Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. ΣΛΟΤ 1/313/10.11.03 (Αρ. Πρωτ. ΣΛΟΤ 1/12.1.2004) Τρόπος τήρησης της Αναλυτικής Λογιστικής από τις τεχνικές επιχειρήσεις.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-01-2004 ]
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. ΣΛΟΤ 1/313/10.11.03
(Αρ. Πρωτ. ΣΛΟΤ 1/12.1.2004) Τρόπος τήρησης της Αναλυτικής Λογιστικής από τις τεχνικές επιχειρήσεις.


Γνωμάτευση 1/313/10.11.2003 (Αρ. Πρωτ. ΣΛΟΤ 1/12.1.2004) Τρόπος τήρησης της Αναλυτικής Λογιστικής από τις τεχνικές επιχειρήσεις.


Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1099761/1101/0015/10.11.2003 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Στο παραπάνω έγγραφο η Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρει τα εξής:
«Σας διαβιβάζουμε την ΑΥΟ 1062054/648/ (ΦΕΚ 970/Β/15.7.2003), με την οποία ρυθμίστηκε ο τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών των τεχνικών επιχειρήσεων, η οποία έχει ήδη κοινοποιηθεί στο ΣΛΟΤ, προκειμένου να γνωμοδοτήσετε για την ορθή και ομοιόμορφη τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής από τους εν λόγω υπόχρεους, στα πλαίσια του τρόπου τήρησης του βιβλίου αποθήκης που ορίζεται με την παραπάνω απόφαση.
Επίσης, συμπληρωματικά και για διευκόλυνσή σας, αποστέλλουμε την εγκύκλιο με θέματα λογιστικού προσδιορισμού των κερδών των τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων».

Β. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ

α) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1.100 και 5.2 του Π.Δ. 1123/1980, σε συνδυασμό με την υπ αριθ. 270/1996 γνωμάτευση του ΕΣΥΛ και το άρθρο 38, παρ. 6 του Ν.2873/2000, οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ετήσιο κύκλο εργασιών 3 δις δρχ. και άνω ή 9.000.000 ευρώ και άνω, υποχρεούνται να τηρούν το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΓΛΣ) του Π.Δ. 1123/1980 στο σύνολό του, δηλαδή τόσο τη Γενική Λογιστική όσο και την Αναλυτική Λογιστική και να προσδιορίζουν το λειτουργικό τους κόστος, το κόστος παραγωγής και τα αναλυτικά τους αποτελέσματα σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση.

β) O κλάδος των τεχνικών εταιριών (επιχειρήσεων) είχε εξαιρεθεί από την υποχρέωση της εξαγωγής βραχύχρονων αποτελεσμάτων στην Αναλυτική Λογιστική, λόγω απαλλαγής τους από την υποχρέωση τήρησης αποθήκης, σύμφωνα με την προϋπάρχουσα διάταξη του άρθρου 8, παρ. 10 του ΚΒΣ, δεδομένου ότι το καθαρό τους εισόδημα (κέρδος) δεν προσδιοριζόταν εσωλογιστικά (με βάση τα τηρούμενα λογιστικά τους βιβλία) αλλά εξωλογιστικά με βάση τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.2238/1994.

γ) Με τον Ν.2940/2001 (άρθρο 7, παρ. 7), σε συνδυασμό με τον Ν.2992/2002 (άρθρο 16, παρ. 3), οι τεχνικές εταιρίες (Α.Ε., Ε.Π.Ε. ή κοινοπραξίες αυτών) θα προσδιορίζουν τα αποτελέσματά τους -από 1.1.2002 και στο εξής- εσωλογιστικά και θα φορολογούνται με βάση τα κατ' αυτόν τον τρόπο προσδιοριζόμενα αποτελέσματα. Κατόπιν αυτού, οι τεχνικές επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 9.000.000 ευρώ και επιπλέον έχουν προσωπικό πάνω από πενήντα (50) άτομα ή ύψος ενεργητικού και παθητικού πάνω από 1.500.000 ευρώ, οφείλουν να τηρούν το ΓΛΣ του Π.Δ.1123/1980 στο σύνολό του, δηλαδή τόσο τη Γενική Λογιστική όσο και την Αναλυτική Λογιστική, όπως συμβαίνει με όλες τις επιχειρήσεις της χώρας και να προσδιορίζουν το λειτουργικό τους κόστος, το κόστος παραγωγής και τα αναλυτικά τους αποτελέσματα σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση.
δ) Λόγω των ιδιομορφιών που παρουσιάζει η παραγωγική και συναλλακτική δραστηριότητα των τεχνικών επιχειρήσεων και προς διευκόλυνσή τους για την τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής και την κοστολόγηση των λειτουργιών των προϊόντων και υπηρεσιών τους, παραθέτουμε στη συνέχεια τις ακόλουθες οδηγίες χειρισμού των σχετικών λογιστικών γεγονότων:

1. Οργανικά έξοδα κατ είδος
α) Κατά τη λήψη του παραστατικού των κατ είδος δαπανών, γίνεται λογιστικοποίηση της αξίας τους και καταχώρησή τους στους λογαριασμούς της Ομάδας 6 του ΓΛΣ.
β) Στο τέλος κάθε μήνα ή τριμήνου προσδιορίζεται και λογιστικοποιείται το κατ αξία ποσό των κατ είδος δαπανών οι οποίες, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στον μήνα ή στο τρίμηνο, δεν έχουν εκκαθαριστεί ή τιμολογηθεί, με χρέωση των λογαριασμών προϋπολογισμένων δαπανών της Ομάδας 6 (π.χ. 60.99, 61.99, 62.99 κ.ο.κ.) και πίστωση των αρμόδιων λογαριασμών του πρωτοβάθμιου 58 «Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής». Εγγραφές δηλαδή χρονικής προσαρμογής στο τέλος του μήνα ή του τριμήνου γίνονται και για τις δαπάνες.
γ) Οι δαπάνες που καταχωρούνται στους λογαριασμούς της Ομάδας 6 της Γενικής Λογιστικής, μεταφέρονται ταυτόχρονα ή το αργότερο στο τέλος του μήνα στους αρμόδιους λογαριασμούς των κέντρων κόστους τους οποίους αφορούν, στον πρωτοβάθμιο 92 και τους υπολογαριασμούς του, για τον σχηματισμό του λειτουργικού κόστους.

2. Αποθέματα
Τα αγοραζόμενα αποθέματα (εμπορεύματα - πρώτες ύλες - αναλώσιμα υλικά - ανταλλακτικά παγίων - είδη συσκευασίας) καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς της Ομάδας 2 κατ αξία, βάσει του τιμολογίου του προμηθευτή. Τα εν λόγω αποθέματα καταχωρούνται παράλληλα και στους λογαριασμούς αποθηκών της Αναλυτικής Λογιστικής, π.χ. στον λογαριασμό 94 «Αποθέματα κατά ποσότητα και αξία»: Αυτό ισχύει είτε τα αποθέματα (σίδηρος, τσιμέντο, έτοιμο μπετόν, ξυλεία κ.λπ.) παραλαμβάνονται και αποθηκεύονται σε κάποιον κλεισμένο αποθηκευτικό χώρο είτε παραδίδονται από τον προμηθευτή απευθείας στο εργοτάξιο. Στην τελευταία περίπτωση, οι λογαριασμοί αποθηκών πιστώνονται κατά ποσότητα και κατ αξία ταυτόχρονα με τη χρέωσή τους, με χρέωση π.χ. του λογαριασμού 93 «Κόστος παραγωγής (Παραγωγή σε εξέλιξη)».

3. Κόστος παραγωγής (παραγωγή σε εξέλιξη)
Το κόστος των αναλαμβανόμενων και κατασκευαζόμενων έργων παρακολουθείται εσωλογιστικά με τον λογαριασμό π.χ. 93 «Κόστος παραγωγής - Παραγωγή σε εξέλιξη» και τον αρμόδιο δευτεροβάθμιο, π.χ. 93.21 «Κόστος κατασκευής έργων». Για την παρακολούθηση του κόστους κάθε έργου πρέπει να ανοίγεται και ένας τριτοβάθμιος λογαριασμός, π.χ. 93.21.01 «Κόστος κατασκευής γέφυρας ή έργου χ, κτιρίου, οικοδομής, διαμερίσματος κ.λπ.».
Ο λογαριασμός αυτός αναπτύσσεται σε τρεις τουλάχιστον υπολογαριασμούς: π.χ.
93.21.01.01 Κόστος πρώτων υλών και υλικών
93.21.01.02 Κόστος άμεσης εργασίας
93.21.01.03 Κόστος λοιπό (Γ.Β.Ε.)
Οταν περατωθεί το έργο και είναι έτοιμο να πωληθεί ή παραδοθεί στον δικαιούχο, τα υλικά (πρώτες ύλες) που ενδεχόμενα δεν έχουν αναλωθεί και δεν έχουν ενσωματωθεί στο έργο, απογράφονται, αποτιμώνται και λογιστικοποιούνται με πίστωση του λογαριασμού π.χ. 93.21.01.01 και χρέωση του αρμόδιου λογαριασμού αποθήκης του 94 «Αποθέματα».

4. Κόστος έτοιμου προϊόντος (έργου - κτιρίου - διαμερίσματος κ.λπ.)
Μετά την εγγραφή αυτή οριστικοποιείται το κόστος του έργου και αυτό μεταφέρεται στον λογαριασμό 94.21 «Ετοιμα προϊόντα - έργα κατασκευασμένα» και τον τριτοβάθμιό του ένα για κάθε έργο. Ο λογαριασμός αυτός πιστώνεται στη συνέχεια με χρέωση του λογαριασμού 96 και του αρμόδιου υπολογαριασμού, ο οποίος έχει πιστωθεί με το αντίστοιχο έσοδο, με σκοπό τον προσδιορισμό του μικτού αποτελέσματος, το οποίο και μεταφέρεται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων, π.χ. 96.99.00 «Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης».
Κατά τα λοιπά, ισχύουν και εφαρμόζονται οι κανόνες λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής, όπως ορίζονται από την παρ. 5.2 του Π.Δ. 1123/1980 και την υπ αριθ. γνωμάτευση του ΕΣΥΛ.

5. Η λογιστική παρακολούθηση του κόστους των κατασκευαζόμενων διαμερισμάτων, κτιρίων και οικοδομών από τις τεχνικές επιχειρήσεις, των εσόδων από την πώληση αυτών και του προκύπτοντος αποτελέσματος
Για την περίπτωση αυτή -σε συνδυασμό με: (α) τις διατάξεις των Ν.2940/2001 και Ν.2992/2002, σύμφωνα με τις οποίες το αποτέλεσμα (κέρδος) των επιχειρήσεων αυτών για την επιβολή του φόρου εισοδήματος προσδιορίζεται εσωλογιστικά, (β) την υπ αριθ. 1105743/10736/Β0012/ΠΟΛ.1256/15.12.2001 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία διευκρινίζεται ότι ο Ν.2940/2001 άλλαξε μόνο τον τρόπο προσδιορισμού των καθαρών κερδών των οικοδομικών και τεχνικών επιχειρήσεων, ενώ ο τρόπος προσδιορισμού των ακαθάριστων εσόδων τους εξακολουθεί να γίνεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.2238/1994, σύμφωνα με τις οποίες ο χρόνος απόκτησης του εσόδου από την πώληση των διαμερισμάτων, οικοδομών κ.λπ. συμπίπτει φορολογικά με την ημέρα σύνταξης του οριστικού συμβολαίου πώλησης αυτών, (γ) τις αρχές και κανόνες λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής του Π.Δ.1123/1980, (δ) την υπ αριθ. Ν. γνωμάτευση του ΕΣΥΛ και (ε) το Διεθνές Πρότυπο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης Νο 11 «Συμβάσεις κατασκευής έργων» (το οποίο δεν διερμηνεύουμε)- πρέπει κατά τη γνώμη μας να εφαρμοστούν τα ακόλουθα

5.1. Το κόστος των κατασκευαζόμενων διαμερισμάτων, κτιρίων ή οικοδομών προσδιορίζεται και λογιστικοποιείται κατά οικοδομή, κτίριο ή διαμέρισμα, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται προηγούμενα (υποπαρ. 1-3).

5.2. Το έσοδο βάσει των οριστικών συμβολαίων καταχωρείται στον λογαριασμό 71 «Πωλήσεις προϊόντων» και τους αρμόδιους υπολογαριασμούς. Εφόσον το οριστικό συμβόλαιο πώλησης αφορά έργο (π.χ. διαμέρισμα) που δεν έχει εκτελεστεί ή περατωθεί πλήρως κατά τον χρόνο υπογραφής του, αλλά έχει εκτελεστεί μερικώς κατά ένα ποσοστό (π.χ. 30% ή 50% κ.λπ.), τότε το ποσό του εσόδου του οριστικού συμβολαίου που αντιστοιχεί στο ποσοστό του μη εκτελεσμένου έργου (π.χ. 70% ή 50%) μεταφέρεται, με χρέωση του λογαριασμού 71.99, στον λογαριασμό 58.21 «Προϋπολογισμένες πωλήσεις ετοίμων και ημιτελών προϊόντων». Το μετά την εγγραφή αυτή απομένον υπόλοιπο του λογαριασμού 71 μεταφέρεται στους οικείους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής.

Στο τέλος κάθε μήνα, τριμήνου ή το αργότερο στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης γίνεται αντίστροφη εγγραφή μεταφοράς από τον λογαριασμό 58.21 στον λογαριασμό 71.99 του ποσού του εσόδου που αντιστοιχεί στο ποσοστό του εκτελεσμένου -κατά τη διάρκεια του μηνός, του τριμήνου ή της περιόδου μέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσης- έργου. Μετά από κάθε τέτοια εγγραφή, τα ποσά που καταχωρούνται στον λογαριασμό 71.99 μεταφέρονται στους οικείους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής.

5.3. Στο τέλος του μήνα, του τριμήνου ή το αργότερο της διαχειριστικής χρήσης, με σκοπό τον προσδιορισμό των μικτών αποτελεσμάτων από την πώληση των διαμερισμάτων, κτιρίων ή οικοδομών και εφόσον δεν έχει περατωθεί η κατασκευή τους και δεν έχουν παραδοθεί στους πελάτες - ιδιοκτήτες τους (βρίσκονται δηλαδή σε κατάσταση ημιτελή), το ακριβές πραγματικό κόστος τους μεταφέρεται, με σχετική ημερολογιακή εγγραφή, από τους λογαριασμούς κόστους της εν εξελίξει παραγωγής -π.χ. από τον λογαριασμό 93.21 και τους αναλυτικούς του- στους αντίστοιχους λογαριασμούς εσόδων από πωλήσεις -π.χ. στον λογαριασμό 96.22 και τους αναλυτικούς του- οι οποίοι έχουν πιστωθεί με το έσοδο που αντιστοιχεί στο εκτελεσμένο τμήμα του έργου. Το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού αντιπροσωπεύει το προκύψαν μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης, το οποίο μεταφέρεται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων -π.χ. στον 98.99 «Αποτελέσματα χρήσεως» και τον οικείο υπολογαριασμό του. Στον λογαριασμό 98.99 μεταφέρεται και το κόστος των λειτουργιών: (α) διοίκησης, (β) διάθεσης, (γ) ερευνών - ανάπτυξης και (δ) χρηματοδότησης της οικείας περιόδου για τον προσδιορισμό του καθαρού αποτελέσματος εκμετάλλευσης της περιόδου ή της χρήσης.

5.4. Στο τέλος της χρήσης και εφόσον το πουλημένο βάσει του οριστικού συμβολαίου διαμέρισμα, κτίριο, οικοδομή κ.λπ. δεν έχει αποπερατωθεί πλήρως και δεν έχει παραδοθεί στον πελάτη, το έσοδο που αντιστοιχεί στο μη εκτελεσμένο τμήμα του έργου μεταφέρεται από τον λογαριασμό 58.21 στον λογαριασμό 56.00 «Εσοδα επομένων χρήσεων». Μετά την εγγραφή αυτή, ο λογαριασμός 58.21 «Προϋπολογισμένες πωλήσεις ετοίμων και ημιτελών προϊόντων» πρέπει να είναι εξισωμένος.

6. Προσδιορισμός του φορολογητέου καθαρού αποτελέσματος στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης των τεχνικών επιχειρήσεων κατασκευής διαμερισμάτων - κτιρίων - οικοδομών κ.λπ.
(α) Το καθαρό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημιά) που προσδιορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που παρατίθεται προηγούμενα στην παρ. 5, προσαρμόζεται προς το αποτέλεσμα που προκύπτει με βάση την υπ αριθ. υπουργική απόφαση, για την επιβολή του φόρου εισοδήματος κατά την κατάρτιση της φορολογικής δήλωσης, ως εξής:

Κέρδη ως ο ισολογισμός 31.12.2003 π.χ. ευρώ 100.000

προσθέτονται: Διαφορά επιπλέον κερδών που προκύπτουν με βάση
την υπουργική απόφαση ευρώ 10.000

δαπάνες μη αναγνωριζόμενες για έκπτωση ευρώ 5.000

Σύνολο ευρώ 115.000

Αφαιρούνται: Διαφορά επί έλαττον κερδών που προκύπτουν με βάση
την υπουργική απόφαση ευρώ 4.000

Τελικά φορολογητέα κέρδη ευρώ 111.000

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης