Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γ3β/Γ.Π.οικ.38393/30.6.2022 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.08.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας, «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-2022 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Γ3β/Γ.Π.οικ.38393/30.6.2022
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.08.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας, «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932)


Αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.38393

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.08.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας, «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932).

(ΦΕΚ Β' 3464/04.07.2022)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 96) και ιδίως τα άρθρα 11 και 12 αυτού.

2. Τον ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

5. Το Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

6. Το Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Την υπ’ αρ. 50715/11.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας, Ζωή Ράπτη» (Β’ 3360).

8. Την υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.8.2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932).

9. Την υπό στοιχεία Α3α/οικ.876/16.5.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999» (Β’ 661), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ5Β/Γ.Π./οικ.56675/11.6.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Α3/οικ.876/ 16-05-2000 «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999» (Β’ 1426).

10. Την υπό στοιχεία Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25.11.2009 απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του ν. 2716/1999» (Β’ 2444), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ5Β/Γ.Π./οικ.44810/26.04.2012 (Β’ 1656) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις υπό στοιχεία Υ5Β/Γ.Π./οικ.50557/29.5.2013 (Β’ 1299) και Υ5Β/Γ.Π./οικ.56669/11.6.2013 (Β’ 1426) αποφάσεις της Υφυπουργού Υγείας.

11. Την υπό στοιχεία Υ5β/οικ.1662/21.5.2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του ν. 2716/1999, καθώς και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής του ιδίου άρθρου» (Β’ 691), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ5β/Γ.Π.οικ.50552/29-5-2013 απόφαση της Υφυπουργού Υγείας «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Υ5β/οικ.1662/21-5-2001 “Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων” (Β’ 691)» (Β’ 1299).

12. Την υπ’ αρ. 107931/22.11.2013 απόφαση της Υφυπουργού Υγείας «Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξενώνες και Οικοτροφεία) στα πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ» (ΑΔΑ: ΒΛΟ80-ΝΜΚ).

13. Την υπ’ αρ. 107933/22.11.2013 απόφαση της Υφυπουργού Υγείας «Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Κέντρα Ημέρας) στα πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ» (ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΚΣΞ).

14. Την υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π.οικ.19569/14.03.2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των μονάδων ψυχικής υγείας που λειτουργούν τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999 (Α’ 96) από ορκωτούς λογιστές [άρθρο 4Α του ν. 2716/1999, όπως προστέθηκε με το ν. 4272/2014 (Α’ 145)]» (Β’ 1033).

15. Την υπό στοιχεία Γ3α,β/Γ.Π.οικ.49291/01.07.2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου, επιχορήγησης και παρακολούθησης της ποιότητας σε μονάδες ψυχικής υγείας» (Β' 2809).

16. Την υπό στοιχεία Γ3α,β/Γ.Π.οικ.37334/14.06.2021 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Υγειάς και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Έγκαιρης Παρέμβασης στη Ψύχωση του άρθρου 12Α του ν. 2716/1999» (Β’ 2639).

17. Την ανάγκη επικαιροποίησης και βελτίωσης της διαδικασίας εκπόνησης, σχεδιασμού και διασφάλισης διαφάνειας και αξιοκρατίας κατά τη διαδικασία επιλογής φυσικών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που αναπτύσσουν Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

18. Την ανάγκη υιοθέτησης ασφαλιστικών δικλείδων στην κατεύθυνση της διασφάλισης της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

19. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.37289/27-06-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παραπάνω εισήγησης προκύπτει, ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.08.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας, «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932), ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) μετά από τη φράση «στον ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11», προστίθεται η φράση «και 12» και

β) διαγράφεται η φράση «καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας», και η παρ. 1 του άρθρου 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ανά διετία και έως το Σεπτέμβριο εκπονείται ή επικαιροποιείται ο σχεδιασμός της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας για τις πολιτικές ψυχικής υγείας και εκδίδεται η απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού. Στο ανωτέρω πλαίσιο περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα των άρθρων 11 και 12 του ν. 2716/1999.».

Άρθρο 2

Η παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των άρθρων 11 και 12 του ν. 2716/1999 (Α’ 96), αναλαμβάνουν τη λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας, μετά από επιλογή, στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία αξιολόγησης. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου δύνανται να συνεργάζονται με φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης για την ανάληψη της λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας. Η σχετική συνεργασία δύναται να περιλαμβάνει τη δωρεάν παραχώρηση από το συνεργαζόμενο πρόσωπο ακινήτου ή/και τη διάθεση από το συνεργαζόμενο πρόσωπο τουλάχιστον του 50% του απαιτούμενου προσωπικού ή/και την παροχή από το συνεργαζόμενο πρόσωπο επιστημονικής εμπειρίας, εποπτείας ή τεχνογνωσίας για τη λειτουργία της Μονάδας Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τις περ. η’ και θ. της παρ. 3 του άρθρου 3. Ανά Μονάδα Ψυχικής Υγείας τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου, δύνανται να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.».

Άρθρο 3

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ο υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνει:
α. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης.
β. Προκειμένου για νομικό πρόσωπο, έγγραφα νομιμοποίησης, όπως αυτά θα ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
γ. Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση περί μη δίωξης για κακουργήματα, για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007, του νόμου περί ναρκωτικών, της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα και με τον ν. 3560/2007, όπως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεωκοπίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, για τα φυσικά πρόσωπα ή τους νόμιμους εκπροσώπους και τους διαχειριστές των νομικών προσώπων.
δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές των νομικών προσώπων δεν είναι γιατροί ή ψυχολόγοι κλάδου Ε.Σ.Υ. ή επαγγελματίες ψυχικής υγείας που έχουν δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
ε. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή εξυγίανση, μη κατάθεσης αίτησης για λύση και μη λύσης του νομικού προσώπου, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
στ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
ζ. Παραστατικό εκπροσώπησης, στην περίπτωση που ο υποψήφιος φορέας επιθυμεί να συμμετέχει στη διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων των συμμετοχών με αντιπρόσωπό του και όχι με τον νόμιμο εκπρόσωπο. Σε περίπτωση συνεργασίας, σύμφωνα με το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2, ο υποψήφιος φορέας του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2, υποβάλει συμφωνητικό συνεργασίας, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο της συνεργασίας. Στην ίδια περίπτωση, όταν τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται ο υποψήφιος φορέας είναι νομικά, ο φορέας υποβάλει για τα συνεργαζόμενα πρόσωπα τα δικαιολογητικά συμμετοχής της περ. β., ενώ όταν τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται ο υποψήφιος φορέας είναι φυσικά, ο φορέας υποβάλει για τα συνεργαζόμενα πρόσωπα τα δικαιολογητικά συμμετοχής της περ. γ. Το σύνολο των ως άνω δικαιολογητικών συμμετοχής κατατίθεται εντός του ίδιου σφραγισμένου υποφακέλου.
Συμμετοχές, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν κάποιο από τα παραπάνω απορρίπτονται τυπικά κατά τον έλεγχο των στοιχείων του υποφακέλου δικαιολογητικών και τυχόν προσφυγές δεν γίνονται αποδεκτές, ακόμα και αν ο συμμετέχων με την προσφυγή του υποβάλει εκ των υστέρων τα εν λόγω δικαιολογητικά.
Κατ` εξαίρεση, σε περίπτωση μη δυνατότητας συμπερίληψης πιστοποιητικού στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής αποκλειστικά και μόνο λόγω καθυστέρησης της έκδοσης του από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές, ο φορέας δύναται να υποβάλει αντ` αυτού, αντίγραφο της αίτησής του προς την αρμόδια διοικητική αρχή για την χορήγηση του πιστοποιητικού, εφόσον αυτή έχει πρωτοκολληθεί εντός της προθεσμίας υποβολής του υποφακέλου συμμετοχής, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου σχετικά με το περιεχόμενο του πιστοποιητικού, και με την υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού στη συνέχεια, και πάντως πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων συμμετοχής.
Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν προσκομισθεί ή προσκομισθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων συμμετοχής ή το περιεχόμενο του προσκομισθέντος πιστοποιητικού δεν συμπίπτει με το περιεχόμενο της προηγηθείσας υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου, ο φορέας αποκλείεται από τη συγκεκριμένη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος».

2. Στην περ. α. της παρ. 3 του άρθρου 3 προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η περ. α. της παρ. 3 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«α. Προκειμένου για νομικό πρόσωπο, χαρακτηριστικά (προφίλ) και περιγραφή δράσεων του φορέα, με έμφαση στις δράσεις ψυχικής υγείας και στις κοινωφελείς και εθελοντικές δράσεις του φορέα για την υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων, καθώς και στις δράσεις των μελών της προτεινόμενης θεραπευτικής ομάδας (βιογραφικά σημειώματα). Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, καθώς και βιογραφικά σημειώματα της προτεινόμενης θεραπευτικής ομάδας. Σε περίπτωση συνεργασίας, σύμφωνα με το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2, τα έγγραφα του πρώτου και δεύτερου εδαφίου δύνανται να υποβάλλουν και τα συνεργαζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και τα έγγραφα αυτά συνεκτιμώνται σωρευτικά στην αξιολόγηση των αντίστοιχων κριτηρίων του φακέλου πρότασης».

3. Στην περ. β. της παρ. 3 του άρθρου 3 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) στο δεύτερο εδάφιο μετά τη φράση «κοινωνικού λειτουργού,» προστίθεται η φράση «κοινωνικού επιστήμονα,»

β) στο τρίτο εδάφιο μετά τη φράση «κοινωνικός λειτουργός» προστίθεται η φράση «κοινωνικός επιστήμονας» και

γ) στο πέμπτο εδάφιο η φράση «του ευρύτερου δημοσίου τομέα και του εξωτερικού» αντικαθίσταται από τη φράση «στην Ελλάδα ή το εξωτερικό», και η περ. β. της παρ. 3 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«β. Βιογραφικό σημείωμα και άδεια άσκησης επαγγέλματος ή αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32) του προσώπου που πρόκειται να ορισθεί Επιστημονικά Υπεύθυνος της προτεινόμενης Μονάδας, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του ίδιου προσώπου.
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος πρέπει να διαθέτει εναλλακτικά τα τυπικά προσόντα των ειδικοτήτων του ιατρού, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, κοινωνικού επιστήμονα, εργοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας και να διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη διεύθυνση Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης, ή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία πέντε (5) ετών σε ανάλογες Μονάδες.
Στις Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Κ.Μ.Ψ.Υ.) και τα Κέντρα Ημέρας (ΚΗ), ο Επιστημονικά Υπεύθυνος πρέπει είναι εναλλακτικά ιατρός, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, κοινωνικός επιστήμονας ή νοσηλευτής.
Στις Κ.Μ.Ψ.Υ. και τα ΚΗ για άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), Επιστημονικά Υπεύθυνος μπορεί να είναι εκτός από τους παραπάνω και εκπαιδευτικός ΕΑΕ πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην ΕΑΕ και αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία στον αυτισμό. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Κ.Μ.Ψ.Υ. ή ΚΗ πρέπει να διαθέτει διετή εργασιακή εμπειρία σε ΚΜΨΥ ή ΚΗ ή πενταετή τουλάχιστον κλινική εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε συναφείς Μονάδες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό».

4. Η περ. γ. της παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα στην οποία θα αναγράφεται η σύνθεση της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας, όπως προσδιορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος».

5. Στην περ. ζ. της παρ. 3 του άρθρου 3 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) μετά από τη φράση «Στην περίπτωση που ο φορέας» διαγράφεται η φράση «ή η σύμπραξη» και

β) μετά το μόνο εδάφιο προστίθεται νέο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο, και η περ. ζ. της παρ. 3 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«ζ. Στην περίπτωση που ο φορέας προτίθεται να διαθέσει, δίχως σχετική αποζημίωση, ακίνητο για τη στέγαση της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δεσμεύεται για τη συγκεκριμένη παραχώρηση και θα δηλώνει τα στοιχεία της κυριότητας του ακινήτου, τα στοιχεία διεύθυνσης του ακινήτου, καθώς και ότι αυτό είναι έτοιμο προς χρήση, πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, με επιλέξιμες προσαρμογές μόνο ελάσσονος χαρακτήρα (π.χ. μπάνια ΑμεΑ, ράμπες-ασανσέρ ΑμεΑ, μικροεπισκευές εγκαταστάσεων, κ.λπ.), οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Στην περίπτωση που ο φορέας προτίθεται να καλύπτει, με ίδιες δαπάνες και δίχως σχετική επιχορήγηση, το μισθολογικό κόστος (αμοιβή και εισφορές) για τουλάχιστον το 50% του προσωπικού που πρόκειται να απασχοληθεί για κύρια απασχόληση στην προκηρυσσόμενη Μονάδα Ψυχικής Υγείας, υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δεσμεύεται για τη συγκεκριμένη κάλυψη του μισθολογικού κόστους. Σε κάθε περίπτωση, η χρονική διάρκεια τόσο της δωρεάν παραχώρησης του ακινήτου, όσο και της κάλυψης της δαπάνης του μισθολογικού κόστους από το φορέα, θα πρέπει να προβλέπεται για εύλογο χρονικό διάστημα ως προς το χρόνο λειτουργίας της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, το οποίο θα είναι κατ’ ελάχιστο 10 έτη, και θα δηλώνεται ρητά στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση δε, που για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου ή η κάλυψη της δαπάνης μισθολογικού κόστους, σύμφωνα με τα παραπάνω, προ της λήξης του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχει δεσμευθεί ο φορέας, το κόστος διασφάλισης του ακινήτου που θα στεγασθεί η προκηρυσσόμενη Μονάδας Ψυχικής Υγείας καθώς και του προσωπικού της Μονάδας, δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη για επιχορήγηση».

6. Η περ. η’ της παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«η. Σε περίπτωση συνεργασίας του φορέα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2, ο οποίος αναλαμβάνει τη λειτουργία της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υποβολή υπογεγραμμένου συμφωνητικού συνεργασίας, στο οποίο θα μνημονεύονται τα συνεργαζόμενα πρόσωπα και το πλαίσιο της συνεργασίας, καθώς και η υποχρέωση υποβολής από το φορέα, του υπογεγραμμένου συμφωνητικού συνεργασίας και με τον φάκελο δικαιολογητικών των άρθρων 6 και 7. Η συνεργασία του πρώτου εδαφίου, η οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια στο ως άνω συμφωνητικό συνεργασίας, δύναται να περιλαμβάνει τη δωρεάν παραχώρηση από το συνεργαζόμενο πρόσωπο ακινήτου ή/και τη διάθεση από το συνεργαζόμενο πρόσωπο τουλάχιστον του 50% του απαιτούμενου προσωπικού ή/και την παροχή από το συνεργαζόμενο πρόσωπο επιστημονικής εμπείρίας, εποπτείας ή τεχνογνωσίας για τη λειτουργία της Μονάδας Ψυχικής Υγείας. Στην περίπτωση δωρεάν παραχώρησης ακινήτου από το συνεργαζόμενο πρόσωπο για τη λειτουργία της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, στο ως άνω συμφωνητικό συνεργασίας το συνεργαζόμενο πρόσωπο δεσμεύεται για τη συγκεκριμένη παραχώρηση και δηλώνει τα στοιχεία της κυριότητας, καθώς και τα στοιχεία διεύθυνσης του ακινήτου, που μπορεί να έχει επιλέξιμες προσαρμογές μόνο ελάσσονος χαρακτήρα (π.χ. μπάνια ΑμεΑ, ράμπες-ασανσέρ ΑμεΑ, μικροεπισκευές εγκαταστάσεων, κ.λπ.), οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Στην περίπτωση διάθεσης τουλάχιστον του 50% του απαιτούμενου προσωπικού από το συνεργαζόμενο πρόσωπο για τη λειτουργία της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, στο ως άνω συμφωνητικό συνεργασίας το συνεργαζόμενο πρόσωπο δεσμεύεται για την κάλυψη, με ίδιες δαπάνες, του μισθολογικού κόστους (αμοιβή και εισφορές), τουλάχιστον στο 50 % του προσωπικού, που πρόκειται να απασχοληθεί για κύρια απασχόληση στην προκηρυσσόμενη Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Σε κάθε περίπτωση, η χρονική διάρκεια τόσο της δωρεάν παραχώρησης του ακινήτου, όσο και της κάλυψης της δαπάνης του μισθολογικού κόστους από το συνεργαζόμενο πρόσωπο, θα πρέπει να προβλέπεται για εύλογο χρονικό διάστημα ως προς το χρόνο λειτουργίας της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, το οποίο θα είναι κατ’ ελάχιστο 10 έτη, και θα δηλώνεται ρητά στο ως άνω συμφωνητικό συνεργασίας. Σε περίπτωση δε, που για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου ή η κάλυψη της δαπάνης μισθολογικού κόστους, σύμφωνα με τα παραπάνω, προ της λήξης του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχει δεσμευθεί το συνεργαζόμενο πρόσωπο, το κόστος διασφάλισης του ακινήτου που θα στεγασθεί η προκηρυσσόμενη Μονάδα Ψυχικής Υγείας καθώς και του προσωπικού της Μονάδας, δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη για επιχορήγηση».

7. Στο πρώτο εδάφιο της περ. θ. της παρ. 3 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) μετά από τη φράση «στον παραχωρούντα φορέα» η φράση «,σύμπραξη, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.» αντικαθίσταται από τη φράση «ή στο παραχωρόν συνεργαζόμενο πρόσωπο» και

β) μετά από τη φράση «υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δεσμεύονται, ότι στην περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού υπέρ» η φράση «του προσώπου, προς το οποίο σκοπείται η διάθεση» αντικαθίσταται από τη φράση «του φορέα», και η περ. θ. της παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«θ. Όταν το προς διάθεση, δίχως σχετική αποζημίωση ακίνητο, σύμφωνα με τις περ. ζ. και η., δεν ανήκει κατά κυριότητα στον παραχωρούντα φορέα ή στο παραχωρόν συνεργαζόμενο πρόσωπο, αλλά μισθώνεται ή πρόκειται να μισθωθεί από αυτούς ή παραχωρείται δωρεάν ή πρόκειται να παραχωρηθεί δωρεάν σε αυτούς, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δεσμεύονται, ότι στην περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού υπέρ του φορέα, θα διατεθεί, δίχως σχετική αποζημίωση, κατάλληλο ακίνητο, εντός των γεωγραφικών και διοικητικών ορίων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το οποίο είτε μισθώνεται είτε πρόκειται να μισθωθεί από αυτούς είτε παραχωρείται δωρεάν είτε πρόκειται να παραχωρηθεί δωρεάν σε αυτούς. Στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση, θα δηλώνεται, ότι η υπολειπόμενη διάρκεια της υφιστάμενης μίσθωσης ή η διάρκεια της μέλλουσας μίσθωσης ή η υπολειπόμενη διάρκεια της παραχώρησης ή η διάρκεια της μέλλουσας παραχώρησης, δεν θα είναι μικρότερη από δέκα (10) έτη, ενώ η σύμβαση μίσθωσης ή η σύμβαση παραχώρησης θα προσκομισθεί το αργότερο με την υποβολή δικαιολογητικών άδειας ίδρυσης, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7. Σε κάθε περίπτωση, το προς διάθεση ακίνητο μπορεί να έχει επιλέξιμες προσαρμογές μόνο ελάσσονος χαρακτήρα (π.χ. μπάνια ΑμεΑ, ράμπες-ασανσέρ ΑμεΑ, μικροεπισκευές εγκαταστάσεων, κ.λπ.), οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ».

8. Η περ. ι της παρ. 3 του άρθρου 3 καταργείται.

Άρθρο 4

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) στο πρώτο εδάφιο μετά από τη φράση «Για την επιλογή του φορέα» η φράση «ή της σύμπραξης» αντικαθίσταται από τη φράση «του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2»,

β) στην περ. α. του πρώτου εδαφίου προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο γ) η περ. ε. του πρώτου εδαφίου αντικαθίσταται, και η παρ. 1 του άρθρου 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για την επιλογή του φορέα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 που θα αναλάβει τη λειτουργία της προκηρυσσόμενης Μονάδας, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Η τεχνογνωσία και εμπειρία του φορέα στη λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας, και ειδικότερα η τεχνογνωσία και η εμπειρία στο συγκεκριμένο τύπο μονάδας, καθώς και η τεχνογνωσία και εμπειρία των μελών της προτεινόμενης θεραπευτικής ομάδας (βιογραφικά σημειώματα). Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου κριτηρίου, συνεκτιμώνται τυχόν υπάρχουσες αξιολογήσεις των μονάδων ή των δράσεων ψυχικής υγείας των υποψήφιων φορέων, από εθνικά ή διεθνή όργανα, ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προστασία των δικαιωμάτων και την αποτελεσματικότητα των σχετικών παρεμβάσεων, στη βάση διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιητικών ποιότητας. Σε περίπτωση συνεργασίας του φορέα σύμφωνα την περ. η. της παρ. 3 του άρθρου 3 λαμβάνονται υπόψη σωρευτικά η εμπειρία και η τεχνογνωσία του συνεργαζόμενου προσώπου για την αξιολόγηση της πρότασης του φορέα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο αξιολόγησης.
β. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία του προτεινόμενου Επιστημονικά Υπευθύνου.
γ. Η μεθοδολογία επίτευξης των στόχων και το σχέδιο δράσης της Μονάδας Ψυχικής Υγείας (προτεινόμενη επιστημονική μεθοδολογία για την υλοποίηση του έργου, πρόγραμμα λειτουργίας, στόχοι, δραστηριότητες για την ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών, κ.λπ.), σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συνεκτιμάται ο βαθμός λειτουργικής διασύνδεσης με τις ήδη λειτουργούσες Μονάδες Ψυχικής Υγείας και τις λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες του οικείου Τομέα Ψυχικής Υγείας καθώς και η περιγραφή του επιδιωκόμενου οφέλους της προτεινόμενης δράσης με μετρήσιμους δείκτες.
δ. Η παραχώρηση ακινήτου για τη στέγαση της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, δίχως απαίτηση για αντίστοιχη αποζημίωση ή επιχορήγηση.
ε. Η πρόθεση του φορέα είτε αυτοτελώς είτε μέσω συνεργασίας, σύμφωνα με τις περ. ζ. και η’ της παρ. 3 του άρθρου 3, να καλύπτει, με ίδιες δαπάνες και δίχως σχετική επιχορήγηση, το μισθολογικό κόστος (αμοιβή και εισφορές) για τουλάχιστον το 50% του προσωπικού που πρόκειται να απασχοληθεί για κύρια απασχόληση στην προκηρυσσόμενη Μονάδα Ψυχικής Υγείας.».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Σε περίπτωση συνεργασίας του φορέα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2, τα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία αφορούν στη δωρεάν παραχώρηση από το συνεργαζόμενο πρόσωπο ακινήτου, στη διάθεση από το συνεργαζόμενο πρόσωπο τουλάχιστον του 50% του απαιτούμενου προσωπικού και στην παροχή από το συνεργαζόμενο πρόσωπο επιστημονικής εμπειρίας, εποπτείας ή τεχνογνωσίας για τη λειτουργία της Μονάδας Ψυχικής Υγείας, λαμβάνονται υπόψη σωρευτικά και προς όφελος του φορέα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2, ο οποίος και μόνο επιλέγεται για την επ’ ονόματί του λειτουργία της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, κατόπιν έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8».

Άρθρο 5

Στο άρθρο 15 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) μετά τη φράση «ο Υπουργός Υγείας, με απόφασή του, δύναται να αναθέτει, στους φορείς» προστίθεται η φράση «του πρώτου εδαφίου» και β) διαγράφεται η φράση «της παρούσας, σε ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.», και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:

«Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας SARS COVID 19 στην ψυχική υγεία του πληθυσμού της χώρας, καθώς και για την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους πληγέντες πληθυσμούς σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, ο Υπουργός Υγείας, με απόφασή του, δύναται να αναθέτει, στους φορείς του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προγράμματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης υπηρεσιών συμβουλευτικής και τηλεσυμβουλευτικής, τα οποία δεν αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2022

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης