Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ Α 1007/2022 Προθεσμία υποβολής δήλωσης χαρτοσήμου για δάνεια χωρίς σύμβαση


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-06-2022 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΔΕΔ Α 1007/2022
Προθεσμία υποβολής δήλωσης χαρτοσήμου για δάνεια χωρίς σύμβαση


Καλλιθέα, 30-03-2022
Αριθμός απόφασης: 1007


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ Σ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Α6 Επανεξέτασης

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213-1604536
ΦΑΞ: 213-1604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε ισχύει.
β. του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
γ. της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β 1440/27-04-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ' αριθμόν Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/τ.Β'/01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 08-12-2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της, με ΑΦΜ που εδρεύει στο του Δήμου, κατά των με αριθ , .... και ...../2021 Πράξεων Επιβολής Προστίμου αρθ. 54 του ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Σάμου για το φορολογικό έτος 2021 και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.

5. Τις με αριθ και .../2021 Πράξεις Επιβολής Προστίμου αρθ. 54 του ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Σάμου για το φορολογικό έτος 2021, της οποίας ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Σάμου.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α6 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 08-12-2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της, με ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:
- Με τη με αριθ. ειδοποίησης ./2021 Πράξη Επιβολής Προστίμου αρθ. 54 του ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Σάμου για το φορολογικό έτος 2021, καταλογίστηκε σε βάρος της προσφεύγουσας οντότητας πρόστιμο ποσού 250,00€ διότι, από τον έλεγχο που έγινε, προέκυψε ότι υπέβαλε εκπρόθεσμα, την 02-11-2021, τη με αρ../2021 δήλωση για Τέλη Χαρτοσήμου της χρονικής περιόδου 01/08/2021 έως 31/08/2021, κατά παράβαση της διάταξης της παρ. 1β του άρθρου 54 του ν. 4174/2013. Η εκπρόθεσμη υποβολή της εν λόγω δήλωσης επισύρει τις κυρώσεις σύμφωνα με τις παρ. 2β, 2 και 2δ του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκαν με τις παρ. 9δ, 9ε και 9στ της υποπαραγράφου Δ2 της παρ. Δ του άρθρου 1 του ν. 4254/2014.
- Με τη με αριθ. ειδοποίησης ./2021 Πράξη Επιβολής Προστίμου αρθ. 54 του ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Σάμου για το φορολογικό έτος 2021, καταλογίστηκε σε βάρος της προσφεύγουσας οντότητας πρόστιμο ποσού 250,00€ διότι, από τον έλεγχο που έγινε, προέκυψε ότι υπέβαλε εκπρόθεσμα, την 02-11-2021, τη με αρ. /2021 δήλωση για Τέλη Χαρτοσήμου της χρονικής περιόδου 01/07/2021 έως 31/07/2021, κατά παράβαση της διάταξης της παρ. 1β του άρθρου 54 του ν. 4174/2013. Η εκπρόθεσμη υποβολή της εν λόγω δήλωσης επισύρει τις κυρώσεις σύμφωνα με τις παρ. 2β, 2 και 2δ του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκαν με τις παρ. 9δ, 9ε και 9στ της υποπαραγράφου Δ2 της παρ. Δ του άρθρου 1 του ν. 4254/2014.
- Με τη με αριθ. ειδοποίησης ./2021 Πράξη Επιβολής Προστίμου αρθ. 54 του ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Σάμου για το φορολογικό έτος 2021, καταλογίστηκε σε βάρος της προσφεύγουσας οντότητας πρόστιμο ποσού 250,00€ διότι, από τον έλεγχο που έγινε, προέκυψε ότι υπέβαλε εκπρόθεσμα, την 06-11-2021, τη με αρ. ./2021 δήλωση για Τέλη Χαρτοσήμου της χρονικής περιόδου 01/09/2021 έως 30/09/2021, κατά παράβαση της διάταξης της παρ. 1β του άρθρου 54 του ν. 4174/2013. Η εκπρόθεσμη υποβολή της εν λόγω δήλωσης επισύρει τις κυρώσεις σύμφωνα με τις παρ. 2β, 2 και 2δ του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκαν με τις παρ. 9δ, 9ε και 9στ της υποπαραγράφου Δ2 της παρ. Δ του άρθρου 1 του ν. 4254/2014.

Η προσφεύγουσα οντότητα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, αιτείται την ακύρωση ή άλλως τροποποίηση των ανωτέρω προσβαλλόμενων πράξεων επιβολής προστίμου για το φορολογικό έτος 2021 ισχυριζόμενη ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ.1035/2017 και τις οδηγίες της ΑΑΔΕ για το έντυπο Α200 η δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου, οι οποίες κατατέθηκαν την 02-11-2021, 02-11-2021 και 06-11-2021 ήταν εμπρόθεσμες.

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1035/2017 με θέμα «Χρόνος απόδοσης οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών» διευκρινίζεται ότι:

«...2. Σύμφωνα με τη διάταξη του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου επί των δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών, καταβάλλονται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός του επόμενου της εγγραφής των πράξεων αυτών στα βιβλία.

Οι εγγραφές αυτές οριστικοποιούνται με την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που λαμβάνει χώρα εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με την οποία "H κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου ολοκληρώνεται στο συντομότερο χρονικό διάστημα από: α) έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή β) το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία της χώρας".

Κατόπιν των ανωτέρω, τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών, καταβάλλονται εμπρόθεσμα έως την λήξη του πρώτου δεκαπενθημέρου που έπεται της λήξης της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 4308/2014 (και της τυχόν χορηγηθείσας παρατάσεως αυτής), ανεξάρτητα από το εάν ο υπόχρεος εξαντλήσει ή όχι την προθεσμία αυτή για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου (σχετ. η ΠΟΛ.117/1966 εγκύκλιός μας).».


Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4308/2014 ορίζεται ότι:
«1. Η ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) γίνεται ως εξής:
α) Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, η ενημέρωση για τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε μήνα γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.
β) Όταν η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, η ενημέρωση για τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε ημερολογιακού τριμήνου γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου.
γ) Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση γίνεται εντός του απαιτούμενου χρόνου για την έγκαιρη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.».


Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. της 28-07-1931 Κ.Ν.Τ.Χ. -Προεδρικό Διάταγμα της 28ης Ιουλίου 1931 "Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου" ορίζεται ότι:
«1. Τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου εισπράττονται [εφόσον δεν ορίζεται άλλως εν τω παρόντι νόμω, εάν μεν δεν υπερβαίνουν το ποσόν των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών δια χρήσεως κινητού επισήματος, εάν δε υπερβαίνουν το ποσόν των πέντε χιλιάδων (5.000)] εξ ολοκλήρου δι' αποδεικτικού πληρωμής του Δημοσίου Ταμείου. Το αποδεικτικόν πληρωμής, μνημονεύον απαραιτήτως τα ουσιώδη στοιχεία του σημαινόμενου εγγράφου, προσαρτάται εις το έγγραφον τούτο. Εις το σώμα, δε, του εγγράφου ή παρά πόδας αυτού αναγράφονται υπό τίνος των συναλλασσομένων ή προκειμένου περί συμβολαιογραφικού εγγράφου, υπό του συντάσσοντος τούτο συμβολαιογράφου, ο αριθμός και η ημερομηνία του αποδεικτικού πληρωμής των τελών. Το αποδεικτικόν πληρωμής δέον να εκδίδεται το βραδύτερον εντός πέντε ημερών από της ημερομηνίας του σημαινόμενου εγγράφου.
Εξαιρετικώς: α) επί δανείων συναπτομένων μεταξύ εμπόρων ή μεταξύ εμπορικών εταιρειών ή μεταξύ εμπόρων και εμπορικών εταιρειών, ως και μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιρειών και οιουδήποτε τρίτου [και β) επί των πάσης φύσεως απολήψεων υπό εταίρων, επί διανομής κερδών ομορρύθμων και ετερορρύθμων εμπορικών εταιρειών, ως και επί κεφαλαιοποιήσεως κερδών των εταιρειών τούτων], τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός του επομένου της εις τα λογιστικά βιβλία εγγραφής των πράξεων τούτων.
[Ωσαύτως, εξαιρετικώς, επί αυξήσεως του κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται, εφόσον μεν απαιτείται προς τούτο έγκρισις του Υπουργού Εμπορίου, προ ταύτης, εις πάσαν δε άλλην περίπτωσιν εντός εικοσαημέρου από της λήψεως της αποφάσεως περί αυξήσεως του κεφαλαίου].


Επειδή,
σύμφωνα τις οδηγίες της ΑΑΔΕ για το έντυπο Α200 - Αίτηση απόδοσης τελών χαρτοσήμου, η προθεσμία υποβολής Δήλωσης Χαρτοσήμου για δάνεια χωρίς σύμβαση είναι η 15η μέρα του επόμενου μήνα από την εγγραφή στα βιβλία.
Επειδή, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπό κρίση φακέλου η προσφεύγουσα οντότητα τηρεί απλογραφικά βιβλία και συνεπώς η ενημέρωση για τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε ημερολογιακού τριμήνου γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου, ήτοι εν προκειμένω την 31-10-2021.

Επειδή από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής των με αρ και ./2021 δηλώσεων απόδοσης τελών χαρτοσήμου χρονικών περιόδων 01/08/2021 έως 31/08/2021, 01/07/2021 έως 31/07/2021 και 01/09/2021 έως 30/09/2021, ήταν η δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του μηνός του επόμενου της εγγραφής των πράξεων αυτών στα λογιστικά βιβλία, ήτοι η 15-11-2021. Συνεπώς ο σχετικός ισχυρισμός της προσφεύγουσας οντότητας κρίνεται βάσιμος και αποδεκτός.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της από 08-12-2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της , με ΑΦΜ , και την τροποποίηση των με αριθ. και ..../2021 Πράξεων Επιβολής Προστίμου αρθ. 54 του ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Σάμου για το φορολογικό έτος 2021.

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεου- καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Υπ' αρ ./2021 Πράξη Επιβολής Προστίμου
Πρόστιμο άρθρου 54§2 περ. γ' του ν. 4174/2013: 0,00 €

Υπ' αρ ./2021 Πράξη Επιβολής Προστίμου
Πρόστιμο άρθρου 54§2 περ. γ' του ν. 4174/2013: 0,00 €

Υπ' αρ ./2021 Πράξη Επιβολής Προστίμου
Πρόστιμο άρθρου 54§2 περ. γ' του ν. 4174/2013: 0,00 €

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στην υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΣΚΟΥΡΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης