ΠΟΛ.1020/1.3.2004

Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3229/2004. (παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ (8%) στις υπηρεσίες των παραγράφων 14 και 15 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000)

1 Μάρ 2004

Taxheaven.gr
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1019103/1068/142/Β0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ B΄

ΠΟΛ 1020

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3229/2004.

(παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ (8%) στις υπηρεσίες των παραγράφων 14 και 15 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000)

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α 110.2.2004,. οι οποίες έχουν ως εξής:

(2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 2873/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

« Οι διατάξεις της πιο πάνω περίπτωσης ισχύουν από 1-1-2001.»)

Σημειώνεται ότι, η παραπάνω τροποποίηση έγινε ύστερα από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία παρατείνεται η εφαρμογή του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες εντάσεως εργασίας. Ειδικότερα, παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ (8%) στις υπηρεσίες των παραγράφων 14 και 15 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000). Υπενθυμίζουμε ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι:

- Επιδιορθώσεις και μετατροπές ενδυμάτων και υφασμάτινων ειδών οικιακής χρήσης

- Παροχή υπηρεσιών κατ΄ οίκον φροντίδας. παιδιών, ηλικιωμένων ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά. 


Taxheaven.gr