Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.1081/2022 Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά διαδικασίας εφοδιασμού, με απαλλαγή ή επιστροφή Ε.Φ.Κ., καυσίμων αεροσκαφών που παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους έναντι αμοιβής, πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-06-2022 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι

Α.1081/2022
Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά διαδικασίας εφοδιασμού, με απαλλαγή ή επιστροφή Ε.Φ.Κ., καυσίμων αεροσκαφών που παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους έναντι αμοιβής, πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων


Αθήνα, 20.06.2022
Αριθ. Πρωτ.: Α 1081/20-06-2022

(ΦΕΚ Β' 3340/28-06-2022)


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 68 Αθήνα
Πληροφορίες:Α. Χρονά, Σ. Μεκλή
Τηλέφωνο:210-6987505,781
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α 1081/2022
 
ΘΕΜΑ: «Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά διαδικασίας εφοδιασμού, με απαλλαγή ή επιστροφή Ε.Φ.Κ., καυσίμων αεροσκαφών που παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους έναντι αμοιβής, πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. α) Το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 40 και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265),
β) το Κεφάλαιο Α’«Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα την περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, το άρθρο 7, την παρ. 1 του άρθρου 14 και το άρθρο 41,
γ) το άρθρο 40 και την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, το άρθρο 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90), την υποπαρ. Ι.Α.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4254/2014 (Α’ 85) και των άρθρων 23 έως 30 του ν. 4611/2019 (Α’ 73),
δ) την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

3. Την υπό στοιχεία Α.1179/27-07-2020 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ «Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά για διαδικασία εφοδιασμού με απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων αεροσκαφών που διενεργούν εναέριες εργασίες σε τρίτους έναντι αμοιβής πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων» (Β’ 3547).

4. Την υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Γ1085199 ΕΞ 2017/31.5.2017 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ «Καθορισμός Απλοποιημένης Διαδικασίας Εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα Τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (Β' 516) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λ.π.» (Β’ 1998).

5. Την υπό στοιχεία Α.1070/2019 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β' 516) Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» και την υπό στοιχεία Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (Β 215) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας» (Β’ 679).

6. Την υπό στοιχεία Α.1205/2021 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ «Τροποποίηση του άρθρου 19 της υπό στοιχεία Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β’ 516) Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» και του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας (Β’ 215)» (Β’ 4040).

7. Την υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 2014/30.12.2014 απόφαση ΓΓΔΕ «Κεντρικός Διαχειριστής και Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων» (Β’ 3675).

8. Την υπ’ αρ. 15435/913/16-04-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής του e-ΕΦΚΑ.» (Β’ 1559).

9. Την υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1015604 ΕΞ 2016/29.1.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β’ 305).

10. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-112017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.».

11. Την ανάγκη αναμόρφωσης της υπό στοιχεία Α.1179/2020 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά για διαδικασία εφοδιασμού με απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων αεροσκαφών που παρέχουν υπηρεσίες και εναέριες εργασίες σε τρίτους έναντι αμοιβής -πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων», ώστε να προβλεφθεί η διαδικασία εφοδιασμού των αεροσκαφών των αεροπορικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών, έναντι αμοιβής, πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων και με καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα με τη διαδικασία της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των καυσίμων, στις περιπτώσεις που στους χώρους του αεροδρομίου, ιδιωτικού ή δημοσίου,δεν υφίστανται δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, αναγνωρισμένες, ως φορολογικές αποθήκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία εφοδιασμού αεροσκαφών με: καύσιμα με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., τα οποία παραδίδονται στα αεροσκάφη από δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, οι οποίες είναι αναγνωρισμένες, ως φορολογικές αποθήκες, σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία και βρίσκονται στο χώρο του αεροδρομίου και καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα, στις περιπτώσεις που στον χώρο του αεροδρομίου δεν υφίστανται δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, αναγνωρισμένες, ως φορολογικές αποθήκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, περιπτώσεις εφοδιασμού για τις οποίες προβλέπεται επιστροφή του Ε.Φ.Κ.

2. Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας καταλαμβάνει αεροπορικές εταιρείες, η δραστηριότητα των οποίων, με βάση το καταστατικό τους, είναι η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους έναντι αμοιβής, πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.

Άρθρο 2
Συντομογραφίες - Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως:
«ΔΕΦΚ»: Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών.
«Αεροπορική Εταιρεία»: Οι ανώνυμες αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής εναέριων υπηρεσιών και διαθέτουν τα απαιτούμενα Πιστοποιητικά/αδειοδοτήσεις από την αρμόδια Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
«Αεροσκάφος»: Kάθε πτητικό μέσο που καταναλώνει αεροπορικό καύσιμο και πρόκειται να εκτελέσει εναέριες υπηρεσίες.
«Καύσιμα»: Αεροπορικά καύσιμα.
«Εναέριες εργασίες»: Οι υπηρεσίες αεροφωτογραφίσεων, αεροψεκασμών, καθώς και κάθε άλλη παροχή υπηρεσίας σε τρίτους έναντι αμοιβής.
«ΚΑΔ»: Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας.
«ΥΠΑ»: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
«Εγκεκριμένος Φορέας Εκπαίδευσης (Αpproved Training Organisation/ΑΤΟ)»: Εγκεκριμένος οργανισμός εκπαίδευσης πιλότων για απόκτηση επαγγελματικού και ερασιτεχνικού πτυχίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1178/2011.
«Δηλωμένος Φορέας Εκπαίδευσης (Declared Training Organisation/DΤΟ)»: Εγκεκριμένος οργανισμός εκπαίδευσης πιλότων για απόκτηση ερασιτεχνικού πτυχίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1178/2011.
«SPO Operations (Specialized Operations)»: Άδεια που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της ΥΠΑ προς τις εταιρείες που εκτελούν εναέριες εργασίες άλλες πλην της εκπαίδευσης πιλότωνμετά από αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 965/2012, Παράρτημα VIII (PART SPO).
«Τελωνείο εφοδιασμού»: Το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η φορολογική αποθήκη καυσίμων του αεροδρομίου, από την οποία διενεργείται ο εφοδιασμός του αεροσκάφους με την υποβολή του σχετικού τελωνειακού παραστατικού.
«Τελωνείο υποβολής αίτησης και επιστροφής ΕΦΚ»: Το Τελωνείο του Παραρτήματος I της παρούσας απόφασης, βάσει του Νομού ή της Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται η κατοικία του δικαιούχου φυσικού προσώπου ή η έδρα του δικαιούχου νομικού προσώπου.
«Τελωνείο φόρτωσης»: Το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου πραγματοποιείται ο εφοδιασμός του αεροσκάφους, με καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα.
«Τελωνειακό Παραστατικό»: Το έντυπο της Συγκεντρωτικής Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών (ΔΕΦΚ) που υποβάλλεται από την εφοδιάστρια εταιρεία στο Τελωνείο Εφοδιασμού για την απαλλαγή από τον ΕΦΚ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση.
«Βιβλίο Αναγγελίας και Πραγματοποίησης Εφοδιασμών»: Το Βιβλίο που τηρεί το Τελωνείο φόρτωσης και καταγράφει τις αναγγελίες των επικείμενων εφοδιασμών με καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα.
«Aircraft Technical & Journey Logbook»: Το Ημερολόγιο Αεροσκάφους, στο οποίο συμπληρώνεται η παραδιδόμενη ποσότητα καυσίμου στο αεροσκάφος που αναγράφεται στο τιμολόγιο.

Άρθρο 3
Δικαιούχα πρόσωπα προϋποθέσεις απαλλαγής ή επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων

1. Η απαλλαγή ή επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων χορηγείται στα ακόλουθα δικαιούχα πρόσωπα:
α. Σε αεροπορικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πτητικής εκπαίδευσης, έναντι αμοιβής, υπό την προϋπόθεση ότι τα αεροσκάφη, ιδιόκτητα ή μισθωμένα, χρησιμοποιούνται, αμιγώς, για εκπαιδευτικές πτήσεις και ο χαρακτήρας των εκτελούμενων πτήσεων είναι, αμιγώς, εκπαιδευτικός.
β. Σε αεροπορικές εταιρείες που διενεργούν εναέριες εργασίες έναντι αμοιβής, υπό την προϋπόθεση ότι τα αεροσκάφη, ιδιόκτητα ή μισθωμένα, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διενέργεια της συγκεκριμένης εναέριας εργασίας και ο χαρακτήρας των εκτελούμενων πτήσεων εξυπηρετεί, αποκλειστικά, τη διενέργεια της εναέριας αυτής εργασίας.

2. Οι ποσότητες καυσίμων που παραλαμβάνονται από τις αεροπορικές εταιρείες πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του εφοδιαζόμενου αεροσκάφους με βάση τις προγραμματισμένες ώρες πτήσης και να μην ξεπερνούν τη μέγιστη χωρητικότητα των δεξαμενών του αεροσκάφους.

Άρθρο 4
Υποχρέωση υποβολής νομιμοποιητικών εγγράφων δικαιούχων προσώπων για την απαλλαγή ή την επιστροφή Ε.Φ.Κ.

1. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας, η οποία παρέχει υπηρεσίες πτητικής εκπαίδευσης, με ιδιόκτητα ή μισθωμένα αεροσκάφη (Εγκεκριμένος ή Δηλωμένος Οργανισμός Εκπαίδευσης), οφείλει, πριν την πραγματοποίηση του πρώτου εφοδιασμού, να αποστείλει στο Τελωνείο εφοδιασμού ή στο Τελωνείο υποβολής αίτησης και επιστροφής Ε.Φ.Κ., μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με συνημμένα τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα πιστοποίησης παροχής υπηρεσίας πτητικής εκπαίδευσης έναντι αμοιβής:
(α) Απόσπασμα καταστατικού της αεροπορικής εταιρείας, από το οποίο προκύπτει ότι ο σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών πτητικής εκπαίδευσης.
(β) Αντίγραφο του ΚΑΔ δραστηριότητας της εταιρείας.
(γ) Πιστοποιητικό Λειτουργίας Εγκεκριμένου Εκπαιδευτικού Οργανισμού (Αpproved Training Organisation Certificate) ή/και Δηλωμένου Εκπαιδευτικού Φορέα (Declared Training Organisation) σε ισχύ που έχει εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία της ΥΠΑ, συνοδευόμενο αντίστοιχα από Προσάρτημα/Attachment, αναφορικά με το είδος της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

2. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας που διενεργεί εναέριες εργασίες, πλην της πτητικής εκπαίδευσης, με ιδιόκτητα ή μισθωμένα αεροσκάφη, οφείλει πριν την πραγματοποίηση του πρώτου εφοδιασμού να αποστείλει στο Τελωνείο εφοδιασμού ή στο Τελωνείο υποβολής αίτησης και επιστροφής Ε.Φ.Κ., μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένα τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα πιστοποίησης παροχής υπηρεσίας σε τρίτους, έναντι αμοιβής:
(α) Απόσπασμα καταστατικού της αεροπορικής εταιρείας, από το οποίο προκύπτει ότι ο σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή εναέριων εμπορικών υπηρεσιών και εργασιών.
(β) Αντίγραφο του ΚΑΔ δραστηριότητας της εταιρείας.
(γ) Άδεια εκτέλεσης εναέριων εργασιών (SPO Operations) της αρμόδιας υπηρεσίας της ΥΠΑ, από την οποία προκύπτει ότι η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 965/2012, Παράρτημα VIII (PART SPO).
(δ) Έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας της ΥΠΑ κοινοποίησης της προαναφερόμενης Άδειας εκτέλεσης εναέριων εργασιών (SPO Operations) προς την ενδιαφερόμενη αεροπορική εταιρεία.

3. Το Τελωνείο εφοδιασμού ή το Τελωνείο υποβολής αίτησης και επιστροφής Ε.Φ.Κ. οφείλει να τηρεί σε φυσικό αρχείο τα εν λόγω νομιμοποιητικά έγγραφα, ανά αεροπορική εταιρεία, προκειμένου να καθίσταται ευχερής ο έλεγχος από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

4. Σε περίπτωση που επέλθει οιαδήποτε τροποποίηση στα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα, οι αεροπορικές εταιρείες οφείλουν να ενημερώνουν το Τελωνείο εφοδιασμού ή το Τελωνείο υποβολής αίτησης και επιστροφής Ε.Φ.Κ. με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πριν την πραγματοποίηση του εφοδιασμού καυσίμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Άρθρο 5
Διαδικασία εφοδιασμού με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. καυσίμων -Υποστηρικτικά έγγραφα

1. Για τον εφοδιασμό αεροσκαφών με απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Γ 1085199 ΕΞ 2017/31.5.2017 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, με την οποία προβλέπεται η απλοποιημένη διαδικασία εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα, το υποβαλλόμενο τελωνειακό παραστατικό, ο φυσικός και λογιστικός έλεγχος της διακίνησης των προς εφοδιασμό καυσίμων.

2. Ειδικότερα, για την απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων, η εφοδιάστρια εταιρεία υποβάλλει, ηλεκτρονικά, στο Τελωνείο εφοδιασμού συγκεντρωτική ΔΕΦΚ, ανά εφοδιαζόμενη αεροπορική εταιρία, το αργότερο μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα παράδοσης των καυσίμων. Με τη ΔΕΦΚ συνυποβάλλεται συγκεντρωτική μηνιαία κατάσταση εφοδιασμών, στην οποία αναγράφονται τα δελτία αποστολής Delivery Receipts, με τις αντίστοιχες ποσότητες του μήνα παράδοσης των καυσίμων και τα αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης προς την εφοδιαζόμενη εταιρεία.

3. Τα προαναφερόμενα δελτία αποστολής Delivery Receipts τηρούνται στην έδρα της εφοδιάστριας εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο έχει εγκριθεί από το τελωνείο εφοδιασμού και τίθενται στη διάθεση των Τελωνειακών Αρχών, όποτε ζητηθούν για τη διενέργεια ελέγχων.

4. Σε περίπτωση εφοδιασμού αεροπορικής εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες πτητικής εκπαίδευσης, η εφοδιάστρια εταιρεία συνυποβάλλει με τη συγκεντρωτική ΔΕΦΚ, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, τα ακόλουθα πρόσθετα υποστηρικτικά της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. καυσίμων έγγραφα:
(α) Πιστοποιητικό νηολόγησης αεροσκάφους (Certificate of Registration) για τα ιδιόκτητα αεροσκάφη ή μισθωτήριο συμβόλαιο (Lease Agreement) για τα μισθωμένα αεροσκάφη, αντίστοιχα.
(β) Σχέδιο/α πτήσης υπογεγραμμένο/α από τον κυβερνήτη του αεροσκάφους ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας από το οποίο/α προκύπτει το είδος της παρεχόμενης εκπαιδευτικής πτήσης (πχ επαγγελματική, ερασιτεχνική κ.α.).
(γ) Γενικό δηλωτικό/α αεροσκάφους, όπου αναγράφονται οι επιβαίνοντες/εκπαιδευόμενοι.
(δ) Ιδιωτικό συμφωνητικό/σύμβαση παροχής πτητικής εκπαίδευσης/απόδειξη παροχής υπηρεσιών/μαθητολόγιο, εάν υφίσταται.

5. Σε περίπτωση εφοδιασμού αεροπορικής εταιρείας που διενεργεί λοιπές εναέριες εργασίες, πλην της πτητικής εκπαίδευσης, η εφοδιάστρια εταιρεία συνυποβάλλει με τη Συγκεντρωτική ΔΕΦΚ, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, υποστηρικτικά της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. καυσίμων έγγραφα:
(α) Ιδιωτικό Συμφωνητικό/σύμβαση παροχής υπηρεσιών και εναέριων εργασιών σε τρίτους έναντι αμοιβής/ απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
(β) Σχέδιο/α πτήσης υπογεγραμμένο/α από τον κυβερνήτη του αεροσκάφους ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας από το οποίο/α προκύπτει το είδος της πτήσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΕ KΑΥΣΙΜΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 6
Διαδικασία εφοδιασμού

1. Ο εφοδιασμός των αεροσκαφών, με καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα, πραγματοποιείται στις περιπτώσεις που στον χώρο του αεροδρομίου, δεν υφίστανται δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, αναγνωρισμένες, ως φορολογικές αποθήκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

2. Η αεροπορική εταιρεία ενημερώνει το Τελωνείο φόρτωσης το νωρίτερο σαράντα οκτώ (48) ώρες και το αργότερο δύο (2) ώρες πριν από τον επικείμενο εφοδιασμό, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την ποσότητα, τον τόπο και τον χρόνο του εφοδιασμού.

3. Το Τελωνείο φόρτωσης καταχωρεί στο Βιβλίο Αναγγελίας και Πραγματοποίησης Εφοδιασμών τον χρόνο, τον τόπο πραγματοποίησης επικείμενων εφοδιασμών και την ποσότητα καυσίμου από ελεύθερα αποθέματα.

4. Ο εφοδιασμός του αεροσκάφους με καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου. Στις περιπτώσεις που αναγγέλλονται στο αρμόδιο Τελωνείο φόρτωσης εφοδιασμοί αεροσκαφών με άλλα καύσιμα, πλην των αεροπορικών καυσίμων (JET A1/ΑVGAS), ο εφοδιασμός αεροσκάφους πραγματοποιείται με την παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου.

5. Με τη λήξη του εφοδιασμού του αεροσκάφους, με καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ή το εξουσιοδοτημένο από την αεροπορική εταιρεία πρόσωπο συμπληρώνει την ποσότητα καυσίμου που εφοδιάστηκε το αεροσκάφος στο «Aircraft Technical & Journey Logbook» (εφεξής Ημερολόγιο Αεροσκάφους).

Άρθρο 7
Διαδικασία Επιστροφής Ε.Φ.Κ. - Δικαιολογητικά έγγραφα

Για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. καυσίμων η αεροπορική εταιρεία υποβάλλει, ηλεκτρονικά, την αίτησή της στο αρμόδιο Τελωνείο υποβολής αίτησης και επιστροφής Ε.Φ.Κ. Η αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων υποβάλλεται τέσσερις (4) φορές ετησίως και συγκεκριμένα από την αρχή μέχρι το τέλος των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου. Η αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ. αφορά όλους τους εφοδιασμούς που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο από την υποβολή της αίτησης με τα αντίστοιχα παραστατικά που έχουν εκδοθεί για το διάστημα αυτό. Η ως άνω αίτηση δύναται να υποβάλλεται και ανά ημερολογιακό εξάμηνο, για μεν το πρώτο εξάμηνο μέχρι το τέλος του μηνός Ιουλίου για δε το δεύτερο εξάμηνο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους. (α) Με την αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων οι αεροπορικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών πτητικής εκπαίδευσης συνυποβάλλουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:

(αα) Τα σχέδια πτήσης υπογεγραμμένα από τον κυβερνήτη του αεροσκάφους ή το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, από τα οποία προκύπτει το είδος της παρεχόμενης εκπαιδευτικής πτήσης (πχ επαγγελματική, ερασιτεχνική κ.α.) και αφορούν τους εφοδιασμούς για το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ.

(αβ) Τα γενικά δηλωτικά αεροσκάφους, στα οποία αναγράφονται οι επιβαίνοντες/εκπαιδευόμενοι και αφορούν στους εφοδιασμούς για το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ.

(αγ) Τα ιδιωτικά συμφωνητικά/συμβάσεις παροχής πτητικής εκπαίδευσης/αποδείξεις παροχής υπηρεσιών/ μαθητολόγια, εφόσον υφίστανται και αφορούν στους εφοδιασμούς για το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ.

(αδ) Το ημερολόγιο αεροσκάφους, από το οποίο προκύπτουν οι ημερομηνίες απογείωσης/προσγείωσης, η διάρκεια πτήσεων και οι ποσότητες καυσίμων, για τις οποίες ζητείται επιστροφή Ε.Φ.Κ.

(αε) Συγκεντρωτικό πίνακα παραστατικών καυσίμων, βάσει των οποίων η αεροπορική εταιρεία αιτείται επιστροφής Ε.Φ.Κ., ως Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

(αστ) Τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια) που αντιστοιχούν στις παραληφθείσες ποσότητες καυσίμων και αφορούν στους εφοδιασμούς για το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ., τα συναφή παραστατικά διακίνησης εφόσον υπάρχει υποχρέωση έκδοσής τους, καθώς και κάθε άλλο αποδεικτικό επαλήθευσης της συναλλαγής που τυχόν ζητηθεί από το αρμόδιο Τελωνείο. Mε τα παραστατικά πώλησης συνυποβάλλονται τα αποδεικτικά εξόφλησής τους, αποκλειστικά, με τραπεζικό μέσο πληρωμής, ανεξαρτήτως ποσού.

(β) Με την αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων οι αεροπορικές εταιρείες που διενεργούν εναέριες εργασίες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:

(βα) Τα ιδιωτικά συμφωνητικά/συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και εναέριων εργασιών σε τρίτους έναντι αμοιβής/αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που αφορούν στους εφοδιασμούς για το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ.

ββ) Τα σχέδια πτήσης υπογεγραμμένα από τον κυβερνήτη του αεροσκάφους ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, από τα οποία προκύπτει το είδος της πτήσης και αφορούν στους εφοδιασμούς για το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ.

(βγ) Το ημερολόγιο αεροσκάφους, από το οποίο προκύπτουν οι ημερομηνίες απογείωσης/προσγείωσης, η διάρκεια πτήσεων και οι ποσότητες καυσίμων, για τις οποίες ζητείται επιστροφή Ε.Φ.Κ.

(βδ) Συγκεντρωτικό πίνακα παραστατικών καυσίμων, βάσει των οποίων η αεροπορική εταιρεία αιτείται επιστροφής Ε.Φ.Κ., ως Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

(βε) Τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια) που αντιστοιχούν στις παραληφθείσες ποσότητες καυσίμων και αφορούν στους εφοδιασμούς, κατά το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ., τα συναφή παραστατικά διακίνησης εφόσον υπάρχει υποχρέωση έκδοσης, καθώς και κάθε άλλο αποδεικτικό επαλήθευσης της συναλλαγής που τυχόν ζητηθεί από το αρμόδιο Τελωνείο. Mε τα παραστατικά πώλησης συνυποβάλλονται τα αποδεικτικά εξόφλησής τους, αποκλειστικά, με τραπεζικό μέσο πληρωμής, ανεξαρτήτως ποσού.

Άρθρο 8
Ενέργειες του Τελωνείου υποβολής αίτησης και επιστροφής Ε.Φ.Κ.

Το αρμόδιο Τελωνείο υποβολής αίτησης και επιστροφής Ε.Φ.Κ. προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Αποδοχή/Απόρριψη της αίτησης:

Το Τελωνείο υποβολής αίτησης και επιστροφής Ε.Φ.Κ. πραγματοποιεί έλεγχο:

(α) της υποβληθείσας αίτησης στο αρμόδιο Τελωνείο υποβολής και επιστροφής Ε.Φ.Κ.,

(β) της υπαγωγής της αιτούσας αεροπορικής εταιρείας σε ένα από τα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 3,

(γ) του εμπροθέσμου της υποβολής της αίτησης επιστροφής Ε.Φ.Κ. και

(δ) της υποβολής των προβλεπόμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών και προβαίνει στην αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης επιστροφής Ε.Φ.Κ., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης. H αεροπορική εταιρεία ενημερώνεται, μέσω του συστήματος ICISnet, για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής της.

2. Έλεγχοι - Συμψηφισμοί Οφειλών:

Το Τελωνείο υποβολής αίτησης και επιστροφής Ε.Φ.Κ., μετά την αποδοχή της αίτησης και πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης επιστροφής Ε.Φ.Κ., πραγματοποιεί έλεγχο:

(α) των συνυποβαλλόμενων της αίτησης επιστροφής Ε.Φ.Κ. δικαιολογητικών του άρθρου 7 για τη διαπίστωση της πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων επιστροφής του Ε.Φ.Κ. καυσίμων,

(β) της ύπαρξης τυχόν τελωνειακών, φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχουν τελωνειακές, φορολογικές ή/και ασφαλιστικές οφειλές του δικαιούχου επιστροφής Ε.Φ.Κ. προσώπου, διενεργείται συμψηφισμός του ποσού προς επιστροφή, με τις τυχόν οφειλές προς: i) τις Τελωνειακές Αρχές και τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974) και

ii) τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την υποπαρ. Ι.Α.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4254/2014 (Α’ 85) τις διατάξεις των άρθρων 23 έως 30 του ν. 4611/2019 και την υπ’ αρ. 15435/913/16.4.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής του e-ΕΦΚΑ».

3. Έκδοση απόφασης επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων αεροσκαφών:

Μετά την ολοκλήρωση του συμψηφισμού, όπου απαιτείται και εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής Ε.Φ.Κ., το αρμόδιο Τελωνείο υποβολής αίτησης και επιστροφής Ε.Φ.Κ. προβαίνει στην έκδοση της απόφασης για την καταβολή του ποσού επιστροφής Ε.Φ.Κ., με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου προσώπου, με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 2014/30.12.2014 απόφαση ΓΓΔΕ «Κεντρικός Διαχειριστής και Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων» και την υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1015604 ΕΞ 2016/29.1.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Στην απόφαση αναφέρονται:

(α) το συνολικό ποσό επιστροφής Ε.Φ.Κ., προ τυχόν συμψηφισμών,

(β) το ποσό συμψηφισμού με τυχόν τελωνειακές, φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές του δικαιούχου και (γ) το τελικό ποσό επιστροφής προς το δικαιούχο πρόσωπο, μετά τους τυχόν συμψηφισμούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Άρθρο 9
Καταργούμενη διάταξη

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η υπό στοιχεία Α.1179/2020 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 3547) καταργείται.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πίνακας αρμόδιων Τελωνείων Υποβολής της Αίτησης και Επιστροφής του ΕΦΚ

A/A ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΦΚ ΝΟΜΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ/ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ/ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΡΑΚΗΣ
2 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ/ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ/ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ/ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΡΑΚΗΣ
3 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ/ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
4 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
5 Γ’ ΕΦΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
6 ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ/ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ/ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
8 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
9 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
10 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
11 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ/ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
12 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
13 ΠΑΤΡΑΣ ΑΧΑΪΑΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ/ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ//ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ/ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
14 ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ/ΠΕΡΙΦ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
15 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
16 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
17 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
18 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ/ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ/ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
19 ΟΙΝΟΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ.ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
20 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ.ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
21 ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
22 Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
23 Δ’ ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
24 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
25 ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
26 ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ/ΠΕΡΙΦ.ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
27 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ/ΠΕΡΙΦ.ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
28 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ/ΠΕΡΙΦ.ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
29 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ/ΠΕΡΙΦ.ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
30 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ/ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ
31 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ/ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ/ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Επωνυμία επιχείρησης:
Όνομα αεροσκάφους:
 

Α/Α Αρ. Παραστατικού Ημερ. Παραστατικού Ποσότητα Καυσίμου Είδος Καυσίμου
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης