωση με τα δεδομένα όλου του τριμήνου, αναγράφοντας στον κωδ.007: 01/04/02 - 30/06/02 και διαγραμμίζοντας στον κωδ.008, ΜΗΝΑΣ: 6 και στο εξής θα υποβάλλονται μηνιαίες δηλώσεις.

β)Σε περίπτωση υποχρεωτικής μετάταξης επιχείρησης από το τεκμαρτό καθεστώς με Ακατηγορίας βιβλία (χωρίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές), κατά την διάρκεια της χρήσης στο κανονικό καθεστώς με Β κατηγορίας βιβλία, η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων θα γίνει ανάλογα με την ημερομηνία της μετάταξης.

Δηλαδή, εάν η μετάταξη γίνει:

α) Τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο, η επιχείρηση θα υποβάλλει δίμηνη δήλωση τον Μάρτιο με τα δεδομένα των μηνών αυτών, διαγραμμίζοντας το 1ο δίμηνο.

β) Τον Μάρτιο, η επιχείρηση θα υποβάλλει μια περιοδική δήλωση με τα δεδομένα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου - Μαρτίου - Απριλίου, τον Μάϊο, διαγραμμίζοντας το 2ο δίμηνο (δεδομένου ότι στις 31/3 είχε ήδη Βκατηγορίας βιβλία). Βκατηγορίας βιβλία).

ΠΟΛ. 1071/25.02.02 Οδηγίες συμπλήρωσης περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (έντυπα 050 και 051 ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2002) (Αρ.Πρ. 1092542/5473/691/0014)

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όπως είναι ήδη γνωστό η χώρα μας από 1/1/2001 εντάχθηκε στην ζώνη του ΕΥΡΩ. Δεδομένου ότι, από την 1 Ιανουαρίου 2002 οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο με το νόμισμα αυτό, ήταν απαραίτητη η, αλλαγή των εντύπων ΦΠΑ, προκειμένου να καλυφθούν οι νέες ανάγκες.

Με την ευκαιρία αυτής της αλλαγής κρίθηκε σκόπιμη η απλοποίηση των εντύπων, έτσι ώστε να διευκολυνθούν τόσο οι υποκείμενοι στο φόρο όσο και οι φορολογικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

Έτσι, σχεδιάστηκαν νέα έντυπα για τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, οι οποίες θα υποβληθούν αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ και αφορούν φορολογικές περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2002.

Υπενθυμίζεται ότι, τα ποσά που θα είναι πλέον εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ θα εμφανίζονται υποχρεωτικά με δύο (2) τουλάχιστον δεκαδικά ψηφία και θα πρέπει σ' αυτά να σημειώνεται ευκρινώς η υποδιαστολή. Εάν το ποσό είναι ακέραιος αριθμός, θα πρέπει και σ' αυτή την περίπτωση να αναγράφεται ως δεκαδικός, δηλαδή, μετά την υποδιαστολή να έχει δύο μηδενικά ψηφία.

Αντίθετα, τα νέα έντυπα αυτά δεν ισχύουν για περιοδικές δηλώσεις που αφορούν φορολογικές περιόδους μέχρι 31/12/2001.

Σημειώνεται ότι, εκτός από την απλοποίηση που έγινε στους κωδικούς που πρέπει να συμπληρωθούν στο έντυπο, αλλαγή επήλθε και στους πίνακες της περιοδικής δήλωσης. Συνέπεια αυτού είναι:

Ι) οι εισροές και οι εκροές της περιόδου καθώς και η εκκαθάριση του φόρου να γίνεται στην πρώτη σελίδα πλέον του εντύπου,

ΙΙ) οι πίνακες που υπήρχαν στην πρώτη σελίδα του εντύπου της περιοδικής δήλωσης της Α' κατηγορίας (Β1, Β2 : Αναγωγής εισροών σε ακαθάριστα έσοδα τεκμαρτών λιανικών πωλήσεων και Γ : Υπολογισμού αξίας φορολογητέων εκροών), μεταφέρθηκαν στη δεύτερη σελίδα του νέου εντύπου,

ΙΙΙ) οι πίνακες που υπήρχαν στην πρώτη σελίδα του εντύπου της περιοδικής δήλωσης της Β' και Γ' κατηγορίας(Β : Μετάταξης στο κανονικό καθεστώς, Γ : Πακέτα πρακτορείου ταξιδίων), δεν υπάρχουν πια επί του νέου εντύπου, αλλά σκόπιμο είναι να συντάσσονται οι πίνακες αυτοί σε ξεχωριστό έντυπο το οποίο θα φυλάσσεται στο αρχείο της επιχείρησης . Αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση τους περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι και II της παρούσας.

2.ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΕΝΤΥΠΟ

2.1. Υποχρέωση να υποβάλλουν περιοδική δήλωση έχουν οι υποκείμενοι στο φόρο που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή και απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, καθώς και πράξεις φορολογητέες εκτός Ελλάδος με δικαίωμα έκπτωσης . Η υποχρέωση υποβολής της περιοδικής δήλωσης για φορολογικές περιόδους, υπάρχει από 1/1/1996 ανεξάρτητα από το εάν το αποτέλεσμα της περιοδικής δήλωσης είναι χρεωστικό για καταβολή μέχρι 1000 δρχ. (ή 3 ΕΥΡΩ από 1/1/2002) ή μηδενικό, ή πιστωτικό για συμψηφισμό ή επιστροφή, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων ΚΒΣ και ανεξάρτητα από το αν διενεργήθηκαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή όχι στη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο.

Η υποχρέωση αυτή δεν υπάρχει στην περίπτωση που η επιχείρηση με δήλωση μεταβολών δήλωσε ότι βρίσκεται σε αδράνεια και έχει ακυρώσει τα φορολογικά της στοιχεία.

Υποχρέωση να υποβάλλουν περιοδική δήλωση έχουν και:

α) οι επιχειρήσεις παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, καθώς και οι εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών, και γενικά οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές, οι εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες,

β) οι επιχειρήσεις παραγωγής και λοιποί εγκεκριμένοι αποθηκευτές πετρελαιοειδών προϊόντων,

γ) οι επιχειρήσεις παραγωγής και οι λοιποί εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών,

δ) οι επιχειρήσεις παραγωγής, εισαγωγής και ενδοκοινοτικής απόκτησης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών (καινούργιων ή μεταχειρισμένων).

Σημειώνεται ότι, αναφορικά με τους εγκεκριμένους αποθηκευτές των παραπάνω περιπτώσεων α', β, γ', καθώς και τους εγγεγραμμένους επιτηδευματίες ή εισαγωγείς της παραπάνω περίπτωσης α', με τις Α.Υ.Ο. Δ.634/435/29.4.93 και Δ.635/436/29.4.93 παρασχέθηκε δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών, με βάση συνοδευτική κατάσταση και σφράγιση των πρωτότυπων τιμολογίων ή παρόμοιων αποδεικτικών στοιχείων, από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή. Για το λόγο αυτό η περιοδική δήλωση που θα υποβληθεί στην συνέχεια στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αποσκοπεί κυρίως:

- στην τυχόν αναπροσαρμογή των αξιών και φόρων εκροών,

- στο διακανονισμό του φόρου εισροών,

- στη συλλογή στοιχείων των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, των αξιών και φόρων εκροών/εισροών και άλλων οικονομικών πληροφοριακών στοιχείων, απαραίτητων για τις ενδοκοινοτικές επαληθεύσεις του VIES,

- στη τυχόν εκκαθάριση του φόρου που προκύπτει από διακανονισμούς κ.λ.π. ή στην άσκηση αιτήματος επιστροφής ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 34 ν.2859/2000 και

- σε ελεγκτικές επαληθεύσεις.

Σημειώνεται ακόμα ότι, όσες επιχειρήσεις της περίπτωσης δ' πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών και λοιπών μεταφορικών μέσων και καταβάλλουν ΦΠΑ στο Τελωνείο, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 38 ν.2859/2000 , το άρθρο 80 ν.2127/1993 και την ΑΥΟ Δ.367/95, με την περιοδική δήλωση, συμψηφίζουν τον ΦΠΑ που καταβάλανε στο Τελωνείο.

ε)Το υπό ίδρυση νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το προσωρινό βιβλίο του ιδρυτή που τηρεί ως προς τις υποχρεώσεις του ΦΠΑ, εξομοιώνεται με βιβλίο Β' κατηγορίας ΚΒΣ, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που θα τηρήσει η υπό ίδρυση επιχείρηση.

στ) τα πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς μεταπωλητών μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας ( άρθρο 45 ν.2859/2000 ) ή στο ειδικό καθεστώς για τις πωλήσεις σε δημοπρασία ( άρθρο 46 ν.2859/2000 ) και

ζ) τα πρόσωπα που είναι εκμεταλλευτές φορολογικής αποθήκης του άρθρου 26 ν.2859/2000 , ή εναποθέτες σε αυτές.

2.2 . Υποκείμενοι με Β' ή Γ' κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ υποβάλλουν το έντυπο 050-ΦΠΑ, τόσο για τακτικές όσο και για έκτακτες περιοδικές δηλώσεις. Αυτό ισχύει ακόμα και αν για κάποιους κλάδους τους (πρατήριο υγρών καυσίμων, αποκλειστικά λιανεμπόριο σε κινητές λαϊκές αγορές και περίπτερο) τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας ΚΒΣ (εξαιρούνται Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.) Στην τελευταία αυτή περίπτωση, για τη μετατροπή των αγορών σε τεκμαρτά έσοδα θα χρησιμοποιείται ως σημείωμα (το οποίο θα παραμένει στην επιχείρηση), η δεύτερη σελίδα του εντύπου 051-ΦΠΑ, αλλά τα δεδομένα του βιβλίου Α' κατηγορίας θα συναθροίζονται με αυτά των βιβλίων Β' ή και Γ' κατηγορίας.

Το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες που υπάγονται στο ΦΠΑ, αν και δεν είναι υποχρεωμένο να τηρεί βιβλία ΚΒΣ, υποβάλλει το έντυπο 050-ΦΠΑ.

Υποκείμενοι με Α' κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ υποβάλλουν το έντυπο 051-ΦΠΑ, τόσο για τακτικές, όσο και για έκτακτες περιοδικές δηλώσεις.

3.ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

3.1. Δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν περιοδική δήλωση:

α) Οι υποκείμενοι στο φόρο, που ενεργούν αποκλειστικά πράξεις απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους.

β) Τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα.

γ) Τα μη υποκείμενα στο φόρο φυσικά πρόσωπα .

δ) Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 ν.2859/2000

ε) Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδράνεια ή έχουν αναστείλει τις εργασίες τους εφόσον έχουν υποβάλει σχετική δήλωση μεταβολής-μετάταξης και έχουν ακυρώσει τα στοιχεία του ΚΒΣ.

στ) Επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών την αποκλειστική εκμετάλλευση μέχρι και επτά ενοικιαζομένων δωματίων - διαμερισμάτων εφόσον έχουν ζητήσει απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ.

3.2. Εξαιρετικά όμως, τα πιο πάνω πρόσωπα υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση, στις περιπτώσεις που τύχει να καταστούν υπόχρεα σε φόρο, όπως :

-Στην περίπτωση που ενεργούν ως λήπτες αγαθών και υπηρεσιών, όταν δεν υπάρχει υποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου ( περ.ε' παρ.4 άρθρου 36 Ν.2859/2000 ) και σε κάθε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί φορολογικός αντιπρόσωπος, ενώ υπήρχε υποχρέωση ορισμού του.

-Στην περίπτωση πώλησης παγίου από επιχείρηση που βρίσκεται σε αδράνεια και έχει ακυρώσει τα φορολογικά της στοιχεία, για την απόδοση του ΦΠΑ που αναλογεί στην συναλλαγή αυτή.

-Στην περίπτωση που καθίστανται υποκείμενοι λόγω περιστασιακής παράδοσης καινούργιου μεταφορικού μέσου σε άλλο κράτος-μέλος.

Ειδικά τα πρόσωπα των πιο πάνω περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 3.1 υποχρεούνται να υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση στην περίπτωση διενέργειας φορολογητέων, υποχρεωτικά ή προαιρετικά ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται αποκλειστικά μέχρι και επτά (7) ενοικιαζόμενα δωμάτια, οι εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ και οι εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας μήκους μέχρι 12 μέτρων και οι σπογγαλιείς του ειδικού καθεστώτος κατ' αποκοπή καταβολής του φόρου, που υπολογίζουν και αποδίδουν ΦΠΑ με τις σχετικές ΑΥΟ.

Η υποχρέωση υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης, υπάρχει ακόμα και αν ο ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων προϊόντων με ΕΦΚ ή καινούργιων μεταφορικών μέσων καταβλήθηκε με ειδική δήλωση στο Τελωνείο. Εξυπακούεται ότι, στην περίπτωση αυτή ο ΦΠΑ δεν θα καταβληθεί εκ νέου και στη Δ.Ο.Υ. με την έκτακτη περιοδική δήλωση, δεδομένου ότι η δήλωση αυτή υποβάλλεται μόνο για την απεικόνιση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Στην περίπτωση αυτή, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στον επόμενο μήνα από αυτόν που διενεργήθηκαν οι συναλλαγές αυτές και μέχρι τις 15 του μήνα αυτού ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, αν η 15° είναι αργία.

4.ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

4.1. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μετά τη λήξη της φορολογικής, περιόδου η οποία ορίζεται ως εξής:

α) Υπόχρεοι που διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων ΚΒΣ που τηρούν : Μηνιαία

Σημείωση : Η υποχρέωση μηνιαίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων ισχύει ακόμα και στην περίπτωση υποβολής δήλωσης μεταβολών όπου θα δηλώνεται η διακοπή της διενέργειας ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Η υποχρέωση αυτή υπάρχει μέχρι το τέλος της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία συντελέστηκε και γνωστοποιήθηκε η μεταβολή. Η μεταβολή αυτή μπορεί να δηλωθεί εμπρόθεσμα μέχρι 10 Ιανουαρίου του επόμενου έτους με ημερομηνία μεταβολής την 31 Δεκεμβρίου του λήξαντος έτους.

Αν φυσικά μέσα στην τρέχουσα ή επόμενη χρήση αρχίσει και πάλι η διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών θα υποβληθεί εκ νέου δήλωση μεταβολών και η φορολογική τους περίοδος θα γίνει και πάλι μηνιαία.

β) Υπόχρεοι που δεν διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές:

Με βιβλία Γ κατηγορίας ΚΒΣ και το Δημόσιο όταν υπόκειται σε ΦΠΑ : Μηνιαία

Με βιβλία Β κατηγορίας ΚΒΣ : Δίμηνη

Με βιβλία Α κατηγορίας ΚΒΣ : Τρίμηνη

Στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την εικοστή (20) ημέρα του μήνα που ακολουθεί την κατά περίπτωση φορολογική περίοδο με τις παρατιθέμενες παρακάτω διακρίσεις.

Σημειώνεται ότι, αν τηρούνται περισσότερες από μια κατηγορίες βιβλίων η φορολογική περίοδος ακολουθεί την ανώτερη κατηγορία βιβλίων.

Ι. Προκειμένου για περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ.:

Η προθεσμία υποβολής μετά τη λήξη της φορολογικής περιόδου εξαρτάται από το τελευταίο ψηφίο (ή αν αυτό είναι Ο από τα δύο τελευταία ψηφία) του Αριθμού Φορολογικού Μητρώο (ΑΦΜ) του υπόχρεου.

Ειδικότερα:


Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ Προθεσμία υποβολής ----------------------------------------------------- 1 20 ημέρες από τη λήξη της φορολογικής περιόδου. Αν είναι αργία, η επόμενη εργάσιμη.

2 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 1

3 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 2

4 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 3

5 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 4

6 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 5

7 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 6

8 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 7

9 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 8

10,20,30,40,50 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 9

60,70,80,90,00 Η επόμενη εργάσιμη αυτής που ισχύει για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 10,20,30,40,50


ΙΙ. Προκειμένου για περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (ΤΑΧSnet):

Η προθεσμία υποβολής μόνο για τις αρχικές εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις παρατείνεται μέχρι την 5η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθεί την λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση. Εξυπακούεται ότι η ανωτέρω προθεσμία δεν ισχύει προκειμένου για περιοδικές δηλώσεις:

- εκπρόθεσμες αρχικές,

- εμπρόθεσμες τροποποιητικές,

- εκπρόθεσμες τροποποιητικές,

- έκτακτες.

4.2. Σε περίπτωση υποχρεωτικής μετάταξης επιχείρησης από το τεκμαρτό καθεστώς με Α' κατηγορίας βιβλία (χωρίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές), κατά την διάρκεια της χρήσης στο κανονικό καθεστώς με Β' κατηγορίας βιβλία, η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων θα γίνει ανάλογα με την ημερομηνία της μετάταξης.

Δηλαδή, εάν η μετάταξη γίνει:

α) Τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο, η επιχείρηση θα υποβάλλει δίμηνη δήλωση τον Μάρτιο με τα δεδομένα των μηνών αυτών, διαγραμμίζοντας το 1° δίμηνο.

β) Τον Μάρτιο, η επιχείρηση θα υποβάλλει μια περιοδική δήλωση με τα δεδομένα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου - Μαρτίου - Απριλίου, τον Μάϊο, διαγραμμίζοντας το 2° δίμηνο (δεδομένου ότι στις 31/3 είχε ήδη Β' κατηγορίας βιβλία).

γ) Τον Απρίλιο, η επιχείρηση θα υποβάλλει δίμηνη δήλωση τον Μάιο με τα δεδομένα μόνον του μηνός Απριλίου διαγραμμίζοντας το 2° δίμηνο (τα δεδομένα του Μαρτίου έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην περιοδική δήλωση του 1 ου τρίμηνου).

δ) Τον Μάιο ή Ιούνιο, η επιχείρηση θα υποβάλλει δήλωση για την περίοδο 1 η Απριλίου μέχρι 30 Ιουνίου, τον Ιούλιο διαγραμμίζοντας το 3° δίμηνο.

Εξυπακούεται ότι, σε κάθε περίπτωση, για το διάστημα που η επιχείρηση τηρούσε βιβλία Α' κατηγορίας οι εκροές προκύπτουν με αναγωγή από τις αγορές.

4.3. Σε περίπτωση οριστικής παύσης εργασιών, διακοπής της φορολογητέας δραστηριότητας, ή λήξη της διαχειριστικής περιόδου, σε ημερομηνία πριν από τη λήξη της φορολογικής περιόδου, η ημερομηνία αυτή θεωρείται και ημερομηνία λήξης της φορολογικής περιόδου. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εντός 20 ημερών από την ημερομηνία αυτή.

4.4. Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση οριστικής παύσης εργασιών λόγω:

- λήξης νομικού προσώπου και ενώσεων προσώπων

- θανάτου του υποκειμένου επιτηδευματία

η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εντός 20 ημερών από την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης οριστικής παύσης.

Παράδειγμα: Διαλυτικό Ομόρρυθμης Εταιρείας δημοσιεύεται στο Πρωτοδικείο Αθηνών με ημερομηνία" 3/9/2001. Η προθεσμία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης οριστικής παύσης των εργασιών είναι μέχρι την 3/10/2001.

Έστω ότι η Ο.Ε. υποβάλει τη δήλωση της οριστικής παύσης εργασιών την 26 Σεπτεμβρίου την 2001. Η προθεσμία της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης της τελευταίας φορολογικής περιόδου είναι μέχρι της 16/10/2001.

4.5. Σημειώνεται ότι, η ίδια εξαίρεση ισχύει και στην περίπτωση έναρξης εργασιών νομικών προσώπων. Δηλαδή, η περιοδική δήλωση της πρώτης φορολογικής περιόδου υποβάλλεται εμπρόθεσμα και εντός 20 ημερών από την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών.

5.ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται στις παρακάτω προθεσμίες:

1) Προκειμένου για λήπτη αγαθών και υπηρεσιών, είτε αυτός είναι μη υποκείμενος ή απαλλασσόμενος (δηλαδή, πρόσωπο του Κεφαλαίου Α3 της παρούσας), είτε υποκείμενος, που πρέπει σύμφωνα με την ΑΥΟ 1105799/1797/ , να υποβάλλει έκτακτη περιοδική δήλωση, στις προθεσμίες που ορίζονται από το άρθρο 2 της ΑΥΟ 1002414/4/ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΑΥΟ . Η δήλωση αυτή υποβάλλεται, μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία εγγραφής της σχετικής πίστωσης του λογαριασμού του προμηθευτή στα βιβλία του υπόχρεου (αν τηρεί βιβλία) ή από τη λήψη του σχετικού παραστατικού του προμηθευτή και μέχρι την έγκριση του απαιτούμενου συναλλάγματος από τη μεσολαβούσα Τράπεζα ή την αποστολή του σχετικού εμβάσματος ή την καταβολή της οφειλής.

Αν υπόχρεος είναι το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ που εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους μετά από έγκριση των σχετικών ενταλμάτων από Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είτε κατά την απόδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής, είτε μέχρι τις 15 του μήνα που ακολουθεί κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, με βάση τα ποσά που έχουν εγκριθεί και εμβαστεί στο τρίμηνο.

2) Προκειμένου για περιστασιακή παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου, το οποίο αποστέλλεται ή μεταφέρεται προς άλλο κράτος-μέλος, μέχρι την ημερομηνία αποστολής ή μεταφοράς. Με τη δήλωση αυτή εκπίπτεται και ο φόρος των εισροών τους, που δεν μπορεί να υπερβεί το φόρο που αντιστοιχεί στην αξία παράδοσης ( άρθρ.31 παρ.8 Ν.2859/2000 ).

3) Προκειμένου για οριστικοποίηση απαλλαγής, όταν προβλέπεται σχετική διαδικασία υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης:

Σε ένα μήνα από την επίδοση έκθεσης-επιμέτρησης μη χρησιμοποιηθέντων αγαθών ναυπηγικής επιχείρησης (άρθρο 29 παρ.3 ΑΥΟ Π. 8271/89).

Σε 20 ημέρες από τη γνωστοποίηση μη χρησιμοποιηθέντων αγαθών από την εποπτεύουσα το έργο ΝΑΤΟ αρχή (άρθρο 5 παρ.3 ΑΥΟ Π.4056/87).

4) Μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ), προκειμένου για πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν.2859/2000 , δηλαδή, προκειμένου για αγρότες του ειδικού καθεστώτος, υποκείμενους στο φόρο που δεν τους παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, νομικά πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο.

5) Με τη λήξη της προθεσμίας εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών, δηλαδή σε 6 μήνες από την αγορά ή εισαγωγή ή σε 8 μήνες με απόφαση του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. ( άρθρο 3 ΑΥΟ 1017949/693/ ), ή σε 16 μήνες με κοινή απόφαση Επιθεωρητή Δ.Ο.Υ., Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., επόπτη ελέγχου ( άρθρο 1 ΑΥΟ 1058757/2754/ ).

6) Κατά την έξοδο αγαθών από φορολογική αποθήκη, του άρθρου 26 του Ν.2859/2000 σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΑΥΟ 1000887/2569/ .

7) α) Στην περίπτωση μεταβίβασης με συμβόλαιο (χωρίς τιμολόγιο) αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων από υποκείμενο που τα χρησιμοποιούσε ως πάγια, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΕΔΥΟ Σ420/56/ΠΟΛ.28/87 πριν από τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας, εφόσον η μεταβίβαση αυτή δεν εμπίπτει στην απαλλακτική διάταξη της παραγράφου 1κθ' του άρθρου 22 του ν.2859/2000 .

β) Στην περίπτωση πλειστηριασμού, ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος (π.χ. συμβολαιογράφος), εφόσον δεν εκδοθεί τιμολόγιο από τον "καθ' ου", που είναι υποκείμενος στο φόρο, υποβάλλει έκτακτη δήλωση επ' ονόματι του "καθ' ου" μέχρι την παράδοση των εκπλειστηριασθέντων στον υπερθεματιστή και πριν την έκδοση της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης, στην οποία θα κάνει σχετική μνεία για την καταβολή και θα επισυνάψει αντίγραφο της περιοδικής δήλωσης ( ΕΔΥΟ 1070540/2601/ ).

Στις παραπάνω περιπτώσεις, αν εκδοθεί τιμολόγιο από τον υποκείμενο, δεν υποβάλλεται έκτακτη δήλωση ( ΕΔΥΟ 1095871/7807/).

8) Στις προθεσμίες που ορίζουν οι εκάστοτε ΑΥΟ προκειμένου για εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ και εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας μήκους μέχρι 12 μέτρων και σπογγαλιείς.

9) Σε 15 ημέρες από την έκδοση του στοιχείου στο οποίο τυχαία αναγράφτηκε ΦΠΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 1δ του άρθρου 35 του ν.2859/2000 .

10) Εντός 15 ημερών σ' οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δημιουργηθεί υποχρέωση απόδοσης του φόρου.

6.ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ

Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού του υποκειμένου ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Εισοδήματος των μη υποκειμένων προκειμένου για την υποβολή των έκτακτων δηλώσεων.

Σε περίπτωση μεταγραφής του υποκειμένου σε άλλη Δ.Ο.Υ., η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. που ο υποκείμενος βρισκόταν την τελευταία ημέρα της οικείας φορολογικής περιόδου.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος υποχρεούται να αποδώσει φόρο με έκτακτη περιοδική δήλωση, αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή της είναι η Δ.Ο.Υ. που υπάγεται ο "καθ' ου".

7.ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ

7.1. Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. από τον υπόχρεο ή από τρίτο πρόσωπο.

Η δήλωση υπογράφεται:

- από τον υπόχρεο &

- από τον λογιστή ή οποιονδήποτε τρίτο συνέπραξε στη σύνταξή της.

Στην περίπτωση που ο ίδιος ο υπόχρεος συντάσσει την δήλωση αναγράφει τη φράση «Συμπληρώθηκε από εμένα».

Υπενθυμίζεται ότι η περιοδική δήλωση υπογράφεται υποχρεωτικά από λογιστή-φοροτεχνικό εφόσον ο υπόχρεος υποβολής της είναι πρόσωπο που έχει τέτοια υποχρέωση, δηλαδή, τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας ή τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας και τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου, είναι μεγαλύτερα των ορίων που έχουν ορισθεί (σχετικές Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1070/01 & ΕΔΥΟ ).

Περιοδική δήλωση με χρεωστικό υπόλοιπο που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου ποσού δεν γίνεται αποδεκτή και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

7.2. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται στον υπόχρεο από τον παραλαβόντα και εφόσον υπάρχει ποσό για καταβολή εκδίδεται ηλεκτρονικά διπλότυπο είσπραξης, με το οποίο καταβάλλεται ο φόρος στον Ταμία της Δ.Ο.Υ. Αν για οποιοδήποτε πρόβλημα δεν εκδοθεί διπλότυπο, η δήλωση με ποσό για καταβολή υπογράφεται και από τον Ταμία και αποτελεί η ίδια Αποδεικτικό Είσπραξης.

7.3. Σύμφωνα με την ΑΥΟ η αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση, ανεξάρτητα από το υπόλοιπο που προκύπτει (δηλαδή, χρεωστική, πιστωτική ή μηδενική), υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου, μέσω του ειδικού δικτύου ΤΑΧΙSnet:

α) από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ για πράξεις που θα διενεργήσουν από την 1 η Ιανουαρίου 2002 και

β) από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ για πράξεις που θα διενεργήσουν από την 1 η Ιουλίου 2002.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την υποβολή είναι : www.taxisnet.gr ή www.gsis.gov.gr, και θα πρέπει προηγούμενα οι υποκείμενοι να πιστοποιηθούν από την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις ΑΥΟ ΠΟΛ.1054 & .

7.4. Η αποστολή της δήλωσης ταχυδρομικά δεν επιτρέπεται. Εξαιρετικά, όταν ο υπόχρεος κατοικεί σε νησί που δεν εδρεύει Δ.Ο.Υ. ή είναι εποχιακή επιχείρηση μπορεί να στείλει την περιοδική του δήλωση με συστημένη επιστολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Το ίδιο μπορεί να γίνει και από υπαλλήλους επί πλειστηριασμών, προκειμένου για έκτακτες δηλώσεις που υποβάλλουν, όταν ο "καθ' ου" ο πλειστηριασμός είναι υποκείμενος στο φόρο. Στην περίπτωση αυτή εφιστάται η ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί στην ορθότητα της συμπλήρωσης. Αν υπάρχει ποσό για καταβολή θα εσωκλείεται στην επιστολή και ισόποση επιταγή, σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της δήλωσης Δ.Ο.Υ. ή απευθείας σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου. Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία αποστολής της (σφραγίδα ταχυδρομείου). Η ημερομηνία έκδοσης της επιταγής εξυπακούεται ότι θα είναι η ίδια ή προγενέστερη της αποστολής της επιστολής. Ταχυδρομική παραλαβή εκπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων,θα γίνεται δεκτή, μόνο εφόσον έχει υπολογιστεί ορθά η προσαύξηση επί του ποσού του φόρου και το σύνολο καλύπτεται από την επιταγή. Αν το ποσό της επιταγής υπολείπεται του οφειλόμενου ποσού για καταβολή τότε δεν θα γίνεται αποδεκτή η δήλωση και θα επιστρέφονται ταχυδρομικά στον αποστολέα όλα τα αντίτυπα της περιοδικής δήλωσης ανυπόγραφα μαζί με την επιταγή.

Εκπρόθεσμες δηλώσεις με πιστωτικό υπόλοιπο ή χωρίς ποσό για καταβολή γίνονται δεκτές ταχυδρομικά μόνον εάν αυτές είναι τροποποιητικές. Αντίθετα,οι αρχικές εκπρόθεσμες πιστωτικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν αυτοπροσώπως στη Δ.Ο.Υ., προκειμένου να καταβληθεί το προβλεπόμενο στις περιπτώσεις αυτές πρόστιμο.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής υποβολής, επιστρέφεται ταχυδρομικά το ένα αντίτυπο της δήλωσης υπογεγραμμένο από τον παραλαβόντα και εφόσον υπήρχε ποσό για καταβολή το ηλεκτρονικό διπλότυπο είσπραξης που εκδόθηκε.

8.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Κάθε φορολογική περίοδος θεωρείται αυτοτελής ως προς την υποχρέωση υποβολής της περιοδικής δήλωσης και της καταβολής τυχόν χρεωστικού ποσού που προκύπτει.

Συνεπώς,ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να τροποποιήσει την αρχική του δήλωση όταν αυτή είναι ελλιπής ή λανθασμένη. Οι τροποποιητικές δηλώσεις συμπληρώνονται, όπως και οι αρχικές, με τη σωστή συμπλήρωση από την αρχή όλων των ενδείξεων.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο σε κάποια φορολογική περίοδο καταβλήθηκε φόρος μεγαλύτερος του οφειλόμενου, ο επιπλέον αυτός φόρος δεν μπορεί να καλύψει φόρο που οφείλεται σε επόμενη φορολογική περίοδο.

Ως εκ τούτου,θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική περιοδική δήλωση για την περίοδο που καταβλήθηκε παραπάνω φόρος και το πιστωτικό υπόλοιπο που θα προκύψει να μεταφερθεί για συμψηφισμό στην αμέσως επόμενη φορολογική περίοδο.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που σε κάποια φορολογική περίοδο καταβληθεί φόρος μικρότερος του οφειλόμενου. Δηλαδή και σ' αυτή την περίπτωση πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική περιοδική δήλωση, της περιόδου που καταβλήθηκε λιγότερος φόρος. Εξυπακούεται ότι, στην δήλωση αυτή πρέπει να υπολογισθεί προσαύξηση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της.

Διευκρινίζεται ότι, σ' αυτές τις περιπτώσεις εφόσον μεταβάλλονται τα άλλα δεδομένα, θα πρέπει να υποβληθούν τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις και για τις επόμενες περιόδους από εκείνη που έγινε η τροποποίηση.

9.ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η δήλωση του φορολογούμενου αποτελεί γι' αυτόν δεσμευτικό τίτλο και κατά κανόνα δεν ανακαλείται. Μπορεί όμως να ανακληθεί μόνο για λόγους συγγνωστής πλάνης, ως προς τα πραγματικά περιστατικά ή ως προς την έννοια των διατάξεων του νόμου, σύμφωνα με τη γενική αρχή του δικαίου (Α.Κ. άρθρα 140-145).

Το θέμα της ανακλητικής δήλωσης ως διαδικαστικό ( άρθρο 59 παρ.1 ν.2859/2000 ) καλύπτεται κατ' αναλογία από τα άρθρα 61 παρ.4 και 75 του ν.2238/1994

Η ανακλητική δήλωση συμπληρώνεται όπως και η αρχική με τις ίδιες ακριβώς ενδείξεις.

10.ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

Για την πρόληψη των συνεπειών ανακρίβειας ή παράλειψης υποβολής δήλωσης, ο υποκείμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει δήλωση με επιφύλαξη, που να αφορά συγκεκριμένη φορολογητέα αξία ή εφαρμογή διαφορετικού συντελεστή κτλ. Η επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη αναγράφεται στο πεδίο «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ», της περιοδικής δήλωσης. Εφόσον ο χώρος δεν επαρκεί, η διατύπωση της επιφύλαξης γίνεται με έγγραφο της επιχείρησης το οποίο υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση. Η επιφύλαξη αυτή δεν αναστέλλει την είσπραξη του φόρου (Βλέπε άρθρο 59 ν.2859/2000 ).

11.ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.2523/1997 η εκπρόθεσμη, ανακριβής ή μη υποβολή περιοδικής δήλωσης χωρίς φόρο για καταβολή, δηλαδή πιστωτικής ή μηδενικής ή χρεωστικής μέχρι 3 ΕΥΡΩ συνεπάγεται πρόστιμο από 117 έως 1170 ΕΥΡΩ, που κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς περιορίζεται στο ένα τρίτο (1/3).

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.2523/1997 η εκπρόθεσμη υποβολή περιοδικής δήλωσης με ποσό για καταβολή συνεπάγεται πρόσθετο φόρο (προσαύξηση) 2,5% για κάθε μήνα εκπρόθεσμης υποβολής και με ανώτατο όριο το 200%.

Τρόπος υπολογισμού του εκπροθέσμου για την επιβολή του πρόσθετου φόρου

Ως πρώτος μήνας εκπρόθεσμης υποβολής (προσαύξηση 2,5%) θεωρείται η επομένη της προθεσμίας εμπρόθεσμης υποβολής μέχρι τις 20 του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου ή αν η ημερομηνία αυτή είναι μη εργάσιμη μέχρι την προγενέστερη εργάσιμη ημέρα. Ως δεύτερος μήνας εκπρόθεσμης υποβολής θεωρείται η 21η του μεθεπόμενου της φορολογικής περιόδου μήνα μέχρι την 20η του τρίτου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου ή η προηγούμενη εργάσιμη κ.ο.κ..

Τονίζεται ότι σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί ειδική παράταση χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των δέκα πέντε (15) ημερών ως αφετηρία λαμβάνεται η επόμενη μέρα από την λήξη της παράτασης.

Σε περίπτωση οριστικής παύσης εργασιών που δεν συμπίπτει με τέλος φορολογικής περιόδου εμπρόθεσμη είναι η υποβολή μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία οριστικής παύσης ή η επόμενη εργάσιμη ημέρα. Για τον υπολογισμό του εκπρόθεσμου (προσαύξηση 2,5%) λαμβάνεται η 21η ημέρα της ημερομηνίας διακοπής συν ένας μήνας (ή η προηγούμενη εργάσιμη) κ.ο.κ. Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία οριστικής παύσης θεωρείται η ημέρα της διακοπής εργασιών που αναφέρεται στη σχετική δήλωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης.

12.ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

Τα έντυπα των περιοδικών δηλώσεων είναι δύο ειδών. Διακρίνονται με τους κωδικούς 050-ΦΠΑ (καφέ χρώμα) και 051-ΦΠΑ (πράσινο χρώμα).

Το έντυπο 050-ΦΠΑ χρησιμοποιείται:

- Από υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ (έστω και αν για κάποιο κλάδο τους τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας του ΚΒΣ) και από το Δημόσιο όταν έχει υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ σε τακτές φορολογικές περιόδους.

-Από τους παραπάνω υποκείμενους, όταν καθίστανται υπόχρεοι για υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης.

- Από τους μη υποκείμενους (πχ. ιδιώτες), μη υπαγόμενους (λόγω είδους δραστηριότητας και ανεξάρτητα από κατηγορία βιβλίων ΚΒΣ, ή υπαγόμενους στο καθεστώς απαλλασσομένων λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων), όταν καθίστανται υπόχρεοι υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης.

Το έντυπο 051-ΦΠΑ χρησιμοποιείται:

- Από υποκείμενους που τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας του ΚΒΣ και είναι υπόχρεοι σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για τρίμηνες φορολογικές περιόδους.

- Από τους προηγούμενους υποκείμενους, όταν καθίστανται υπόχρεοι υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης.

13. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

Τα έντυπα 050 και 051-ΦΠΑ κατασκευάστηκαν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται απόλυτα σε δυνατότητα μηχανογραφικής εκτύπωσης. Έτσι, οι γραμμές των οριζόντιων σειρών βρίσκονται πάνω σε σταθερή απόσταση μεταξύ τους με αφετηρία την οριζόντια γραμμή της πάνω πλευράς του πλαισίου. Η απόσταση δηλαδή όλων των οριζόντιων σειρών βρίσκεται σε πολλαπλάσια ενός σταθερού βήματος, που είναι 5/24 της ίντσας.

Ιδιωτικές εκδόσεις με παρόμοιες προδιαγραφές (περιεχόμενο, χρωματισμός, διαστάσεις κλπ.) θα γίνονται επίσης δεκτές. Αν οι εκδόσεις αυτές έχουν εκατέρωθεν οδηγούς για ανάλογους εκτυπωτές ή μεγαλύτερο κάτω πλαίσιο, αυτά συνιστάται να αποκόπτονται.

Β.ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Για υποκείμενους με Βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, έκτακτη δήλωση των υποκειμένων αυτών, των μη υποκειμένων ή απαλλασσομένων (έντυπο 050-ΦΠΑ)

1.ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ (κωδ.001-013)

ΚΩΔ.001: Στο χώρο πριν από τον κωδ.001 αναγράφεται η Δ.Ο.Υ. που ήταν αρμόδια στο τέλος της οικείας φορολογικής περιόδου για την οποία υποβάλλεται η δήλωση ή αυτή που είναι αρμόδια την ημερομηνία υποβολής της έκτακτης περιοδικής δήλωσης. Προκειμένου για μη υποκείμενα στο φόρο φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) που καθίστανται ευκαιριακά υπόχρεοι υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης στον κωδικό αυτό συμπληρώνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματός τους.

ΚΩΔ.003-005. Θα συμπληρώνονται από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει τη δήλωση.

ΚΩΔ.006. Συμπληρώνεται το ημερολογιακό έτος της φορολογικής περιόδου που αφορά την περιοδική δήλωση.

Επίσης, ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται από τα πρόσωπα που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγρ.2 του άρθρου 11, του ν.2859/2000 και έχουν διαγραμμίσει τον κωδικό 012-4, καθώς και από τους υπαγόμενους σε καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής του φόρου (εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, αλιείς) που έχουν διαγραμμίσει τον κωδ.012-7. Αντίθετα, αν έχει διαγραμμισθεί οποιοδήποτε άλλο τετράγωνο του κωδ.012 ο κωδικός αυτός (δηλ.006) δεν συμπληρώνεται.

ΚΩΔ.007: Συμπληρώνεται ημερολογιακά (από - έως) η φορολογική περίοδος που αφορά η δήλωση. Η ημερολογιακή περίοδος δεν συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση που η δήλωση έχει διαγραμμιστεί ως έκτακτη (κωδ.012).

Παράδειγμα: Αν η φορολογική περίοδος είναι δίμηνη και πρόκειται για το 4° δίμηνο του έτους 2002 στον κωδ.007 θα γραφτεί: από 01/07/02 έως 31/08/02.

Στις περιπτώσεις που πρόκειται για έναρξη ή οριστική παύση εργασιών, καθώς και όποτε η διαχειριστική περίοδος διακόπτεται έκτακτα για άλλη αιτία (θέση νομικού προσώπου υπό εκκαθάριση, δημοσίευση ισολογισμού μετασχηματισμού ν.2166/1993 κλπ.) ως ημερολογιακή περίοδος θα αναφέρεται το συγκεκριμένο διάστημα που αφορά.

Έτσι, αν στο παραπάνω παράδειγμα μια Ο.Ε. τέθηκε σε εκκαθάριση στις 20/07/02, θα υποβάλλει δύο αρχικές περιοδικές δηλώσεις για το τέταρτο δίμηνο του 2002. Η πρώτη δήλωση θα είναι με ημερολογιακή περίοδο από 1/7/02 έως 19/7/02 και η δεύτερη δήλωση θα είναι με ημερολογιακή περίοδο από 20/7/02 έως 31/8/02.

Τούτο συμβαίνει επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.4 του Π.Δ. 186/92 , η διάρκεια της εκκαθάρισης αποτελεί αυτοτελή διαχειριστική περίοδο (για την οποία θα υποβληθεί ξεχωριστή εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ). Το ίδιο ισχύει όταν η διαχειριστική περίοδος λήγει κατά τη διάρκεια φορολογικής περιόδου (π.χ. 15 Απριλίου) προς συγχρονισμό με το κλείσιμο της διαχείρισης αλλοδαπής επιχείρησης, προκειμένου για υποκατάστημα, πρακτορείο ή άλλη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης ή για ημεδαπή επιχείρηση στην οποία συμμετέχει αλλοδαπή με 50% τουλάχιστον του κεφαλαίου της.

ΚΩΔ.008: Διαγραμμίζεται με Χ η συγκεκριμένη φορολογική περίοδος ανάλογα αν είναι μήνας (για βιβλία Γ' κατηγορίας ΚΒΣ ή Β κατηγορίας ΚΒΣ με ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή προκειμένου για το Δημόσιο) ή αν είναι δίμηνο (για βιβλία Β' κατηγορίας ΚΒΣ χωρίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές).

Παράδειγμα: Ο μήνας Αύγουστος θα διαγραμμιστεί, ως ΜΗΝΑΣ: 8, ενώ το δίμηνο Ιουλίου -Αυγούστου, ως ΔΙΜΗΝΟ: 4.

Σημειώνεται ότι, αν μια επιχείρηση τηρεί παράλληλα για κάποιους κλάδους της και βιβλία Α' κατηγορίας ΚΒΣ η δήλωση θα υποβάλλεται σε φορολογική περίοδο ανάλογη με την ανώτερη κατηγορία βιβλίων που τηρεί.

Στην περίπτωση που μια επιχείρηση με βιβλία Β κατηγορίας ΚΒΣ, κατά τη διάρκεια μιας δίμηνης φορολογικής περιόδου, είτε μεταβάλλει την κατηγορία βιβλίων σε Γ (π.χ. περίπτωση επιχειρήσεων κατασκευής δημόσιων έργων, βλέπε κωδ.111), είτε αρχίσει τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, η φορολογική της περίοδος γίνεται μηνιαία. Αν η μεταβολή αυτή συμβεί μέχρι και την τελευταία ημέρα του πρώτου μήνα του διμήνου (πχ. μέχρι και 31 Μαρτίου για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου), θα υποβάλλει ξεχωριστή δήλωση για κάθε μήνα του διμήνου, δηλαδή, δήλωση για το Μάρτιο και δήλωση για τον Απρίλιο. Αν όμως η μεταβολή συμβεί μέσα στο δεύτερο μήνα του διμήνου (π.χ. μέσα στον Απρίλιο) θα υποβάλλει μία δήλωση για όλο το δίμηνο αναγράφοντας στον κωδ.007 ολόκληρη τη χρονική περίοδο (δηλαδή, από 1/3/02 έως 30/4/02), αλλά διαγραμμίζοντας στον κωδ.008 το δεύτερο μήνα του διμήνου (ΜΗΝΑΣ: 4).

Στην περίπτωση που η διαχειριστική περίοδος κλείνει κατά τη διάρκεια φορολογικής περιόδου, είτε προς συγχρονισμό με αλλοδαπή επιχείρηση (προκειμένου για υποκατάστημα ή θυγατρική της επιχείρηση), είτε λόγω έκτακτου γεγονότος (θέση σε εκκαθάριση, δημοσίευση ισολογισμού μετασχηματισμού) υποβάλλονται για την ίδια φορολογική περίοδο (αλλά για διάφορη ημερολογιακή περίοδο) δύο αρχικές περιοδικές δηλώσεις, που αντιστοιχούν κάθε μια σε διαφορετική διαχειριστική περίοδο. Στο παράδειγμα του κωδ.007 θα υποβληθούν δύο αρχικές περιοδικές δηλώσεις με διαγραμμισμένο ως φορολογική περίοδο το 4° δίμηνο.

Εξυπακούεται ότι, για όσους η διαχειριστική περίοδος δεν ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος, όπως π.χ. επιχειρήσεις με χρήση 1/7/01 - 30/6/02, για την πρώτη φορολογική περίοδο της διαχειριστικής περιόδου (Ιούλιος 2001) θα διαγραμμίσουν την ένδειξη 7, ενώ για την ττρώτη φορολογική περίοδο του ημερολογιακού έτους 2002 (Ιανουάριος 2002) θα διαγραμμίσουν την ένδειξη 1.

ΚΩΔ.009: Συμπληρώνεται μόνο από:

α) υποκείμενους στο φόρο που ενεργούν πράξεις απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους,

β) μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα και

γ) αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του ν.2859/2000 που διενεργούν φορολογητέες στην Ελλάδα (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) ενδοκοινοτικές αποκτήσεις (δηλαδή, περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση του άρθρου 11 παρ.2 ν.2859/2000 ).

Ο κωδ.009 συμπληρώνεται όταν υποβάλλεται δήλωση από τα πρόσωπα αυτά για να δηλωθούν τόσο οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις τους όσο και οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις τους.

ΚΩΔ.010: Διαγραμμίζεται με Χ όταν η δήλωση είναι κατά περίπτωση:

1: τροποποιητική (βλέπε Κεφάλαιο Α8)

2: ανακλητική (βλέπε Κεφάλαιο Α9)

Στις περιπτώσεις αυτές η δήλωση συμπληρώνεται ολόκληρη εκ νέου τροποποιημένη με τα σωστά δεδομένα (περίπτωση 1) ή με τις ίδιες ακριβώς ενδείξεις (περίπτωση 2).

ΚΩΔ.011: Διαγραμμίζεται με Χ όταν η δήλωση υποβάλλεται με επιφύλαξη (βλέπε Κεφάλαιο Α10).

ΚΩΔ.012: Αφορά έκτακτη υποβολή περιοδικής δήλωσης και διαγραμμίζεται με Χ κατά περίπτωση:

Η ένδειξη 1: Αν πρόκειται για λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών απαλλασσόμενο. Αφορά την περίπτωση β' της παραγρ. 1 του άρθρου 1 και το άρθρο 2 της Α.Υ.Ο. 1002414/204/25/ , όπως ισχύει σε συνδυασμό με την Α.Υ.Ο. 1105799/1797/8881/ . Διαγραμμίζεται, δηλαδή από ιδιώτες, νομικά πρόσωπα μη υποκείμενα σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν ενεργούν ως λήπτες αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται από πρόσωπα εγκαταστημένα εκτός Ελλάδος και εφόσον βέβαια τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στη χώρα μας.

Η ένδειξη 2 : Αν η δήλωση υποβάλλεται από πρόσωπο που καθίσταται υποκείμενο, λόγω περιστασιακής παράδοσης καινούργιου μεταφορικού μέσου σε άλλο κράτος-μέλος ( άρθρο 38 παρ.8 ν.2859/2000 ).

Η ένδειξη 3: Αν η δήλωση υποβάλλεται για οριστικοποίηση απαλλαγής. Οι περιπτώσεις που μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο είναι:

α) Απαλλαγή παράδοσης ή εισαγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται για την κατασκευή ή μετατροπή σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσω γενικά), σύμφωνα με τις παρ.1 - 3 του άρθρου 23 της ΑΥΟ Π.8271/4879/ .

β) Απαλλαγή παράδοσης ειδών και πάσης φύσεως υλικών προς εργολάβο για κατασκευή, συντήρηση ή επισκευή έργου κοινού αμυντικού προγράμματος (ΝΑΤΟ), σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 5 της ΑΥΟ Π.4056/3029/ .

Η ένδειξη 4: Αν η δήλωση υποβάλλεται για ενδοκοινοτική συναλλαγή που πραγματοποιείται από:

- νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο σε ΦΠΑ,

- υποκείμενο που απαλλάσσεται του ΦΠΑ, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών του,

- αγρότη του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του ν.2859/2000

που οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην Ελλάδα ( άρθρο 11 παρ.2 ν.2859/2000 ), προκειμένου να δηλωθεί ενδοκοινοτική απόκτηση και να καταβληθεί ο αντίστοιχος φόρος ή να δηλωθεί απαλλασσόμενη ενδοκοινοτική παράδοση.

Η ένδειξη 5: Αν η δήλωση υποβάλλεται λόγω λήξης της προθεσμίας εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών, που αγοράστηκαν χωρίς ΦΠΑ, με βάση την ΑΥΟ 1103551/8478/Α0014/ , όπως συμπληρώθηκε με τις αριθμ.1017949/693/165/0014/ και 1058757/2754/791/0014/ ΑΥΟ .

Η ένδειξη 6: Αν η περιοδική δήλωση υποβάλλεται λόγω εξόδου αγαθών από φορολογική αποθήκη άλλη από εκείνες του ν.2127/93, με σκοπό να αναλωθούν στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.2859/2000 .

Η ένδειξη 7: Αν η περιοδική δήλωση υποβάλλεται από :

α) τους αλιείς που εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρα μεταξύ καθέτων και τους σπογγαλιείς.

β) τους εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ, Αγοραία)

Η ένδειξη 8: Αν η περιοδική δήλωση υποβάλλεται έκτακτα για άλλη αιτία, που δεν περιλαμβάνεται στις προηγούμενες περιπτώσεις του κωδικού 12 (δηλ.από 1 έως και 7) όπως : απόδοση φόρου,

- από τον λήπτη σε περίπτωση μη ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου,

- από αναγραφή φόρου σε τιμολόγιο από πρόσωπο που δεν είχε αυτή την υποχρέωση (πχ απαλλασσόμενος λόγω τζίρου) κ.α.

Βλέπε Κεφάλαιο Α5 της παρούσας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται για συγκεκριμένη αιτία και δεν μπορεί να υποβληθεί ενιαία για περισσότερες αιτίες.

ΚΩΔ.013. Συμπληρώνεται αν διαγραμμίστηκε ο κωδ.012-3. Δηλαδή, όταν η έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται για οριστικοποίηση απαλλαγής. Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται αρχικά το είδος της απαλλαγής, σύμφωνα με τις εκδιδόμενες κάθε φορά σχετικές υπουργικές αποφάσεις, όπως:

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΕΓΧΩΡΙΑ & ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΝΑΤΟ

Στη συνέχεια αναγράφεται το έτος και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αρχικής αίτησης για απαλλαγή.

2.ΠΙΝΑΚΑΣ Α' ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΛΗΠΤΗ (κωδ.101-113)

Στον Πίνακα αυτό αναγράφονται ειδικότερα:

ΚΩΔ.101: Το επώνυμο ή η επωνυμία, όπως αναφέρεται στο καταστατικό έγγραφο.

ΚΩΔ.102: Το όνομα.

ΚΩΔ.103: Το όνομα του πατέρα.

ΚΩΔ.104: 0 τίτλος της επιχείρησης.

ΚΩΔ.105: Η διεύθυνση της έδρας ή του κεντρικού ως οδός-αριθμός ή ως τοποθεσία-χωριό.

ΚΩΔ.106: Ο Δήμος ή η Κοινότητα της διεύθυνσης.

ΚΩΔ.107: Ο Ταχυδρομικός Κώδικας της Διεύθυνσης. Ακολούθως ο 10ψήφιος αριθμός τηλεφώνου.

ΚΩΔ.108: Ο Α.Φ.Μ. σε κάθε περίπτωση.

ΚΩΔ.109: Τα στοιχεία ταυτότητας όταν η δήλωση υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο. Ως είδος ταυτότητας : ΑΤ : αστυνομική ταυτότητα, ΔΙ: Διαβατήριο, ΚΑ: Κέντρο Αλλοδαπών ή τα αρχικά του αντίστοιχου σώματος στρατιωτικής ταυτότητας.

ΚΩΔ.110: Διαγραμμίζεται το 1 (ΝΑΙ) ή το 2 (ΟΧΙ) στο ερώτημα αν πραγματοποιούνται ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις ή παραδόσεις).

ΚΩΔ.111: Διαγραμμίζεται η κατηγορία βιβλίων.

Οι περιπτώσεις ΑΒ, ΑΓ αφορούν εκείνους που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ αντίστοιχα αλλά διατηρούν παράλληλα και κλάδους, που σύμφωνα με τον ΚΒΣ προβλέπεται η τήρηση βιβλίου αγορών (πρατήρια υγρών καυσίμων, περίπτερο, λιανικό εμπόριο σε λαϊκές αγορές). Οι επιχειρήσεις αυτές, ως γνωστόν, υποβάλλουν τις περιοδικές δηλώσεις τους σύμφωνα με την κατηγορία βιβλίων που τηρούν για τους λοιπούς κλάδους (δίμηνο ή μήνας), υποβάλλοντας το έντυπο της περιοδικής δήλωσης 050-ΦΠΑ. Στη δήλωση αυτή περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά και τα δεδομένα του βιβλίου αγορών. Στην περίπτωση αυτή, για τη μετατροπή των αγορών σε τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα θα χρησιμοποιείται, ως σημείωμα, η 2 η σελίδα του εντύπου 051-ΦΠΑ.

Η περίπτωση 1 αφορά τους μη τηρούντες βιβλία ΚΒΣ, είτε γιατί απαλλάσσονται, είτε γιατί δεν είναι επιτηδευματίες (πχ ιδιώτες), αλλά υποβάλλουν έκτακτα περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Η περίπτωση 1 αφορά ακόμα, τις δημόσιες εκείνες υπηρεσίες που καθίστανται υποκείμενες σε ΦΠΑ, λόγω πραγματοποίησης φορολογητέων στο ΦΠΑ πράξεων, αλλά που κατά τον ΚΒΣ δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ) οι κοινοπραξίες ή άλλης νομικής μορφής επιχειρήσεις κατασκευής δημοσίων έργων, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου που αναλαμβάνουν υπερβαίνει το όριο τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας (900.000 ΕΥΡΩ) υποχρεούνται να τηρήσουν βιβλία Γ' κατηγορίας ΚΒΣ (λεπτομέρειες στην ΕΔΥΟ 1138458/1044/). Στην περίπτωση αυτή αν τηρούνται ταυτόχρονα Β' και Γ' κατηγορίας βιβλία, διαγραμμίζονται ταυτόχρονα και τα δύο τετραγωνίδια (Β',Γ').

ΚΩΔ.112: 0 αριθμός κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου που αφορά η δήλωση. Τονίζεται ότι στην περίπτωση που υπάρχει ποσοστό ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας σε περισσότερα του ενός Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα θα πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστές έκτακτες περιοδικές δηλώσεις για κάθε αυτοκίνητο και ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής. Εξυπακούεται ότι για να συμπληρωθεί ο κωδικός αυτός θα πρέπει να έχει ήδη διαγραμμισθεί ο κωδικός 012-7.

ΚΩΔ.113: Αριθμητικά το ποσοστό ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας του Ε.Δ.Χ. (πχ 40%,100%).

3. ΠΙΝΑΚΑΣ Β' ΕΚΡΟΩΝ - ΕΙΣΡΟΩΝ (κωδ.301- 420)

3.1. Τονίζεται ότι οι επιχειρήσεις που έκαναν την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο μετάταξη στο κανονικό καθεστώς με βιβλία Β' κατηγορίας ΚΒΣ καθώς και οι επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδιών που πραγματοποιούν πακέτα πριν την συμπλήρωση του πίνακα αυτού θα πρέπει να συμπληρώνουν τους πίνακες των Υποδειγμάτων 1 και 2 αντίστοιχα , τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα, προκειμένου να μεταφέρουν στον πίνακα Β το φόρο για έκπτωση ή καταβολή που προκύπτει από τους πίνακες αυτούς.

Διευκρινίζεται ότι, οι πίνακες αυτοί είναι ο πίνακας Β και Γ αντίστοιχα του εντύπου της περιοδικής δήλωσης των προηγούμενων εκδόσεων. Δεδομένου ότι δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στην περιοδική δήλωση αλλά η μορφή τους διευκολύνει την επιχείρηση και τις φορολογικές αρχές στον προσδιορισμό του προς έκπτωση ή προς καταβολή φόρου κρίνεται σκόπιμο να συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις και να φυλλάσσεται από αυτές.

3.2. Ο πίνακας αυτός είναι ο σπουδαιότερος από τους πίνακες της δήλωσης, γιατί σ' αυτόν συγκεντρώνονται τα συνολικά δεδομένα της φορολογικής περιόδου από τα βιβλία του Κ. Β. Σ. του υποκειμένου, που φορολογούνται ή απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. Όλα τα δεδομένα των εκροών και εισροών γράφονται στις αντίστοιχες ενδείξεις, αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι επιστροφές και οι εκπτώσεις, οι οποίες αφορούν τη φορολογική περίοδο, με την προϋπόθεση ότι τα φορολογικά στοιχεία έχουν ημερομηνία μέχρι την τελευταία ημέρα της φορολογικής περιόδου.

Σε κάθε περίπτωση που προκύπτουν αρνητικά ποσά, λόγω των παραπάνω αφαιρέσεων ή πολλαπλασιασμών με αρνητικούς αριθμούς ή προσθέσεων αρνητικών αριθμών, δηλαδή σε κάθε περίπτωση που το αποτέλεσμα κάποιων πράξεων είναι αρνητικός αριθμός, θα αναγράφεται αυτός με το πρόσημο πλην (-) πριν από αυτόν.

Ο πίνακας διαιρείται σε πέντε ενότητες (α, β, γ, δ και ε).

Στις δύο πρώτες ενότητες (α και β) γράφονται οι αξίες των εκροών και οι αξίες των εισροών που έχουν υπαχθεί στους ακέραιους συντελεστές και οι εκροές και οι εισροές που έχουν υπαχθεί στους μειωμένους συντελεστές, που ισχύουν για τους νομούς : Δωδεκανήσου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Κυκλάδων, καθώς και για τα νησιά των Βορείων Σποράδων, τη Θάσο, τη Σκύρο και τη Σαμοθράκη.

Προκειμένου να υπολογισθεί η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών με κράτη-μέλη εκτός της ζώνης ΕΥΡΩ (Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Δανία), καθώς και των εξαγωγών σε τρίτες χώρες, λαμβάνεται υπόψη η αξία που προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν.2859/2000, όταν τα στοιχεία προσδιορισμού της εκφράζονται σε νόμισμα άλλου κράτους.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων οι ισοτιμίες των νομισμάτων ανακοινώνονται εβδομαδιαία από την 14 η Δ/νση ΦΠΑ, δημοσιεύονται στον ημερήσιο οικονομικό τύπο και βρίσκονται μαγνητοφωνημένες στο τηλέφωνο 0103636100.

Τόσο για την ενδοκοινοτική απόκτηση όσο και για την ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών, κρίσιμη ημερομηνία προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας. είναι εκείνη που ο φόρος γίνεται απαιτητός από το δημόσιο, δηλαδή ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου και το αργότερο η 15 η του επόμενου μήνα από τον οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση εφόσον δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο.

Επισημαίνεται ότι, ο Πίνακας Β είναι ίδιος τόσο στο έντυπο 050 (Β ή Γ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ) όσο και στο έντυπο 051 (Α κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ) και συμπληρώνεται κατά κωδικό σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

3.3. α. ΕΚΡΟΕΣ φορολογητέες (πωλήσεις αγαθών, παροχή υπηρεσιών κλπ), ΕΝΔΟΚ.ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ - ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ που αναλογεί (κωδ.301-337).

Σχετικά με τη συμπλήρωση των κωδικών του Πίνακα Βα σημειώνουμε τα εξής:

Αν η επιχείρηση του κανονικού καθεστώτος τηρεί παράλληλα και βιβλίο Α' κατηγορίας (π.χ. Βενζινάδικο), συμπληρώνονται οι στήλες της ενότητας αυτής, γράφοντας τις φορολογητέες εκροές, όπως προέκυψαν κατά συντελεστή ΦΠΑ από τη στήλη (5) του Γ1 Πίνακα υπολογισμού αξίας φορολογητέων εκροών της δεύτερης σελίδας του εντύπου 051-ΦΠΑ.

Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές αγαθών με Ε.Φ.Κ., εκτός από βιομηχανοποιημένα καπνά, αναγράφουν την αξία των πωλήσεών τους (συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Φ.Κ.) και τον αναλογούντα ΦΠΑ, κατά την πώληση των αγαθών αυτών σε μη εγκεκριμένο αποθηκευτή μέσα στο εσωτερικό της χώρας και γενικά κατά τη θέση των αγαθών αυτών σε ανάλωση, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

Οι εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες ή εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών αναγράφουν την αξία των πραγματικών τους εγχωρίων πωλήσεων σε άλλους επιτηδευματίες και γενικά κατά τη θέση των αγαθών αυτών σε ανάλωση, αφού αποφορολογήσουν με εσωτερική υφαίρεση και με συντελεστή 18% τις πωλήσεις τους αυτές, που προκύπτουν από τα στοιχεία που εκδίδουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

Τα πρακτορεία ταξιδίων αναγράφουν κατά συντελεστή τη φορολογητέα αξία υπαγόμενη σε ΦΠΑ του κωδ.257-7, του πίνακα απεικόνισης των πακέτων (Υπόδειγμα 2) έστω και αν είναι αρνητική, τα έσοδα του κανονικού καθεστώτος και τα τεκμαρτά έσοδα που έχουν περιληφθεί στο κόστος των πακέτων.

Οι μεταπωλητές μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας του άρθρου 45 ν.2859/2000 αναγράφουν το περιθώριο κέρδους, χωρίς τον εμπεριεχόμενο ΦΠΑ.

Περιθώριο Κέρδους = Τιμή Πώλησης καθενός πωλούμενου αγαθού-Τιμή αγοράς του)
.......................................................(1+Συντελεστής ΦΠΑ)

Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικός αριθμός, το περιθώριο κέρδους θεωρείται ίσο με μηδέν.

Κατά παρέκκλιση (μετά από έγκριση του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.) τα πρόσωπα του άρθρου 45 ν.2859/2000 μπορούν να αναγράφουν το συνολικό περιθώριο κέρδους, εφόσον πωλούν αγαθά με το σύστημα του συνολικού περιθωρίου.

Συνολικό περιθώριο κέρδους = (Συνολ. τιμές πωλήσεων αγαθών - Συνολ. τιμές αγορών αγαθών)

............................................................(1+Συντελεστής ΦΠΑ)

Αν η διαφορά συνολικών τιμών πωλήσεων αγαθών μείον συνολικές τιμές αγορών αγαθών είναι αρνητικός αριθμός, το περιθώριο κέρδους θεωρείται για τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο ίσο με μηδέν.

Η παραπάνω όμως αρνητική διαφορά θα προστεθεί στις συνολικές τιμές αγορών αγαθών της επόμενης φορολογικής περιόδου της ίδιας διαχειριστικής περιόδου. Αν όμως στην τελευταία φορολογική περίοδο της διαχειριστικής περιόδου προκύψει αρνητικός αριθμός στη διαφορά συνολικών τιμών πωλήσεων αγαθών μείον συνολικές τιμές αγοράς αγαθών το περιθώριο κέρδους αυτής της φορολογικής περιόδου θεωρείται ίσο με μηδέν και η τελική αρνητική διαφορά της διαχειριστικής περιόδου δεν μεταφέρεται στην πρώτη φορολογική περίοδο της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

Οι διοργανωτές δημοπρασιών μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, που λειτουργούν ως παραγγελιοδόχοι των εντολέων τους ( άρθρο 46 ν.2859/2000 ) αναγράφουν την καθαρή προμήθεια τους, η οποία προκύπτει από την σχέση :

συνολική προμήθεια : (1+συντελεστής ΦΠΑ).

Ως συνολική προμήθεια λογίζεται το συνολικό ποσό που εισέπραξαν από τον αγοραστή μείον το ποσόν που κατέβαλαν στον εντολέα.

Οι εκμεταλλευτές ή οι εναπόθετες φορολογικών αποθηκών, άλλων από αυτές του ν.2127/1993, δηλαδή του άρθρου 26 ν.2859/2000 , όταν πωλούν αγαθά τους, εξάγοντας αυτά από τη φορολογική αποθήκη προκειμένου να αναλωθούν στο εσωτερικό της χώρας, αναγράφουν την αξία των πωλήσεων τους, όπως αυτές προκύπτουν από τα στοιχεία που εκδίδουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με την αξία που προκύπτει από τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 26 του ν.2859/2000 , όπως ισχύει.

Προκειμένου για έκτακτες δηλώσεις που υποβάλλονται για οποιαδήποτε αιτία, στην ενότητα αυτή αναγράφονται οι αξίες επί των οποίων οφείλεται ΦΠΑ, κατά αντίστοιχο συντελεστή (κωδ.301-306), οι φόροι που αναλογούν (κωδ.331-336) και τα αντίστοιχα σύνολα τους στους κωδ.307 και 337 αντίστοιχα. Τα πρόσωπα της παρ.6 του άρθρου 38 του ν.2859/2000 δηλαδή, οι υποκείμενοι χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα μη υποκείμενα νομικά πρόσωπα και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, αναφέρουν τις ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις αναλυτικά κατά συντελεστή (κωδ.301-306), τους αντίστοιχους φόρους (κωδ.331-336) και τα σύνολα τους (κωδ.307,337 αντίστοιχα) και τις τυχόν ενδοκοινοτικές τους παραδόσεις (κωδ.309) και το σύνολο εκροών τους (κωδ.311).

Υπογραμμίζεται ότι. σε όλους τους παρακάτω κωδικούς οι επιστροφές και οι εκπτώσεις εκροών θα αναγράφονται αφαιρετικά, έστω και αν έτσι προκύπτει αρνητικός αριθμός.

Παράδειγμα: Αν σε μία φορολογική περίοδο πραγματοποιήθηκαν:

Εγχώριες παραδόσεις, με συντελεστή 18%: 10.000,00 ΕΥΡΩ

Επιστροφές ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, με συντελεστή 18% : 15.000,00 ΕΥΡΩ

Στον κωδ.303 θα αναγραφεί: -5.000,00 ΕΥΡΩ και

Στον κωδ.333 ο αναλογών ΦΠΑ : -900,00 ΕΥΡΩ

ΚΩΔ.301-303: Γράφεται κατά συντελεστή ΦΠΑ (8,4,18) η αξία των φορολογητέων εκροών, η φορολογητέα αξία της μικτής αμοιβής τα τεκμαρτά έσοδα των πρακτορείων ταξιδιών και το θετικό περιθώριο κέρδους των μεταπωλητών μεταχειρισμένων. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι αυτοπαραδόσεις, οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και οι πράξεις λήπτη, που πραγματοποιήθηκαν με ακέραιους συντελεστές στη λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά του Αιγαίου.

ΚΩΔ.331-333: Γράφεται ο φόρος που αναλογεί στους κωδ.301-303, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή φόρου.

ΚΩΔ.304-306: Γράφεται κατά συντελεστή φόρου (6,3,13) η αξία των φορολογητέων εκροών, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοπαραδόσεων, καθώς και των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη, που πραγματοποιήθηκαν με μειωμένους συντελεστές, είτε στα νησιά του Αιγαίου, είτε από τη λοιπή Ελλάδα προς υποκείμενους ή και μη υποκείμενα νομικά πρόσωπα εγκατεστημένους στα νησιά αυτά. Για πρακτορεία ταξιδίων και μεταπωλητές μεταχειρισμένων κατ' αναλογία όσα αναφέρονται στον κωδ.301-303.

ΚΩΔ.334-336: Γράφεται αντίστοιχα ο φόρος που αναλογεί στους κωδ.304-306, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή, φόρου.

Τονίζεται ότι στους παραπάνω κωδικούς συμπεριλαμβάνονται τα ποσά αξίας και φόρου που αφορούν αγορά επενδυτικών αγαθών με την Π.2869/2389/ .

ΚΩΔ.307 & 337: Γράφεται το σύνολο των φορολογητέων εκροών (από κωδ.301-κωδ.306) και το σύνολο του φόρου εκροών (από κωδ.331 κωδ.336).

Αν τηρούνται βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. το σύνολο του φόρου των εκροών σας (κωδ.337) συγκρίνετέ το με το σύνολο του φόρου εκροών που προκύπτει από τα βιβλία. Αν το ποσό που προκύπτει από τα βιβλία είναι μεγαλύτερο η διαφορά γράφεται στον κωδ.412.

ΚΩΔ.308: Γράφεται:

1) Η αξία των παραδόσεων αγαθών φορολογητέων σε άλλο κράτος-μέλος π.χ. πωλήσεις αγαθών στους επιβάτες ελληνικού σκάφους κατά τον πλου από Ιταλία - Ελλάδα.

2) Η αξία των παροχών υπηρεσιών, που σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.2859/2000 είναι φορολογητέες σε άλλο κράτος - μέλος, ανεξάρτητα αν ο φόρος αποδίδεται εκεί από το φορολογικό αντιπρόσωπο ή από το λήπτη της υπηρεσίας π.χ. η αξία της παροχής υπηρεσιών φασόν προς λήπτες εγκαταστημένους σε άλλο κράτος-μέλος, όταν η υπηρεσία αυτή φορολογείται στο άλλο Κ-Μ κ.λ.π..

3) Η αξία των παροχών υπηρεσιών, που σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.2859/2000 είναι φορολογητέες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4)Η αξία όλων γενικά των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αν πραγματοποιούνταν στο εσωτερικό της χώρας θα παρείχαν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών (π.χ. αγορά καφέ από Βραζιλία και πώληση στην Κύπρο).

5)Εργασίες των περιπτώσεων ιθ', κ', κα', κγ', κδ' και κε' της παραγρ.1 του άρθρου 22 του ν.2859/2000 , εφόσον ο λήπτης είναι εγκαταστημένος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι εργασίες αυτές συνδέονται άμεσα με αγαθά που εξάγονται σε τρίτη χώρα.

ΚΩΔ.309: Γράφεται:

1) Η αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, με ή χωρίς Ε.Φ.Κ., όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 28 του ν.2859/2000 .

Στον κωδικό αυτό, θα αναγράφεται η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων, αφού πρώτα αφαιρεθούν οι εκπτώσεις - επιστροφές των ενδοκοινοτικών παραδόσεων.

Ακόμη στον κωδικό αυτό περιλαμβάνεται και η αξία των αγαθών που μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος, με σκοπό τη μεταγενέστερη παράδοση ή για τον εξοπλισμό των εκεί εγκαταστάσεων της επιχείρησης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7, ν.2859/2000 εκτός των περιπτώσεων α', β', γ' και ε' της ίδιας παραγράφου.

Επίσης, στον κωδικό αυτό συμπεριλαμβάνεται η αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων:

α) καινούργιων μεταφορικών μέσων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 ν.2859/2000 , περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις προς μη υποκείμενα στο φόρο φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και

β) αγαθών με ειδικό φόρο κατανάλωσης (πετρελαιοειδή, καπνοβιομηχανικά, αλκοολούχα) προς:

- αγρότες του ειδικού καθεστώτος

- υποκειμένους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους

- νομικά πρόσωπα μη υποκείμενα, εγκαταστημένα σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον αυτά δεν εξειδικεύονται με ΑΦΜ/ΦΠΑ

2) Η αξία των εξαγωγών αγαθών προς τρίτες χώρες.

Σημειώνεται ότι, ως αξία εξαγωγών, στην περίπτωση που τιμολογείται σε ξένο νόμισμα, θα αναγραφεί η αξία που προκύπτει με την παραγρ.3 του άρθρου 19 του ν.2859/2000 (πλασματική αξία), η δε διαφορά με την πραγματική θα αναγραφεί στον ίδιο κωδικό. Ως εξαγωγές θεωρούνται:

Ι) Οι οριστικές εξαγωγές.

ΙΙ)Οι προσωρινές εξαγωγές εμπορευμάτων με δελτία ΑΤΑ, που δεν επανεισήχθησαν σε καθορισμένη προθεσμία, αλλά διατέθηκαν στη χώρα προορισμού τους.

Δεν θα συμπεριληφθούν οι προσωρινές εξαγωγές στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή («παθητική τελειοποίηση»).

Οι επιστροφές εξαγωγών (επανεισαγωγές) τίθενται αφαιρετικά στον κωδικό αυτό, εφόσον:

Ι) απαλλάσσονται του Φ.Π.Α, επειδή : α) επανεισήχθηκαν στην αρχική τους κατάσταση και έχουν ατέλεια β) τέθηκαν σε τελωνειακά καθεστώτα αναστολής και παραμένουν σ' αυτά, γ) τέθηκαν σε καθεστώς εναποθήκευσης (φορολογικής αποθήκης ν.2127/1993, άρθρου 26 ν.2859/2000 ) και ελεύθερης ζώνης ή αποθήκης.

II) υπάγονται σε Φ.Π.Α., εκτός αν γίνεται μετά από τελειοποίηση προς επανεισαγωγή. Στην περίπτωση αυτή ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο Τελωνείο γράφεται στον κωδ.402 για να συμψηφιστεί.

Τονίζεται ότι οι επιστροφές εισαγωγών δεν συμπεριλαμβάνονται στο κωδικό αυτό, εκτός αν τιμολογούνται ως κανονικές εξαγωγές.

3) Η αξία των ενδοκοινοτικών τριγωνικών παραδόσεων αγαθών, όπως αυτές προσδιορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγρ.2 του άρθρου 15 ν.2859/2000 , όταν η εγκατεστημένη στην Ελλάδα επιχείρηση είναι ενδιάμεσο πρόσωπο μεταξύ αγοραστή και προμηθευτή.

Παράδειγμα: Επιχείρηση Α εγκατεστημένη στην Ιταλία πουλάει στην επιχείρηση Β, εγκατεστημένη στην Ελλάδα, παίρνοντας εντολή η Α να στείλει απευθείας τα αγαθά στην επιχείρηση Γ, εγκατεστημένη στη Γερμανία. Εδώ συντελείται μία ενδοκοινοτική παράδοση από τον Α (Ιταλό) στον Β(Έλληνα) και μία τριγωνική ενδοκοινοτική παράδοση από τον Β (Έλληνα) στον Γ'(Γερμανό).

4) α) Η αξία των πωλήσεων από απόσταση, όπως προβλέπονται από την παραγρ.5 του άρθρου 13 του ν.2859/2000 .

β) Η αξία των πωλήσεων αγαθών μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος.

Στις περιπτώσεις αυτές ο Έλληνας υποκείμενος πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος που πραγματοποιεί τις συγκεκριμένες παραδόσεις αγαθών (είτε ο ίδιος λόγω εγκατάστασης στη χώρα αυτή, είτε μέσω φορολογικού αντιπροσώπου).

Στον κωδικό αυτό αναγράφονται ακριβώς οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις του προς τον ΑΦΜ/ΦΠΑ με τον οποίο ο ίδιος εξειδικεύεται στο άλλο κράτος-μέλος, κατά την αποστολή των αγαθών προς το κράτος αυτό, εντός του οποίου θεωρούνται εγχώριες πωλήσεις.

5) α) Η αξία των παραδόσεων αγαθών προς υποκείμενους που πραγματοποιούν εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και η αξία των παροχών υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές και οι συγκεκριμένες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών απαλλάσσονται σύμφωνα με τις περ. ζ' της παρ.1 του άρθρου 24 και δ' της παρ.1 του άρθρου 28 και για την απαλλαγή αυτή εφαρμόστηκε η Α.Υ.Ο. 1103551/8478/Α0014/ . Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής ετήσιας κατάστασης από τον προμηθευτή με τις συνολικές πωλήσεις προς εξαγωγείς.

β) Η αξία των παραδόσεων αγαθών και η αξία των παροχών υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις αυτές, που πραγματοποιούνται προς την Α. Ε. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών. Για την απαλλαγή αυτή εφαρμόζεται η Α.Υ.Ο. 1013633/8911/1807/0014/ , όπως ισχύει σήμερα. Ο προμηθευτής επισυνάπτει στο στέλεχος του τιμολογίου του αντίγραφο του ειδικού θεωρημένου δελτίου απαλλαγής από Φ.Π.Α, των Κ.Α.Ε. Α.Ε. (κίτρινο). Το ίδιο ισχύει και προκειμένου για πιστωτικό τιμολόγιο που εκδίδεται από τον προμηθευτή για έκπτωση ή προς επιστροφή από τα Κ.Α.Ε. Α.Ε. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής ετήσιας κατάστασης από τον προμηθευτή με τις συνολικές πωλήσεις προς τα «Κ.Α.Ε. Α.Ε.»

6) Επίσης, η αξία όλων των άλλων εκροών που είναι απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Ενδεικτικά απαριθμούμε τις εξής περιπτώσεις:

α) Η παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από το μη εγκατεστημένο στην Ελλάδα αγοραστή. Ειδικότερα περιλαμβάνονται λιανικές πωλήσεις ανεξάρτητα εγκατάστασης του αγοραστή προς ταξιδιώτες που αναχωρούν για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1338/96 ) και οι παραδόσεις αγαθών εμπορικού χαρακτήρα, αυτοκινήτων κλπ σε αγοραστή εγκαταστημένο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω εξαγωγής από τον τελευταίο ( Α.Υ.Ο. 1015809/1597/ΠΟΛ.1024/21.1.1993 ).

β) Η παράδοση αγαθών σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα προς εξαγωγή ( Α.Υ.Ο. Π.6788/642/7.10.1986 ).

γ) Η παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, προς εξυπηρέτηση εξαγωγής αγαθών, εξωτερικής διαμετακόμισης και εισαγωγής αγαθών που τίθενται σε καθεστώς εναποθήκευσης εκτός τελωνειακής αποταμίευσης, κ.λ.π. ( Α.Υ.Ο. 1082911/4328/ , κατά το μέρος που ισχύει).

δ) Η παροχή υπηρεσιών από μεσίτες κ.λ.π. για πραγματοποίηση πράξεων άρθρων 24 , 27 του ν.2859/2000 ή πράξεων που πραγματοποιούνται εκτός Ευρ. Ένωσης ( Α.Υ.Ο. 1082911/4328/ , κατά το μέρος που ισχύει).


ε) Η παράδοση αγαθών που τίθενται σε τελωνειακά καθεστώτα της υποπερ.αατης περ.βτης παρ.1 του άρθρου 25 ή σε εξέδρες γεωτρήσεων ή σε καθεστώς εναποθήκευσης (ν.2127/1993 ή άρθρου 26 ν.2859/2000) και οι συναφείς παροχές υπηρεσιών, οι παραδόσεις αγαθών προς τους παραπάνω χώρους, οι παραδόσεις αγαθών σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής κ.λ.π. (Α.Υ.Ο. Τ.5370/43/24.12.86, Π.8272/4880/ΠΟΛ.364/18.12.1987 κατά το μέρος που ισχύουν, Δ.1757/109/23.12.92, Δ.1758/110/23.12.1992, Δ.1760/112/23.12.1992, Δ.451/29/1987 κ.λ.π.).

στ) Η παράδοση πλοίων και πλωτών μέσων εμπορικής ναυσιπλοΐας, αλιείας ή άλλης εκμετάλλευσης ή για διάλυση ή για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις ή το δημόσιο, καθώς και υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτά, καυσίμων λιπαντικών τροφοεφοδίων κ.λ.π. (μόνο για πλοία διεθνών πλόων), η ναύλωσή τους, η παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση αναγκών τους και του φορτίου τους (Α.Υ.Ο. Π.1591/1546/, Π.8271/4879/).

ζ) Η παράδοση αεροσκαφών για εκμετάλλευση από επιχειρήσεις αερομεταφορών ή το δημόσιο και τις ένοπλες δυνάμεις ή για διάλυση, υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτά, καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων κ.λ.π., καθώς και η ναύλωσή τους, η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης αναγκών τους και του φορτίου τους (Α.Υ.Ο. 1074192/4682/).

η) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια διπλωματικών και προξενικών σχέσεων, προς Διεθνείς Οργανισμούς, ΝΑΤΟ (Α.Υ.Ο. , Π.890/391/, Π.4056/3029/, Π.3530/1450/ΠΟΛ.164/31.5.88, 1021871/1111/0014/ΠΟΛ.1059/15.3.1990, 1026731/ 2487/ΠΟΛ.1068/17.2.1993, 1070650/4752/ ΠΟΛ.1196/20.5.1993).

θ)Η παράδοση αγαθών από τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών σε ταξιδιώτες τρίτων χωρών.

ι) Οι πωλήσεις με αναστολή καταβολής του φόρου ( Α.Υ.Ο. Π.2869/2389/ ).

ια) Η απαλλασσόμενη μεικτή αμοιβή των μεικτών πακέτων και των πακέτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης των πρακτορείων ταξιδιών.

ιβ) Το κόστος με φόρο των πακέτων των πρακτορείων ταξιδίων.

ιγ) Ι. Προκειμένου για μεταπωλητές μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας του άρθρου 45 του ν.2859/2000 : η τιμή αγοράς καθενός πωλούμενου αγαθού. Αν όμως η τιμή αγοράς ενός πωλούμενου αγαθού είναι μεγαλύτερη της τιμής πώλησης στον κωδ.309 αναγράφεται η τιμή πώλησης.

II. Στην περίπτωση εφαρμογής του απλοποιημένου καθεστώτος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας συνολικά στο περιθώριο κέρδους κάθε φορολογικής περιόδου (διαφορά μεταξύ συνολικής αξίας αγορών από πωλήσεις) στον κωδ.309 γράφεται η αξία των αγορών όταν το συνολικό αυτό περιθώριο κέρδους, για κάποιο συντελεστή ΦΠΑ, είναι θετικό.

Σε περίπτωση, όμως, που η διαφορά της συνολικής αξίας πωλήσεως αγαθών μείον τη συνολική αξία αγοράς αγαθών, για κάποιο συντελεστή ΦΠΑ, είναι αρνητικός αριθμός στον κωδικό αυτό γράφεται η συνολική αξία των πωλήσεων.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αν η φορολογική περίοδος δεν είναι η τελευταία της διαχειριστικής περιόδου, η παραπάνω αρνητική διαφορά προστίθεται στη συνολική αξία αγοράς αγαθών της επόμενης φορολογικής περιόδου.

Παράδειγμα: Έστω η αξία των συνολικών πωλήσεων και αγορών αγαθών με συντελεστή ΦΠΑ 18% διαμορφώνεται ανά δίμηνη φορολογική περίοδο ως εξής:

Δίμηνο 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο -----------------------------------------------------------------------

Συνολ.Πωλήσεις 20000,00 10000,00 20000,00 20000,00 10000,00 10000,00

Συνολ.Αγορές 10000,00 20000,00 20000,00 5000,00 10000,00 15000,00

Αρνητ.υπολ.προηγ. φορολ.περιόδου - - 10000,00 10000,00 - -

Διαφορά συνολικ. πωλήσεων-αγορών 10000,00 -10000,00 -10000,00 5000,00 - -5000,00*

Περιθώριο κέρδους Κωδ.303 8475,00 - - 4237,00 - -

ΦΠΑ κωδ.333 1525,00 - - 763,00 - -

Κωδ.309 10000,00 10000,00 20000,00 15000,00 10000,00 10000,00

*Δεν μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική περίοδο

ιδ) Προκειμένου για διοργανωτή δημοπρασίας του άρθρου 46 ν.2859/2000 αναγράφεται η αξία προς απόδοση στον εντολέα με την εκκαθάριση που εκδίδεται προς αυτόν.

ιε) Η αρνητική διαφορά μεταξύ της πραγματικής αξίας της εισαγωγής από την πλασματική αξία που υπολογίστηκε στο τελωνείο, καθώς και η αρνητική διαφορά μεταξύ της πραγματικής αξίας των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από την φορολογητέα αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν.2859/2000 , προκειμένου για αποκτήσεις από χώρες εκτός ζώνης του ΕΥΡΩ.

ιστ) Προκειμένου για αγαθά με Ε.Φ.Κ., που βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη, του ν.2127/1993, οι πωλήσεις σε άλλο εγκεκριμένο αποθηκευτή.

ιζ) Οι παραδόσεις αγαθών που προορίζονται να τεθούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης του άρθρου 26 του ν.2859/2000 και οι παροχές υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις αυτές, οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών, εκτός από αυτές που αφορούν την παραγωγή ή κατασκευή των αγαθών, που πραγματοποιούνται στους χώρους των αποθηκών αυτών.

ιη) Οι υπηρεσίες ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών από ή προς τα νησιά Αζόρες και Μαδέρα.

ιθ) Η παράδοση χρυσού στην Τράπεζα Ελλάδας.

κ) Οι αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές προσώπων από το εσωτερικό της χώρας προς το εξωτερικό και αντίστροφα και οι στενά συνδεόμενα με αυτές βοηθητικές υπηρεσίες.

κα) Παροχές υπηρεσιών που η αξία τους περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία εισαγωγής ( περ. λ' παρ. 1 άρθρο 22 ν.2859/2000 ), π.χ. αμοιβή εμπορικού αντιπροσώπου οίκου εξωτερικού.

κβ) Παράδοση αγαθών των οποίων η εισαγωγή απαλλάσσεται από το φόρο εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ( περ.λγ' παρ. 1 άρθρο 22 ν.2859/2000 ).

κγ) Η αξία της εργασίας φασόν των προϊόντων που εισήχθηκαν και τέθηκαν σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητική τελειοποίηση). Επίσης, η αξία της εργασίας φασόν προϊόντων που απεστάλησαν από άλλο κράτος-μέλος της Κοινότητας, για το σκοπό αυτό, εφόσον πληρούνται οι διατάξεις της παραγρ.5 περιπτ.ιβ', του άρθρου 14 ν.2859/2000 .

κδ) Σε όσες από τις παραπάνω περιπτώσεις το τιμολόγιο είναι εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα η τυχόν διαφορά (θετική ή αρνητική) που θα προκύψει από την μετατροπή σε εθνικό νόμισμα θα συμπεριληφθεί επίσης στον κωδικό αυτό.

Κωδ.310: Γράφεται η αξία εκροών που απαλλάσσονται χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Περιλαμβάνονται ακόμα και οι εξαιρούμενες του Φ.Π.Α, εκροές. Έτσι στον κωδικό αυτό ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις:

1) Όλες οι πράξεις του άρθρου 22 του ν.2859/2000 , εκτός από :

α) των περ. λ' και λγ' της παρ.1 (κωδ.309) και

β) των περ. ιθ', κ', κα', κγ', κδ', κε' της παρ.1 του ίδιου άρθρου, εφόσον ο λήπτης είναι εγκατεστημένος εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με εξαγόμενα αγαθά.

Μεταξύ των πράξεων που απαλλάσσονται, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, σύμφωνα με το άρθρο 22, επισημαίνουμε τα μισθώματα από ακίνητα.

2) Οι επιδοτήσεις και λοιπά έσοδα, που απαλλάσσονται του Φ.Π.Α, π.χ. αποζημιώσεις, συναλλαγματικές διαφορές.

3) Οι πωλήσεις βιομηχανοποιημένων καπνών από πρατηριούχους και λιανοπωλητές τέτοιων προϊόντων, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 44 ν.2859/2000 .

4) Οι πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών από πρακτορεία διανομής και λιανοπωλητές (εφημεριδοπώλες, περίπτερα, ψιλικά κ.λ.π.), σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 19 ν.2859/2000 .

5) Οι προμήθειες των προσώπων που μεσολαβούν για τη διάθεση στο κοινό καρτών τηλεπικοινωνίας (τηλεκάρτες), εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων που ακυρώνονται σε ειδικά μηχανήματα, καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης και πιστωτικών καρτών, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 19 του ν.2859/2000 .

Κωδ.311: Γράφεται το άθροισμα των κωδ.307-310.

3.4.β.ΕΙΣΡΟΕΣ φορολογητέες (αγορές, εισαγωγές κλπ), ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ που αναλογεί (Κωδ.351-378).

Πριν από τις οδηγίες για την συμπλήρωση των κωδικών του πίνακα Ββ, σημειώνουμε τα εξής:

Οι Κωδικοί 365 και 366 των προηγουμένων εκδόσεων δεν υπάρχουν πλέον στο νέο έντυπο και συνεπώς δεν αναγράφονται οι εισροές που απαλλάσσονται ή εξαιρούνται του φόρου, (π.χ. αγορές με την ΠΟΛ. 1262/93 , αγορές από αγρότες, το κόστος των πακέτων των πρακτορείων ταξιδίων, αμοιβές δικηγόρων, μισθοί, ενοίκια κλπ).

Οι επιχειρήσεις του ειδικού καθεστώτος πρακτορείων ταξιδίων αναγράφουν ως φορολογητέες εισροές τους, μόνον αυτές που δεν εμπεριέχονται στο κόστος των πακέτων που πραγματοποιούν όπως γενικά έξοδα, επενδυτικά αγαθά.

Ως φορολογητέες εισροές, προκειμένου για εγκεκριμένους αποθηκευτές πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών θεωρούνται αυτές για τις οποίες ο αποθηκευτής προσκομίζει κάθε φορά στο Τελωνείο τα πρωτότυπα παραστατικά με συγκεντρωτική κατάσταση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Α.Υ.Ο. Δ.635/436/29.4.1993 και όσες δεν συμψηφίζονται στο Τελωνείο. Επίσης, ως φορολογητέες εισροές προκειμένου για εγκεκριμένους αποθηκευτές, εγγεγραμένους επιτηδευματίες και εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών θεωρούνται αυτές για τις οποίες ο αποθηκευτής προσκομίζει κάθε φορά στο Τελωνείο τα πρωτότυπα παραστατικά, με συγκεντρωτική κατάσταση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Α.Υ.Ο. Δ.634/435/29.4.1993 και όσες δεν συμψηφίζονται στο Τελωνείο. Αντίθετα, οι εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες που κατέχουν αγαθά εκτός βιομηχανοποιουμένων καπνών, με αναστολή καταβολής του Ε.Φ.Κ. και του Φ.Π.Α, θα συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των πραγματικών εισροών τους. Το ίδιο θα γίνεται και προκειμένου για τους αποθηκευτές του άρθρου 26 ν.2859/2000 και αποθηκευτές οχημάτων των άρθρων 85 και 86 του ν.2127/1993.

Οι μεταπωλητές μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας του άρθρου 45 του ν.2859/2000 , στον πίνακα αυτό αναγράφουν τα γενικά τους έξοδα, τα επενδυτικά αγαθά καθώς και τις δαπάνες που γίνονται για επισκευή ή συντήρηση των αντικειμένων αυτών.

Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά το φόρο που αναλογεί στις δαπάνες επισκευής ή συντήρησης, υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης μόνο κατά το μέρος που καλύπτονται από το φόρο εκροών του θετικού περιθωρίου κέρδους του συγκεκριμένου αγαθού που αφορούν.


Παράδειγμα

Πώληση αγαθού που υπάγεται στον συντελεστή 8% με θετικό περιθώριο κέρδους (τιμή πώλησης - τιμή αγοράς) = 600,00 ΕΥΡΩ

Φορολογητέα αξία (600,00/1,08) = 555,56

ΦΠΑ εκροών (555,56 χ 8%) = 44,44

α) Πραγματοποίηση δαπανών για το συγκεκριμένο αγαθό = 200,00

ΦΠΑ δαπανών 18% = 36,00

Συμπέρασμα: Δικαίωμα έκπτωσης του συνόλου του ΦΠΑ των δαπανών.

β)Πραγματοποίηση δαπανών για το συγκεκριμένο αγαθό = 280,00 ΕΥΡΩ

ΦΠΑ δαπανών 18% = 50,40

Συμπέρασμα: Δικαίωμα έκπτωσης μέχρι του ποσού των 44,44 ΕΥΡΩ

Στην περίπτωση αυτή ανάλογα με το χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης, η απεικόνιση στο έντυπο γίνεται ως εξής:

- Εάν οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν την ίδια φορολογική περίοδο με εκείνη της πώλησης, τότε ο ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης, δηλ. τα 44,44 ΕΥΡΩ αναγράφεται στον κωδ.377.

Επομένως η αξία των δαπανών με δικαίωμα έκπτωσης του κωδ.357 διαμορφώνεται ως εξής: 44,44/0,18 = 246,89 ΕΥΡΩ

Το υπόλοιπο ποσό της αξίας της δαπάνης και ο φόρος που δεν εκπίπτεται δεν αναγράφονται στο έντυπο.

- Εάν οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν σε προγενέστερη φορολογική περίοδο από εκείνη της πώλησης, τότε κατά την περίοδο που πραγματοποιήθηκαν εκπέσθηκε το σύνολο του φόρου που αναλογούσε. Προκειμένου στο παράδειγμά μας, κατά την περίοδο πώλησης να περιοριστεί το δικαίωμα αυτό, η διαφορά του ΦΠΑ που αναλογεί (δηλαδή 50,40 - 44,44 = 5,96 ΕΥΡΩ), αναγράφεται στον κωδ.412.

Κωδ.351-353: Γράφονται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. (8,4,18) η αξία των φορολογητέων εισροών που πραγματοποιήθηκαν με ακέραιους συντελεστές. Περιλαμβάνονται ακόμη και .­

1) Η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη.

2) Η πλασματική αξία των εισαγωγών (αξία τελωνείου) εφόσον δεν απαλλάσσονται του Φ.Π.Α, για οποιαδήποτε αιτία. Η ίδια αξία αναγράφεται για εισαγωγές ειδών με ΕΦΚ, εκτός βιομηχανοποιημένων καπνών, από πρόσωπα που δεν είναι εγκεκριμένοι αποθηκευτές.

3) Η αξία των δαπανών εκείνων που βαρύνουν το κόστος της ενδοκοινοτικής απόκτησης και έχουν υπαχθεί σε Φ.Π.Α.

4) Οι δαπάνες που υπόκεινται σε Φ.Π.Α, και βαρύνουν το κόστος της εισαγωγής, αλλά δεν λήφθηκαν υπόψη στη διασάφηση εισαγωγής (δεν συμπεριλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία της εισαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 20, ν.2859/2000 ).

5) Η αμοιβή που καταβλήθηκε για τη λήψη υπηρεσίας FACON.

Κωδ.371-373: Γράφεται ο φόρος που αναλογεί, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή Φ.Π.Α.

Κωδ.354-356: Γράφεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. (6,3,13) η αξία των φορολογητέων εισροών καθώς και η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη που πραγματοποιήθηκαν με μειωμένους συντελεστές. Ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις με τους κωδ.351-353.

Κωδ.374-376. Γράφεται αντίστοιχα ο φόρος που αναλογεί πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή ΦΠΑ.

Κωδ.357,377. Γράφεται η αξία των φορολογητέων δαπανών - γενικών εξόδων, οι οποίες δεν αποτελούν κόστος και επομένως δεν έχουν συμπεριληφθεί στους παραπάνω κωδικούς 351-356 και ο φόρος που πληρώθηκε αντίστοιχα.

Αν οι δαπάνες - γενικά έξοδα παρακολουθούνται κατά συντελεστή, η αξία και ο φόρος πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στους κωδ.351-356 και 371-376 αντίστοιχα, οπότε οι κωδικοί 357 και 377 δεν συμπληρώνονται.

Τούτο οπωσδήποτε συμβαίνει αν οι δαπάνες υλοποιούνται με ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή πράξεις λήπτη, οπότε περιλαμβάνονται στους κωδ.351-356 και οι αναλογούντες φόροι στους κωδ.371-376.

Κωδ.358: Γράφεται το σύνολο των φορολογητέων εισροών από κωδ.351 έως 357.

Κωδ.378: Γράφεται το σύνολο του φόρου εισροών από κωδ. 371 έως 377.

Το σύνολο του φόρου εισροών του κωδ.378 συγκρίνεται με το σύνολο του φόρου εισροών, που προκύπτει από τα βιβλία και τα στοιχεία.

Αν από τα βιβλία προκύπτει ότι καταβλήθηκε στον προμηθευτή περισσότερος συνολικά φόρος, η επί πλέον διαφορά γράφεται στον κωδ.402 «Λοιπά προστιθέμενα ποσά» για να εκπέσει, ενώ αν είναι λιγότερος στον κωδ.412 «Λοιπά αφαιρούμενα ποσά» για να καταβληθεί.

3.5.γ.ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (Κωδ.341-344).

Στους λογαριασμούς αυτούς γράφονται:

Κωδ.341: Η φορολογητέα αξία των συνολικών ενδοκοινοτικών αποκτήσεων. Οι αξίες των αποκτήσεων αυτών εμφανίζονται, στους κωδ.301-306 των εκροών και 351-356 των εισροών.

Κωδ.342: Η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων, η οποία έχει ήδη συμπεριληφθεί στον Κωδικό 309.

Κωδ.343: Η αξία των πράξεων για την οποία οφείλεται φόρος από το λήπτη αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την περ. γ' της παρ.1 του άρθρου 35. Υπενθυμίζεται ότι, αν ο φόρος οφείλεται από λήπτη απαλλασσόμενο καταβάλλεται οπωσδήποτε με έκτακτη δήλωση, ενώ αν οφείλεται από λήπτη υπόχρεο σε Φ.Π.Α. καταβάλλεται με έκτακτη δήλωση μόνο αν ο εγκαταστημένος εκτός του εσωτερικού της χώρας υποκείμενος είχε υποχρέωση να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα υποχρέωση όμως που παρέβη.

Κωδ.344: Η αξία αγοράς και εισαγωγής παγίων, όπως αυτά ορίζονται στην παραγρ.4 του άρθρου 33 του ν.2859/2000. Δεν περιλαμβάνονται οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις παγίων. Η αξία αγοράς και εισαγωγής παγίων γράφεται ακόμα και αν δεν καταβλήθηκε ΦΠΑ με βάση την ΑΥΟ Π.2869/1987 . Δεν περιλαμβάνονται πάγια που έχουν μισθωθεί με Ι-θθδίηο.

3.6.δ. ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ (Κωδ.401-404).

Κωδ.401: Γράφεται το πιστωτικό υπόλοιπο για συμψηφισμό που προέκυψε στην προηγούμενη φορολογική περίοδο, είτε της ίδιας, είτε της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

Κωδ.402: Γράφεται:

1) Το ποσό του φόρου που πληρώθηκε κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου με έκτακτη δήλωση, για οποιαδήποτε λόγο, (πχ πώληση φορτηγού αυτοκινήτου με συμβολαιογραφικό έγγραφο).

Ο φόρος αυτός αναγράφεται στον κωδικό αυτό, μόνο εφόσον ο φόρος και η αξία, για την οποία καταβλήθηκε, περιλαμβάνονται στις εκροές, ανάλογα με το συντελεστή ΦΠΑ που αφορούν (κωδ.301-306 και 331-336 αντίστοιχα).

2) Τα τυχόν άλλα ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον από το φορολογούμενο και γεννάται δικαίωμα συμψηφισμού. Τέτοια ποσά ενδεικτικά είναι:

α) Το θετικό ποσό για έκπτωση που προκύπτει από την συμπλήρωση του πίνακα του Υποδείγματος 1.

β) Το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο σε περίπτωση μετάταξης (άρθρο 39 παρ. 10 και 11 και άρθρο 41 παρ.7 σε συνδυασμό με την παρ.12, ν.2859/2000), όπως προκύπτει από τη δήλωση αποθεμάτων μετάταξης (έντυπο 012-ΦΠΑ), που υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου.

γ) Ο επιπλέον φόρος που πληρώθηκε στους προμηθευτές (ο φόρος εισροών από τα βιβλία μεγαλύτερος του κωδ.378).

δ) Ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε σε επιστροφή εξαγωγής εκτός παθητικής τελειοποίησης, καθώς και ο φόρος που προκύπτει από πιστωτικά τιμολόγια, που εκδίδονται κατ' επιταγή Α.Υ.Ο. αναστολής του φόρου, σε μεταγενέστερη περίοδο από αυτήν του αρχικού παραστατικού πώλησης που χρεώθηκε ο φόρος.

ε) Ο Φ.Π.Α, που καταβάλλεται με την ειδική δήλωση της παραγρ.7 του άρθρου 38 του ν.2859/2000 (ΕΔΕ - 6), προκειμένου για αγαθά με ΕΦΚ, κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση από οποιονδήποτε υποκείμενο ή κατά την λήξη του καθεστώτος αναστολής, έστω και μετά την αφαίρεση του φόρου εισροών, κατά τις διαδικασίες των Α.Υ.Ο. Δ.634/93 και Δ.635/93.

στ) Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης κάποιας διαχειριστικής περιόδου η επιχείρηση χρησιμοποιούσε στις περιοδικές της δηλώσεις ποσοστό pro-rata το οριστικό ποσοστό της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου και εφόσον το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στην προηγούμενη διαχ. περίοδο, όπως προέκυψε από την παραπάνω εκκαθαριστική δήλωση:

Ο επιπλέον εκπιπτόμενος φόρος για το διάστημα αυτών των φορολογικών περιόδων τίθεται στον κωδικό αυτό στη περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου που έπεται της υποβολής της εκκαθαριστικής αυτής δήλωσης.

Κωδ.403.: Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που για την ίδια φορολογική περίοδο είχε υποβληθεί προηγούμενα και άλλη περιοδική δήλωση και η εκκαθάριση αφορά τροποποιητική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή γράφεται το χρεωστικό υπόλοιπο που καταβλήθηκε με την αρχική ή και προγενέστερη τροποποιητική δήλωση.

Κωδ.404: Γράφεται το άθροισμα των κωδ.401 έως 403.

3.7 ε. ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ (κωδ.411-420).

Κωδ.411: Γράφεται ο φόρος των κοινών εισροών που πράγματι δεν δικαιούται να εκπέσει η επιχείρηση με βάση τους υπολογισμούς που ενεργεί. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 ν.2859/2000 , ο προσδιορισμός του φόρου που δικαιούται να εκπέσει μία επιχείρηση, προκειμένου για τις κοινές της εισροές, βρίσκεται με βάση το κλάσμα, που έχει ως αριθμητή το ποσό του ετήσιου κύκλου εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α.), που αφορά πράξεις για τις οποίες η επιχείρηση έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου και ως παρονομαστή τον αριθμητή προσαυξημένο με το ποσό των πράξεων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης.

Το ποσοστό αυτό κατά την 1η διαχειριστική περίοδο της επιχείρησης (ή αν για πρώτη φορά συμπληρώνει περιοδικές δηλώσεις, λόγω μετάταξης ή αλλαγής δραστηριότητας από αυτή τη διαχειριστική περίοδο) προσδιορίζεται από τον υποκείμενο με βάση προσωρινά στοιχεία.

Το ποσοστό που προέκυψε στην πρώτη εκκαθαριστική δήλωση είναι αυτό που λαμβάνεται υπόψη για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

Κωδ.412: Γράφονται .

1) Το χρεωστικό υπόλοιπο μέχρι τρία (3) ΕΥΡΩ της προηγούμενης φορολογικής περιόδου.

2) Τα τυχόν λοιπά αφαιρούμενα ποσά από το φόρο εισροών. Τέτοια ποσά ενδεικτικά είναι:

α) Το αρνητικό ποσό για καταβολή που προκύπτει από την συμπλήρωση του πίνακα του Υποδείγματος 1.

β) Ο επιπλέον φόρος που εισπράχθηκε από τους πελάτες ή ο λιγότερος φόρος που καταβλήθηκε στους προμηθευτές (ο φόρος εκροών από τα βιβλία μεγαλύτερος του κωδ.337 ή ο φόρος εισροών από τα βιβλία μικρότερος του κωδ. 378.

γ) Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης κάποιας διαχειριστικής περιόδου η επιχείρηση χρησιμοποιούσε στις περιοδικές της δηλώσεις ως ποσοστό pro-rata το οριστικό ποσοστό της προγενέστερης της προηγούμενης διαχ. περιόδου και εφόσον το ποσοστό αυτό μειώθηκε στην προηγούμενη διαχ. περίοδο, όπως προέκυψε από την παραπάνω εκκαθαριστική δήλωση:

Ο λιγότερος φόρος που εκπέσθηκε για το διάστημα αυτών των φορολογικών περιόδων τίθεται στον κωδικό αυτό, στην περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου μέσα στην οποία γίνεται η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, χωρίς άλλη επίπτωση.

δ) Σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης ο φόρος που προκύπτει από πιστωτικά τιμολόγια, που παραλαμβάνονται κατ' επιταγή Α.Υ.Ο. αναστολής του φόρου σε μεταγενέστερη περίοδο, από αυτή του αρχικού παραστατικού αγοράς στο οποίο χρεώθηκε φόρος.

Κωδ.413: Γράφεται το άθροισμα των κωδ.411 και 412.

Κωδ.420: Γράφεται το αλγεβρικό άθροισμα των κωδ.378 και 404 μείον τον κωδ.413.

4.ΠΙΝΑΚΑΣ Γ' ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ.501-513)

Στον πίνακα αυτό εμφανίζεται το τελικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης του φόρου σύμφωνα με την οποία θα καταβληθεί ο φόρος, εάν είναι χρεωστικός ή θα πιστωθεί για να μεταφερθεί στην επόμενη φορολογική περίοδο ή να ζητηθεί να επιστραφεί αν αυτός είναι πιστωτικός.

Κωδ.501: Γράφεται το αρνητικό ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τον κωδ. 337 του κωδ.420.

Κωδ.502-503: Γράφεται κατά περίπτωση το ποσό του κωδικού 501 ανάλογα με το δικαίωμα που έχει ο υποκείμενος για επιστροφή του ποσού αυτού ή για μεταφορά προς συμψηφισμό στην επόμενη περίοδο. Σημειώνεται ότι, το άθροισμα των κωδ.502 και 503 πρέπει να ισούται με τον κωδ.501.

Κωδ.511: Γράφεται το θετικό ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τον κωδ. 337 του κωδ.420.

Κωδ.512: Γράφεται η τυχόν οφειλόμενη προσαύξηση, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης. Η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό 2,5% στο ποσό του κωδ.511, για κάθε μήνα καθυστέρησης με ανώτατο όριο 200%.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ειδικής παράτασης χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των (15) δεκαπέντε ημερών ως αφετηρία λαμβάνεται η επόμενη μέρα από την λήξη της παράτασης.

Κωδ.513: Γράφεται το άθροισμα των κωδ.511 και 512. Αν όμως το ποσό του κωδ.511 είναι μέχρι τρία (3) ΕΥΡΩ και η δήλωση δεν είναι έκτακτη, ο φορολογούμενος δεν συμπληρώνει τους κωδ. 512 και 513, αλλά μεταφέρει το χρεωστικό υπόλοιπο για καταβολή του κωδ.511 στον κωδ.412 της επόμενης φορολογικής περιόδου. Στην περίπτωση αυτή ενώ θα υπάρχει ποσό στον κωδ.511, δεν θα υπάρχουν ποσά στους κωδ.512 και 513.

Το ποσό του κωδ.513 αναγράφεται και ολογράφως στο σχετικό χώρο που υπάρχει στο δεξιό μέρος του πίνακα αυτού, όταν η δήλωση παραλαμβάνεται χειρόγραφα.

Γ.ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Για υποκείμενους με Βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, έκτακτη δήλωση των υποκειμένων αυτών, των μη υποκειμένων ή απαλλασσομένων (έντυπο 050-ΦΠΑ)

Αναγράφονται γενικές οδηγίες που αφορούν την υποβολή και συμπλήρωση του εντύπου 050 - ΕΚΔΟΣΗΣ 2002.

Δ. ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Για υποκείμενους με Βιβλία Α' κατηγορίας του ΚΒΣ, έκτακτη δήλωση των υποκειμένων αυτών (έντυπο 051-ΦΠΑ).

1.ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ (κωδ.001-013)

ΚΩΔ.001-006: Συμπληρώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου 050 (περιοδική δήλωση για Β ή Γ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ).

ΚΩΔ.007: Συμπληρώνεται ημερολογιακά (από - έως) η φορολογική, περίοδος που αφορά η δήλωση. Η ημερολογιακή περίοδος δεν συμπληρώνεται σε περίπτωση που η δήλωση έχει διαγραμμιστεί ως έκτακτη (κωδ.012).

Παράδειγμα: Προκειμένου για το 4° τρίμηνο του έτους 2002 στον κωδ.007 θα γραφεί: από 01/10/02 έως 31/12/02.

Στις περιπτώσεις που πρόκειται για έναρξη ή οριστική παύση εργασιών καθώς και όποτε η διαχειριστική περίοδος διακόπτεται έκτακτα για άλλη αιτία (π.χ. θέση νομικού προσώπου υπό εκκαθάριση), η ημερολογιακή περίοδος θα αναφέρεται στο συγκεκριμένο διάστημα που αφορά.

Έτσι αν στο παραπάνω παράδειγμα μια Ο. Ε. με αντικείμενο εργασιών πρατήριο καυσίμων τέθηκε σε εκκαθάριση στις 20/07/02, η οποία εκκαθάριση περαιώθηκε στις 25/8/02, θα υποβάλλει δύο αρχικές περιοδικές δηλώσεις για το τρίτο τρίμηνο 2002, με" ημερολογιακές περιόδους 01/07/02-19/7/02 και 20/7/02-25/8/02 αντίστοιχα.

Τούτο προκύπτει επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.4 του Π.Δ. 186/92 , η διάρκεια της εκκαθάρισης αποτελεί αυτοτελή διαχειριστική περίοδο (για την οποία θα υποβληθεί ξεχωριστή εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ). Το ίδιο ισχύει όταν η διαχειριστική περίοδος λήγει κατά τη διάρκεια φορολογικής περιόδου (πχ.15 Απριλίου) προς συγχρονισμό με το κλείσιμο της διαχείρισης αλλοδαπής επιχείρησης προκειμένου για υποκατάστημα, πρακτορείο ή άλλη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης ή για ημεδαπή επιχείρηση, στην οποία συμμετέχει αλλοδαπή τουλάχιστον με 50% στο κεφάλαιό της.

ΚΩΔ.008: Διαγραμμίζεται με Χ η συγκεκριμένη φορολογική περίοδος μέσα στο ημερολογιακό έτος του υποκειμένου, ανάλογα αν είναι μήνας (για επιχειρήσεις με ενδοκοινοτικές συναλλαγές) ή αν είναι τρίμηνο (χωρίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές).

Παράδειγμα: Ο μήνας Αύγουστος θα διαγραμμιστεί ως ΜΗΝΑΣ: 8 ενώ το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου ως ΤΡΙΜΗΝΟ:3.

α)Σημειώνεται ότι, αν μια επιχείρηση τηρεί παράλληλα για κάποιους κλάδους της και βιβλία Β' κατηγορίας ΚΒΣ η δήλωσή της θα υποβάλλεται σε φορολογική περίοδο ανάλογη με την ανώτερη κατηγορία βιβλίων που τηρεί και άρα με το έντυπο 050-ΦΠΑ.

Στην περίπτωση που μια επιχείρηση του τεκμαρτού καθεστώτος ΦΠΑ κατά τη διάρκεια μιας τρίμηνης φορολογικής περιόδου αρχίσει τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών η φορολογική της περίοδος γίνεται μηνιαία.

Έτσι πρέπει να υποβάλλει δήλωση, με λήξη της φορολογικής περιόδου το τέλος του μήνα που συνέβη η συγκεκριμένη μεταβολή. Στην περίπτωση αυτή, θα αναγράψει στον κωδ.007 τη σωστή ημερολογιακή περίοδο για την οποία υποβάλλει τη δήλωση και θα διαγραμμίσει στον κωδ.008 τον τρέχοντα μήνα της μεταβολής.

Παράδειγμα : Μεταβολή που συνέβη το 2° τρίμηνο του έτους 2002 (Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος).

Ι. Εάν η μεταβολή γίνει από 1 μέχρι 30 Απριλίου, υποβάλλεται μηνιαία δήλωση μηνός Απριλίου, αναγράφοντας στον κωδ.007: 01/04/02 έως 30/04/02 και διαγραμμίζοντας στον κωδ.008: ΜΗΝΑΣ:4.

II. Εάν η μεταβολή γίνει από 1 μέχρι 31 Μαΐου, υποβάλλεται δήλωση με τα δεδομένα των μηνών Απριλίου και Μαΐου, αναγράφοντας στον κωδ.007: 01/04/02 έως 31/05/02 και διαγραμμίζοντας στον κωδ.008: ΜΗΝΑΣ : 5. Εξυπακούεται ότι στο εξής υποβάλλονται μηνιαίες δηλώσεις.

III. Εάν η μεταβολή γίνει από 1 μέχρι 30 Ιουνίου, υποβάλλεται δήλωση με τα δεδομένα όλου του τριμήνου, αναγράφοντας στον κωδ.007 : 01/04/02 - 30/06/02 και διαγραμμίζοντας στον κωδ.008, ΜΗΝΑΣ : 6 και στο εξής θα υποβάλλονται μηνιαίες δηλώσεις.

β) Σε περίπτωση υποχρεωτικής μετάταξης επιχείρησης από το τεκμαρτό καθεστώς με Α' κατηγορίας βιβλία (χωρίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές), κατά την διάρκεια της χρήσης στο κανονικό καθεστώς με Β' κατηγορίας βιβλία, η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων θα γίνει ανάλογα με την ημερομηνία της μετάταξης.

Δηλαδή, εάν η μετάταξη γίνει:

α) Τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο, η επιχείρηση θα υποβάλλει δίμηνη δήλωση τον Μάρτιο με τα δεδομένα των μηνών αυτών, διαγραμμίζοντας το 1° δίμηνο.

β) Τον Μάρτιο, η επιχείρηση θα υποβάλλει μια περιοδική δήλωση με τα δεδομένα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου - Μαρτίου - Απριλίου, τον Μάϊο, διαγραμμίζοντας το 2° δίμηνο (δεδομένου ότι στις 31/3 είχε ήδη Β' κατηγορίας βιβλία).

γ) Τον Απρίλιο, η επιχείρηση θα υποβάλλει δίμηνη δήλωση τον Μάϊο με τα δεδομένα μόνον του μηνός Απριλίου διαγραμμίζοντας το 2° δίμηνο (τα δεδομένα του Μαρτίου έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην περιοδική δήλωση του 1 ου τρίμηνου).

δ) Τον Μάιο ή Ιούνιο, η επιχείρηση θα υποβάλλει δήλωση για την περίοδο 1 η Απριλίου μέχρι 30 Ιουνίου, τον Ιούλιο διαγραμμίζοντας το 3° δίμηνο.

ΚΩΔ.010-013: Συμπληρώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου 050.

2. ΠΙΝΑΚΑΣ Α' ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΛΗΠΤΗ (κωδ.101-110)

Ο Πίνακας αυτός θα συμπληρωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου 050.

3.ΠΙΝΑΚΑΣ Β' ΕΚΡΟΩΝ - ΕΙΣΡΟΩΝ (Κωδ.301-420)

Για την συμπλήρωση του πίνακα αυτού και ειδικότερα των κωδ.301 -κωδ.306, πρέπει να έχει προηγηθεί η συμπλήρωση των πινάκων Β1, Β2 και Γ1 της δεύτερης σελίδας του εντύπου, προκειμένου να μεταφερθούν οι φορολογητέες εκροές κατά συντελεστή, όπως προκύπτουν από τη στήλη 5 του πίνακα Π : Υπολογισμού αξίας φορολογητέων εκροών.

Κατά τα λοιπά ο πίνακας αυτός θα συμπληρωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τους αντιστοίχους κωδικούς του εντύπου 050.

4.ΠΙΝΑΚΑΣ Γ' ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (Κωδ.501-513)

Συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου 050.

Ε. ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Για υποκείμενους με βιβλία Α' κατηγορίας του ΚΒΣ, έκτακτη δήλωση των υποκειμένων αυτών (έντυπο 051-ΦΠΑ).

1. ΠΙΝΑΚΑΣ Β1 υπολογισμού εισροών κατά συντελεστή ΦΠΑ και ΣΜΚ για αναγωγή σε τεκμαρτές λιανικές πωλήσεις (κωδ.151-157)

Στον πίνακα αυτόν προσδιορίζονται οι εισροές εκείνες που πρέπει να μετατραπούν σε ακαθάριστα έσοδα λιανικών πωλήσεων. Θα πρέπει δηλαδή από τις συνολικές εισροές εμπορευσίμων αγαθών, πρώτων και βοηθητικών υλών της επιχείρησης να αφαιρεθούν αρχικά εκείνες που διατίθενται για χονδρικές πωλήσεις ή απαλλασσόμενες εκροές, όπως και το κόστος των καταστραφέντων, απωλεσθέντων ή κλαπέντων αγαθών. Αυτό γίνεται διότι, για μεν τις χονδρικές πωλήσεις είναι γνωστός ο ΦΠΑ που πραγματικά εισπράχτηκε και ο οποίος θα πρέπει να αποδοθεί ως φόρος εκροών, οι δε απαλλασσόμενες εκροές θα πρέπει να εμφανισθούν στους κωδ.309-310 του Β' Πίνακα κατά περίπτωση, χωρίς να επηρεάσουν την αξία των φορολογητέων λιανικών πωλήσεων.

Κατά συνέπεια οι εισροές που θα μετατραπούν σε τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα, προκύπτουν μετά την αφαίρεση από το σύνολο των εισροών μιας φορολογικής περιόδου, του κόστους των αγαθών που διατέθηκαν σε χονδρικές πωλήσεις ή σε απαλλασσόμενες εκροές (εξαγωγές, ενδοκοινοτικές παραδόσεις, πωλήσεις σε σκάφη, ταξιδιώτες, εξαγωγείς, πρεσβείες κλπ). Αφαιρείται ακόμα το κόστος των καταστραφέντων, απωλεσθέντων ή κλαπέντων αγαθών, εφόσον αποδεικνύονται με νόμιμα στοιχεία.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 4 του Π.Δ. 186/92 , επιτηδευματίες με βιβλία αγορών που πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα από χονδρικές πωλήσεις κατά ποσοστό τουλάχιστον 60% ή εξαγωγές, ανεξάρτητα από ποσοστό, εντάσσονται σε κατηγορία βιβλίων με βάση τα ακαθάριστα έσοδά τους, όχι όμως σε κατηγορία κατώτερη από τη δεύτερη.

Σε περίπτωση λοιπόν που σε μια διαχειριστική περίοδο διαπιστωθεί ότι, επιτηδευματίας με βιβλίο αγορών πραγματοποίησε χονδρικές πωλήσεις περισσότερες του 60% των πωλήσεών του ή εξαγωγές (ως εξαγωγές εξομοιούνται και οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις), θα πρέπει από την επόμενη διαχειριστική περίοδο να μεταταγεί στο κανονικό καθεστώς και να τηρήσει τουλάχιστον βιβλίο εσόδων-εξόδων.

ΚΩΔ.151-156: Γράφονται κατά συντελεστή ΦΠΑ και κατά Συντελεστή Μεικτού Κέρδους (ΣΜΚ) τα εξής στοιχεία:

Στήλη (1): Ο συντελεστής ΦΠΑ που ισχύει κατά την πώληση. Εφιστάται η προσοχή κυρίως στις μεταποιητικές επιχειρήσεις να υπολογίζουν το συντελεστή ΦΠΑ του προορισμού των εισροών τους (πχ. αγορά σταφυλιών 8%, πώληση κρασιού 18%). Για κάθε συντελεστή ΦΠΑ μπορεί να διατίθενται περισσότερες από μια σειρές για ανάπτυξη των ΣΜΚ των κλάδων χονδρικών ή απαλλασσόμενων πωλήσεων της επιχείρησης με την επιφύλαξη της σημείωσης της στήλης (4).

Στήλη (2): Η αξία του συνόλου των εισροών (αγορές στο εσωτερικό, εισαγωγές, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις εμπορεύσιμων αγαθών, πρώτων και βοηθητικών υλών), μειωμένη με την αξία των επιστροφών-εκπτώσεων αυτών. Για τις ανάγκες του πίνακα αυτού οι εισαγωγές και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις θα λαμβάνονται στο πραγματικό τους κόστος.

Εξυπακούεται ότι στις εισροές αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες (γενικά έξοδα) της επιχείρησης, οι αγορές παγίων και οποιαδήποτε άλλα έξοδα δεν περιλαμβάνονται στο κόστος των εμπορευσίμων αγαθών ή προϊόντων.

Στήλη (3): Η αξία των χονδρικών πωλήσεων καθώς και η αξία των απαλλασσομένων εκροών, όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία που έχει εκδόσει η επιχείρηση.

Στήλη (4): Το αποτέλεσμα της διαίρεσης 1/(1 + ΣΜΚ). Ως Σ.Μ.Κ. (επί κόστους) λαμβάνεται αυτός ο οποίος χρησιμοποιείται για την εξεύρεση των τεκμαρτών ακαθαρίστων εσόδων στον πίνακα Β2', εκτός αν αυτός διαφέρει στις χονδρικές πωλήσεις και απαλλασσόμενες εκροές.

Παράδειγμα: Αν ο Σ.Μ.Κ. είναι 30% στη στήλη (4) γράφεται 1/1,30. Δεν απαιτείται η εκτέλεση της διαίρεσης για εύρεση του αντίστοιχου δεκαδικού αριθμού.

Σημειώνεται ότι ο συνδυασμός των συντελεστών ΦΠΑ και των ΣΜΚ μπορεί να απαιτήσει περισσότερες από τις 6 σειρές του πίνακα Β1. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση θα συμπληρώσει αναλυτικούς Πίνακες Β1, που θα αποκόψει από άλλα έντυπα. Τους πίνακες αυτούς θα κρατήσει συνημμένους στο αντίγραφο της περιοδικής δήλωσης που υπέβαλε, ως σημειώματα για τον έλεγχο. Στην περιοδική δήλωση που θα υποβληθεί θα προστεθούν τα δεδομένα κάθε συντελεστή ΦΠΑ ώστε να εμφανίζονται σε ιδιαίτερη σειρά και στην στήλη (4) θα γραφεί: «Ανάλυση μεγαλύτερη 6 σειρών».

Στήλη (5): Το κόστος των χονδρικών πωλήσεων και των εκροών που απαλλάσσονται από φόρο. Τα ποσά της στήλης αυτής προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό των ποσών των στηλών (3) Χ (4).

Στήλη (6): Το κόστος των καταστραφέντων, απωλεσθέντων ή κλαπέντων αγαθών, εφόσον η καταστροφή, απώλεια ή κλοπή αποδεικνύονται.

Στήλη (7): Το υπόλοιπο των εισροών για αναγωγή σε ακαθάριστα έσοδα τεκμαρτών λιανικών πωλήσεων. Τα ποσά της στήλης αυτής προκύπτουν αν από τα ποσά κάθε σειράς της στήλης (2) αφαιρεθεί το άθροισμα των ποσών των στηλών (5) και (6). Τα ποσά της στήλης αυτής μεταφέρονται κατά συντελεστή ΦΠΑ στον πίνακα Β2, διασπασμένα όμως κατά ΣΜΚ των λιανικών πωλήσεων.

Εξυπακούεται ότι, τα ποσά της στήλης (7) μπορεί να είναι αρνητικά. Αυτό συμβαίνει:

α) όταν υπάρχουν εκπτώσεις-επιστροφές εισροών σε κάποιο συντελεστή ΦΠΑ μεγαλύτερες των αντίστοιχων εισροών και

β) όταν το κόστος των χονδρικών πωλήσεων ή των απαλλασσόμενων εκροών ή των καταστραφέντων, απωλεσθέντων ή κλαπέντων αγαθών κάποιας φορολογικής περιόδου υπερβαίνει κατά συντελεστή ΦΠΑ τις αντίστοιχες εισροές της φορολογικής περιόδου (πρόκειται δηλαδή για προγενέστερες εισροές που διατέθηκαν στη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο κατ' αυτό τον τρόπο).

Στη περίπτωση που δεν υπάρχουν ποσά για αναγραφή στις στήλες (3) και (6) η συμπλήρωση του πίνακα αυτού δεν είναι απαραίτητη.

ΚΩΔ.157: Στις στήλες (2), (3), (5), (6) και (7) γράφονται τα αντίστοιχα σύνολα.

Το ποσό του κωδ. 157-7 πρέπει να ισούται με τον κωδ.210-2 του πίνακα Β2.

2.ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 αναγωγής των εισροών σε ακαθάριστα έσοδα τεκμαρτών λιανικών πωλήσεων (κωδ.201-210).

Στον πίνακα αυτό γίνεται αναγωγή των εισροών σε ακαθάριστα έσοδα τεκμαρτών λιανικών πωλήσεων. Η αναγωγή γίνεται κατά συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται κατά την πώληση και κατά ΣΜΚ κάθε κλάδου της επιχείρησης.

Στους κωδ.201-209, κατά στήλη, γράφονται τα εξής:

Στήλη (1): Ο συντελεστής ΦΠΑ που ισχύει κατά την πώληση των συγκεκριμένων εισροών.

Στήλη (2): Οι εισροές της φορολογικής περιόδου που πρέπει να αναχθούν σε ακαθάριστα έσοδα τεκμαρτών λιανικών πωλήσεων κατά συντελεστή ΦΠΑ στην πώληση και κατά ΣΜΚ κάθε κλάδου της επιχείρησης. Έτσι, για κάθε συντελεστή ΦΠΑ μπορεί να υπάρχει ανάλυση σε περισσότερες σειρές κατά ΣΜΚ κάθε κλάδου της επιχείρησης με την επιφύλαξη της σημείωσης των στηλών (3)-(6). Πρέπει να σημειωθεί ότι, το σύνολο των εισροών κάθε συντελεστή ΦΠΑ πρέπει να ισούται με το αντίστοιχο σύνολο των εισροών του ίδιου συντελεστή ΦΠΑ της στήλης (7) του πίνακα Β1, εφόσον η συμπλήρωση του ήταν απαραίτητη.

Στήλες (3) έως (6): Η αναγωγή των αγορών σε ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του ν.2859/2000, γίνεται με τους εξής τρόπους:

α) με τη χρήση του πραγματικού Συντελεστή Μεικτού Κέρδους (Σ. Μ. Κ.); με τον οποίο εργάζεται η επιχείρηση (σύγκριση τιμής πώλησης/τιμής αγοράς), εκτός αν αυτός είναι μικρότερος του αντίστοιχου Σ.Μ.Κ., που προκύπτει στην περίπτωση β',

β) με τη χρήση των Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους (Σ.Κ.Κ.), επί αγορών και επί πωλήσεων, στην περίπτωση που αυτοί υπάρχουν και ο υποκείμενος τους χρησιμοποιεί για τη φορολογία εισοδήματος και εφόσον ο προκύπτων, από τη σχέση αυτή Σ.Μ.Κ., είναι μεγαλύτερος του Σ.Μ.Κ. της προηγούμενης περίπτωσης α', δηλαδή τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν με τη χρησιμοποίηση των μοναδικών Σ.Κ.Κ. είναι μεγαλύτερα από αυτά που προκύπτουν με τη χρησιμοποίηση του πραγματικού Σ.Μ.Κ. της περίπτωσης α'.

Ο υποκείμενος συμπληρώνει, σε κάθε περίπτωση, στη στήλη (3) το άθροισμα 1 + ΣΜΚ. Αν π.χ. ο πραγματικός ΣΜΚ ενός συγκεκριμένου κλάδου της επιχείρησης για προϊόντα ενός συγκεκριμένου συντελεστή ΦΠΑ είναι 35% στη στήλη (3) θα γραφτεί 1,35. Αν υπάρχουν ΣΚΚ τόσο επί αγορών όσο και επί πωλήσεων του συγκεκριμένου αυτού κλάδου θα γραφτούν στις στήλες (4) και (5) αντίστοιχα. Αν υπάρχει ΣΚΚ μόνο επί πωλήσεων οι στήλες (4) έως (6) δεν θα συμπληρωθούν, αλλά θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ο πραγματικός ΣΜΚ. Το πηλίκο της διαίρεσης (4)/(5) θα γραφτεί στη στήλη (6) με τρία το πολύ δεκαδικά ψηφία. Αν πχ. ο ΣΚΚ επί αγορών είναι 18% και επί πωλήσεων 14% στη στήλη (6) θα γραφεί 18%:14%=1,286.

Ακολούθως θα γίνεται σύγκριση κατά σειρά του ποσού της στήλης (3) με το ποσό της στήλης (6) και θα διαγραμμίζεται με (χ) το τετράγωνο δεξιά των στηλών (3) και (6), ανάλογα με το πιο ποσοστό είναι μεγαλύτερο και το οποίο πρέπει να επιλεγεί για την αναγωγή των εισροών σε ακαθάριστα έσοδα.

Στήλη (7): Γράφονται τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν με τη χρήση του ανάλογου ΣΜΚ στις εισροές της στήλης (2). Έτσι, αν η στήλη (3) είναι μεγαλύτερη ή ίση της στήλης (6), η στήλη (7) είναι το γινόμενο: στήλη (2) Χ στήλη (3). Αν η στήλη (3) είναι μικρότερη της στήλης (6),η στήλη (7) είναι το γινόμενο: στήλη (2) Χστήλη (6).

Τα ποσά της στήλης (7) μεταφέρονται, κατά συντελεστή ΦΠΑ, (συναθροίζονται οι περισσότερες της μιας σειρές του ίδιου συντελεστή ΦΠΑ), στη στήλη (2) του Πίνακα Γ1.

Εξυπακούεται ότι, αν τα ποσά της στήλης (2) είναι αρνητικά, αναγόμενα με το ΣΜΚ θα προκύψουν αρνητικά ποσά στη στήλη (7) του Πίνακα Β2.

Σημειώνεται ότι, ο συνδυασμός των συντελεστών ΦΠΑ και των ΣΜΚ μπορεί να απαιτήσει περισσότερες από τις 9 σειρές του Πίνακα Β2. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση θα συμπληρώσει αναλυτικούς πίνακες Β2, που θα αποκόψει από άλλα έντυπα. Τους πίνακες αυτούς θα κρατήσει συνημμένους με το αντίγραφο της περιοδικής δήλωσης που υπέβαλε, ως σημειώματα για τον έλεγχο. Στην περιοδική δήλωση που θα υποβληθεί θα προστεθούν τα δεδομένα κατά συντελεστή ΦΠΑ, ώστε να εμφανίζονται σε ιδιαίτερη σειρά, οι στήλες (3) έως (6) θα παραμείνουν κενές και στο χώρο δεξιά της στήλης (7) θα γραφεί: «Ανάλυση μεγαλύτερη 9 σειρών».

Στον κωδ.210-2 και 210-7 θα γραφούν τα αθροίσματα των στηλών (2) και (7) αντίστοιχα.

Ο κωδ.210-2 ισούται με τον κωδ.157-7 του Πίνακα Β1, εφόσον η συμπλήρωσή του ήταν απαραίτητη. Ο κωδ.210-7 ισούται με τον κωδ.257-2 του Πίνακα Π σε κάθε περίπτωση.

3. ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1 υπολογισμού αξίας φορολογητέων εκροών (κωδ.251-257)

Στον πίνακα αυτό γίνεται ο υπολογισμός του συνόλου των φορολογητέων εκροών που προέρχονται από τεκμαρτές λιανικές πωλήσεις, από χονδρικές πωλήσεις και από λοιπά έσοδα.

Κωδ.251-256. Γράφονται κατά στήλη τα εξής:

Στήλη (1): Ο συντελεστής ΦΠΑ που ισχύει επί πώλησης.

Στήλη (2): Η αξία των τεκμαρτών λιανικών πωλήσεων, όπως προκύπτει κατά συντελεστή ΦΠΑ, από τη στήλη (7) του πίνακα Β2.

Στήλη (3): Η αξία των χονδρικών πωλήσεων (χωρίς ΦΠΑ), όπως προκύπτει από τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία.

Στήλη (4): Η αξία των λοιπών φορολογητέων εκροών.

Στη στήλη αυτή περιλαμβάνονται:

α) τυχόν λοιπά έσοδα που υπάγονται στο φόρο, πχ. από τηλεφωνική εξυπηρέτηση,

β) η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων γενικά (περιλαμβανομένων και των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων παγίων ή γενικών εξόδων αυτών), δεδομένου ότι η αξία αυτή θα εμφανισθεί και στις ενότητες α' και β' του Πίνακα Β,

γ) οι λήψεις υπηρεσιών, για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή ορίζεται ο λήπτης των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.2859/2000.

Σημειώνεται ότι, η αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που αποτελούν εμπορεύσιμα αγαθά ή πρώτες και βοηθητικές ύλες ή στοιχείο κόστους πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί στις εισροές, για αναγωγή σε τεκμαρτές λιανικές πωλήσεις των πινάκων Β1 και Β2. Το ίδιο ισχύει και για τις πράξεις λήπτη που το κόστος τους συμμετέχει στην αξία των εμπορευσίμων αγαθών ή προϊόντων της επιχείρησης.

Στήλη (5): Το σύνολο κατά σειρά των στηλών (2)+(3)+(4).

Εξυπακούεται ότι, αν μεταφέρονται αρνητικά ποσά από τη στήλη (7) του πίνακα Β2, θα υπάρχουν αρνητικά ποσά και στη στήλη (2) του Πίνακα Γ1, ενώ αν υπάρχουν επιστροφές-εκπτώσεις χονδρικών πωλήσεων περισσότερες των χονδρικών πωλήσεων της στήλης (3) του Πίνακα Β1, θα υπάρχουν αρνητικά ποσά και στη στήλη (3) του πίνακα Γ1.

Άθροισμα αρνητικών ποσών μπορεί να δώσει αρνητικό σύνολο στη στήλη (5).

Κωδ.257:. Τα σύνολα των στηλών (2), (3), (4) και (5) αντίστοιχα. Ο κωδ.257-2 ισούται με τον κωδ.210-7 του πίνακα Β2, ενώ ο κωδ. 257-5 ισούται με τον κωδ.307 του πίνακα Β'.

ΣΤ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α, για τις φορολογικές περιόδους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2001 υποβάλλονται σε ΔΡΑΧΜΕΣ, εφόσον τα βιβλία των επιτηδευματιών είχαν τηρηθεί σε ΔΡΑΧΜΕΣ.

Για την υποβολή θα χρησιμοποιούνται τα έντυπα 050 (πράσινο) και 051 (μπλε) ΕΚΔΟΣΗΣ 2001. Στην περίπτωση που το υπόλοιπο που προκύπτει είναι χρεωστικό, θα πρέπει για τη μετατροπή του σε ΕΥΡΩ να γίνεται διαίρεση με το σταθερό μετατροπέα 340, 750 αντί για πολλαπλασιασμό που αναγράφεται επί των παλαιών αυτών εντύπων, που χρησιμοποιήθηκαν κατά το 2001 και απαιτούσαν τη μετατροπή των ποσών από ΕΥΡΩ σε ΔΡΑΧΜΕΣ.

Εξυπακούεται ότι το πηλίκο της διαίρεσης θα μεταφερθεί ανάλογα στους Κωδ.514,515,516.

Σε ΕΥΡΩ υποβάλλονται οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2001 μόνο, εφόσον είχε υποβληθεί ανέκκλητη δήλωση και τα βιβλία του επιτηδευματία τηρήθηκαν σε ΕΥΡΩ.

2. Στη συνέχεια της παρούσας εγκυκλίου παρατίθεται το :

α) Παράρτημα Ι, με οδηγίες για την συμπλήρωση του πίνακα που χρησιμοποιείται, στην περίπτωση που ο υποκείμενος, μετατάχθηκε στο κανονικό καθεστώς και τηρεί βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) και

β) Παράρτημα II, με οδηγίες για την συμπλήρωση του πίνακα που χρησιμοποιείται από τα πρακτορεία ταξιδιών για την απεικόνιση των «πακέτων» που πραγματοποιούν κατά την διάρκεια της φορολογικής περιόδου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΒΣ

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)

Ο Πίνακας αυτός συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που έκαναν μετάταξη από τις απαλλασσόμενες ή από το ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων στο κανονικό καθεστώς και τηρούν για πρώτη φορά βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.10, περ. α', υποπερ. αα' του ν.2859/2000. Στον πίνακα αυτό προκύπτουν τα ακαθάριστα έσοδα της νέας χρήσης και ο φόρος για έκπτωση ή καταβολή, ο οποίος στη συνέχεια θα μεταφέρεται στον Πίνακα Β' της περιοδικής δήλωσης. Οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή στις επιχειρήσεις, οι οποίες λόγω της φύσης των εργασιών τους, δεν διαθέτουν αποθέματα.

Σημειώνεται ότι ο πίνακας αυτός δεν συνυποβάλλεται με την περιοδική δήλωση, αλλά φυλάσσεται στο αρχείο της επιχείρησης και τίθεται στη διάθεση του ελέγχου, εφόσον ζητηθεί.

Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών σχετικές είναι οι εγκύκλιοι Π. 1792/88 και 1075811/ΠΟΛ.1215/90 .

Ειδικότερα:

Στη στήλη (1) γράφονται, κατά συντελεστή ΦΠΑ, τα συνολικά πραγματικά ακαθάριστα έσοδα όλων των φορολογικών περιόδων της ίδιας χρήσης, όπως αυτά προκύπτουν από το βιβλίο εσόδων-εξόδων.

Στη στήλη (2) γράφονται, κατά συντελεστή ΦΠΑ, τα συνολικά τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα όλων των φορολογικών περιόδων της ίδιας χρήσης. Τα έσοδα αυτά προκύπτουν από τη μετατροπή αγορών-εισαγωγών σε πωλήσεις με τη χρήση του πραγματικού συντελεστή μικτού κέρδους (Σ.Μ.Κ.) με τον οποίο εργάζεται η επιχείρηση.

Στη στήλη (3) γράφονται, κατά συντελεστή ΦΠΑ, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα με τα οποία φορολογήθηκε η επιχείρηση από την αρχή της χρήσης μέχρι και την προηγούμενη φορολογική περίοδο. Κατά τη συμπλήρωση του πίνακα του πρώτου διμήνου η στήλη αυτή θα είναι φυσικά κενή. Σημειώνεται ότι, τα ποσά που θα συμπληρώνονται στη στήλη αυτή μπορεί να είναι είτε τα τεκμαρτά έσοδα από την αρχή της χρήσης είτε τα πραγματικά ακαθάριστα έσοδα του ίδιου διαστήματος.

Στη στήλη (4). που συμπληρώνεται μόνο στην περιοδική δήλωση του τελευταίου διμήνου ή μήνα. γράφονται, κατά συντελεστή ΦΠΑ, τα τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, όπως αυτά δηλώθηκαν με την εκκαθαριστική δήλωση του προηγούμενου έτους, αφού πρώτα γίνει η μετατροπή σε ΕΥΡΩ με το σταθερό μετατροπέα, διαιρώντας με 340,750.

Στη στήλη (5) γράφονται κατά συντελεστή ΦΠΑ τα φορολογητέα ακαθάριστα έσοδα της φορολογικής περιόδου που αφορά η εκκαθάριση.

Τα έσοδα αυτά, για όλες τις φορολογικές περιόδους εκτός της τελευταίας της διαχειριστικής περιόδου, προκύπτουν ως εξής:

α) εάν το σύνολο της στήλης (1) (κωδ.207-1), είναι μικρότερο ή ίσο από το σύνολο της στήλης (2) (κωδ.207-2), στη στήλη (5) θα γραφτούν, κατά συντελεστή ΦΠΑ, οι διαφορές (θετικές ή αρνητικές) των στηλών (1) μείον (3).

β) εάν το σύνολο της στήλης (1) (κωδ.207-1) είναι μεγαλύτερο από το σύνολο της στήλης (2) (κωδ.207-2) στη στήλη (5) γράφονται κατά συντελεστή οι διαφορές (θετικές ή αρνητικές) των στηλών (2) μείον (3).

Στην τελευταία φορολογική περίοδο της διαχειριστικής περιόδου θα συμπληρωθεί και η στήλη (4) με τα τεκμαρτά έσοδα της προηγούμενης χρήσης, αφού τα έσοδα αυτά μετατραπούν πρώτα σε ΕΥΡΩ με το σταθερό μετατροπέα διαιρώντας με 340,750 και η στήλη (5) θα συμπληρωθεί ως εξής:

Εάν μεν το ποσό του κωδ.207-1 είναι μικρότερο ή ίσο από το ποσό του κωδ.207-2 στη στήλη (5) γράφονται οι διαφορές των στηλών (1) μείον (3), όπως πιο πάνω.

Εάν όμως το ποσό του κωδ.207-1 είναι μεγαλύτερο από το ποσό του κωδ.207-2, τότε θα πρέπει να γίνει σύγκριση και με τα τεκμαρτά έσοδα της στήλης (4) ως εξής:

α) εάν η διαφορά των κωδ.207-1 μείον 207-4 είναι μικρότερη ή ίση από τον κωδ.207-2, τότε στη στήλη (5) γράφονται οι διαφορές των στηλών (2) μείον (3).

β) εάν η διαφορά των κωδ.207-1 μείον 207-4 είναι μεγαλύτερη από τον κωδ.207-2, τότε στη στήλη (5) θα γράφονται οι διαφορές κατά συντελεστή ΦΠΑ, των στηλών (1) μείον (4) μείον τα ποσά της στήλης (3).

Στη στήλη (6) γράφονται κατά συντελεστή ΦΠΑ τα πραγματικά ακαθάριστα έσοδα της φορολογικής περιόδου που αφορά η εκκαθάριση, όπως αυτά προκύπτουν από το βιβλίο εσόδων-εξόδων.

Στη στήλη (7) γράφονται κατά συντελεστή ΦΠΑ οι διαφορές (θετικές ή αρνητικές) των στηλών (6) μείον (5).

Στη στήλη (8) γράφονται οι αντίστοιχοι συντελεστές ΦΠΑ.

Στη στήλη (9) γράφεται ο φόρος που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των στηλών (7) επί (8).

Στις στήλες (5),(7) και (9) μπορεί να προκύψουν, λόγω αφαιρέσεων και πολλαπλασιασμού αρνητικά ποσά.

Κωδ.207-9. Στον κωδικό αυτό γράφεται το άθροισμα (θετικών και αρνητικών ποσών) της στήλης (9).

Το ποσό του κωδικού αυτού, εάν είναι θετικός αριθμός, μεταφέρεται στον κωδ. 402 του πίνακα Β' για να προστεθεί στο φόρο εισροών, ενώ εάν είναι αρνητικός αριθμός μεταφέρεται στον κωδ.412 του πίνακα Β' για να αφαιρεθεί από το φόρο εισροών.

Για καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε το πιο κάτω παράδειγμα:

Έστω επιχείρηση που κατά το έτος 2002 παρουσιάζει τα πιο κάτω πραγματικά και τεκμαρτά έσοδα κατά δίμηνο.

Δίμηνο

1ο

2ο

3ο

4ο

5ο

6ο

ΣΥΝΟΛΟ

Πραγματικά

20.000,00

20.000,00

10.000,00

5.000,00

30.000,00

40.000,00

125.000,00

Τεκμαρτά

7.500,00

7.500,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

15.000,00

105.000,00Τα τεκμαρτά έσοδα της προηγούμενης χρήσης της ήταν 5.111.250 δρχ ή
(5.111.250: 340,750) 15.000 EΥΡΩ και όλα τα έσοδα της υπάγονται στο
συντελεστή ΦΠΑ 8%. Η επιχείρηση συμπληρώνει, κάθε δίμηνο, τον πίνακα
αυτό ως εξής: (Απεικονίζεται για κάθε δίμηνο η σειρά 201 τα ποσά της
οποίας, εφόσον στο παράδειγμα υπάρχει ένας συντελεστής, είναι μοναδικά
και ισούνται με τα ποσά της σειράς 207).

Συνολικά

έξοδα από την

διαχειριστικής

Ακαθάριστα

αρχή της

περιόδου

Ακαθάριστα

Έσοδα που

Φορολογήθηκαν

κατά τις προηγούμενες φορολογικές περιόδους

Τεκμαρτά ακαθ. Έσοδα προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου

Φορολογητέα ακαθάριστα έσοδα της φορολογικής περιόδου

Πραγματικά ακαθάριστα έσοδα της φορολογικής περιόδου

Διαφορά στηλών (6) - (5)

Συντελεστής Φ.Π.Α.

%

ΦΟΡΟΣ για έκπτωση ή για καταβολή

Πραγματικά

1

Τεκμαρτά

2

3

4

5

6

7

8

9

20.000,00

7.500,007.500,00

20.000,00

12.500,00

8

1.000,00

40.000,00

15.000,00

7.500,00


7.500,00

20.000,00

12.500,00

8

1.000,00

50.000,00

45.000,00

15.000,00


30.000,00

10.000,00

-20.000,00

8

-1.600.00

55.000,00

60.000,00

45.000,00


10.000,00

5.000,00

-5.000,00

8

-400,00

85.000,00

90.000,00

55.000,00


30.000,00

30.000,00


8


125.000,00

105.000,00

85.000,00

15.000,00

25.000,00

40.000,00

15.000,00

8

1.200,00
Στην περιοδική δήλωση του 1 ου , 2 ου και 6 ου διμήνου θα μεταφερθούν στον Πίνακα Β.δ. στον κωδ.402, τα ποσά 1.000,00 1.000,00 και 1.200,00 αντίστοιχα, ενώ στην εκκαθάριση του 3 ου και 4 ου διμήνου θα γραφούν στον Πίνακα Β.ε. στον κωδ.412 τα ποσά 1.600,00 και 400,00 αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ «ΠΑΚΕΤΩΝ» ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝΟ πίνακας αυτός συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδίων που πραγματοποιούν ταξίδια «πακέτο», προκειμένου να διευκολυνθούν στον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας της αμοιβής τους από τα ταξίδια που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας ή εντός της Κοινότητας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ.2 του άρθρου 43 του ν.2859/2000.

Στον ίδιο πίνακα αναγράφεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η αμοιβή για ταξιδιωτικά πακέτα που υλοποιούνται εκτός της Κοινότητας, η οποία σημειωτέον απαλλάσσεται σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης στ' της παραγρ.1 του άρθρου 24, του ν.2859/2000 . Επισημαίνεται ότι, για τις απαλλασσόμενες αυτές υπηρεσίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών με την περίπτ ιγ' της παραγρ.2 του άρθρου 30 ν.2859/2000 .

Αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα δίδονται με την εγκύκλιο 1098639/4519/1378/0014/.

Σημειώνεται ότι ο πίνακας αυτός δεν συνυποβάλλεται με την περιοδική δήλωση αλλά φυλάσσεται στο αρχείο της επιχείρησης και τίθεται στη διάθεση του ελέγχου εφόσον ζητηθεί.

Οι διάφορες περιπτώσεις πακέτων, που πραγματοποιούν τα πρακτορεία ταξιδιών, απεικονίζονται κατά περίπτωση, ως εξής :

ΚΩΔ.251:

Στον κωδ.251 καταχωρούνται τα πακέτα που πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

ΚΩΔ.252:

Στον κωδ.252 καταχωρούνται τα πακέτα που πραγματοποιούνται αποκλειστικά, σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (φυσικά και εκτός Ελλάδας).

ΚΩΔ.253:

Στον κωδ.253 καταχωρούνται τα πακέτα που πραγματοποιούνται τόσο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, όσο και σε τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες.

Οι παραπάνω κωδικοί συμπληρώνονται αναλυτικά κατά στήλη (στήλη 1 έως 9) ως εξής:

Στη στήλη (1) γράφεται το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων με φόρο που προέκυψαν από τα κατά περίπτωση πακέτα μέσα στη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο.

Στη στήλη (2) γράφεται το συνολικό κόστος με φόρο (ΦΠΑ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους φόρους τρίτων χωρών) που δαπανήθηκε για τα κατά περίπτωση πακέτα μέσα στη φορολογική περίοδο.

Στη στήλη (3) γράφεται το μέρος εκείνο του συνολικού κόστους της στήλης (2) που προέρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Εξυπακούεται ότι ο κωδ.251-3 ισούται με τον κωδ.251-2, ενώ ο κωδ.252-3 δε συμπληρώνεται και έχει διαγραφεί.

Στη στήλη (4) γράφεται το μέρος εκείνο του συνολικού κόστους της στήλης (2) που προέρχεται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξυπακούεται ότι ο κωδ.251-4 δεν συμπληρώνεται και έχει διαγραφεί ενώ ο κωδ.252-4 ισούται με τον κωδ.252-2.

Σημειώνεται ότι, τα ποσά των στηλών (3) και (4) δεν χρησιμεύουν για περαιτέρω υπολογισμούς στον πίνακα, αλλά εξυπηρετούν την συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης.

Στη στήλη (5) γράφεται η διαφορά (θετική ή αρνητική) των στηλών (1) - (2) κατά περίπτωση, που αποτελεί τη συνολική μεικτή αμοιβή.

Στη στήλη (6) γράφεται κατά περίπτωση η μεικτή αμοιβή που υπάγεται σε ΦΠΑ. Εξυπακούεται ότι ο κωδ.251-6 ισούται με τον κωδ.251-5 (η συνολική μεικτή αμοιβή εμπεριέχει εξολοκλήρου ΦΠΑ). Ο κωδ.252-6 δεν συμπληρώνεται, καθόσον η αμοιβή που προέρχεται από πακέτα που υλοποιούνται σε τρίτες χώρες απαλλάσσεται από ΦΠΑ.

Ο κωδ.253-6 περιλαμβάνει τη μεικτή αμοιβή που προέκυψε από κάθε μεικτό πακέτο ξεχωριστά, πολλαπλασιάζοντας με το αντίστοιχο ποσοστό που προϋπολογίζεται για το κάθε πακέτο ξεχωριστά με βάση τα στοιχεία κόστους της επιχείρησης, που προέκυψαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, σύμφωνα με όσα διευκρινίζονται αναλυτικά στις παρ.6 και 7 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1221/95 .

Στη στήλη (7) γράφεται κατά περίπτωση η φορολογητέα αξία της μεικτής αμοιβής που υπάγεται σε ΦΠΑ. Αυτή προκύπτει με βάση κλάσμα που έχει αριθμητή το αντίστοιχο ποσό της στήλης 6 και παρανομαστή το (1+συντελεστής ΦΠΑ). Ο παρανομαστής είναι 1,18 για τα πρακτορεία ταξιδιών που έχουν εγκατάσταση στην λοιπή Ελλάδα, εκτός των νησιών του Αιγαίου και 1,13 για τα πρακτορεία ταξιδιών που έχουν εγκατάσταση στα νησιά του Αιγαίου και μόνο για τα πακέτα που ολοκληρώνονται στα νησιά που ισχύουν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ.

Διευκρινίζεται ότι, η συνολική φορολογητέα αξία που αναγράφεται στον κωδ.257-7, μεταφέρεται κατά περίπτωση, στον κωδ.303 ή 306 του Πίνακα Β.α.

Στη στήλη (8) γράφεται ο αναλογών ΦΠΑ. Αυτός προκύπτει πολλαπλασιάζοντας το αντίστοιχο ποσό της στήλης (7) με το συντελεστή ΦΠΑ (18% ή 13% κατά περίπτωση).

Αντίστοιχα το συνολικό ποσό του φόρου που αναγράφεται στον κωδ. 257-8, μεταφέρεται κατά περίπτωση, στον κωδ.333 ή 336 του Πίνακα Βα.

Εξυπακούεται ότι, οι κωδ.252-6, 252-7, 252-8 δε συμπληρώνονται.

Στη στήλη (9) γράφεται η αμοιβή από πακέτα που υλοποιούνται σε τρίτες χώρες και κατά συνέπεια απαλλάσσεται από ΦΠΑ. Εξυπακούεται ότι ο κωδ.251-9 δεν συμπληρώνεται, ενώ ο κωδ.252-9 ισούται με τον κωδ.252-5.

Ο κωδ. 253-9 περιλαμβάνει την μεικτή αμοιβή που προέκυψε από κάθε μεικτό πακέτο ξεχωριστά πολλαπλασιάζοντας με το αντίστοιχο ποσοστό που προϋπολογίζεται για κάθε πακέτο ξεχωριστά, με βάση τα στοιχεία κόστους της επιχείρησης και που προέκυψαν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και φυσικά και εκτός Ελλάδας), σύμφωνα με όσα διευκρινίζονται αναλυτικά στις παρ.6 και 7 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1221/95.

Το συνολικό ποσό του κωδ.257-9 μεταφέρεται στον κωδ.309 του Πίνακα Β.α.

Αναλυτικά παραδείγματα για τη συμπλήρωση των κωδ.253-6 και 253-9 δίνονται στην παραγρ.8 της ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1221/1995.

Σημειώνεται ότι, αν ένα πρακτορείο ταξιδιών πραγματοποιεί πακέτα τόσο από εγκαταστάσεις στην λοιπή Ελλάδα εκτός των νησιών Αιγαίου, όσο και από εγκαταστάσεις του στα νησιά του Αιγαίου τα οποία και ολοκληρώνονται στα νησιά αυτά, απαιτείται να χρησιμοποιήσει ξεχωριστούς πίνακες εφαρμόζοντας τους αντίστοιχους συντελεστές ΦΠΑ, δηλαδή 18% στην πρώτη περίπτωση και 13% στη δεύτερη. Στη συνέχεια μεταφέρει τα ποσά που προκύπτουν και από τους δύο πίνακες στους αντίστοιχους κωδικούς της περιοδικής δήλωσης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης